Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-02-19

Sammanträde 2009-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Arbetsordning för demokratiberedningen (KS 2008-12-16, § 188)

4 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser – beslut om antagande (KS 2009-02-03, § 2)

5 Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet – beslut om antagande (KS 2009-02-03, § 3)

6 Köp av tre markområden och tre torp, Rundmar, Karlberg och Grändalen, från Stockholms kommun (KS 2009-02-03, § 6)

7 Översyn av kvalitetsgarantier (KS 2009-02-03, § 9)

8 Revidering av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (KS 2009-02-03, § 14)

9 Revisorernas bedömning av delårsrapport i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund år 2008 (KS 2009-02-03, § 15)

10 Avfallsplan för Tyresö kommun – beslut om antagande (KS 2009-02-03, § 19)

11 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KS 2009-02-03, § 20)

12 Motion om deltagande i Europeiska trafikantveckan (KS 2008-12-16, § 189)

13 Motion om spårbilar (KS 2008-12-16, § 190)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

Mötesinformation

 

§1 Motion om en kampanj för klimatet

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s), Peter Bylund (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om en kampanj för klimatet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

______

§2 Motion om att skapa större möjligheter till demokratisk förankring och utökad insyn för medborgarna

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjligheter till demokratisk förankring och utökad insyn för medborgarna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§3 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) och Susann Ronström (s) har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

- Motionen överlämnas till kommunstyrelen för beredning

______

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Jenny Magnusson (c) ledamot i kommunstyrelsen

Ann-Christine Centerstig (c) ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Lovisa Lagerström Lantz (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Lennart Johansson (s), ledamot i valnämnden

Peter Bylund (mp), ersättare i Styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Bengt Bergström (c) utses till ledamot i kommunstyrelsen

- Leif Andersson (s) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden

- Ulf Lönnqvist (s) utses till ledamot i valnämnden

- Therese Wisén (s) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Asif Syed (s) utses till ersättare i valnämnden

- Ann-Christin Centerstig (c) utses till ersättare i kommunstyrelsen

- Henrik Gustafsson (c) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden

- Gunilla Dahlberg (m) utses till ersättare i byggnadsnämnden

- Liselotte Löthagen (mp)utses till ersättare i Styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

- Stefan Engström (m) utses till förtroendevald revisor i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

________

§5 Arbetsordning för demokratiberedningen

Dnr. 2008/KS 251 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2001-03-15 § 29 beslutat att tillsätta en demokratiberedning. Utöver vad som sägs i kommunallagen föreslås föreliggande arbetsordning gälla för demokratiberedningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arbetsordning för demokratiberedningen antas enligt förslag

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (fp), Elisabet Hedlund (v), Martin Nilsson (s), Mats Fält (m) och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§6 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 0641

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. En av de åtgärder som beskrivs i programmet är en ny tillfart till Tyresö centrum. Den nya gatan planeras att vara en förlängning av Dalgränd och ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Kommunstyrelsens planberedning gav 2007-09-12 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Dalgränds förlängning samt för bostäder på området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg.

Kommunen har valt att hantera förlängningen av Dalgränd och de två nya cirkulationslplatserna vid Dalgränds förlängning och Tyresövägen och vid Dalgränd och Björkbacksvägen i denna detaljplan och de planerade bostäderna i området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg i en egen detaljplan.

Hela gatan Dalgränd inklusive befintlig del och förlängningen fram till Tyresövägen har fått det nya namnet Bollmora allé.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 februari till och med 25 mars 2008. Under samrådstiden inkom 13 yttranden. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 november till 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 8 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Dalgränds förlängning antas

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Leif Kennerberg (kd), Peter Bylund (mp), Mats Larsson (fp), Inger Gemicioglu (v), Hans Lindberg (m), Anna SteeleKarlström (fp), Martin Nilsson (s), Kerstin Malmberg (fp) och Marie Åkesdotter (mp).


Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar följande tillägg till detaljplanen: Att Dalgränds förlängning och del av Björkbacksvägen ska anläggas med bullerreducerande beläggning. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar tillägg till detaljplanen, att uttala att inga fler bostäder byggs i anslutning till Dalgränds förlängning.

Ändringsyrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Mats Larsson (fp-gruppen) hänvisar till i kommunstyrelsen tidigare lagt särskilt yttrande (bilaga)

_________

§7 Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet - beslut om antagande

Dnr. 08/KSM 0316

Ärendebeskrivning

Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunens planberedning att ta fram en ny detaljplan för det s.k. brädgårdsområdet för att göra ett skolbygge möjligt.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 juni till och med 5 september 2008. Under samrådstiden inkom 13 synpunkter. Planen var utställd för granskning under tiden 10 november till och med 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor)

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Leif Kennerberg (kd), Inger Gemicioglu (v), Martin Nilsson (s), Martin Huusmann (m), Peter Bylund (mp), Hans Lindberg (m), Andreas Jonsson (m), Marie Åkesdotter (mp), Anna SteeleKarlström (fp), Mats Larsson (fp) och Kjell Andersson (s).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar avslag på detaljplanen.

