Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

3 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium (KF 2008-04-17, § 44)

4 Månadsuppföljning mars 2008 inklusive årsprognos (KS 2008-04-29, § 57)

5 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund (KS 2008-04-29, § 64)

6 Motion om att Tyresö kommun ska åtgärda buller- och miljöproblemen kring vägarna i kommunen (KS 2008-04-29, § 65)

7 Motion angående Gudöbroleden (KS 2008-04-29, § 66)

8 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående eventuell exploatering av Fatbursdalen i Albyreservatet.

9 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

10 Anmälan av nya motioner och interpellationer

10.1. Nya motioner
10.2. Nya interpellationer
Mötesinformation

 

§46 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2008 KS/004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Mikael Gustafsson (v), ersättare i kommunfullmäktige.

Martin Huusman (m), ledamot i byggnadsnämnden.

Mats Lindblom (fp), nominerad till Mälardalsrådets miljöutskott.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Mats Lindblom (fp) nomineras till Mälardalsrådets Näringslivs- och Fou-utskottet

________

§47 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö Gymnasiumnr.

Dnr. 07/KS 123 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium. Motionärerna föreslår att en utredning om hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium initieras och att en delrapport presenteras innan månadsskiftet april/maj 2008.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till Vänsterpartiets reservation i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) bifallsyrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Marie Åkesdotter (mp), Kristjan Vaigur (s), Ulla Hoffmann (v), Fredrik Saweståhl (m) och Björn E Stenström (mp).

Yrkanden

Marie Åkesdotter med flera (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

Kristjan Vaigur (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ulla Hoffmann (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

________

§48 Månadsuppföljning mars 2008 inklusive årsprognos

Dnr. 08/KS 075 042

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för mars månad 2008.

Avseende centrumskolorna så arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Ulla Hoffmann (v), Mats Fält (m), Marie Åkesdotter (mp), Anders Linder (s), Sara Albornoz (s), Hans Lindberg (m), Lilian Edberg (m) och Fredrik Saweståhl (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ekonomisk uppföljning per mars 2008 noteras

________

§49 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattevårdsförbund

Dnr. 08/KS 055 107

Ärendebeskrivning

Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsatte att ett vattenvårdsförbund med officiell status bildades.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund godkänns enligt föreliggande förslag samt med den justering av § 8 som föreslagits av Haninge kommun

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Sven A Svennberg (m) och Peter Bylund (mp).

Yrkande

Sven A Svennberg (m) yrkar följande tillägg till stadgarna: ombud för Tyresö äger rätt att medverka till smärre justeringar av stadgarna.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Ombud för Tyresö äger rätt att medverka till smärre justeringar av stadgarna

_________

§50 Motion om att Tyresö kommun ska åtgärda buller- och miljöproblemen kring vägarna i kommunen

Dnr. 06/KS 145 425

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för att minska buller- och miljöproblem kring vägarna i kommunen.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Den femte att-satsen bifalls och i övrigt anses motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-3.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den femte att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s) och Ulla Hoffmann (v).

Yrkande

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-3 i motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§51 Motion angående Gudöbroleden

Dnr. 07/KS 062 311

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Mikael Gustafsson (v) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion angående Gudöbroleden.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den första att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret och den avsiktsförklaring som kommunen och vägverket enats om

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lennart Jönsson (s), Peter Bylund (mp), Ulla Hoffmann (v) och Berit Assarsson (m).

Yrkande

Peter Bylund m.fl. (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§52 Interpellationer

Dnr. 08/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (m) angående eventuell exploatering av Fatbursdalen i Albyreservatet. I samband därmed yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten, Mats Larsson (fp) och Anders Linder (s).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (s) angående planer på att införa ett vårdnadsbidrag. I samband därmed yttrar sig barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanten, Martin Nilsson (s), Ulla Hoffman (v), Marie Åkesdotter (m), Leif Kennerberg (kd), Berit Assarsson (m) och Elisabet Hedlund (v).

Anders Linder (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) om att en halv miljard saknas – 500 färre poliser i Stockholm.

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) om mindre barngrupper.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) angående hantering av motioner.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

_________

§53 Motion om att införa sommarskola i Tyresö

Dnr. 08/KS 105 619

Ärendebeskrivning

Anita Matsson (s) har lämnat in en motion om att införa sommarskola i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§54 Motion om att vara ung i Tyresö

Dnr. 08/KS 107 816

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om att vara ung i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§55 Motion angående handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Dnr. 08/KS 106 133

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion angående handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§56 Motion om grön hälsa med natur och djur - en naturlig väg till bättre hälsa i Tyresö kommun

Dnr. 08/KS 110 770

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om grön hälsa med natur och djur - en naturlig väg till bättre hälsa i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§57 Motion om deltagande i Europeiska trafikantveckan

Dnr. 08/KS 109 510

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om deltagande i Europeiska trafikantveckan.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§58 Motion angående kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar

Dnr. 08/KS 108 060

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s), Marie Åkesdotter (mp) och Ulla Hoffmann (v) har lämnat in en motion angående kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning