Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-04-12

Sammanträde 2007-04-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående gymnasiepengen till Tyresö gymnasium.

3 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor

4 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om demokratiarbetet

6 Förslag om exploateringsavtal för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande, bordlagt ärende (KS 2007-02-27, § 59)

7 Förslag om detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande, bordlagt ärende (KS 2007-02-27, § 60)

8 Anmälan av rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap, bordlagt ärende (KS 2007-02-27, § 73)

9 Årsredovisning Tyresö näringslivsaktiebolag AB 2006 (KS 2007-03-27, § 75)

10 Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2006 (KS 2007-03-27, § 76)

11 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006 (KS 2007-03-27, § 77)

12 Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun (KS 2007-03-27, § 78)

13 Reviderad investeringsbudget 2007 (KS 2007-03-27, § 80)

14 Borgen för lån till Tyresö bostäder (KS 2007-03-27, § 83)

15 Motion om jämställdhet i Tyresö kommun (KS 2007-03-27, § 90)

16 Markanvisningsavtal med Besqab gällande Strandängarna (KS 2007-03-27, § 92)

Mötesinformation

 

§25 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö Näringslivs AB m.m.

Dnr: 2007/KS 098 107

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö Näringslivs AB och stärka samarbetet mellan kommunens och företagens verksamheter för att uppnå winwin-effekter och en hållbar samhällsutveckling.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§26 Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun.

Dnr 2007/KS 099 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§27 Motion om att Tyresö kommun omgående tar fram en energiplan

Dnr 2007/KS 100 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun omgående tar fram en energiplan.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§28 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem i Tyresö kommun

Dnr 2007/KS 096 003

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§29 Motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader i Tyresö

Dnr 2007/KS 097 379

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§30 Interpellationer

Dnr 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämdens ordförande Hans Lindberg (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Jerry Svensson (s) angående gymnasiepengen till Tyresö gymnasium. Vidare yttrar sig gymnasie- och arbetsmarknadsnämdens ordförande, interpellanten, Ulla Hoffmann (v), Peter Bylund (mp), Anders Bergérus (s), Elisabet Hedlund (v), Kristjan Vaigur (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Mathias Tegnér (s) angående Tyresö Bostäder. Vidare yttrar sig interpellanten.

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor.

Ingela Carlsson (s) och Kjell Andersson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i kommunstyrelsen om demokratiarbetet.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

§31 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Anders Bergérus (s) – ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden, ledamot i krisledningsnämnden, vice ordförande i valberedningen, ombud till förbundsmötet Kommunförbundet Stockholms län och ombud i Mälardalsrådet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Martin Nilsson (s), Näsbyvägen 32 A, 135 53 Tyresö utses till ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden, ledamot i krisledningsnämnden, vice ordförande i valberedningen, ombud till förbundsmötet Kommunförbundet Stockholms län och ombud i Mälardalsrådet.

- Martin Nilsson (s) utses till oppostionsråd

- Sonja Gustafsson (m), Akvarievägen 20, 135 42 Tyresö utses till ersättare i socialnämnden

- Erik Hedberg (m), Maria Sofias väg 70, 135 63 Tyresö utses till ersättare i socialnämnden.

§32 Markanvisningsavtal med Besqab gällande Strandängarna

Dnr 2007/KSM 0227 068

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun inbjöd våren 2006 till tävling om markanvisning av område för flerbostadshus i Strandängarna inom Tyresö Strand. I november 2006 utsåg kommunstyrelsen Besqabs bidrag till vinnare i tävlingen.

Ett förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB har upprättats (se bilagor). Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om marköverlåtelse, tillträde, avgifter och kvalitetsprogram.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB för område vid Strandängarna godkänns enligt bilaga

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Peter Bylund (mp), Elisabet Hedlund (v) och Berit Assarsson (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) och Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar avslag på förslaget.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Elisabet Hedlund (v-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga)

__________

§33 Förslag om exploateringsavtal för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 2007/KSM 0156 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för kvarteret Trädgårdsbruket har varit formellt utställd under tiden 23 november till och med 22 december 2006 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra maximalt 20 kedjehus på totalt ca

3 900 kvm boyta. Utöver detta ska till varje hus anordnas förråd samt carport eller garage.

