Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-11-18

Sammanträde 2009-11-18

Datum
Klockan
15.00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Månadsuppföljning september 2009, med förslag om anslag till underhåll av skolor (KS 2009-10-27, § 148)

4 Strategi- och budgetplan för 2010 (KS 2009-10-27, § 149)

Mötesinformation

 

§120 Motion om att inleda unikt samarbete mellan kommun och livsmedelsbutiker i Tyresö

Ärendebeskrivning

Kjell Andersson (S) och Marita Bertilsson (S) har lämnat in om att inleda unikt samarbete mellan kommun och livsmedelsbutiker i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§121 Motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att ingå EU-kommisionens Borgmästaravtal.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§122 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående funktionsanpassningen av den nya föreningsgården.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående vad som händer med angelägna (klimat)motioner som oppositionen lagt.

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande om organiserandet av vaccination av skolbarn.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

________

§123 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Clayton Murphy (S), ersättare i Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Li Björk (M), utses till ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

- Kerstin Bergsman (M), utses till ledamot i kommunstyrelsen

- Yvonne Ledel (M), utses till ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Ida Antonsson (M) utses till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

- Ann-Christin Svensson (M), utses till ersättare i Kommunstyrelsen

- Helena Bergman (M) utses till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Barbro Nordlöf (S) utses till ersättare i Byggnadsnämnden

________

§124 Månadsuppföljning september 2009 med förslag om anslag till underhåll av skolor

Dnr 09/KS 064 042

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2009.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av månadsrapporten har det prognostiserade resultatet för 2009 förbättrats betydligt sedan delårsrapporten per 31 augusti. Resultatet kommer att ytterligare förbättras

genom att ännu en återbetalning av under året inbetalda avgifter till AFA Försäkring kommer att ske, i ungefär samma storleksordning som den tidigare återbetalningen. Bekräftelse om detta kommer från Sveriges Kommuner och Landsting under november.

Årets resultat kommer förmodligen att ligga under budget trots nämnda förbättringar. Men det har skett en så pass stor förstärkning jämfört med vad vi i alliansen förväntade oss före sommaren att vi nu vill föreslå ännu en extra satsning på underhåll av främst skollokaler. Behovet är stort. Det vet vi alla. Vi har två år i rad använt sammanlagt 25 miljoner kronor av prognostiserade resultat för datorer och annan utrustning i förskolor och skolor samt lokalunderhåll. Merparten av detta belopp har gått till lokalerna. Nu vill vi föreslå en tredje sådan satsning.

Jag föreslår att fem miljoner kronor anslås till kommunstyrelseförvaltningen att användas till underhåll av skolor. Pengarna tas från årets prognostiserade överskott, vilket därmed kommer att minska i motsvarande grad. Det beräknade överskottet kommer ändå att ligga på en rimlig nivå mot bakgrund av den djupa finansiella kris som landet och stora delar av övriga världen befinner sig i.

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fem miljoner kronor anslås till kommunstyrelseförvaltningen att användas till underhåll av skolor

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§125 Strategi- och budgetplan för 2010

Dnr 09/KS 088 041

Ärendebeskrivning

För fjärde året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Strategier

· Mål

· Nyckeltal

· Verksamhetsförändringar

· Uppföljning och utvärdering

· Budget

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att anta budget enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget budgetförslag (se bilagor).

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2010 till oförändrade 19,48 per skattekrona

 1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2010 enligt bilagorna 1 och 2

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2010 enligt bilagorna 3 och 4

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2010-2012

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Anna SteeleKarlström (FP), Marie Åkesdotter (MP), Ann-Kristin Centerstig (C), Leif Kennerberg (KD), Inger Gemicioglu (V), Hans Lindberg (M), Margareta Ternstedt (FP), Anna Lund (KD), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M), Berit Assarsson (M), Gerd Dufberg (M), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), Elisabet Hedlund (V), José Blanco Garcia (S), Susann Ronström (S), Andreas Jonsson (M), Lilian Nylinder (MP), Alfonso Morales (S), Mats Larsson (FP), Lilian Edberg (M), Ann-Christin Svensson (M), Lennart Jönsson (S), Kerstin Malmberg (FP) och Marita Bertilsson (S).

