Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö Slott, Lagergrenska salen (ingång Tyresö Slottskrog) 1

3 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet – beslut om antagande (KS 2008-05-27, § 69)

4 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet – beslut om antagande (KS 2008-05-27, § 70)

5 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna (KS 2008-05-27, § 71)

6 Detaljplan för Näsby udde, område för park – beslut om antagande (KS 2008-05-27, § 72)

7 Tyresö kommuns näringslivsarbete – förslag till förändringar (KS 2008-05-27, § 76)

8 Försäljning av fastigheten Idegranen 1 (KS 2008-05-27, § 78)

9 Nya tillämpningsföreskrifter för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa (maxtaxa) (KS 2008-05-27, § 79)

10 Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö kommun (KS 2008-05-27, § 80)

11 Motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2007 än 2008 kräver en ny budget (KS 2008-05-27, § 82)

12 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman (KS 2008-05-27, § 83)

13 Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun (KS 2008-05-27, § 84)

14 Motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide (KS 2008-05-27, § 85)

15 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation med rubriken ”En halv miljard saknas – 500 färre poliser i Stockholm”.

16 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om mindre barngrupper.

17 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående hantering av motioner

18 Anmälan av nya motioner och interpellationer

18.1. Nya motioner
18.2. Nya interpellationer
Mötesinformation

 

§59 Frågor

Dnr. 08/KS 087 103

Ärendebeskrivning

Ann-Britt Avelin (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående upprustning av Amaryllisparken.

Denna fråga besvaras vid nästa sammanträde.

________

§60 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 08/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Viveka Söderbäck (m), ledamot av kommunfullmäktige

Patrik Lundberg (m), ledamot av kommunfullmäktige och ledamot av barn- och utbildningsnämnden.

Båda avsägelserna skall gälla från och med 2008-07-01.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna att gälla från och med 2008-07-01.

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

________

§61 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet - beslut om antagande

Dnr. 03/KSM 0904

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 och den 6 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Ulla Hoffmann (v).

Yrkanden

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar återremiss av alla tre ärendena rörande Strandängarna (§§ 61-63). Yrkandet biträds av vänsterpartiet och moderaterna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras

________

§62 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 0342

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planförslaget innebär att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 19 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar samma ersättaryttranden som vid § 69 (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras

________

§63 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Dnr. 07/KSM 0447

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Eftersom detaljplaneläggningen dragit ut på tiden har det uppstått behov av att justera avtalet.

Följande justeringar har gjorts:

· Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 – 2009-01-01

· Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras

_________

§64 Detaljplan för Näsby udde, område för park - beslut om antagande

Dnr. 06/KSM 1024

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-29 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Kumla 3:1264.

Planens syfte är att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Förslaget var ute på samråd under tiden 11 november 2007 – 20 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 18 mars 2008 – 15 april 2008. Under utställningstiden inkom 9 skrivelser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Näsby udde antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§65 Tyresö kommuns näringslivsarbete - förslag till förändringar

Dnr. 08/KS 058 140

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har som mål för 2008 att utveckla näringslivspolitiken. Med detta som grund och med anledning av förestående personalförändringar samt kommunens vidgade ansvar för kulturbyggnader har två uppdrag lämnats för att dels se över ansvarsförhållandena för kommunens näringslivsarbete och dels se över kommunens turism- och besöksverksamhet.

Förslag lämnas om att vidga kommunstyrelsens ansvar för näringslivspolitiken och servicen till näringslivet, renodla Tyresö Näringslivsbolag AB:s uppdrag samt ge kultur- och fritidsnämnden och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ansvara för kommunens turism- och besökverksamhet.

