Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-12-12

Sammanträde 2007-12-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Val av ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

4 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) - beslut om antagande (KS 2007-11-28, § 191)

5 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (tavlan 1 och 2) - beslut om antagande (KS 2007-11-28, § 192)

6 Förköp av fastigheter (KS 2007-11-28, § 194)

7 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn (KS 2007-11-28, § 197)

8 Bildande av Tyresåns vattenvårdsförbund KS 2007-11-28, § 199)

9 Arkivreglemente för Tyresö Kommun (KS 2007-10-30, § 182)

10 Integrationsplan för Tyresö Kommun (KS 2007-10-30, § 183)

11 Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen och hemtjänsten (KS 2007-10-30, § 184)

12 Motion om att Tyresö kommun omgående tar fram och antar en energiplan (KS 2007-11-28, § 204)

13 Motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader i Tyresö (KS 2007-11-28, § 205)

14 Motion om namnsättning av väg mellan Rapsvägen och Renlavsgången (KS 2007-11-28, § 206)

Mötesinformation

 

§85 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2007/KS 016 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Conny Eklund (m) – ersättare i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden samt nämndeman i länsrätten

Elisabet Hedlund (v) – ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Katrine Nordskog (s) – ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

- Christer Flodfält (m) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Elisabet Hedlund (v) utses till ersättare i socialnämnden

- Gunilla Andersson (v) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Ann-Britt Avelin (s) utses till ersättare i socialnämnden.

_________

§86 Val av ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen skall enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti i fullmäktige. Valberedningen har nu nominerat kanditater.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande representanter utses att ingå i demokratiberedningen

Ledamöter

Mats Fält (m), ordförande

Anna Steele Karlström (fp), 1:e vice ordförande

Janis Salts (kd)

Ann-Christine Centerstig (c)

Martin Nilsson (s), 2:e vice ordförande

Peter Bylund (mp)

Lena Hallberg (v)

Ersättare

Christina Hinnas (m)

Mats Lindblom (fp)

Carl-Olof Strand (kd)

Helen Dwyer (c)

Sara Albornoz (s)

Susan Karlkvist (mp)

Inger Diaz (v)

__________

§87 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) - beslut om antagande

Dnr. 05/KSM 0234 214

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Ärendets beredning

Detaljplanen behandlades och återremitterades från kommunfullmäktige 2007-10-11. Stadsbyggnadskontoret har sedan kompletterat underlaget ytterliggare.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 27 november har en av plankartans bestämmelser reviderats under Utnyttjandegrad och fått följande lydelse:

e4 000 Största bruttoarea i kvm inom fastighet för garage/uthus ovan mark.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Varvsvägen enligt bilaga.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det bör skrivas in krav på tillgänglighet för alla d.v.s. hiss, i detaljplanen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslaget mot tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Lennart Jönsson (s), Mikael Gustafsson (v), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Anna Steele Karlström (fp) och Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Lennart Jönsson (s-gruppen) yrkar att det bör skrivas in krav på tillgänglighet för alla d.v.s. hiss, i detaljplanen.

Mikael Gustafsson (v-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar i första hand återremiss med hänvisning till sina yrkanden i ersättaryttrandet i kommunstyrelsen och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Samtliga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Lennart Jönsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Mikael Gustafsson (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

__________

§88 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (tavlan 1 och 2) - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 0976 214

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 19 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Strandallén 18 med enkelt planförfarande. Den 29 november 2006 ändrades uppdraget till att planarbetet skulle ske med normalt förfarande.

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan. Gällande detaljplan anger bostadsändamål och en lite exploateringsgrad, för aktuell fastighet. Fastigheten används idag som upplag för massor vid byggnationer i Tyresö strand.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 20 december 2006 – 21 februari 2007. Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstidens utgång inkom 1 skrivelse. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 21 september – 14 oktober 2007. Under utställningen inkom 4 synpunkter. Efter utställningstiden inkom ytterliggare en synpunkt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Standallén (tavlan 1 och 2) antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§89 Förköp av fastigheter

Dnr. 07/KSM 0699

Ärendebeskrivning

Den 24 september 2007 anmäldes försäljningen av de i bilaga redovisade fastigheterna till kommunen enligt förköpslagen. Kommunen har rätt att i ett flertal olika fall förköpa fastigheter som går i försäljning. De aktuella fastigheterna är mestadels gatu- och naturfastigheter samt några gamla brunnsfastigheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun utövar förköpsrätten beträffande de i bilaga redovisade fastigheterna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

§90 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Dnr. 07/KS 163 106

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har gemensamt utarbetat ett utvecklingsprogram för regionen. Syftet med programmet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Utvecklingsprogrammet ska stärka området och visa upp Södertörn som en betydelsefull aktör. Programmet omfattar tre huvudsakliga områden; olikhet och mångfald, näringsliv och högskola samt infrastruktur.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Mikael Gustafsson (v), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s) och Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v-gruppen) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Mats Larsson (fp-gruppen) yrkar ändring i kommunstyrelsens förslag så att beslutssatsen får följande lydelse: ”Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas med de smärre ändringar som föreslås i remissammanställningens kommentarer”.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas med de smärre ändringar som föreslås i remissammanställningens kommentarer.


