Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Strategi- och budgetplan för 2007 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2007-2009, bordlagt ärende

4 Förslag om taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

5 Förslag om översyn av Tyresö kommuns förvaltningsorganisation

6 Val till nämnder och styrelser samt andra organ

7 Förslag om revidering av reglemente för socialnämnden

8 Förslag om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

9 Förslag om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

10 Förslag om revidering av reglemente för kommunstyrelsen

11 Förslag om revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

12 Förslag om reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

13 Förslag om revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

14 Förslag om partistöd inför mandatperioden 2007-2010

15 Förslag om revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun

16 Förslag till behandling av motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

17 Förslag till behandling av motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet

18 Regler för ersättares tjänstgöring

Mötesinformation

 

§11 Motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§12 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Ulla Hoffmann (v) angående Villa Viktoria, boende för ensamkommande flyktingbarn. Vidare yttrar sig interpellanten, kommunstyrelsens ordförande, Marie Åkesdotter (mp), Susann Ronström (s), Leif Kennerberg (kd), Anna Steele Karlström (fp) och Bengt Bergström (c).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) angående hur rekommendationen om KRAV- och Rättvisemärkt kommunicerats ut till förvaltningarna. Vidare yttrar sig interpellanten.

Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden angående bibliotekens öppettider.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

§13 Frågor

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden angående den nya utomhusrinken på Bollmoravallen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lilian Edberg (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.

§14 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Urban Wallin, ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Avsägelsen godkännes.

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

__________

§15 Strategi- och budgetplan för 2007 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2007-2009

Dnr 2006/KS 067 041

Ärendebeskrivning

För andra året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom fyra sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Omvärldsanalys

· Strategier

· Mål

· Budget

· Organisation, personal och ekonomi

· Uppföljning och utvärdering

Ordförandeutlåtande

Den budget som de fyra borgerliga allianspartierna föreslår för 2007 är den starkaste på många år, ja t o m decennier, om man ser till det budgeterade resultatet om 30 miljoner kronor. Det uppfyller lagens krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet och vad detta innebär för Tyresös del enligt beslut i kommunfullmäktige.

Efter ett antal år med sjunkande och därefter stagnerande skatteintäkter stiger nu åter dessa. Detta i kombination med ett kontinuerligt arbete för att effektivisera verksamheten och pressa kostnader gör att vi både klarar ett önskvärt resultat och har utrymme för ett antal förbättringar i verksamheterna. De satsningar vi föreslår för 2007 och som vi särskilt vill lyfta fram finns beskrivna i allianspartiernas förord till budgeten och jag hänvisar här till det.

Vi har en omfattande avtalsrörelse framför oss. Beroende på utfallet av den kan ytterligare resurser behövas för personalkostnader. Det finns inga reserver för detta i budgeten. Det finns i princip heller inga reserver för andra oförutsedda kostnader.

Vi har haft ett par år med stora investeringar och investeringsbehovet är stort även de närmaste åren. Vi föreslår investeringar på sammanlagt 167 miljoner kronor netto för 2007. Det betyder att vi har ett lånebehov på 62 miljoner kronor för nästa år, förutsatt att alla nu pågående och nya investeringar slutförs under året. Dock vet vi av erfarenhet att så inte brukar bli fallet. Jag bedömer därför att lånebehovet kommer att bli mindre än nämnda belopp.

Trots avsaknaden av reserver och att skatteintäkterna inte räcker för att finansiera investeringarna utan nyupplåning föreslår vi inom majoriteten oförändrad skatt för 2007. Vår målsättning är dock att sänka kommunalskatten under denna mandatperiod.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas budgetförslag, och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Utdebiteringen för 2007 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

  2. Kommungemensamma mål i avsnitt 5 fastställs

  3. De mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7 fastställs

  4. Driftbudget för 2007 enligt bilagorna 1 och 2 fastställs

  5. Investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 3 fastställs

  6. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2007 enligt bilagorna 4 och 5 fastställs

