Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-11-02

Sammanträde 2006-11-02

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

2 Tyresö kommunfullmäktige november 2006 - oktober 2010

3 Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående kommunens Agenda 21-arbete

5 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående Team Smart

8 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Mötesinformation

 

§1 Inledning

Ärendebeskrivning

Berit Assarsson – kommunfullmäktiges ålderpresident – öppnar sammanträdet och hälsar såväl gamla som nytillträdande ledamöter välkomna till den nya mandatperiodens arbete.

Efter valet av presidium överlämnar ålderspresidenten Berit Assarsson klubban och ordet till den nyvalda kommunfullmäktigeordföranden Jan Larsson.

__________


§2 Tyresö kommunfullmäktige november 2006 - oktober 2010

Dnr 2006/KS 178 102

Ärendebeskrivning

Enligt protokoll från röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2006-09-20 – 09-29 har följande kommunfullmäktige för Tyresö utsetts. Ledamöterna anges partivis.

1. Berit Assarsson m

2. Mats Fält m

3. Hans Lindberg m

4. Kerstin Bergsman m

5. Olle Chevalier m

6. Fredrik Saweståhl m

7. Matilda Lundh m

8. Viveka Söderbäck m

9. Herman Fältström m

10. Lilian Edberg m

11. Urban Wallin m

12. Andreas Jonsson m

13. Ossian Lundström m

14. Martin Huusmann m

15. Christina Hinnas m

16. Gerd Dufberg m

17. Patrik Lundberg m

18. Sven A Svennberg m

19. Ann-Christin Svensson m

20 Mikael Onegård m

21. Gunilla Hellgren m

22. Ted Bondefalk m

23. Anders Bergérus s

24. Susann Ronström s

25. Kristjan Vaigur s

26. Marita Bertilsson s

27. Mathias Tegnér s

28. Ingela Carlsson s

29. Anders Linder s

30. Sara Albornoz s

31. Kjell Andersson s

32. Christina Tallberg s

33. José Blanco Garcia s

34. Anita Gidlund s

35. Tomas Henriksson s

36. Marie Linder s

37. Jerry Svensson s

38. Monica Öhnell Thorn s

39 Anna Steele Karlström fp

40. Jan Larsson fp

41. Mats Larsson fp

42. Kerstin Malmberg fp

43. Leif Kennerberg kd

44. Patric Rylander kd

45. Jenny Magnusson c

46. Bengt Bergström c

47. Marie Åkesdotter mp

48. Peter Bylund mp

49. Lilian Nylinder mp

50. Ulla Hoffmann v

51. Inger Gemicioglu v

Vid röstsammanräkningen har också ersättare utsetts för dem som valts till kommunfullmäktige.

Till ersättare för

Berit Assarsson

Mats Fält

Hans Lindberg

Kerstin Bergsman

Olle Chevalier

Fredrik Saweståhl

Matilda Lundh

Viveka Söderbäck

Herman Fältström

Lilian Edberg

Urban Wallin

Andreas Jonsson

Ossian Lundström

Martin Huusmann

Christina Hinnas

Gerd Dufberg

Patrik Lundberg

Sven A Svennberg

Ann-Christin Svensson

Mikael Onegård

Gunilla Hellgren

Ted Bondefalk

som valts till fullmäktige för partiet Moderata samlingspartiet har i följande ordning utsetts:

Gunilla Dahlberg

Björn C Wallin

Kalle Strokirk

Stefan Moberg

Nils Frykman

Marianne Broberg Bondefalk

Harald Kontants

Dick Bengtson

Erkki Vesa

Li Björk

Carl Thure Lindell

Till ersättare för

Anders Bergérus

Susann Ronström

Kristjan Vaigur

Marita Bertilsson

Mathias Tegnér

Ingela Carlsson

Anders Linder

Sara Albornoz

Kjell Andersson

Christina Tallberg

José Blanco Garcia

Anita Gidlund

Tomas Henriksson

Marie Linder

Jerry Svensson

Monica Öhnell Thorn

som valts till fullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna har i följande ordning utsetts:

Alfonso Morales

Katrine Nordskog

Lennart Jönsson

Ann-Britt Avelin

Carl-Johan Karlson

Monica Schelin

Rune Jansson

Eija Räty

Till ersättare för

Anna Steele Karlström

Jan Larsson

Mats Larsson

Kerstin Malmberg

som valts till fullmäktige för Folkpartiet Liberalerna har i följande ordning utsetts:

Margareta Ternstedt

Ingvar Persson

Till ersättare för

Leif Kennerberg

Patric Rylander

som valts till fullmäktige för Kristdemokraterna har i följande ordning utsetts:

Rode Kennerberg

Janis Salts

Till ersättare för

Jenny Magnusson

Bengt Bergström

som valts till fullmäktige för Centerpartiet har i följande ordning utsetts:

Bertil Axelsson

Lars Lagerstedt

Till ersättare för

Marie Åkesdotter

Peter Bylund

Lilian Nylinder

som valts till fullmäktige för Miljöpartiet De Gröna har i följande ordning utsetts:

Björn E Stenström

Maria Björke

Till ersättare för

Ulla Hoffmann

Inger Gemicioglu

som valts till fullmäktige för Vänsterpartiet har i följande ordning utsetts:

Mikael Gustafsson

Elisabet Hedlund

Regler för inkallande av ersättare

Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 13 – 16.

“13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till gruppledaren för det parti ledamoten representerar.

Gruppledarna för de i fullmäktige representerade partierna anmäler vid uppropet förhinder för ordinarie ledamot varefter sekreteraren på ordförandes uppdrag inkallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående samman-träde kallar sekreteraren på ordförandens förslag in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

15 §

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring.

16 §

Ordförande bestämmer när en ledamot eller ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.”

___________


§3 Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige

Dnr 2006/KS 178 102

Ärendebeskrivning

Val av fullmäktiges presidium – ordförande och vice ordförande – för mandattiden fram till den 31 oktober 2010 ska ske vid första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Kommunfullmäktige väljer följande presidium fram t o m 31 oktober 2010:

* Ordförande

Jan Larsson (fp)

* 1:e vice ordförande

Gerd Dufberg (m)

* 2:e vice ordförande

Bordläggs (s)

§4 Interpellationer

Dnr 2006/KS 018 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (mp) angående kommunens Agenda-21 arbete. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten, Elisabet Hedlund (v), Kjell Andersson (s), Sara Albornoz (s), Anders Linder (s) och Mats Larsson (fp).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (mp) angående Team Smart. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten, Marita Bertilsson (s), Elisabet Hedlund (v) och Mats Larsson (fp).

_________

§5 Avsägelser och fyllnadsval

2006/KS 005 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Maria Björke (mp) – ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelsen

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

________

§6 Val av valberedning

Dnr 2006/KS 178 102

Ärendebeskrivning

För förberedelse av val till nämnder m fl organ för perioden 2007 – 2010 kan fullmäktige utse en särskild valberedning.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Kommunfullmäktige utser följande valberedning:

Ledamöter:

(m) Lilian Edberg

(fp) Mats Larsson

(kd) Janis Salts

(c) Bengt Bergström

(s) Anders Bergérus

(mp) Marie Åkesdotter

(v) Inger Gemicioglu

Ersättare:

(m) Gerd Dufberg

(fp) Sven-Arne Rosvall

(kd) Leif Kennerberg

(c) Jenny Magnusson

(s) Kristjan Vaigur

(mp) Peter Bylund

(v) Ulla Hoffmann

Ordförande:

Lilian Edberg

Vice ordförande:

Anders Bergérus

_________


§7 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Dnr 2006/KS 178 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Enligt tidigare beslut skall 13 ledamöter med lika många ersättare utses.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande utses till kommunstyrelsen.

Ledamöter:

(m) Berit Assarsson

(m) Mats Fält

(m) Hans Lindberg

(m) Lilian Edberg

(m) Fredrik Saweståhl

(fp) Mats Larsson

(c) Jenny Magnusson

(kd) Leif Kennerberg

(s) Anders Bergérus

(s) Susann Ronström

(s) Kristjan Vaigur

(s) Marita Bertilsson

(s) Mathias Tegnér

Ersättare:

(m) Christina Hinnas

(m) Martin Huusmann

(m) Kerstin Bergsman

(m) Peder Holmström

(fp) Anna Steele Karlström

(fp) Margareta Ternstedt

(fp) Jan Larsson

(c) Bengt Bergström

(s) Lennart Jönsson

(s) Sara Albornoz

(s) Thomas Henriksson

(v) Inger Gemicioglu

(mp) Marie Åkesdotter

Ordförande:

(m) Berit Assarsson

1:e vice ordförande:

(fp) Mats Larsson

2:e vice ordförande

(s) Anders Bergérus