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar

- Att det utan tvivel ska vara fastlagt att markföroreningarna avhjälpts på ett betryggande sätt, innan fastigheten bebyggs med skola och förskola.

- Att bullernivåerna rymms inom boverkets riktvärden och helst en bit under.

- Att riktvärdena för miljökvalitetsnormer hålls (gäller partiklar PM 10).

- Att de eventuella skol- och förskolebyggnaderna ska vara i form av passivhus eller lågenergihus, där solteknik nyttjas för att minska energi- och elanvändningen.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

_________

§8 Köp av tre markområden och tre torp, Rundmar, Karlberg och Grändalen, från Stockholms kommun

Dnr. 08/KSM 0319

Ärendebeskrivning

Stockholms kommun har beslutat att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Tyresö kommun. Efter att staten genom naturvårdsverket köpt den obebyggda delen inom Tyresta naturreservat har Tyresö kommun erbjudits att köpa Stockholms resterande mark och byggnader. Efter förhandlingar har föreliggande förslag om köp av de tre torpen i nordvästra delen av Tyresta och de tre markområdena utanför naturreservatet tagits fram.

Kommunen kommer att ansöka om statsbidrag för att genomföra förvärven.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun köper dels tre markområden, fastigheterna Vissvass 1:21 (Mörholmen) och Åva 3:1 (Gnetholmen) samt cirka 14,4 ha av fastigheten Tyresö 1:1 (Storängen) och dels tre torp, cirka 6 ha (Rundmar) och cirka 3300 kvm (Karlberg) av fastigheten Rundmar 1:1 samt cirka 1600 kvm (Grändalen) av fastigheten Tyresö 1:1, från säljaren Stockholms kommun för en överenskommen köpeskilling på 8 575 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Fredrik Sawestål (m) inte deltar i beslutet.

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Leif Kennerberg (kd), Mats Larsson (fp) och Lilian Nylinder (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§9 Översyn av kvalitetsgarantier

Dnr. 09/KS 021 101

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att kvalitetsgarantierna ska revideras och kompletteras under 2008. Syftet med kvalitetsgarantierna är att tydliggöra de kommunala tjänsterna för medborgarna.

Beslut om de reviderade garantierna har tagits i respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla garantierna vid nästkommande möte.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna redovisningen av översynen av kvalitetsgarantierna

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) meddelar man inte deltar i beslutet med hänvisning till de förslag som redovisas i det socialdemokratiska budgetförslaget. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabet Hedlund (v), Marie Åkesdotter (mp), Susann Ronström (s), Mats Fält (m) och Anna SteeleKarlström (fp).

Yrkanden

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilda yttranden

Elisabet Hedlund (v-gruppen) deltar inte i beslutet och hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) deltar inte i beslutet och hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Susann Ronström (s-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

_______

§10 Revidering av förbundsordning för Södertörns mijö- och hälsoskyddsförbund

Dnr. 09/KS 025 101

Ärendebeskrivning

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den 26 november 2008, § 49, beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamn, Tyresö och Haninge kommuner att fastställa ett förslag till reviderad förbundsordning samt att den skall träda i kraft den 1 maj 2009. Föreslagna förändringar redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skall ha den lydelse som framgår av bilaga med följande två ändringar

- § 7 tas bort, varvid efterföljande paragrafer omnumreras

- § 18, efter omnumrering § 17, ska lyda enligt följande

§ 17 Arvoden och andra ersättningar

Arvoden och andra ersättningar inom kommunalförbundet skall utgå enligt bilaga A

  1. Bifogat förslag till bilaga A till förbundsordningen godkänns

  1. Förbundsordningen och dess bilaga A skall gälla från och med den 1 maj 2009

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§11 Revisorernas bedömning av delårsrapport i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund år 2008

Dnr. 09/KS 026 101

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har avlämnat granskningsrapport över förbundets delårsrapport. Granskningen ska rapporteras till respektive fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§12 Avfallsplan för Tyresö kommun - beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en avfallsplan. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommungränsen, trots att kommunen har ett begränsat avfallsansvar. Avfallsplanen är en del av den kommun­ala renhållningsordningen. Genom de lokala föreskrifterna som fastställs i renhållnings­ordningen ska planens intentioner förverkligas. Syftet är att ge en samlad bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr de egna verksamheterna, våra entre­prenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.

Nuvarande avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2002 och är nu i behov av revidering. Sedan den senaste avfallsplanen har flera ändringar införts i lag­stift­ningen som reglerar avfallshanteringen. Det gäller bland annat höjning av skatt på avfall som deponeras, samt förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Förbrännings­skatt har införts. En annan nyhet är producent­ansvar för elektriska och elektroniska prod­ukter. Ytterligare har det tillkommit miljömål (delmål), bland annat ett om 35 % biologisk behandling av organiskt avfall till år 2010.

Ordförandeförslag

Avfallsplanen antas enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att följande ersätter andra åtagandet 2011;

Vi utreder alternativa insamlingslösningar inför nästa upphandling. Den lösning som kommunen väljer ska innefatta insamling av fler sorteringsfraktioner varav en ska omfatta en renodlad brännbar fraktion samt omfatta biologiskt nedbrytbart material.