  7. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

  8. Förslaget till KELP för perioden 2007–2009 godkänns


Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas budgetförslag (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), inte hade deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Anna Steele Karlström (fp), Peter Bylund (mp), Jenny Magnusson (c), Leif Kennerberg (kd), Inger Gemicioglu (v),

Marie Åkesdotter (mp), Ulla Hoffmann (v), Mathias Tegnér (s), Mats Larsson (fp), Olle Chevalier (m), Marie Linder (s), Kristjan Vaigur (s), Lilian Edberg (m), Anders Linder (s), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Sara Albornoz (s), Jerry Svensson (s), Kerstin Malmberg (fp), Susann Ronström (s), Alfonso Morales (s), Lilian Nylinder (mp), Lennart Jönsson (s) och Ingela Carlsson (s).

Yrkanden

Skattesats

1. Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar att utdebiteringen för 2007 fastställs till 20,23 per skattekrona.

Strukturförändringar

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommande budgetprocess återkomma med förslag till nytt resursfördelnings-system för skolan.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur resultatet för kunskapsmålen ska förbättras och i ett första skede nå upp till riksgenomsnittet.

4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag, att göra en omfattande inventering av försörjningen av förskoleplatser i kommunen, med bl a befolkningsprognoser som grund.

5. Målet 5 barn per årsanställd samt antal barn per avdelning, 12 för mindre barn samt 15 för större barn, ska eftersträvas beträffande förskolan.

6. I uppdraget enligt punkt 4 ska ligga beräkning av kostnad, beräkning av behov av tillbyggnad av eventuella nya förskolor samt en tidsplan på genomförandet.

7. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att initiera ett förnyelsearbete av arbetsorganisationen och fortlöpande redovisa de olika förvaltningarnas produktivitetsökning.

8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med en strategi för hur kommunen ska kunna få en snabbare omsättning av de exploateringskostnader som den ligger ute med. Detta uppdrag bör ske med flera medel för att uppnå önskad effekt.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

9. Kommunen ska utreda hur man kan införa ett annat ekonomiskt styrsystem än det presationsbaserade fördelningssystemet.

Mål för nämndernas verksamheter

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

10. Ändringsförslag kommunstyrelsen: minst 200 nya bostäder per år.

11. Tilläggsförslag kommunstyrelsen: Nyboda skola, fritidsgården Nyboda och Kulturskolan ska utgöra en resultatenhet.

12. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på var enheten i punkt 11 organisatoriskt ska förläggas i nämnd- och förvaltningsstruktur.

13. Ändringsförslag socialnämnden: behoven ska styra platserna på äldreboende.

14. Tilläggsförslag miljö- och byggnadsnämnden: Det är viktigt att Tyresö kommun bidrar till att ett Södertörnssamarbete på tillsynsområdet realiseras. Den förstudie som gjorts visar att Södertörnskommunerna förutom ökad tillsyn också kan göra en besparing om 8 miljoner kronor och dels genom verksamhetsökningen få en ökad intäkt i form av 9 miljoner kronor.

15. Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

16. I enlighet med åtagande under Kommunstyrelsen utreda hur kommunen kan ansöka om statliga klimatinvesteringspengar (KLIMP) för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.

17. I enlighet med åtagande under Kommunstyrelsen utreda hur en plan kan upprättas för att utöka gatubelysningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor.

18. I enlighet med åtagande under Barn- och utbildningsnämnden tillsätta en arbetsgrupp som utreder och presenteras förslag till hur jämställdheten kan bli konkret och uppnåbar i för – och grundskolan.

19. I enlighet med åtagande under Socialnämnden ska kommunen utreda möjligheterna att inrätta ett kriscentrum för kvinnor som blivit utsatta för våld.

20. I enlighet med åtagande under Kultur- och fritidsnämnden utreda hur föreningsstödet från kommunen används av idrottsföreningarna.

21. I enlighet med åtagande under Kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheten att inrätta ett kulturhus i Tyresö.

