Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-09-13

Sammanträde 2007-09-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Revisorerna lämnar muntlig information om den kommunala revisionen

2 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

2.1. Nya motioner

2.2. Nya interpellationer

2.3. Nya frågor

3 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor.

4 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om tillgången till kompetensutbildning

6 Förslag till detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94), beslut om antagande (KS 2007-08-28, 147)

7 Förslag till plan för hantering av extraordinära händelser (KS 2007-06-19, § 138)

8 Förslag till grundsyn avseende krishantering i Tyresö kommun (KS 2007-08-28, 151)

9 Motion om en rättvis bostadsförmedling (KS 2007-08-28, 153

Mötesinformation

 

§56 Revisorerna lämnar muntlig information om den kommunala revisionen

Ärendebeskrivning

Ordföranden för de förtroendevalda revisorerna, Paul Karlsson (s) och Anders Hägg auktoriserad revisor på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers lämnar muntlig information om arbetet med den kommunala revisionen.

§57 Ordningsfråga

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att nya oppositionsrådet Martin Nilsson (s) skall ha yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Martin Nilsson (s) har yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutet var enhälligt.

_____

§58 Motion om att öka cyklandet i Tyresö

Dnr. 2007/KS 148 312

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att öka cyklandet i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§59 Motion om namnsättning av väg(ar) mellan Rapsvägen och Renlavsgången

Dnr. 2007/KS 150 311

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om namnsättning av väg(ar) mellan Rapsvägen och Renlavsgången.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§60 Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen

Dnr. 2007/KS 149 311

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§61 Motion om ett tryggare Tyresö

Dnr. 2007/KS 151 101

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s) och Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om ett tryggare Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§62 Motion angående inrättande av en kommunal barnombudsman

Dnr. 2007/KS 152 001

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion angående inrättande av en kommunal barnombudsman.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§63 Interpellationer

Dnr. 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (s) om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor. Vidare yttrar sig barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanten, Martin Nilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Anna Steele Karlström (fp), Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Sara Albornoz (s) om tillgången till kompetensutbildning. Vidare yttrar sig barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanten, Marie Åkesdotter (mp), Marita Bertilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Inger Gemicioglu (v) och Martin Nilsson (s).

§64 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Patrick Holm (m) – ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sofie Dahlstedt (mp) – ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna.

- Johan Rydén (mp) utses till ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_________

§65 Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 4 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Gränsvägen 16. Planarbetet sker med normalt förfarande. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark (park) för aktuell fastighet. En villa finns dock uppförd på fastigheten, men denna kommer att rivas.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:49.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 november 2006 –

1 december 2006. Under samrådstiden har sex skrivelser inkommit samt fyra efter samrådstidens utgång.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp) och Mats Fält (m).

Yrkande

Peter Bylund (mp) yrkar avslag på detaljplanen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrandet i kommunstyrelsen.

§66 Plan för hantering av extraordinära händelser

Dnr. 2007/KS 127 167

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting i kraft. Lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en plan för hantering av extraordinära händelser och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser” antas.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Ulla Hoffmann (v), Mats Fält (m) och Anna Steele Karlström (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

§67 Grundsyn avseende krishantering i Tyresö kommun

Dnr. 2007/KS 146 161

Ärendebeskrivning

Sveriges säkerhet och beredskap är primärt en nationell (statlig) angelägenhet. Det finns också ett kommunalt ansvar på detta område. I samhällets krishanteringssystem har kommunen dels ett verksamhetsansvar dels ett geografiskt områdesansvar.

Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en grundsyn avseende krishantering och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Grundsynen avseende krishantering i Tyresö kommun antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§68 Motion om en rättvis bostadsförmedling

Dnr. 2003/KS 021 271

Ärendebeskrivning

Marie Linder, Ulf Lönnqvist och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående bostadsförmedlingen i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att:

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en utredning med syfte att skapa en välfungerande och rättvis bostadsförmedling.

Tyresö bostäder och dåvarande Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen fick under föregående år i uppdrag av kommunstyrelseberedningen att utreda bostadsförmedlingens framtid och samarbetet med Tyresö bostäder. Efter omorganisation överfördes uppdraget på stadsbyggnadskontoret. Utredningen ledde fram till ett förslag som innebar en nedläggning av den kommunala bostadsförmedlingen för att överföra förmedlingsverksamheten till Tyresö bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade i januari (bilaga) om att lägga ned den kommunala bostadsförmedlingen från och med den första juli i år. En överföring av bostadskön till Tyresö bostäder pågår och från och med den första september kommer alla som varit registrerade i den kommunala kön att kunna registrera sig i den nya kön hos Tyresö bostäder. Eventuellt ihopsamlade köpoäng överförs så att ingen ska förlora på sammanslagningen av köerna.

Den genomförda utredningen och den nya organisationen ger förutsättningar för en väl fungerande förmedling av lediga lägenheter i Tyresö. Med anledning av detta föreslår jag att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag

Att motionen ska anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer yrkandet om att bifalla motionen röstar nej

Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit yrkandet om att bifalla motionen och beslutat att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade bifallit yrkandet om att bifalla motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin

Nilsson (s), Olle Chevalier (m), Ulla Hoffmann (v), Marie Linder (s) och Kerstin Malmberg (fp).

Yrkande

Marie Linder (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Marie Linder (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Ulla Hoffmann (v) lämnar skriftlig reservation (bilaga).