Reservationer

Mikael Gustafsson (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

________

§91 Bildande av Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr. 07/KSM 0795

Ärendebeskrivning

Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsätter att vattenvårdsförbund bildas och får officiell status.

Tyresåsamarbetet ombildas till vattenvårdsförbund och i övrigt bedrivs arbetet snarlikt som idag, men med stadgar och policys som styr verksamheten och en styrelse från kommunerna, Länsstyrelsen och Stockholm vatten AB som fattar beslut i enlighet med föreslagna stadgar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen tillstyrker Tyresö kommuns deltagande i Tyresåns vattenvårdsförbund

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Sven A Svennberg (m), Marie Åkesdotter (mp) och Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

___________

§92 Arkivreglemente för Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 182 003

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns arkivreglemente fastställdes av kommunstyrelsen 1992-05-14, det har sedan reviderats vid ett tillfälle, 1996-02-15.

Reglementet bygger på gällande lagar och förordningar; i första hand arkivlagen (1990:782) §§ 3-6 samt tryckfrihetslagen och sekretesslagen.

Reglementet har nu reviderats. I huvudsak innebär revideringen att texten gjorts mer beskrivande och tydligare. Detta är viktigt då många berörs av innehållet och ska kunna ta del av det på ett enkelt sätt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arkivreglementet antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

__________

§93 Integrationsplan för Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 183 003

Ärendebeskrivning

Integrationsplanens syfte är att fungera som en vägvisare för kommunens invånare beträffande kommunens arbete med integration. Integrationsplanen ska tydliggöra och höja kunskapen om betydelsen av mångfald och integration i politiska församlingar, organisationer och föreningar i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Arbetet inleddes med seminarier 2006. En arbetsgrupp har sedan arbetat vidare med att ta fram förslag på nya åtaganden och utveckling. Under arbetets gång har kontinuerlig samverkan skett med de fackliga representanterna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2007-09-20 att godkänna integrationsplanen (§ 56).

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Integrationsplanen antas

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat att förslaget skulle remitteras till invandrarföreningar.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Kristjan Vaigur (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Linder (s), Sara Albornoz (s), Kjell Andersson (s), Anna Steele Karlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Martin Huusman (m), och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

___________

§94 Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Dnr. 07/KS 060 023

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Motionärerna föreslår att:

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen i Tyresö kommun ges i uppdrag att informera sig om hur 3/3-modellen tillämpas inom Dalens hemtjänst

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen utreder möjligheten att på försök införa 3/3-modellen på någon enhet, där personalen så önskar. Målsättningen är att uppnå jämnare bemanning, med bättre omsorg och högre trygghet för de äldre samt lägre sjukfrånvaro för personalen.

Socialnämnden och personalkontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade bifallit Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna Steele Karlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Susann Ronström (s), Inger Gemicioglu (v) och Christina Hinnas (m).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Marie Åkesdotter (mp) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till röstförklaraing i kommunstyrelsen (bilaga).

__________

§95 Motion om att Tyresö kommun omgående tar fram och antar en energiplan

Dnr. 07/KS 100 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om en energiplan i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att:

- omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan

- ta fram en tidplan för när energiförslaget kan presenteras

- lägga fram en tidpunkt när energiplanen kan antas i fullmäktige

- kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet under hösten 2007

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Den energiplan som tidigare fastställts för Tyresö kommun är nu inaktuell. Som framgår av yttrande från tekniska kontoret kommer kontoret att arbeta fram en ny energiplan under 2008. I budgeten för nästa år finns pengar för en ny tjänst, som skall arbeta med miljö-, transport- och energifrågor.

Avsaknaden av en aktuell energiplan betyder inte att arbetet med kommunens energiförsörjning, minskad energianvändning m m avstannat. Tvärtom har vi under flera år satsat pengar på energisparande åtgärder och därmed minskat kommunens egen energianvändning. Detta beskrivs också kort i tekniska kontorets yttrande.

Det kan tilläggas att arbetet med energideklarationer av kommunens lokaler har påbörjats enligt den nya lagen från oktober 2006. I alla Tyresös skolor och förskolor har oljeanvändning bytts ut mot fjärrvärme och/eller bergvärme.

Jag föreslår att motionens första att-sats bifalls och att övriga anses besvarade.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget om att omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan bifalles

- Övriga förslag anses besvarade

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Huusman (m) och Peter Bylund (mp).

Tilläggsyrkande

Peter Bylund (mp) yrkar följande tillägg till beslutet: Förslaget till energiplan för Tyresö läggs fram till kommunfullmäktige senast i oktober 2008.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med det tillägget att förslaget till energiplan för Tyresö läggs fram till kommunfullmäktige senast i oktober 2008.

_________

§96 Motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnander i Tyresö

Dnr. 07/KS 097 379

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att kommunen ska ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader. En tidigare motion om solceller på kommunala byggnader avslogs 2005-09-15 i kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Martin Nilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Martin Huusman (m), Anna Steele Karlström (fp) och Fredrik Sawestål (m).

Yrkande

Peter Bylund (mp) yrkar bifall till motionens andra beslutssats, att solceller blir en del i energiplanen som arbetas fram. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till yrkandet.

Martin Nilsson (s) meddelar att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets yrkande.