Driftbudget för 2007

Kommunstyrelsen

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

22. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder AB, +4 000 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

23. Lokaleffektivisering, -3 000 000kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

24. Administrativa kontoren, -4 400 000 kronor (fem procents besparing). Yrkandet biträds av miljöpartiet.

25. Utvecklingsprojekt inom kommunstyrelsen, -3 500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

26. Satsning på utveckling av Nyboda skola, +3 500 000 kronor.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

  1. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, -800 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

28. Minskning av anslaget till kvalitetsarbetet, -500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

29. Besparing politikerarvoden, -2 200 000 kronor.

30. Besparing konferenser, sammanträden med mera, -1 000 000 kronor.

31. Ny tjänst som jämställdhetsutvecklare, +400 000 kronor.

32. Sammanträdesarvode jämställhetsberedning, +10 000 kronor.

33. Satsning på Agenda 21, +500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

34. Två nya centrala ekonomer, +660 000 kronor.

35. Avveckling av traineeprogram, -300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

36. En lönepott för att påbörja arbetet för jämställda löner, +3 000 000 kronor.

37. Besparing politikerarvode med mera,-3 500 000 kronor.

38. Konsult för att ta fram reserevision, +300 000 kronor. Berit Assarsson (m) biträder yrkandet i den del som gäller framtagande av en reserevision, dock inte förslaget om att en konsult anlitas.

39. Genomförande av ungdomsfullmäktige två gånger om året, +200 000 kronor

Kultur- och fritidsnämnden

40. Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar höjning av föreningsbidragen, +250 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

41. Sänkta avgifter för elever på kulturskolan, +100 000 kronor.

42. Ökad kulturminnesvård, +50 000 kronor.

43. Ökat stöd handikappidrott, -50 000 kronor.

44. Utöka halvtid till heltid för ny heltidstjänst, -200 000 kronor.

45. Ökat stöd till biblioteken, -400 000 kronor.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

46. Ökat stöd till biblioteken, -200 000 kronor.

47. Förstärkning en tjänst Kulturskolan, -350 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

48. Indragning av vårdnadsbidrag, -800 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

49. Rätt för barn till arbetssökande att få barnomsorg 25 timmar per vecka, +1 500 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

50. Ökning av skolpengen för grundskolan, +2 000 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

51. Höjning skolbarnomsorgen, +3 000 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

52. Utflyktsbidrag i grundskolan, +700 000 kronor.

53. Satsning fritidsgårdarna, +1 500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

54. Central administration, -2 200 000 kronor (10 procent besparing). Yrkandet biträds av miljöpartiet.

55. Förändring av 30 procents regeln för gymnasieval, -1 000 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

56. Nej till nedskärning för förskolor och skolor, +2 900 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

57. Ökade satsningar för svenska 2 och modersmålsundervisning, +1 000 000 kronor.

58. Förskolan, höjning av barnomsorgspengen, +10 000 000 kronor.

59. Höjning av peng till skolbarnomsorgen, +5 000 000 kronor.

60. Ökning av skolpengen för grundskolan, +10 000 000 kronor.

61. Fritidsklubb för 10-12-åringar i Krusboda, +190 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

62. Kulturbidrag till skolan och förskolan, +700 000 kronor.

63. Justering av barnomsorgspeng för deltidsbarn, +1 500 000 kronor.

64. Uppgradera 25 procents tjänst som genuspedagog till 100 procent, +300 000 kronor.


65. Sommarkoloniverksamhet, +250 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

66. Inget matematiktest i årskurs 3, -300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Socialnämnden

67. Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar att pedagogiska måltider införs vid kommunens demensavdelningar, +450 000 kronor.

68. Central administration, -2 700 000 kronor (10 procent besparing).

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

69. Mindre helgtjänstgöring Syrenen, +1 000 000 kronor

70. Förbättrade arbetsvillkor på särskilda boenden, +2 000 000 kronor.

71. Ökat stöd till kvinnojouren i Tyresö, +200 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

72. Återinförd subvention för snöröjning, +340 000 kronor.

73. Återställning av tjänstenivå på familjecenter till nivå som var 2004, +300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

74. Barnbidrag även till de som har ekonomiskt bistånd, +650 000 kronor.

75. Utbildning av socialsekreterare som har ärenden med utsatta barn, +200 000 kronor.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

76. Mindre helgstjänstgöring, +800 000 kronor.

77. Ytterligare stöd till Team Smart, +75 000 kronor


Investeringsbudget för 2007

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

78. Projektering av kombinerad sim- och eventhall, +4 000 000 kronor.

79. Ny förskola i Krusboda, +20 000 000 kronor

80. Nej till flytt av Öringepaviljongen till Hästhagen, -4 350 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst) och miljöpartiet.

81. Fotbollsplaner i Tyresö Strand, +3 500 000 kronor.

82. Gångbana Lindalsvägen/Trollbäcksvägen – Aniaragränd, +1 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet beloppslöst.

83. Ombyggnad av väg för att möjliggöra busstrafik till Skälsätra, +10 000 000 kronor.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

84. Senareläggning av konstgräsplan på Trollbäckens IP annat belopp.

85. Projektering av kulturhus, nytt förslag.

86. Upprustning av skolgårdar, nytt förslag.

87. Gångväg Myggdalsvägen – Nyboda skola, nytt belopp.

88. Förbättringsåtgärder på cykelstråken, nytt belopp kronor.

89. Trafiksäkerhetsågärder på Njupkärrsvägen, nytt belopp.

90. Upprustning av torg vid Granängsringen, nytt belopp.

91. Säkrare gångvägar, bättre belysning, nytt belopp.

92. Senareläggning av lekpark i Tyresö strand, annat belopp.

93. Bollmoraparken, nytt belopp.

94. Plan för hantering av dagvatten, annat belopp.

95. Minskning fordon och maskiner, annat belopp kronor.

96. Minskade IT-investeringar, annat belopp. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

97. Minskning inventarier på Breviks förskola, annat belopp.

98. Minskning inventarier på Breviks skolaannat belopp kronor

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

99. Senareläggning av centrumutvecklingen, -3 000 000 kronor.

100. Lägre ambitionsnivå på exploateringar, -2 000 000 kr

101. Ingen uppvärmd konstgräsplan, -10 000 000 kronor.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-23:

- Debatten förklaras avslutad.

- Utdebiteringen för 2007 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

- Övriga förslag bordläggs.

Yrkanden

Vid kommunfullmäktiges fortsatta behandling noteras följande tillägg och justeringar av yrkandena.

Driftbudget 2007

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar

64 b. Ytterligare anslag till fritidsgårdar, + 2 000 000 kronor.

Investeringsbudget

79. Yrkandet justeras med att det biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Beslutspunkt 7 i kommunstyrelsens förslag (omfördelningar av anslag)

102. Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar följande tillägg till beslutsformuleringen: Omfördelningar av anslag ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Beslutsgång

1. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 4.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 4

2. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 5.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 5

3. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 19.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 46 ja och 5 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 19.

4. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 22.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 22.

5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 26.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 33 ja, 16 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 26.

6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 33.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja, 5 nej och 1 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 33.

7. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 50.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 19 nej, 2 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 50.

8. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 51.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 19 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 51.

9. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 53.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 19 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 5.

10. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 61.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 46 ja och 5 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 61.

11. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 67.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 18 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 67.

12. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 71.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja, 5 nej och 1 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 71.

13. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 74.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja, 2 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 74.

14. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 77.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 46 ja och 5 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 77.

15. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 78.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 78.

16. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 79.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 79.

17. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 81.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 81.

18. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 83.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 28 ja, 16 nej och 7 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 83.

19. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 101.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja, 4 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 101.

20. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 102.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 18 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 102

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Kommungemensamma mål i avsnitt 5 fastställs

- De mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7 fastställs

- Driftbudget för 2007 enligt bilagorna 1 och 2 fastställs

- Investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 3 fastställs

- Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2007 enligt bilagorna 4 och 5 fastställs

- Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

- Förslaget till KELP för perioden 2007–2009 godkänns

Reservationer

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Röstförklaringar

Berit Assarsson med flera (alliansen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

Anders Bergérus med flera (s-grppen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) lämnar skriftliga röstförklaringar (bilaga).

