Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö församlingshem, Kyrkvägen 6

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Markanvisningsavtal för Strandudden (KS 2010-06-15, § 111) (Nytt ärende, förkortad kungörelsetid enligt 5 kap 11 § kommunallagen)

4 Månadsuppföljning april 2010 (KS 2010-05-25, § 82)

5 Förslag om medlemskap i Kommunivest ekonomisk förening (KS 2010-05-25, § 83)

6 Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB (KS 2010-05-25, § 84)

7 Klimatstrategi för Tyresö kommun (KS 2010-05-25, § 98)

8 Motion om stöd till energieffektivisering (KS 2010-05-25, § 99)

Mötesinformation

 

§79 Motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård

Dnr: 2010/KS 0142 001

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om en marin nationalpark i Stockholms skärgård.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§80 Motion angående bättre budgetuppföljning

Dnr: 2010/KS 0146 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion angående bättre budgetuppföljning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§81 Motion om nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö

Dnr: 2010/KS 0145 001

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion om nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§82 Interpellationer

Dnr: 2010/KS 0022 001

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat en interpellaton (bilaga) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande gällande en kartläggningsstudie.

Thomas Henriksson (S) har lämnat en interpellaton (bilaga) till Kommunstyrelsens ordförande om en fungerande samhällsservice i östra Tyresö.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

______

§83 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger.

Åke Johansson (FP), ersättare i Södertörns miljö- och hälskoskyddsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelsen godkännes

- Margareta Ternstedt (FP) utses till ersättare i Södertörns miljö- och hälskoskyddsförbund

- Annika Henningsson (M) utses till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

________

§84 Markanvisningsavtal för Strandudden

Ärendebeskrivning

Ett avtal om försäljning och exploatering av fastigheten Tyresö Strand 1:36 har tagits fram. Avtalet återfinns som bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Markanvisningsavtalet godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och exploateringschef Anders Lind bemyndigas att teckna avtalet

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar samma ersättaryttrande som i § 110.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§85 Månadsuppföljning april 2010

Dnr: 2010/KS 0071

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2010.

Ordförandeutlåtande

Den globala finanskrisen som slagit hårt mot världen är över. Vändningen har börjat komma, även om orosmoment till följd av den uppblossade skuldkrisen i bland annat Grekland finns. De flesta kurvor i den svenska ekonomin har börjat peka åt rätt håll. Detta märks också i Tyresö. Den snabbare återhämtningen gör att skatteinkomsterna 2010 blir högre än budgeterat. Därför finns nu utrymme för nya kvalitetssatsningar och investeringar. Alliansen satsar därför 17,5 miljoner kronor i fyra nya paket för Tyresö.

Pengarna fördelas till förskolan, grundskolan, gymnasiet, den sociala sektorn och insatser för miljö och klimat. När de nya pengarna gått in i verksamheterna är prognosen ändå att kommunen klarar målet långsiktigt hållbar ekonomiskhushållning.

Det största paketet går till förskolan och grundskolan som får dela på 9 miljoner. Pengarna ska gå till förstärkningar i organisationen, satsningar på ny teknisk utrustning, fortbildning och utbildning för lärare och pedagoger, kunskapsprojekt och mindre upprustningsåtgärder.

Socialnämnden och dess verksamheter får ett paket på 4 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kvalitetshöjningar i äldreomsorgen, fortbildning för anställda i äldreomsorg och hemtjänst, ny teknisk utrustning som är viktig för en bra arbetsmiljö samt extra insatser till anhörigstödet, utöver den fina anhörigstödsverksamhet som kommunen redan har.

3 miljoner kronor satsas i det tredje paketet på miljö, energi och klimat. Summan kommer att användas till att snabba upp förverkligandet av åtaganden i kommunens grönplan om parker och vår närmiljö, vår energiplan för minskad energiförbrukning och den nya klimatstrategi som antas i kommunfullmäktige i juni. Ett exempel är den planerade parken vid Näsby udde, andra saker kan beröra nya elfordon med mera.

Det fjärde och sista paketet går till gymnasiet som får totalt 1,5 miljoner kronor för satsningar på ny teknik och utrustning samt en utveckling av

arbetet med att ta mot nyanlända ungdomar som kommit som flyktingar och invandrare.