Tilläggs- och ändringsyrkanden

1. Fredrik Saweståhl m.fl. (M-gruppen) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: ”Kommunfullmäktige godkänner att smärre omfördelningar mellan driftsanslagen görs för att neutralisera förändrade internhyreskostnader efter omdisposition av administrativa lokaler”.

Yrkandet bifalls utan omröstning.


Ändringar i ”Strategiska utvecklingsområden” (avsnitt 4 i Strategi- och budgetplanen)

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

2. Tyresö kommun ska vara en av landets 10 främsta kommuner när det gäller att ge barn och ungdomar en hög kunskapsnivå

3. Öka valfriheten i boendet genom att när nyexploatering genomförs alltid hävda behovet av varierade upplåtelseformer

4. Kommunen ska särskilt sträva mot att passivhus byggs

5. Senast under första halvåret 2010 ska kommunen utarbeta en klimatstrategi som syftar till att ta kommunens andel av de globala utsläppsminskningar som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling

6. En översyn av hur kommunens mat i skola och äldreomsorg lagas bör göras med syfte att minska klimatpåverkan och öka kvaliteten

7. Följa upp kvaliteten i kommunens utbildningsverksamhet genom att inrätta ett kvalitetskontor som parallellt med egenskattningen utför granskningar av verksamheten - ansvarig kvalitetskontoret

8. Erbjuda personal som vill vidareutveckla sig möjlighet till fortbildning exempelvis när det gäller möjligheten för barnskötare att få möjlighet att läsa in/validera kunskap så att kunskaper motsvarande förskolelärare erhålls/verifieras. – ansvarig personalkontoret och respektive förvaltning

9. Utarbeta en långsiktig plan tillsammans med fackliga organisationer för hur kommunen som arbetsgivare kan höja ambitionerna för kompetensutveckling – ansvarig KSF personalkontoret

10. All verksamhet har en tydlig inriktning mot att erbjuda och uppmuntra utbildning som det huvudsakliga alternativet vid arbetslöshet och utanförskap - ansvarig alla förvaltningar


Mål för nämndernas verksamheter

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

 1. Mål under kommunstyrelsen samt Byggnadsnämnden:

Ersätta ”starta byggandet av nya bostäder genom att bevilja bygglov för 150 bostäder, varav 50 enskilda villor/fritidshus” med ”Starta byggandet av nya bostäder genom att bevilja bygglov för 200 bostäder”.

 1. Mål under Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

a) Minst 300 ungdomar ska erbjudas sommarjobb i kommunens regi.

b) Kommunen ska aktivt söka upp arbetslösa i syfte att öka andelen som i stället för passiv arbetslöshet väljer vidareutbildning.

13. Mål under Barn- och utbildningsnämnden:

a) Nämnden ska senast under första halvåret 2010 anta en giltig barn- och utbildningsplan.

b) Förskoleverksamheten ska under året förbereda och ta substantiella steg mot mindre barngrupper för de mindre barnen.

c) Behovet av individuell språkutveckling ska kartläggas och när särskilda behov föreligger ska förskolan ta initiativ för att bedöma behov av insatser – däribland behovet av vistelsetid.

d) Alla skolor ska utarbeta en modell för hur hjälp med läxläsning kan erbjudas på ett sätt som ger alla elever stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar.

e) Med bättre förutsättningar, med fler pedagoger i de tidigare årskurserna som grund, ska varje skola arbeta utifrån tidig kunskapsuppföljning och målet att ingen elev ska lämna grundskolans tidiga år utan att ha knäckt läs- och skrivkoden. Vid varje terminsavslut ska en genomgång göras och redovisning av utfallet göras.