__________

§16 Förslag om taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2006/KS 165 051

Ärendebeskrivning

Europeiska gemenskapen fick den 1 januari 2006 en gemensam lagstiftning på livsmedelsområdet. EU-förordning 882/2004 slår fast att det måste finnas ”tillräckliga finansiella resurser för att utföra offentlig kontroll”. Det innebär att kontrollmyndigheterna inte kan hänvisa till bristande resurser om inte livsmedelskontrollen utförs enligt de behov som framkommer vid riskvärdering. Varje land bestämmer om kontrollen ska vara skatte- eller avgiftsfinansierad.

Vidare ska kontrollen vara riskbaserad för vilken typ av produkter man hanterar, omfattning av hanteringen och om produkterna är avsedda för riskgrupper (barnmat, allergikost). Verksamheterna kan också påverka sin avgift genom att ha bra rutiner och bra hygien.

Det nuvarande systemet för avgifter är endast avsett för att finansiera provtagning och information. Övriga kostnader för livsmedelskontrollen ska betalas med skattemedel. Hittills har det fungerat så att stora företag har subventionerat små företag och skötsamma har finansierat de som har misskött sig. Nu är det tänkt att varje företag ska bära sina egna kontrollkostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 19 oktober. Därefter har förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel beslutats av regeringen. Miljö- och bygglovskontoret har efter regeringsbeslutet justerat förslaget till taxa jämfört med nämndens beslut.

Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för livsmedelskontroll antas i enlighet med bilaga 1 med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

- Taxan börjar gälla den 1 januari 2007

- Ärendet förklaras omedelbart justerat efter kommunfullmäktiges behandling.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemiciouglu (v) och Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

__________

§17 Förslag om översyn av Tyresö kommuns förvaltningsorganisation

Dnr. 2006/KS 170 001

Ärendebeskrivning

En fortlöpande förändring av kommunens organisation har pågått de senaste två åren. Den 1 januari inleds en ny mandatperiod och nyvalda politiker tillträder. I och med detta finns nu ett nytt organisationsförslag som bygger vidare på de tidigare förändringarna. Utgångspunkten har varit att hitta en modell som är effektiv, ändamålsenlig och samordnad.

Målet är att skapa en tydlig politisk förutsättning för helhetsansvar, färre förvaltningsområden och ett decentraliserat ledarskap. Den nya organisationen planeras att träda i kraft 1 januari 2007.

Organisationsförslaget innebär att en ny nämnd skapas som ansvarar för gymnasie-, arbetsmarknads- vuxenutbildnings- och integrationsfrågor. Kultur- och fritidsnämnden och den nya nämnden har en gemensam förvaltning för gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bibliotek, kultur och fritid.

Förslaget innebär vidare att ansvaret för fritidsanläggningar förs över från nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen till tekniska avdelningen, som då har ett samlat ansvar för de kommunaltekniska driftfrågorna, inklusive fastigheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En nämnd inrättas från och med den 1 januari 2007 med uppgift att svara för kommunens insatser på gymnasie-, arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdet.

- Till nämnden överförs C3L och Arbetscentrum från nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, och gymnasieverksamheten inkluderande tre resultatenheter från barn- och utbildningsnämnden.

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande avskaffas från och med 1 januari 2007.

- Nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare och ges namnet ”Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden”.

- Nuvarande kultur- och fritidsnämnden med 9 ledamöter och 9 ersättare ges i uppdrag att ansvara för bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet, kultur, bibliotek och kulturskola.

- En förvaltning inrättas från och med 1 januari 2007 för gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet, kultur, bibliotek och kulturskola med namnet ”Utvecklingsförvaltningen”.

- En förvaltningschef utses omgående. Förvaltningschefen ges i uppdrag att vidta alla förberedelser för den nya förvaltningen.

- Kommunstyrelsen får ansvaret för kommunens alla fastigheter och anläggningar inklusive fritidsanläggningarna. Från kultur- och fritidsnämnden överförs ansvaret för fritidsanläggningarna till kommunstyrelsen.

- Kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för kommunaltekniska driftfrågor och fastigheter, och övertar ansvaret för fritidsanläggningar från kultur- och fritidsförvaltningen.

- Kommunstyrelsen återtar ansvaret för Uddby gård, Tyresö Slott, Kumla Herrgård samt turism.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp) och Anders Bergérus (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

____________

§18 Val till nämnder och styrelser samt andra organ

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges valberedning har i protokoll den 28 november 2006 redovisat förslag ifråga om val till nämnder, styrelser, revisorer med flera organ.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelser, nämnder, revisorer med flera uppdrag enligt till detta protokoll fogad vallista (bilaga).

- Där inte annat anges avser mandattiderna åren 2007-2010.

____________

§19 Revidering av reglemente för socialnämnden

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

En förändring föreslås i socialnämndens reglemente § 5. Antalet utskott föreslås minskas från två till ett.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för socialnämnden godkänns enligt bilaga.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Ulla Hoffman (v), Ossian Lundström (m), Berit Assarsson (m), Anna Steele Karlström (fp) och Susann Ronström (s).

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v) yrkar följande tillägg till reglementet: Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Revidering av reglemente för socialnämnden godkänns enligt bilaga.

- Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs.

____________

§20 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga.

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v) yrkar följande tillägg till reglementet: Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga.

- Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs.

____________

§21 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns enligt bilaga.

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v) yrkar följande tillägg till reglementet: Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns enligt bilaga.

- Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs.

__________

§22 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga.

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v) yrkar följande tillägg till reglementet: Styrelsen ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga.

- Styrelsen ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs.

____________

§23 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

En förändring föreslås i miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 6 (se bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden godkänns enligt bilaga.

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v) yrkar följande tillägg till reglementet: Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden godkänns enligt bilaga.

- Nämnden ska följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställs.

__________

§24 Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr. 2006/KS 184 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns enligt bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enlig kommunstyrelsens förslag.

_____________

§25 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr. 2006/KS 185 024

Ärendebeskrivning

En översyn har gjorts av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda (se bilagda förslag).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns enligt bilaga.

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Inger Gemicioglu (v), Anders Bergérus (s) och Björn E Stenström (mp).

Yrkanden

Berit Assarsson (m) yrkar ändring i kommunstyrelsens förslag i enlighet med nytt förslag om ersättning till förtroendemän (bilaga).

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag på höjning av ersättning till förtroendvalda med hänvisning till sitt ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Björn E Stenström (mp) yrkar avslag på höjning av ersättning till förtroendevalda med hänvisning till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns enligt det ändrade förslaget (bilaga).

Reservationer

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Björn E Stenström (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

___________

§26 Partistöd för mandatperioden 2007-2010

Dnr 2006/KS 186 104

Ärendebeskrivning

En parlamentarisk grupp bildades under hösten 2006 för att se över bl a partistödet inför den nya mandatperioden. Ordföranden i gruppen föreslår att varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp, samt 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2007.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp samt 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige

- Ändringen träder i kraft 1 januari 2007.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade stött den del av förslaget som berör grundbidraget motsvarande tre basbelopp.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) och Björn Stenström (mp) yrkar avslag på höjningen till 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp samt 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige.

- Ändringen träder i kraft 1 januari 2007.

Reservationer

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Björn E Stenström (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

_________

§27 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö

Dnr 2006/KS 187 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda föreslås en revidering i § 25 i gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun godkänns enligt bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

§28 Motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

Dnr 2006/KS 103 101

Ärendebeskrivning

Eija Räty har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 14 juni lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen.

Motionären föreslår att:

- det säkerställs att kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen tillämpas i all kommunal verksamhet

- att vi får en redovisning av hur detta görs

- att all framtida redovisning av utfall/resultat för anställda/medborgare i verksamhetsberättelser/uppföljningar redovisas för respektive kön, så lång möjligt och när det är relevant, för att vi ska kunna följa upp och föreslå aktiva åtgärder.