Att informations- och utbildningsinsatser riktade till kommuninvånare, kommunanställda och näringsidkare intensifieras för att minska konsumtion och mängden avfall.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avfallsplanen antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor)

Yttranden

Peder Holmström (m), ordförande i kommunstyrelsens utskott har medgetts rätt att yttra sig i under ärendets behandling.

Följande personer yttrar sig under kommunfullmäktiges behandling av ärendet: Peder Holmström (m), Mathias Tegnér (s), Marie Åkesdotter, Inger Gemicioglu (v), Mats Larsson (fp), Leif Kennerberg (kd), Bengt Bergström (c), Andreas Jonsson (m), Anna SteeleKarlström (fp), Hans Lindberg (m) och Martin Nilsson (s).

Yrkanden

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att följande ersätter andra åtaganden 2011;

Vi utreder alternativa insamlingslösningar inför nästa upphandling. Den lösning som kommunen väljer ska innefatta insamling av fler sorteringsfraktioner varav en ska omfatta en renodlad brännbar fraktion samt omfatta biologiskt nedbrytbart material.

Att informations- och utbildningsinsatser riktade till kommuninvånare, kommunanställda och näringsidkare intensifieras för att minska konsumtion och mängden avfall. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar att avfallsplanen omarbetas i enlighet med vad som sägs i miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Mathias Tegnér (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

______

§13 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 09/KSM 0040 340

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen, Vitsippevägen, Violstigen, Orkidevägen, Primulastigen och del av Törnrosvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§14 Motion om deltagande i europeiska trafikantveckan

Dnr. 08/KS 109 510

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om deltagande i europeiska trafikantveckan.

I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun om möjligt deltar i European Mobility Week redan 2008

annars

- att kommunen deltar i European Mobility Week 2009

Kommuner kan både medverka i den Europeiska trafikantveckan som stödjande och deltagande. Att vara deltagande innebär att kommunen förbinder sig att genomföra ett antal bestående årliga åtgärder. Tekniska kontoret bedömer att ett deltagande skulle innebära problem då man behöver kunna vara flexibel angående de åtgärder som planeras och genomförs inom trafikområdet. Istället föreslås att Tyresö medverkar som stödjande kommun och använder tillfället till att visa på goda exempel och informera om genomförda och planerade åtgärder.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har sammanställt ett yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande

- Tyresö medverkar som stödjande kommun i European Mobility Week 2009

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp).


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§15 Motion om utredning angående spårbilar i Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 026 539

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion med förslag om genomförande av en förstudie angående huruvida spårbilar skulle kunna vara ett komplement och möjlig lösning till de ökande transportbehoven inom kommunen.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen.

Ordförandeutlåtande

Utveckling av kollektivtrafiken i länet och nya sätt att förbättra och effektivisera denna kommer att vara en viktig fråga för Stockholmsregionen framöver. Utifrån miljömässiga grunder kan det tänkas att framförallt nya former för spårbunden trafik kommer att bli högintressanta. Detta gäller regionen i stort och kan då självklart komma att beröra även Tyresö. Det kan också bli aktuellt för enskilda kommuner eller regiondelar med lokala spårlösningar på sträckor med stort trafikunderlag, till exempel till och från centrumanläggningar.

Som vi fick höra vid en föredragning i kommunstyrelsen har tekniken för så kallade spårbilar gått framåt och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Det finns en hel del positiva tecken på att spårbilar ska kunna bli en del av trafiksystemet i framtiden.

Med detta som bakgrund ska det bli intressant att följa utvecklingen av tekniken och vad aktörer som exempelvis Stockholms Lokaltrafik gör inom området. Däremot anser jag att den här typen av stora kollektiva trafiksatsningar inte kan göras av Tyresö kommun enskilt och i ett så tidigt läge i utvecklingen. Det är också tveksamt om det inom våra kommungränser skulle finnas underlag för att finansiera en spårlösning. Det går inte heller i nuläget att förutspå vilka trafiktyper som kommer att bli aktuella i övriga regionen och hur tekniken kommer att utvecklas framöver.

Jag föreslår därför att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionens förslag om en förstudie för spårbilar i kommunen bifalles samt att förstudien kompletteras med övriga former av rälsbundna trafiksystem som är realistiska och inte innebär stora ingrepp i landskapet. Studien ska redovisa olika förslag på lösningar för

miljövänligare samfärdsel i kommunen som tar sin utgångspunkt i kollektiva lösningar i regionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Martin Huusmann (m), Inger Gemicioglu (v), Martin Nilsson (s), Dick Bengtsson (m), Mats Larsson (fp) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen samt att förstudien kompletteras med övriga former av rälsbundna trafiksystem som är realistiska och inte innebär stora ingrepp i landskapet. Studien ska redovisa olika förslag på lösningar för miljövänligare samfärdsel i kommunen som tar sin utgångspunkt i kollektiva lösningar i regionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

________

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras