Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Tyresö Slott, Lagergrenska salen (ingång Tyresö Slottskrog)

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om demokratiarbetet

5 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) – beslut om antagande (KS 2007-05-29, § 116)

6 Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) – beslut om antagande (KS 2007-06-14, § 130)

7 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp (KS 2007-05-29, § 117)

8 Nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB (KS 2007-05-29, § 123)

9 Överlämnande av beslutanderätt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns Brandförsvarsförbund (KS 2007-05-29, § 122)

10 Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året (KS 2007-04-24, § 94) samt månadsuppföljning april 2007 (KS 2007-05-29, § 111)

Mötesinformation

 

§43 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr. 2007/KS 125 610

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§44 Motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Dnr. 2007/KS 126 460

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s) och Susann Ronström (s) har lämnat in en motion angående konsumtion, hälsa och miljö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§45 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr. 2007/KS 123 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att öka intresset genom hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§46 Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning

Dnr. 2007/KS 124 005

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att köpa miljömärkt IT-utrustning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§47 Interpellationer

Dnr 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Ulla Hoffmann (v) angående Tyresö kommuns ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Ingela Carlsson (s) och Kjell Anderson (s) om demokratiarbetet. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanterna, Ulla Hoffmann (v), Anna Steele Karlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Fredrik Saweståhl (m), Mats Fält (m) och Inger Gemicioglu (v).

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor.

Sara Albornoz (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om tillgången till kompetensutbildning.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

§48 Frågor

Dnr 2007/KS 023 103

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående konsekvenser för boende med ”röda kontrakt” vid omvandling av Akelius hyreslägenheter till bostadsrätter. Kommun-styrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.

§49 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Martin Nilsson (s) – ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen.

- Ingela Carlsson utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

- Peder Simonsson, Björktickegången 31, 135 33 Tyresö utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

__________

§50 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) - beslut om antagande

Dnr. 2006/KSM 0977

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler.

Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Fornuddens förskola.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 april 2007 - 14 maj 2007. Under utställningstiden har 5 synpunkter inkommit. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 3 synpunkter. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

__________

§51 Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 med flera) - beslut om antagande

Dnr. 2007/KSM 0146 214

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är extra stort är Tyresö strand.

Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266. Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför i november 2006 (§ 27) att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Hästhagens förskola.

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för cirka 140 barn (idag cirka 100 barn).

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari 2007 - 16 mars 2007. Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) antas.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp) och Mats Fält (m).

Yrkande

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar att detaljplanen ändras så att den omfattar en förskola med fyra avdelningar. Marken där den tänkta utbyggnaden skall ske, bevaras som grönmark. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkande och skriftligt ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen

_________

§52 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Dnr. 2007/KSM 0193

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 15 maj 2002, § 42, taxa för anläggnings-­ och bruknings­avgifter. Beslutet innebar en smärre justering enbart av anlägg­ningsavgifterna. Nu gällande brukningsavgifter har varit oförändrade alltsedan 1996.

Utbyggnadskostnaderna av VA har ökat kraftigt på senare år till följd av all­männa prisökningar och kraftigt stigande index för entreprenader samt KPI.

Avgiftsnivåerna i nuvarande VA-taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till ny anläggnings- och brukningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av anläggningsavgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning inför fortsatt utbygg­nad av vatten och avlopp i kom­munen, med tyngdpunkt på omvandlingen av Östra Tyresö. Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar för servis- och förbindelse­punkter för både bostäder och annan fastighet, samt en ändrad tillämpning av tomtarea­avgift enbart för bostadsfastigheter. Den nu gällande princi­pen för uttag av lägenhets­avgifter för fler­bostadshus bibehålls med en reducering av avgift från tredje lägenheten räknat. Taxan innebär full kostnadstäckning för kom­munens vatten-, avlopps- och dagvattenanlägg­ningar. Detta genomförs genom dels att större delen av kommande utbyggnadskost­nader m.m. täcks genom höjda anläggningsavgifter samt att resterande kost­nads­täckning sker via höjd brukningsavgift på renvatten.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan innebär en ny princip för finansiering av va-investeringar i vår kommun. Anläggningsavgiften har tidigare konstruerats så att intäkterna från avgiften skall täcka kostnaderna för nya anläggningar. Taxan har varit oförändrad i ett antal år. P g a ökade kostnader har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt anläggningskostnaderna på senare år, varför i praktiken del av kostnaden hamnat på brukningsavgiften.

