Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-02-08

Sammanträde 2007-02-08

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Räddningsledningen informerar om Södertörns brandförsvarsförbund

2 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

2.1. Nya motioner
2.2. Nya interpellationer
2.3. Nya frågor

3 Kultur- och fritidsnämnden ordförande besvarar en interpellation angående bibliotekets öppettider

5 Förslag om ändringar i taxan för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

6 Förslag om huvudavtal för vattenleverans

7 Motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

8 Val av ledamöter och revisor i Tyresö Bostäder AB

9 Val av ledamöter och revisor i Tyresö Näringslivs AB

Mötesinformation

 

§1 Information om Södertörns brandförsvarsförbund och kommunens säkerhetsarbete

Dnr 2007/KS 028 107

Ärendebeskrivning

Arne Jonsson, brandchef, och Lars-Göran Uddholm, vice brandchef, informerar om Södertörns brandförsvarsförbund.

Peter Holck, nytillträdd säkerhets- och beredskapschef, informerar om kommuens arbete på säkerhets- och beredskapsområdet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

________


§2 Motion angående utredning om spårbilar i Tyresö kommun

Dnr 2007/KS 026 539

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion angående utredning om spårbilar i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

________

§3 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan

Dnr 2007/KS 024 420

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun sätter klimat-frågorna på agendan.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§4 Motion om utveckling av hemsidan

Dnr 2007/KS 025 008

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion med förslag om utveckling av hemsidan.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§5 Interpellationer

Dnr 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lilian Edberg (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Inger Gemicioglu (v) angående bibliotekens öppettider. Vidare yttrar sig interpellanten, Marie Åkesdotter (mp), kultur- och fritidsnämndens ordförande och Susann Ronström (s).

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden angående framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.


§6 Frågor

Dnr 2007/KS 023 103

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående den senaste tidens strömavbrott. Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.


§7 Förslag om ändringar i taxan för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Dnr 07/KS 011 049

Ärendebeskrivning

Taxan för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen är i stort sett oförändrad sedan den 1 januari 1996 (de enda förändringarna är att en ny avgiftsklass infördes år 2000). Eftersom taxorna stått stilla i 10 år är de nu väsentligt lägre än i våra grannkommuner. Det framgår av bifogade utdrag från konsultrapporten ”Förutsättningar för en gemensam organisation på Södertörn för handläggning av alkoholärenden m.m.” och Kommunkansliet föreslår därför att avgifterna för tillstånd och tillsyn höjs enligt bilagda förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antas enligt bilaga.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________


§8 Förslag om huvudavtal för vattenleverans

Dnr 70/KSM 001 068

Ärendebeskrivning

Stockholm Vatten AB levererar vatten till Botkyrka, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Salem, Värmdö, Solna och Tyresö kommuner. Förhållandet mellan Stockholm och nämnda kommuner i dessa avseenden regleras i ett huvudavtal och i vissa fall tilläggsavtal, som tillsammans innehåller gällande bestämmelser av teknisk art och ekonomiska villkor. Nuvarande huvudavtal med Tyresö tecknades 1958.

Från och med 1 januari 1990 har Stockholms rättigheter och skyldigheter enligt nämnda avtal överförts till Stockholm Vatten AB i samband med Stockholm Vattens bolagisering. Det innebär bland annat att avtal om leverans av vatten till och rening av avlopp från grannkommunerna ska träffas direkt mellan bolaget och berörda kommuner. Vid bolagiseringen 1990 inhämtades inte något uttryckligt godkännande av partsbytet från Stockholms stad till Stockholm Vatten AB. Alla inblandade har emellertid därefter fortsatt att verka i enighet med avtalen.

Under årens lopp har många förändringar i sak inträffat avseende detaljer som teknisk prestanda, geografiska angivelser, leveransvolymer mm. Många faktiska förändringar har troligen fått passera utan att någon egentlig dokumentation upprättats. I avtalen är språkbruket ålderdomligt, vilket kan försvåra förståelsen av texten.

Med ovanstående som bakgrund har ett nytt huvudavtal och en beräkningsmodell för brukningsavgifter för leverans av vatten och mottagande av avloppsvatten framtagits (se bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Huvudavtal mellan Tyresö kommun och Stockholm Vatten AB avseende vattenleverans godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§9 Motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

Dnr 2006/KS 103 101

Ärendebeskrivning

Eija Räty har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 14 juni lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen.

Motionären föreslår att:

- det säkerställs att kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen tillämpas i all kommunal verksamhet

- att vi får en redovisning av hur detta görs

- att all framtida redovisning av utfall/resultat för anställda/medborgare i verksamhetsberättelser/uppföljningar redovisas för respektive kön, så lång möjligt och när det är relevant, för att vi ska kunna följa upp och föreslå aktiva åtgärder.

Motionen har remitterats till personalkontoret för besvarande (se bifogat yttrande).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall med hänvisning till yttrandet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen och yttrandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Eija Räty (s), Ulla Hoffmann (v), Kerstin Bergsman (m), Sara Albornoz (s),

Peter Bylund (mp), Mats Larsson (fp), Susann Ronström (s),

Fredrik Saweståhl (m), Anna Steele Karlström (fp) och Jerry Svensson (s).

Yrkanden

Eija Räty (s), Ulla Hoffman (v) och Peter Bylund (mp) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Eija Räty med flera (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen.

Ulla Hoffmann med flera (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

_______


§10 Val av ledamöter och revisor i Tyresö Bostäder AB

Dnr 2007/KS 029 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Bostäder AB. Dessutom ska det väljas revisor och ersättare för tiden fram till bolagsstämman 2011.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till ordinarie bolagsstämman 2008:

m Olle Chevalier
m Peder Holmström
m Claes Löfgren
kd Ulf Perbo
c Håkan Eriksson
s Birgitta Lönegård
s Ulf Lönnqvist
s Mathias Tegnér
s Christina Tallberg

Ordförande: Olle Chevalier Vice ordförande: Ulf Perbo

- Följande personer väljs till revisor och revisorsersättare i Tyresö Bostäder AB fram till ordinarie bolagsstämma 2011:

Revisor: Orvar Turegård s

Ersättare: Rolf Lovén m


§11 Val av ledamöter och revisor i Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2007/KS 030 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB. Dessutom ska det väljas revisor och ersättare för tiden fram till bolagsstämman 2011.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämman 2008:

m Hans Lindberg
m Kerstin Bergsman
fp Olle Karlström
s Birgitta Lönegård
s Kjell Andersson

Ordförande: Hans Lindberg Vice ordförande: Olle Karlström

Följande personer väljs till revisor och revisorsersättare i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämma 2011:

Revisor: Orvar Turegård s