- Exploatören ska till kommunen erlägga 1,2 miljoner kronor i exploateringsbidrag för gångbana, brygga, lekplats och iordningställande av strand.

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för kvarteret Trädgårdsbruket.

För bilagor till avtalet se § 60 vid dagens sammanträde.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns, och att jag och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden

(se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Elisabet Hedlund (v), Marie Åkesdotter (mp) och Bengt Bergström (c).

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förlag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar:

- på att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram

- att största försiktighet iakttas vid byggandet, med tanke på geologiska risker

- att kv. Trädgårdsbruket uppförs i enplanshus (ur ett tillgänglighets-perspektiv)

- på färre, men något större parkeringsplatser

- att kollektivtrafikplanering sker vid nybyggnationer av bostadsområden.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Elisabet Hedlund (v-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

___________

§34 Förslag om detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 2004/KSM 0078 214

Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget på Drevvikens sydöstra strand intill Trädgårdsvägen och omfattar fastigheterna Kumla 3:1130 och del av Kumla 3:1264. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 20 bostäder i högst två våningar. Planförslaget innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet och anordnande av en lekplats.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 november till och med 22 december 2006. Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 2 yttranden. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentarer i bilagda utställningsutlåtande. Efter utställning har förslaget ändrats något vilket framgår av utställningsutlåtandet. Redogörelser från programsamråd och samråd finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och kommunkansliet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Jenny Magnusson (c) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).


Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Elisabet Hedlund (v) och Peter Bylund (mp).

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar:

- på att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram

- att största försiktighet iakttas vid byggandet, med tanke på geologiska risker

- att kv. Trädgårdsbruket uppförs i enplanshus (ur ett tillgänglighets-perspektiv)

- på färre, men något större parkeringsplatser

- att kollektivtrafikplanering sker vid nybyggnationer av bostadsområden.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Elisabet Hedlund (v-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

___________

§35 Anmälan av rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap

Dnr 07/KS 048 739

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas beslut från socialnämnden om hur rapportering av beslut som inte genomförts enligt Socialtjänstlagen 16 kap. ska redovisas.

Enligt lagen ska socialnämnden lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anmälan noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna Steele Karlström (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§36 Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB 2006

Dnr 2006/KS 200 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 28 mars.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2006 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp) och Hans Lindberg (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

____________

§37 Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2006

Dnr 2006/KS 200 042

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2006 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§38 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006

Dnr 2006/KS 200 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2006.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Olle Chevalier (m), Björn C Wallin (m) och Ulla Hoffmann (v).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§39 Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun

Dnr 2006/KS 200 042

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2006.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun godkänns

- Redovisning av måluppfyllelse godkänns

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Herman Fältström (m), Berit Assarsson (m), Ulla Hoffmann (v), Anders Bergérus (s) och Peter Bylund (mp).

Revisionsberättelse

Revisorn Herman Fältström (m) redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen över sin granskning av 2006 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet


Särskilt yttrande

Peter Bylund (mp-gruppen) meddelar att miljöpartiet inte deltar i beslutet med hänvisning till särskilt yttrande (bilaga).

Ulla Hoffmann (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_____

§40 Reviderad investeringsbudget 2007

Dnr 2006/KS 067 041

Ärendebeskrivning

Efter uppföljning av 2006 års investeringsbudget, genomgång och uppdatering av beslutad investeringsbudget för 2007 samt lämnade planuppdrag finns anledning att revidera årets investeringsbudget. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas förändrade förutsättningar och aktualiserade tillkommande investeringar. I bilaga 1 redovisas behovet att överföra outnyttjade medel från 2006 års investeringsbudget och de förändringar som i övrigt har aktualiserats i 2007 års investeringsbudget. I bilaga 2 redovisas en reviderad investeringsbudget för 2007 om de förändringar som redovisas i bilaga 1 beslutas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 1 och 2 godkänns

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Linder (s), Ulla Hoffmann (v), Peter Bylund (mp) och Bengt Bergström (c).