14. Mål under Socialnämnden

a) Antalet invånare som är i behov av försörjningsstöd ska genom ett aktivt och förebyggande arbete minskas med minst 10%

b) Personalkontinuiteten inom hemtjänsten förbättras, bland annat genom införandet av en vikariepool, och högst sju olika vårdare besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov under 14 dagar.

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

15. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över det prestationsbaserade ersättningssystemet med syfte att finna andra mer flexibla och rättvisa alternativ

16. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta avtal med privata förskolor innehållande krav på antal anställda per barn, utbildningnivå, verksamhetsberättelser, uppföljning och insyn

17. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur de olika eleversättningarna för gymnasiena ska utformas för att hitta ett mer likvärdigt system

18. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur Tyresö på bästa sätt ska kunna utöka flyktingmottagandet till minst 60 flyktingar per år

19. Tyresö kommun skriver avtal 2010 och årligen med Migrationsverket om att ta emot ensam kommande flyktingbarn

20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nytt program för att minska klimatpåverkan med syfte på ett ekologiskt hållbart samhälle

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att utöka gatubelysningen för att skapa trygga miljöer, inte minst för kvinnor

22. Tyresö kommun i samarbete med Tyresö Bostäder AB tar fram ett program för att bygga flerbostadshus med hyresrätt som så kallade ”passivhus”

23. Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett ”kriscentra” för misshandlade kvinnor

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

24. Att ungdomsfullmäktige genomförs två gånger om året i Tyresö kommun

25. Att öka andelen ekologiska produkter för att klara de nationella målen på 25 % till 2010

26. Att införa genusbudgetering i Tyresö kommun för att säkerställa att skattemedlen fördelas rättvist mellan kvinnor/män och flickor/pojkar

27. Att initiera fler hälsobefrämjande och hälsopedagogiska verksamheter under 2010

Driftbudget för 2010

Barn- och utbildningsnämnden

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

28. Vårdnadsbidrag avskaffas, - 2 500 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

29. Minskat påslag till privata skolor och förskolor, - 1 200 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

30. Två pedagoger per klass i årskurs 1-3, + 5 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet

31. Läxläsningshjälp på fritids och i skolan med start från 1/1 2010, + 2 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet

32. Förstärkt pedagogtäthet där behoven är som störst – socioekonomiskt tillägg, + 1 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

33. Mindre barngrupper i förskolans yngre barn, + 3 000 000 k, yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

34. Rätt till språkträning i förskolan efter behov, + 800 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet

35. Rätt till kultur i skolan, + 200 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

36. Satsning på fritidsgårdarna, + 500 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet


Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

37. En genuspedagog heltid, + 500 000 kr

38. Satsning på modersmålsundervisning och svenska 2 i grundskolan, + 500 000 kr

39. Inget startbidrag privata förskolor, - 800 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

40. Höjd skolpeng – för fler lärare, + 5 000 000 kr

41. Ökad personaltäthet på fritidshem, + 2 000 000 kr

42. Fritidsgårdar i alla kommundelar, + 1 000 000 kr.

43. Hälsopedagogik, + 1 700 000 kr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

44. Busskort till alla kommunens gymnasieelever, + 700 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

45. Inga avgifter vuxenutbildningen, + 200 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

46. Fler sommarjobb, + 700 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

47. Speciallärare Komvux, + 500 000 kr


Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

48. Börja arbetet med hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium, + 1 000 000 kr

49. Fler ungdomsjobb och arbetspraktik, + 500 000 kr

Socialnämnden

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

50. Minskade kostnader för försörjningsstödet, - 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

51. Boendegaranti och vikariepool i äldreomsorgen, + 1 200 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet

52. Satsning förebyggande arbete, + 1 000 000 kr, , yrkandet biträds av vänsterpartiet

53. Rehabombud vid Rehabcenter, + 600 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

54. Ökat stöd till kvinnojouren, + 200 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

55. Mindre belastning på socialförvaltningen innebär besparing, - 500 000 kr

56. Omsorg om äldre och funktionsnedsatta, ökad personaltäthet, vikariepool, + 1 200 000 kr

57. Hälsobefrämjande aktiviteter, + 800 000 kr

58. Drogförebyggande arbete (Team Smart), + 200 000 kr


Kultur- och fritidsnämnden

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

59. Ökat föreningsstöd, + 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

60. Vandrarhemmet på entreprenad, - 2 500 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

61. Vakanssättning av fritidschef, - 500 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

62. Inga höjda avgifter i kulturskolan, + 200 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

63. Bemanning på förmiddagarna på biblioteken, + 400 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

64. Stöd till studieförbunden, + 700 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

65. Söndagsöppet på biblioteket i centrum, + 400 000 kr

66. Kulturskolan förstärkning med 1, 0 tjänst, + 500 000 kr

Byggnadsnämnden

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

67. Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplaner, + 500 000 kr

Kommunstyrelsen

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

68. Insatser mot arbetslöshet, + 5 000 000 kr

69. Insatser för ökat valdeltagande, + 300 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

70. Minskade lokalkostnader, - 1 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

71. Minskad användning av köpt programvara, - 1 000 000 kr. Yrkandet biträds vänsterpartiet och miljöpartiet

72. Ökad samordning av bl.a. upphandling, - 2 500 000 kr. Yrkandet biträds vänsterpartiet och miljöpartiet

73. Fullt ut finansierad parkeringsövervakning, - 300 000 kr. Yrkandet biträds vänsterpartiet och miljöpartiet.

74. Minskning köpt reklam, - 800 000. Yrkandet biträds vänsterpartiet och miljöpartiet.

75. Minskat anslag till kommunstyrelsens förfogande, - 500 000 kr

76. Sponsring, - 400 000 kr

77. Inte full uppräkning för tillkommande lokaler, - 2 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

78. Samordnad fakturahantering, - 1 000 000 kr. Yrkandet biträds vänsterpartiet och miljöpartiet.

79. Tillfälligt lägre överskottsmål, - 5 000 000 kr

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

80. Frysning av arvoden till förtroendevalda 2010, - 300 000 kr

81. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, - 800 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

82. Minskat anslag kommunstyrelsen till förfogande, - 1 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

83. Sänkning av partistöd och politikerarvoden, - 4 800 000 kr

84. Ej full uppräkning av kapitalkostnader för kommande investeringar, - 2 500 000 kr

85. Lägre ränte- och driftskostnader p.g.a. mindre investeringar, - 700 000 kr

86. Lägre kapital- och driftkostnader (lägre investeringsvolym), - 500 000 kr

87. Minskat resande och administration till följd av bilpool, - 500 000 kr

88. Mindre skadegörelse på kommunens egendom, - 500 000 kr

89. Ansvarig för jämställdhetsarbetet och genusprojekt, + 500 000 kr

90. Satsning på klimat- och miljöarbete, med bl.a. ytterligare en heltidstjänst, + 4000 000 kr

91. Fler miljöbilar och bilpool, inget belopp

92. Demokratiutveckling, ungdomsfullmäktige och rådslag, + 200 000 kr

93. Ökad andel ekologisk mat, + 500 000 kr

94. Utredning om tillagningskök, + 200 000 kr

KELP 2010-2012

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

95. Bifalla Socialdemokraternas förslag till KELP för perioden 2010-2012

Övrigt

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) yrkar

96. I övrigt bifalla socialdemokraternas budgetförslag

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) yrkar

97. Vänsterpartiets vision, prioriterade områden och mål fastställs

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

98. I övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget för år 2010

Beslutsgång

1. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 13 a).

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

2. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 30.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 18 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

3. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 33.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.


4. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 51.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 18 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

 1. fastställa utdebiteringen för 2010 till oförändrade 19,48 per skattekrona

 1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2010 enligt bilagorna 1 och 2

 1. Smärre omfördelningar mellan driftsanslagen godkänns för att neutralisera förändrade internhyreskostnader efter omdisposition av administrativa lokaler

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2010 enligt bilagorna 3 och 4

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2010-2012

Reservationer

Marita Bertilsson m.fl. (S-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).