Hela satsningen finansieras tack vare att kommunens skatteintäkter för 2010 blir avsevärt högre än budgeterat. Även efter dessa extra satsningar är prognosen att Tyresö kommun får ett överskott 2010 på 43 miljoner kronor vilket är 6 miljoner högre än budgeterat.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar bifall till förslagen samt:

- att 3 miljoner kronor anslås för åtgärder för att begränsa ungdomsarbetslösheten genom utbildning och praktik

- att kommunstyrelsen medger att det ökade anslaget för barn- och utbildningsnämnden i sin helhet får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

- att kommunstyrelsen medger att 3 miljoner kronor av det ökade anslaget för socialnämnden får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

- Föreslagna åtgärder med en kostnad av 17,5 miljoner kronor genomförs och finansieras genom kommunens ökade skatteintäkter

- De berörda nämnderna får i uppdrag att till nästa månadsuppföljning redovisa hur de tillskjutna medlen fördelas mellan driftbudgetens anslag

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S), Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Elisabet Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Anna SteeleKarlström (FP) och Hans Lindberg (M).

Yrkande

Jerry Svensson (S-gruppen) yrkar bifall till förslagen samt:

- att 3 miljoner kronor anslås för åtgärder för att begränsa ungdomsarbetslösheten genom utbildning och praktik

- att kommunstyrelsen medger att det ökade anslaget för barn- och utbildningsnämnden i sin helhet får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

- att kommunstyrelsen medger att 3 miljoner kronor av det ökade anslaget för socialnämnden får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll nr 1.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Jerry Svensson (S-gruppen), Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Elisabet Hedlund (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till yrkandet.

________

§86 Förslag om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr. 2010/KS 0066 005

Ärendebeskrivning

För att skapa bättre tillgång till en större kreditmarknad , och därmed en större trygghet och bättre konkurrens om kommunens och Tyresö Bostäders framtida lånefinansiering, föreslås att kommunen blir medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

- att till Kommuninvest ekonomisk förening betala 2 100 000 kronor, utgörande Tyresö kommuns medlemsinsats i föreningen

- att Tyresö kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå

- att Tyresö kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan kommunerna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras

- att i övrigt bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens beslut

- att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och ekonomichefen Dan Näsman att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar

- att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl med kommunstyrelsens vice ordförande Mats Larsson som ersättare

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§87 Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB

Dnr. 2010/KS 0106

Ärendebeskrivning

Styrelse och bolagsstämma för SRF har beslutat att ändra bolagsordningen i syfte att stärka ägarkommunernas kontroll av bolaget. Den föreslagna ändringen ska behandlas i medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny bolagsordning för Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF) antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§88 Klimatstrategi för Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi som redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Klimatstrategin antas

- Åtaganden för 2011 och 2012 förs in i strategin

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabet Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Kjell Andersson (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Leif Kennerberg (KD), Anna SteeleKarlström (FP) och Martin Huusmann (M).

Yrkande

Kjell Andersson (S-gruppen) yrkar ändring i bilagan till klimatstrategin, åtagande 2010-2020. Under rubriken åtaganden efter 2010, fjärde stycket ska ”fossilfri energianvändning” ändras till ”förnyelsebar energianvändning”. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår ändringsyrkandet röstar ja.

- Den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll nr 2.

Kommunfullmäktige har således avslagit ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilda yttranden

Elisabet Hedlund (V-gruppen) och Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar särskilda yttranden (bilaga).

________

§89 Motion om stöd till energieffektivisering

Dnr. 2010/KS 0037

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om stöd till energieffektivisering.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Energieffektivisering är en viktig fråga och en fråga som Tyresö Kommun och våra bolag på olika sätt jobbat med under en relativt sett lång tid. Att minska vår energianvändning handlar både om att spara på miljön och att hushålla med skattebetalarnas pengar. Mål för arbetet finns uttryckt i den av kommunen fastställda Energiplanen.

Vi är av uppfattningen att arbetet med energieffektivisering är oavhängigt eventuella statliga stödåtgärder – det är inte en förutsättning för oss. Däremot är vi positiva till att regeringen i sin gröna politik inrättat nya möjligheter för kommunerna att söka stöd för arbetet med energieffektivisering. Tyresö Kommun har vid tidigare tillfällen också sökt och fått liknande stöd. Det var med detta som bakgrund en självklarhet för oss att omedelbart i samband med att informationen om möjligheten att söka stöd nådde kommunen också ge tekniska kontoret i uppdrag att skicka en ansökan.

Vi är glada att Miljöpartiet delar uppfattningen att energieffektiviseringsstödet ska sökas.

Mot bakgrund av att stöd tidigare sökts och att en process för att söka detta nya stöd inletts redan innan motionen nådde kommunfullmäktige är det rimligt att anse motionen besvarad

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Yrkande

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________