Yrkande

Berit Assarsson (m) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens beslut: Den föreslagna investeringsbudgeten ökas med ytterligare fyra miljoner kronor. Detta belopp ska läggas till de medel som avsatts för byggnad av den nya föreningsgården. Yrkandet biträds av socialdemokraterna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med ett tillägg på fyra miljoner kronor vilka läggs till de medel som avsatts för byggnad av den nya föreningsgården.


Särskilt yttrande

Peter Bylund (mp) meddelar att miljöpartiet inte deltar i beslutet med hänvisning till särskilt yttrande (bilaga).

Ulla Hoffmann (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§41 Borgen för lån till Tyresö bostäder

Dnr 2007/KS 033 045

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder AB har i en skrivelse begärt att kommunen ska teckna borgen för ett lån på 60 miljoner kronor som bolaget avser ta upp för att finansiera den pågående nybyggnationen av bostäder vid Alléplan i Trollbäckens Centrum.

Tyresö kommun har för närvarande ett samlat borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB som uppgår till ca 1 262 miljoner kronor.

I samband med att den tidigare Stiftelsen Tyresö Bostäder 1994 ombildades till ett aktiebolag 1994 beslutade kommunfullmäktige (1994-04-14, §32) ”att kommunen i oförändrad utsträckning ikläder sig borgen för de lån som överförs från stiftelsen till bolaget”. Vid den tidpunkten uppgick kommunens borgensåtagande till drygt 1 420 miljoner kronor. Genom att bolaget därefter har amorterat ner sina lån har kommunens borgensåtagande successivt minskat till nuvarande 1 262 miljoner kronor.

Tyresö Bostäder AB disponerar inom ramen för kommunens koncernkonto i Swedbank en kreditram på 50 miljoner kronor. Det innebär i realiteten att kommunen, i den mån kreditramen utnyttjas, borgar även för det beloppet.

Eftersom alla fullmäktigebeslut om nuvarande borgensåtagande är hänförliga till tiden före 1994 är det, i samband med omläggning av befintliga lån, ohanterligt att gentemot långivande banker visa att borgensåtagandena ursprungligen är godkända av kommunfullmäktige. Det finns därför skäl att kommunfullmäktige i detta sammanhang bekräftar kommunens samlade borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna att borgen tecknas för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av (60 + 1 262 + 50=) 1 372 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunen tecknar borgen för lån på högst 60 miljoner kronor som Tyresö Bostäder tar upp för att finansiera uppförandet av nya bostäder vid Alléplan

- Kommunen tecknar sammantaget borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 372 miljoner kronor


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§42 Motion om jämställdhet i Tyresö kommun

Dnr 2006/KS 144 024

Ärendebeskrivning

Peter Bylund och Maria Björke har för den miljöpartistiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun:

- gör en lönekartläggning, en analys och en könsneutral systematisk arbetsvärdering

- tar fram en handlingsplan för jämställda löner

- prioriterar kvinnodominerade yrkesgrupper vid kommande löneförhandlingar.

Personalkontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande

Av yttrandet från personalkontoret framgår att kommunen har haft frågorna under uppsikt under en längre tid, och arbetar aktivt i motionens anda. Jag föreslår att motionen med hänvisning till detta anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkdesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Peter Bylund (mp), Ulla Hoffmann (v), Berit Assarsson (m), Marie Åkesdotter (mp), Mats Larsson (fp), Elisabet Hedlund (v) och Anna Steele Karlström (fp).

Yrkande

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

Ulla Hoffmann (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).