Motionen har remitterats till personalkontoret för besvarande (se bifogat yttrande).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall med hänvisning till yttrandet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen och yttrandet.

Yrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar att ärendet bordläggs.

Yrkandet bifölls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs.

__________

§29 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet

Dnr 2006/KS 058 500

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) har den 6 april 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolverksamhet. Motionen är delvis sprungen ur Helena Thorséns medborgaridé ”Kommunal bilpool”.

Motionärerna föreslår att:

- kommunfullmäktige uppdrar åt Tyresö kommun att genomföra en kommunal reserevision.

- Tyresö kommun inför en kommunal bilpool, för den interna verksamheten, efter det att den kommunala reserevisionen har genomförts.

- Tyresö kommun efter ett år utreder den interna bilpoolsverksamheten och undersöker om det är möjligt att utvidga den interna bilpoolen, till att även omfatta allmänheten.

Motionen har remitterats till tekniska avdelningen (se bilaga).

Ordförandeförslag

Kommunen har inga tjänstebilar, men många företagsbilar. Bilparken ska skötas av tekniska avdelningen. Det finns också avtal om att anställda kan använda sina egna bilar i tjänsten. Det område inom kommunen som i första hand bör granskas är omsorgsverksamheten. Omsorgen behöver många fordon för att personalen snabbt ska kunna flytta sig mellan olika vårdtagare. Verksamheten är till stor del händelsestyrd och omprioriteringar bland de schemalagda insatserna är inte ovanlig. Det skapar också en stressig arbetsmiljö.

I en kommunal reserevision bör vi leta efter möjliga förbättringar inom två områden. Det ena är fordonsekonomi och det andra är transportlogistik. Fordonsekonomi handlar om hur bilarna administreras inom kommunen och transportlogistik om hur bilarna används.

Redan idag har frågan uppmärksammats inom vår kommun. För att effektivisera vaktmästeriets postkörning till externa enheter har man med hjälp av GIS tagit fram kortaste körrutterna. Även hemtjänsten arbetar med att utveckla körrutinerna.

Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till trafiksäkerhetspolicy som kommer att presenteras inom en snar framtid.

Sammanfattningsvis handlar kommunal reserevision om att optimera kostnader, organisation, kvalitet i verksamheten, arbetsmiljö, arbetstids-nyttjande, miljöpåverkan och trafiksäkerhet.

Vi har inte utrymme att prioritera en reserevision i nuläget, utan återkommer i frågan. När det gäller frågan om bilpool hänvisar jag till yttrandet från tekniska avdelningen.

Jag föreslår mot bakgrund av detta att motionens första att-sats bifalls, och att andra och tredje att-satserna avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar följande tillägg till första att-satsen: ”I samband med reserevisionen värderas frågan om att införa bilpool”

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Motionens andra och tredje att-satser avslås.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade stött tilläggsyrkandet från Marita Bertilsson (s-gruppen).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrars sig Marie Åkesdotter (mp), Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Berit Assarsson (m) och Fredrik Saweståhl (m).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Marita Bertilsson (s) yrkar följande tillägg till första att-satsen: ”I samband med reserevisionen värderas frågan om att införa bilpool”. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionens första att-sats bifalls.

- Motionens andra och tredje att-satser avslås.

_____________

§30 Regler för ersättares tjänstgöring

Ärendebeskrivning

Valberedningen förslår att följande skall gälla för majoritetsvalda nämnder, utskott m fl organ:

“Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning nedanstående

M M, FP, KD, C, S,MP, V

Fp Fp, M, KD, C, S, Mp, V

Kd Kd, M, Fp, C, S, Mp, V

C C, M, Fp, Kd, S, MP, V

Mp Mp, V, S , C, Fp, Kd, M

S S, V, Mp, Fp, C, M, Kd

V V, Mp, S, C, Fp, Kd, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.”

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fastställer ovanstående regler för inkallande av ersättare i majoritetsvalda nämnder, styrelser m.fl. organ.