Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-12-11

Sammanträde 2008-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om hur det går till i Tyresö

4 Energiplan för Tyresö kommun (KS 2008-10-28, § 144)

5 Personalpolicy (KS 2008-10-28, § 148)

6 Tillänglighetshandbok (KS 2008-11-25, § 158)

7 Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA (KS 2008-11-25, § 162)

8 Ändring av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i november 2009 (KS 2008-11-25, § 175)

9 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun (KS 2008-09-30, § 134)

10 Motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor (KS 2008-10-28, § 150)

11 Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan (KS 2008-10-28, § 151)

12 Motion om grön hälsa med natur och djur (KS 2008-10-28, § 152)

13 Motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar (KS 2008-10-28, § 153)

14 Motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar (KS 2008-10-28, § 154)

15 Motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun (KS 2008-11-25, § 176)

Mötesinformation

 

§117 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö

Dnr. 08/KS 238 101

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s), Kristjan Vaigur (s), Marita Bertilsson (s), Susann Ronström (s) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§118 Motion om "Centrumskolan" - framtidens skola i centrum

Dnr. 08/KS 239 611

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om "Centrumskolan" - framtidens skola i centrum.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§119 Motion om en Handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Dnr. 08/KS 237 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om en Handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§120 Interpellationer

Dnr. 08/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Ingela Carlsson (s) om hur det går till i Tyresö. I samband därmed yttrar sig Rune Jansson (s) och Berit Assarsson (m).

§121 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2008/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Lilian Edberg (m), ledamot i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s), ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2009.

Birgitta Lönegård (s), ledamot i Tyresö Bostäder AB och Tyresö Näringslivs AB

Susan Karlkvist (mp) ersättare i demokratiberedningen

Herman Fältström (m), revisor i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Martin Huusman (m) utses till ledamot i kommunstyrelsen

- Andreas Jonsson (m) utses till ersättare i kommunstyrelsen

- Helena Bergman (m) utses till ersättare i kommunstyrelsen

- Lovisa Lagerström Lantz (s) utses till ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2009

- Anna-Britta Asp (s) utses till ledamot i Tyresö Bostäder AB

- Marie Linder (s) utses till ledamot i Tyresö Näringslivs AB

- Maria Salomonsson (mp) utses till ersättare i demokratiberedningen

________

§122 Energiplan för Tyresö kommun

Dnr 08/KSM 0085

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har fått uppdraget att upprätta en energiplan för Tyresö kommun. Förslaget består av två delar: En beslutsdel med kommunens strategier, mål och åtaganden samt en informationsdel. Informationsdelen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver infrastrukturen och aktuell energisituation i Tyresö kommun samt diskuterar energisystemets risker, sårbarheter och framtida utvecklingsvägar.

Ordförandeförslag

Energiplanen för Tyresö kommun antas.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att det i planen skrivs in att kommunen ska initiera och medverka till en bilpool i Tyresö för att minska transportmängden samt i övrigt bifall till planen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Energiplan för Tyresö kommun antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om bilpool.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Berit Assarsson (m), Mats Larsson (fp) och Martin Huusman (m).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i andra hand att det i planen skrivs in att kommunen ska initiera och medverka till en bilpool i Tyresö för att minska transportmängden. Yrkandet biträds av miljöpartiet och socialdemokraterna.

Båda yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) deltar inte i beslutet om att anta energiplanen.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§123 Personalpolicy för Tyresö kommun

Dnr 08/KS 131 020

Ärendebeskrivning

En projektgrupp bestående av representanter från kansli- och personalkontoret och arbetstagarorganisationerna har tagit fram ett förslag till en personalpolicy för Tyresö kommun.

Ambitionen har varit att så många medarbetare som möjligt ska tycka till och vara delaktiga i processen som leder fram till ett slutligt dokument. Policyn har diskuterats på enheternas arbetsplatsträffar och man har lämnat sina synpunkter till arbetsgruppen. Arbetstagarorganisationerna samt strategiska och taktiska chefer har också lämnat sina synpunkter.

Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller alla

medarbetare i Tyresö kommun. Personalpolicyn beskriver värderingar och

förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet och främja våra möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Personalpolicyn omfattar vårt synsätt inom fem viktiga områden:

• Delaktighet och samverkan

• Hälsa och arbetsmiljö

• Jämställdhet och mångfald

• Förbättring och utveckling

• Lönebildning och arbetsvillkor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Personalpolicy för Tyresö kommun antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s), Elisabet Hedlund (v), Berit Assarsson (m), Lilian Nylinder (mp) och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (v-gruppen) instämmer i det särskilda yttrande som socialdemokraterna lämnat i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) instämmer i det särskilda yttrande som socialdemokraterna lämnat i kommunstyrelsen.

________

§124 Tillgänglighetshandbok

Dnr 08/KSM 0738

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige (KF) antog i juni 2005 en handikapplan ”ökad delaktighet för personer med funktionshinder” för åren 2005-2007. En av de föreslagna åtgärderna i handikapplanen var att ta fram ett basanpassningsprogram som ett underlag för planering- och nyproduktion av bostäder. Uppdraget utökades under planperioden till att omfatta även offentliga lokaler och utomhusmiljön. Efter det att uppdraget utökades har det bytt namn från basanpassningsprogram till det mera moderna ”Tillgänglighetshandbok”. I den nyligen av KF antagna Tillgänglighetsplanen (f.d. Handikappsplanen) för åren 2008-2010 finns ett åtagande att KF ska besluta om en Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun under 2008.

Tillgänglighetshandboken gäller för nyproduktion och väsentlig ombyggnad av flerbostadshus, gruppbyggda småhus, offentliga- och kommersiella lokaler samt utomhusmiljöer. Befintliga kommunala lokaler, anläggningar och utomhusmiljöer bör förbättras med hänsyn till nyttan av åtgärderna inom ramen för kommunens ekonomiska resurser.

Tillgänglighetshandboken ska användas i den löpande planeringen samt finnas med som bilaga i detaljplanerna samt som en bestämmelse i kommande exploateringsavtal.

Tillgänglighetshandboken ska följas upp en gång varje år och vid behov justeras.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Tillgänglighetshandboken enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det skrivs in i handboken att kommunen rekomenderar att hiss bör installeras i flerbostadshus i fler än ett våningsplan. Eventuella avsteg från detta ska redovisas i detaljplan eller exploateringsavtal.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar tillgänglighetshandboken

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Bengt Bergström (c) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Bengt Bergström (c), Susann Ronström (s), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp), Berit Assarsson (m), Andreas Jonsson (m) och Anna SteeleKarlström (fp).

Yrkanden

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att det skrivs in i handboken att kommunen rekomenderar att hiss bör installeras i flerbostadshus i fler än ett våningsplan. Eventuella avsteg från detta ska redovisas i detaljplan eller exploateringsavtal. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Susann Ronström (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriflig reservation som lämnats i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§125 Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Dnr 08/KSM 0760

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 42, allmänna bestäm­melser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggning (ABVA).

Nu gällande ABVA har sitt stöd och ursprung i tidigare lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VAL 70).

Den 1 januari 2007 ersattes VAL 70 av lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (LAV 06). Denna nya lagstiftning kräver att nya allmänna bestämmelser tas fram och fastställs av kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny ABVA 07 enligt bilaga 1.

Förslaget innehåller föränd­ringar och anpassning till ny lagstift­ning men sam­tidigt färre bestämmelser jämfört med tidigare, främst för att fokusera på själva användandet av den allmänna anläggningen. Dessutom har bestämmelser rör­an­de lätt tryckavlopp införts som följd av en allt vanligare tillämpning och tidi­gare prövade rättsfall.

Tidigare ABVA innehöll även bestämmelser av upplysningskaraktär vilka nu utgör tillägg till ny ABVA 07 med motsvarande information i form av förkla­ringar och kommentarer till gällande lagstiftning.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 07) fastställs

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§126 Ändring av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i november 2009

Dnr 08/KS 228 101

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde som tidigare beslutats till torsdagen den 19 november föreslås flyttas till onsdagen den 18 november.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändras enligt förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§127 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun

Dnr 07/KS 167 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion med förslag för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun.

