Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-10-12

Sammanträde 2006-10-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående kommunens Agenda 21-arbete

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående Team Smart

5 Delårsbokslut och helårsprognos 2006

6 Förslag om reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund

7 Förslag om markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och HSB Bostad AB angående kvarteret Pigghajen och Gäddan, fd Siklöjevägen

8 Antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun

(KF 2006-09-07 § 50, bordlagt ärende)
Mötesinformation

 

§53 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) två interpellationer (bilaga) från Peter Bylund (mp) angående dels kommunens Agenda-21 arbete och dels angående Team smart.

Interpellanten är inte närvarande vid sammanträdet och har begärt att behandlingen bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Behandlingen bordläggs.

____________

§54 Delårsbokslut och helårsprognos 2006

Dnr 06/KS 131 042

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2006 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2006 godkänns.

- Redovisning av helårsprognos godkänns.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m) och Anders Bergerus (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

- Revisorernas granskningsrapport noteras.

_______


§55 Förslag om reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund

06/KS 126 107

Ärendebeskrivning

Ekerö kommun har gjort en förfrågan om medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund. Förbundet har utarbetat ett förhandlingsunderlag om en tänkbar organisation byggd på Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhetsidé, utveckling av verksamheterna vid Ekerö brandförsvar samt en analys av den tänkbara ekonomiska besparing som sammanslagningen kan innebära (se bilaga).

Direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund har ställt sig positiv till en gemensam organisation mellan förbundet och Ekerö brandförsvar. För att en utökning av brandförsvarsförbundet ska bli möjlig krävs att alla nuvarande medlemskommuner godkänner föreslagna förändringar i förbundsordningen, samt att Ekerö kommun godkänner förbundsordningen i sin helhet.

Ordförandeutlåtande

Den representations- och styrmodell som tillämpas inom förbundet tillkom när de fyra grundande kommunerna bildade förbundet. Modellen med en direktion sammansatt av förtroendevalda från fyra kommuner, och roterande ordförandeskap, var då en hanterlig och ändamålsenlig ledningsmodell. Genom tillkomsten av nya medlemskommuner har direktionen nu vuxit till 26 ledamöter. Ökningen från 24 till 26 ledamöter kanske inte utgör någon avgörande förändring. Det finns inte desto mindre anledning att ifrågasätta om en direktion av den storleken, och med kontinuiteten begränsad av täta ordförandebyten, kan fungera som en tillräckligt kraftfull och balanserande styrning gentemot den verkställande ledningen.

Färre medlemmar i direktionen och längre ordförandeperioder skulle kunna ge ett förbättrat samspel med den verkställande ledningen, men torde knappast vara en ordning som går att förena med alla medlemskommuners krav på insyn och deltagande i den politiska ledningen av förbundet.

Kanske är tiden mogen att överväga en förändring av förbundsordningen så att ett förbundsfullmäktige införs. Det skulle då kunna ge förutsättningar för att utse en ”brandförsvarsstyrelse” med en storlek och sammansättning som är optimal för styrning av och kommunikation med den verkställande ledningen.

Med en utveckling där Södertörnskommunernas samarbe utökas med fler kommuner, och där samarbetet kan komma att fördjupas inom fler verksamhetsområden, finns det därför skäl att överväga en förändring av nuvarande organisering av kommunalförbundet.

Tyresö kommun förordar en framtida organisering där alla de sakområden som kommunerna på Södertörn samordnar i kommunalförbund läggs i ett gemensamt kommunalförbund för Södertörn. Förbundet skulle då ha ett fullmäktige för att tillgodose alla kommuners krav på god insyn och delaktighet för alla medlemskommunerna. Det borde också infria mindre partiers önskemål.

Från Tyresö kommuns sida känner vi en otillfredsställelse med nuvarande representation i direktionen. Vi vill tydligt markera följande:

– Det finns ingen saklig grund till varför vissa kommuner ska äga dubbel

representation i förhållande till andra.

– Med nuvarande representation har direktionen en för stor kostym i

förhållande till det uppdrag förbundet har och till de kostnader detta för med sig.

Med anledning av att varje kommuns bidrag till förbundet speglar kommunens faktiska kostnader för räddningstjänstens verksamhet i den egna kommunen förordar Tyresö kommun en direktion med lika representation för alla medlemskommuner och på sikt ett förbund med fullmäktige och styrelse.

Vi anser att dessa aspekter ska beaktas vid nästa revidering av förbundsordningen som kan bli aktuell då kommunerna prövar andra samverkansmöjligheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun godkänner reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§56 Förslag om markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och HSB Bostad AB om kv. Pigghajen och Gäddan, fd Siklöjevägen

Dnr 06/KSM 0773 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Kv Pigghajen och Gäddan, f d Siklöjevägen vann laga kraft den 31 augusti 2006. Stadsbyggnadskontoret har förhandlat fram ett förslag till markanvisningsavtal med HSB Bostad AB. I och med avtalet överlåter kommunen marken till HSB, som påbörjar byggandet av kvarteret.

I avtalet (bifogas) regleras bl a följande:

- Området överlåts för 20 750 000 kronor, inkl avgifter för gata.

- Exploatören bekostar alla nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.

- Exploatören bekostar anläggande och ombyggnad av nödvändig infrastruktur inom exploateringsområdet.

- Exploatören ska bygga ca 150 lägenheter i flerbostadshus.

- Exploatören ska anlägga 1,1 parkeringsplats per bostad i området.

- Exploatören åtar sig att förvärva bostadsrätter som inte blivit sålda inom sex månader från färdigställandet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat markanvisningsavtal med HSB Bostad AB godkänns.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat markanvisningsavtal med HSB Bostad AB godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat markanvisningsavtal.

Reservation i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v), Björn E Stenström (mp), Anders Bergerus (s), Berit Assarsson (m), Rune Jansson (s), Anders Linder (s), Peder Holmström (m) och Kerstin Malmberg (fp).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till förslaget och hänvisar till sin reservation i kommunstyrelsen.

Björn E Stenström (mp) yrkar avslag till förslaget och hänvisar till ersättaryttrande som lämnats i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som avslår förslaget röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja och 6 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäkte har således beslutat i enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) reserverar sig mot förslaget och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen.

Björn E Stenström m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot förslaget och hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Röstförklaring

Birgitta Nådell (s) avlämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

§57 Antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun

Dnr 2006/133 003

Ärendebeskrivning

Riksdagen har i maj 2006 fattat beslut om ändringar i kommunallagen när det gäller bl a revisionen. Förändringarna framgår av bifogad information från Sveriges kommuner och landsting. Med anledning av den förändrade lagstiftningen har kommunkansliet utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente (se bilaga). Bilagt finns även det befintliga reglementet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revisionsreglemente för Tyresö kommun antas enligt bilaga.

- Reglementet ersätter tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige 961212 § 109

- Reglementet gäller från och med 2007-01-01.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag