Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående studieförbundens verksamhet

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation med rubriken ”Var tog pengarna vägen”

5 Prognosticerade underskott i 2010 års driftbudget (enligt ekonomiuppföljning efter första kvartalet) (KS 2010-04-27, § 71)

6 Namnändring kommunala handikapprådet (KS 2010-04-27, § 74)

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

8 Motion om valbuss (KS 2010-03-30, § 59) *

9 Motion angående centrumskolans framtid (KS 2010-03-30, § 60) *

10 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen (KS 2010-03-30, § 61) *

Mötesinformation

 

§68 Motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti

Dnr. 2010/KS 0122 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§69 Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr. 2010/KS 0120 12

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§70 Motion angående utbildade lärare

Dnr. 2010/KS 0121 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildade lärare.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen förberedning

________

§71 Interpellationer

Dnr. 2010/KS 0022 001

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Anders Linder (S) angående Studieförbundens verksamhet. Vidare yttrar sig interpellanten, Christina Tallberg (S), Anna SteeleKarlström (FP), Marie Linder (S), Dick Bengtson (M), Elisabet Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Edberg (M), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Mathias Tegnér (S), Leif Kennerberg (KD), Hans Lindberg (M) och Jerry Svensson (S).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Mathias Tegnér (S) med rubriken ”Var tog pengarna vägen”. Vidare yttrar sig interpellanten, Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående Nödrop från Tyresö Ryttarförening. Vidare yttrar sig interpellanten och Dick Bengtson (M).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_______

§72 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Kalle Strokirk (M), ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Anna Jimmerfors (M), ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Björn Billström (M), ersättare i Byggnadsnämnden och ersättare i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Jenny Jonsson (M) utses till ersättare i Byggnadsnämnden

- Erkki Vesa (M) utses till ersättare i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Maria Holmberger (M) utses till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

_________

§73 Prognosticerade underskott i 2010 års driftbudget (enligt ekonomiuppföljning efter första kvartalet)

Dnr. 2010/KS 0062 010

Ärendebeskrivning

Som framgår av bifogad ekonomirapport prognosticeras efter första kvartalet budgetöverskridanden från tre nämnder. I normalfallet ställs krav på nämnder och förvaltningar att vidta de åtgärder som behövs för att hålla beslutad budgetram, åtminstone summerat till nämndnivå. I den nu aktuella situationen finns det skäl att göra avsteg från den normala ordningen vilka redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Beräknade budgetöverskridanden som redovisas i bifogad ekonomirapport godkänns

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§74 Namnändring kommunala handikapprådet

Dnr. 2010/KS 0109 002

Ärendebeskrivning

Kommunala handikapprådet föreslår att dess namn ändras till kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunala handikapprådet byter namn enligt förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§75 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Dnr. 2010/KS 0049 51

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

________

§76 Motion om valbuss

Dnr. 2009/KS 0121 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om valbuss i Tyresö kommun.

Motionen behandlades i valnämnden 2010-03-15.

Ordförandeutlåtande

En kommunal valbuss och ökade informationsinsatser inför valet i höst föreslås i motionen i syfte att öka valdeltagandet i kommunen. Valdeltagandet är i Tyresö generellt högt. I valet 2006 ökade valdeltagandet totalt till 83,2 % från de 81,2 % som det var 2002. Vi såg också en uppåtgående trend i det senaste valet till Europaparlamentet 2009 där valdeltagandet ökade från 41 % till 50 %. I 26 av de 33 valdistrikten i Tyresö kommun låg valdeltagandet 2006 väl över 80 %, ytterligare två distrikt låg strax under 80 % medan resterande distrikt låg lägre.

Vi är naturligtvis alla glada över att valdeltagandet överlag är högt, samtidigt som jag är säker på att vi alla ser allvarligt på att det i ett par distrikt avviker nedåt. Det är, hoppas jag, vår gemensamma strävan att se till att valdeltagandet ökar i kommunen över lag och inte minst i de distrikt som det legat lägre.

Tyresö kommun kommer att vidta åtgärder för att försöka höja valdeltagandet, men det går inte att komma ifrån att det ansvaret vilar tungt på de politiska partierna. Vill vi ha väljare måste vi gå ut och förtjäna dom i hela kommunen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i december redovisades en lista över uppdrag som delats ut till förvaltningen. Ett av dessa förslag rör att öka kommunens samlade informationsinsatser kring valet 2010. Kommunens informationsinsatser kring valet ska givetvis vara neutrala. Tänkbart är dock att det handlar om utökad annonsering, mer utrymme för valet på kommunens hemsida samt olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma valet. Utöver uppdraget rörande informationsinsatser för valet har också ett uppdrag delats ut kring att undersöka möjligheten att tillgängliggöra kommunens hemsida och viktig information på den samma på flera språk än vad som är fallet idag. Information kring valet är då rimligen prioriterat – vilket ytterligare kan bidra till ökad kunskap om valet och hur valet går till. I sammanhanget vill jag också påpeka att alliansen i budgeten för 2010 ökat anslaget en aning till kommunens informationsenhet vilket bland annat

möjliggör utökad information kring valet. Samtliga oppositionspartier motsatte sig detta i sina budgetförslag.

När det gäller förslaget om en kommunal valbuss är det givetvis intressant att fundera över. Det finns delar av vår kommun där de boende har lång väg att ta sig för att komma till en förtidsröstningslokal. I dessa områden är trots det valdeltagandet högt. Förtidsröstningslokaler kommer i höst att finnas dels på kommunens tre bibliotek och dels på kommunens servicecenter. Sedan kommunerna tog över förtidsröstningen har tillgängligheten och närheten till platser där man kan förtidsrösta ökat dramatiskt. De valdistrikt i Tyresö Kommun som har ett lägre valdeltagande ligger inte långt ifrån förtidsröstningslokaler utan tvärtom i närheten av både Biblioteket och Servicecentret i Tyresö Centrum. Förutom möjligheten att förtidsrösta i vår kommun kan man även förtidsrösta på andra ställen som till exempel Stockholms Central där många tyresöbor passerar ofta. Tyresö saknar också externa shoppingcenter eller andra stora besöksmål till skillnad mot en del kommuner som valt att ha en valbuss för att möta invånarna på just sådana ställen. Dessa platser kan, om de finns i höstens val, också utnyttjas av tyresöbor som befinner sig där. Sammantaget tror vi att det är viktigare att arbeta med informationen om valet både från kommunerna och från partierna än att köra runt med en valbuss i kommunen givet den närhet de flesta kommunmedborgare har till en förtidsröstningslokal.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satsen 1 avslås

- Att-satsen 2 bifalls

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), Sara Albornoz (S), Fredrik Saweståhl (M), Elisabet Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkande

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar gemensam skriftlig reservation.

________

§77 Motion angående centrumskolans framtid

Dnr. 2009/KS 219 41

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion om centrumskolans framtid.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1, 2, 6 anses besvarade och att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Mathias Tegnér (S), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S),

Margareta Ternstedt (FP), Marie Linder (S), Leif Kennerberg (KD) och Dick Bengtson (M).

Yrkanden

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för att utreda om det är förenligt med skollagen att avslå att-sats fyra (att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa en språkprofil på centrumskolan) med hänvisning till att det är rektor som beslutar om detta. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet om återremiss bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen återremitteras för utredning i enlighet med yrkandet

_________

§78 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Dnr. 2009/KS 220 40

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anita Mattsson (S), Hans Lindberg (M), Marie Åkesdotter (MP), Anders Linder (S), Inger Gemicioglu (V) och Peter Bylund (MP).

Yrkande

Anita Mattsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar gemensam skriftlig reservation.