I motionen föreslås att:

- att kommunen ska arbeta för ett höjt valdeltagande i de distrikt med lägst valdeltagande, bl.a. genom att möjliggöra förtidsröstning i lokaler i närområdet, vilka inrättas till valet i Europaparlamentet 2009

Ärendets beredning

Förslag till beslut har utarbetats vid kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet behandlades i valnämnden den 23 september.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Ingela Carlsson (s), Martin Huusman (m), Elisabet Hedlund (v), Mats Fält (m), Anna SteeleKarlström (fp), Dick Bengtsson (m), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Björn C Wallin (m), Leif Kennerberg (kd) och Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Ingela Carlsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Elisabet Hedlund (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

_______

§128 Motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Dnr 08/KS 060 711

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor.

I motionen föreslås:

- att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden direktiv om att avtal ska skrivas med våra privata förskolor

- att avtalet ska innehålla krav på att de privata förskolorna ska sträva mot att uppfylla Skolverkets riktlinjer och de av Tyresö kommun antagna målen för förskolan

- att det i avtalet ska stå att de privata förskolorna ska inkomma med årliga verksamhetsberättelser

- att vi ställer krav på att de privata förskolorna årligen inkommer med kvalitetsredovisningar

- att kommunen ska ha full rätt till insyn för att följa upp att kommunens mål och kvalitetskrav uppfylls

- att det finns en paragraf som säger att om avtalet inte uppfylls i enlighet med mål och krav ska detta åtgärdas i annat fall kan avtalet med en rimlig uppsägningstid sägas upp

- att de privata förskolorna har samma skyldigheter att ta emot våra barn som de kommunala

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till reservationen som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Marita Bertilsson (s), Berit Assarsson (m), Susann Ronström (s), Martin Nilsson (s) och Dick Bengtsson (m).

Yrkande

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av miljöpartiet och socialdemokraterna.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till reservationen som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

_______

§129 Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Dnr 08/KS 126 611

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Johan Rydén (mp) har lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan.

I motionen föreslås:

- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på fördelning av den socioekonomiska ersättningen

- att Forellskolan tilldelas socioekonomisk ersättning, även retroaktivt med anledning av det förändrade elevunderlaget

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till det särskilda yttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Inger Gemicioglu (v), Marita Bertilsson (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§130 Motion om grön hälsa med natur och djur

Dnr 08/KS 110 770

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om grön hälsa med natur och djur.

I motionen föreslås:

- att ett eller flera projekt om natur och djur i verksamheterna startas i kommunen i enlighet med vad som beskrivs i motionen

Ärendets beredning

Motionen behandlades i socialnämnden 2008-09-24.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska anses besvarad

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (s), Anna SteeleKarlström (fp), Lilian Nylinder (mp), Elisabet Hedlund (v), Peter Bylund (mp), Mats Fält (m), Andreas Jonsson (m) och Inger Gemcioglu (v)

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för behandling i barn- och utbildningsnämnden. Yrkandet stöds av vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Båda yrkandena avslås utan omröstning.

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att motionen skall anses besvarad. Yrkandet biträds av folkpartiet.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad

Reservation

Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

______

§131 Motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar

Dnr 08/KS 063 319

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska se positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar.

I motionen föreslås:

- att kommunen i de fall en majoritet av invånarna på lokalgator inom ett bostadsområde så önskar ska 30-zon införas

- att även informera invånarna i Tyresö kommun om ovanstående

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har sammanställt ett yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Martin Huusman (m), Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Anna SteeleKarlström (fp), Marie Åkesdotter (mp) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§132 Motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar

Dnr 08/KS 025 400

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska arbeta utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar.

I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun vid exploateringar ska arbeta enligt balanseringsprincipen

Ärendets beredning

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Berit Assarsson (m) och Inger Gemicioglu (v).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

______

§133 Motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun

Dnr 08/KS 105 619

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (s) har lämnat in en motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att bereda alla elever som så vill möjlighet att delta i sommarskola.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-10-22.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Martin Nilsson (s), Margareta Ternstedt (fp), Marie Åkesdotter (mp) och Marita Bertilsson (s).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.