Med befarade fortsatta kraftiga kostnadsökningar för anläggningar och kommande utbyggnad av VA i Östra Tyresö med en glesare tomtstruktur behöver anläggnings­avgiften höjas mycket kraftigt – så kraftigt att vi inom majoriteten har bedömt det som både orealistiskt och orimligt. Vi föreslår därför nu att del av kostnaderna för anlägg­ningar täcks via brukningsavgiften. VA-investeringar är långsiktiga investeringar och det är rimligt att kostnaderna fördelas på ett större kollektiv. Detta är en vanlig modell i många andra kommuner. Maximalt uttag av anläggningsavgift föreslås begränsas till 200 000 kr. Det är även det en kraftig höjning, eller 43 procent, för större fastigheter. För en normalstor fastighet om 1 000 kvm blir höjningen 21 procent.

Förbrukningsavgiften har varit oförändrad i ca 10 år. Tidigare överskott har använts för att täcka de underskott som taxan på senare år generat. En höjning av avgiften behöver därför nu göras för att täcka kostnaderna framöver.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny VA-taxa med nya anläggnings- och bruknings­avgifter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag till den del av förslaget som innebär att del av kostnaderna för anläggningar täcks via brukningsavgiften.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 juli 2007.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Inger Gemicioglu (v), Sven A Svennberg (m), Lennart Jönsson (s), Marie Åkesdotter (mp), Mats Larsson (fp) och Martin Huusman (m).

Yrkande

Lennart Jönsson (s-gruppen) yrkar avslag till den del av förslaget som innebär att del av kostnaderna för anläggningar täcks via brukningsavgiften. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Lennart Jönsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

_________

§53 Nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB

Dnr. 2007/KS 089 107

Ärendebeskrivning

De nuvarande reglerna för Tyresö Bostäder AB beslutades 1997 och har därefter reviderats i begränsade hänseenden 1999 och 2003.

I förslaget till nya ägardirektiv är ändamålsparagrafen omarbetad.

Övriga paragrafer i ägardirektiven har setts över och vissa regler har tagits bort och kompletteringar har tillkommit.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna ägardirektiv för Tyresö bostäder AB fastställs

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson ges i uppdrag att informera Tyresö bostäder om de förändrade ägardirektiven

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ulla Hoffmann (v), Mathias Tegnér (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Ulla Hoffmann (v-gruppen) yrkar att första strecksatsen i förslaget till direktiv ändras till att lyda: ”Utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska bolaget förvalta attraktiva bostäder och bostäder för hushållens olika livsskeden samt motverka segregation i boendet inom Tyresö kommun” Att det till tredje strecksatsen i förslaget till direktiv görs ett tillägg så att strecksatsen lyder: ”Bolaget ska handha bostads-förmedlingen inom kommunen. Förmedlingen av bostäder ska även motverka segregation i boendet.”

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Ulla Hoffmann (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

________

§54 Överlämnande av beslutsrätt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns Brandförsvarsförbund

Dnr. 2007/KS 109 175

Ärendebeskrivning

Tillsynen av brandfarliga varor utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten. I Tyresö kommun sköter Södertörns Brandförsvarsförbund denna tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för ansökningar om hantering av brandfarliga varor. Brandförsvarsförbundet sköter idag stora delar av handläggningen av ansökningar på uppdrag av miljö- och bygglovskontoret. Miljö- och byggnadsnämnden fattar sedan beslut om tillstånd enligt det underlag som utarbetas av förbundet.

Miljö- och byggnadsnämnden förslår att rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor överlämnas till Södertörns brandförsvarsförbund. Motiven till detta är att brandförsvarsförbundet har bättre kompetens inom brandskyddsområdet än vad nämnden har, och att handläggningen och servicen blir mer effektiv och bättre när enbart en myndighet handlägger och fattar beslut. Brandförsvarsförbundet har ändrat i sin förbundsordning så att det är möjligt att överlämna rätten att fatta beslut i dessa ärenden till förbundet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun överlämnar rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

__________

§55 Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året samt månadsuppföljning april 2007

Dnr 2007/KS 082 042

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsutfall för perioden januari – mars 2007 samt en prognos för helårsresultatet. Resultatet för Tyresö kommun per den 31 mars är + 8,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 5,3 miljoner. Prognosen för året är ett resultat på 4,6 miljoner. Budgeterat resultat för år 2007 är 29,9 miljoner vilket innebär ett underskott av helårsresultatet jämfört med budget på 25,3 miljoner kronor. Sammantaget beräknas utfallet av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämningssystem bli 19,7 miljoner lägre än budgeterat. De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i bilaga.

Månadsuppföljning för april 2007 vilken behandlats av kommunstyrelsen den 29 maj 2007, § 111, redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska nämnd som befarar budgetöverskridande snarast möjligt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika budgetöverskridande. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett samlat budgetöverskridande på 6,5 miljoner kronor för helåret. Även om överskridandet delvis beror på att ett antal resultatenheter avser utnyttja sin rätt att ta tidigare överskott i anspråk, föreslår jag att nämnden få i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året noteras.

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2007 redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.