Som bilagor till ärendet finns:

- Översyn av Tyresö kommuns näringslivsarbete 22 februari 2008- Roger Johansson Strategi och Ledarskap AB

- Tyresö kommuns utredning kring den organisatoriska placeringen av frågor som rör turism och besöksnäring

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer de sju strategiska momenten för kommunens näringslivsstrategi:

1. Uttryck viljan

2. Skaffa kunskaperna

3. Samverka regionalt

4. Ta regeringsgreppet

5. Bjud upp till dans

6. Nätverka för mervärde

7. Utveckla myndighetsrollen

- Kommunstyrelsen tilldelas ansvar för kommunens övergripande näringslivspolitik, att utveckla, näringslivsstrategin samt att utveckla servicen gentemot näringslivet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchefen får i uppdrag att organisera en central näringslivsfunktion direkt under sig

- Kommunchefen får i uppdrag att skriva en ny bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB med inriktningen att bolaget är ett renodlat mark- och fastighetsbolag med särskilt uppdrag att vårda kommunens kulturbyggnader

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (fp), Berit Assarsson (m), Kjell Andersson (s), Ulla Hoffmann (v) och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilda yttranden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) och Ulla Hoffmann (v-gruppen) hänvisar till ersättaryttanden som lämnats i kommunstyrelsen (se bilaga).

__________

§66 Försäljning av fastigheten Idegranen 1

Dnr. 08/KS 113 253

Ärendebeskrivning

De boende på Idegransgången har sedan tidigare bildat en bostadsrättsförening, brf Idegranen. Styrelsen i brf idegranen har gjort en framställan om att förvärva fastigheten av Tyresö bostäder. Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Idegranen att förvärva fastigheten för 70 mkr under förutsättning att försäljningen godkänns i kommunfullmäktige. Brf Idegranen har på köpstämman den 23 april 2008 accepterat erbjudandet med 91 procents majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Försäljning av fastigheten Idegranen 1 tillstyrks enligt vad som framgår i bilagor från Tyresö bostäder AB

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Ulla Hoffmann (v), Christina Tallberg (s), Anders Linder (s), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Olle Chevalier (m) och Inger Gemicioglu (v).

Yrkande

Ulla Hoffmann m.fl. (v-gruppen) yrkar avslag på förslaget.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservation

Ulla Hoffmann m.fl. (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande som lämnats i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Anders Linder (s) deltar inte i beslutet.

_________

§67 Nya tillämpningsföreskrifter för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa

Dnr. 08/KS 114 600

Ärendebeskrivning

En utökning av omsorgstiden från 15 timmar till 20 timmar per vecka är en önskan från många föräldrar som idag är föräldralediga eller arbetslösa och endast har rätt till 15 timmars omsorgstid. Utökningen av omsorgstiden innebär därför att antalet ”dispenser” med begäran om utökad tid kommer att minska.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreliggande taxa under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden också fattar beslut om ett sådant förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar om följande tillägg: Att den besparing som uppstår till följd av förslaget fördelas ut till förskolorna med ambitionen att barngruppernas storlek inte ska öka. I denna fördelning bör man i en övergångsfas ta hänsyn till förskolor där den ekonomiska förändringen blir som störst.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxa med tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden också fattar beslut om ett sådant förslag

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Marita Bertilsson (s), Mats Fält (m), Martin Nilsson (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar om följande tillägg: Att den besparing som uppstår till följd av förslaget fördelas ut till förskolorna med ambitionen att barngruppernas storlek inte ska öka. I denna fördelning bör man i en övergångsfas ta hänsyn till förskolor där den ekonomiska förändringen blir som störst. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och miljöpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation lämnad i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

§68 Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö kommun

Dnr. 08/KS 117 001

Ärendebeskrivning

En ny nämnds- och förvaltningsorganisation infördes den 1 januari 2007.

Där behöll Barn- och utbildningsnämnden det politiska ansvaret för gymnasiesärskolan och vuxensärskolan. Ett av skälen var att nämnden inom sin förvaltning hade en särskild organisation för särskolan med en enhetschef. Denna organisation har nu ändrats och med anledning av detta lämnas förslag på förändrad ansvarsfördelning för nämnderna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Att följande ordning gäller från och med 2009-01-01

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för särgymnasiet och särvux

- Förvaltningscheferna på barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen ansvarar inför sina nämnder för att det finns en helhetssyn på särskolans verksamhet inklusive gymnasiesärskolan och särvux

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Margareta Ternstedt (fp), Ulla Hoffmann (v) och Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§69 Motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2007 än 2008 kräver en ny budget

Dnr. 08/KS 023 041

Ärendebeskrivning

Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23. Med Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande som grund föreslår nämnden att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Margareta Ternstedt (fp), Martin Nilsson (s), Mats Fält (m), Marie Åkesdotter (mp), Marita Bertilsson (s), Berit Assarsson (m), Mats Larsson (fp), Inger Gemicioglu (v) och Anna SteeleKarlström (fp).


Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande lämnat i kommunstyrelsen.

________

§70 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Dnr. Dnr 07/KS 152 001

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman i Tyresö.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-12-17. Med hänvisning till förvaltningens tjänsteyttrande föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen ska avslås.

Motionen behandlades i socialnämnden 2008-02-20. Nämnden föreslår att motionen avslås med bakgrund av den satsning på barn och unga som redan vidtagits inom socialtjänsten och den nya tjänsten som kvalitetsinspektör.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger gemicioglu (v) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).


Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (s), Anna SteeleKarlström (fp), Ulla Hoffmann (v), Alfonso Morales (s), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Berit Assarsson (m), Andreas Jonsson (m) och Sara Albornoz (s).

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Ulla Hoffmann (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

_________

§71 Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun

Dnr. 07/KS 099 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i kommunen. I motionen föreslås att kommunen ska erbjuda alla 6-9 elever och gymnasieelever att se filmen ”En obekväm sanning” följt av en diskussion.

Ärendets beredning

Motionen remitterades till tekniska kontoret och barn- och utbildningsnämnden för beredning.

I yttrande från 071025 svarade tekniska kontoret att den förslagna filmvisningen kunde vara motiverad för att öka medvetenheten kring klimatfrågan.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen 2008-03-19. I underlaget fanns tekniska kontorets yttrande samt tjänsteyttrande från barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut att motionen avslås med hänvisning till att skolorna själva lägger upp sitt arbete kring klimatfrågan enligt kursplanerna och på det sätt som rektor finner lämpligt.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås


Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lilian Nylinder (mp), Ulla Hoffmann (v), Mats Fält (m), Marie Åkesdotter (mp), Marita Bertilsson (s), Olle Chevalier (m) och Anna SteeleKarlström (fp).

Yrkande

Lilian Nylinder (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Ulla Hoffmann (v-gruppen) reserverar sig till förmån för motionen.

Lilian Nylinder (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande kommunstyrelsen.

_________

§72 Motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide

Dnr. 08/KS 026 400

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Elisabeth Hedlund (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide.

Ärendets beredning

Motionen remitterades till tekniska kontoret för beredning. Tekniska kontoret och centralköket har besvarat motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1 och 2 bifalls

- Att-satserna 3 och 4 avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall även till att-satserna 3 och 4.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Martin Huusman (m) och Marie Åkesdotter (mp) och Anna SteelKarlström (fp).

Yrkanden

Martin Huusman (m) yrkar avslag på Att-satserna 1 och 2.

Yrkandet avslås utan omröstning

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar bifall till Att-satserna 3 och 4. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja och 6 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig till förmån för motionen.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Christina Tallberg (s) vill ha antecknat till protokollet att hon av misstag röstade nej i stället för ja.

§73 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Anders Linder (s) om att en halv miljard saknas – 500 färre poliser i Stockholm. I samband därmed yttrar sig kommunstyrelsens ordförande och interpellanten.

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) om mindre barngrupper.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) angående hantering av motioner.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

_________

§74 Motion angående belysning mellan Tyresö gymnasium och Granbacksvägen för ökad trygghet

Dnr. 08/KS 124 317

Ärendebeskrivning

Anders Linder (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående belysning mellan Tyresö gymnasium och Granbacksvägen för ökad trygghet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§75 Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Dnr. 08/KS 126 611

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Johan Rydén (mp) har lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§76 Motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter

Dnr. 08/KS 125 063

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Johan Rydén (mp) har lämnat in en motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning