Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-09-16

Sammanträde 2010-09-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om en fungerande samhällsservice i östra Tyresö

5 Överlåtande av lokalt kontrollansvar för handel med vissa receptfria läkemedel till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (KS 2010-06-15, § 106)

6 Överlåtande av beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KS 2010-06-15, § 107)

Mötesinformation

 

§90 Motion; Stärk den biologiska mångfalden i Tyresö kommun

Dnr. 2010/KS 0244 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder har lämnat in en motion med rubriken ”Stärk den biologiska mångfalden i Tyresö kommun”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§91 Frågor

Dnr: 2010/KS 0087 001

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Fullmäktiges ordförande framför att den ställda frågan inte rör något ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning och därför inte enligt 5 kap 49 § kommunallagen kan ställas. Enligt ordförandens uppfattning bör frågan ställas till Moderata Samlingspartiet i Tyresö.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte kommer att besvara frågan.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar särskilda yttranden (bilaga).

________

§92 Interpellationer

Dnr. 2010/KS 0022 001

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Lindberg (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (MP) gällande en kartläggningsstudie. Vidare yttrar sig interpellanten, Hans Lindberg (M), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Anna SteeleKarlström (FP), Dick Bengtson (M), Elisabet Hedlund (V), Peter Bylund (MP) och Mathias Tegnér (S).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Tomas Henriksson (S) om en fungerande samhällsservice i östra Tyresö. Vidare yttrar sig interpellanten och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (MP) angående asfaltshantering vid Kalvfjärden. Vidare yttrar sig interpellanten.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) med rubriken ”Vad kommer du att göra för de hundrädda?” Vidare yttrar sig interpellanten, Elisabet Hedlund (V) och Anna SteeleKarlström (FP).

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om vad som hände med den stora lekplatsen för små barn när Skatepark 135 byggdes. Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående konstgräsanläggningen i Granängsringen. Denna interpellation dras tillbaka.

________

§93 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Li Björk (M), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Charlotte Lundqvist (M) utses till ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

- Ann-Christin Svensson (M) utses till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

- Ida Antonsson (M) utses till nämndeman i Nacka tingsrätt

________

§94 Överlåtelse av lokalt kontrollansvar för handel med vissa receptfria läkemedel till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr. 2010/KS 0155 005

Ärendebeskrivning

Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har kommit överens om att samordna kontrollen enligt lagen om receptfria läkemedel inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

För att föra över kontrollen till förbundet behöver förbundsordningen ändras. I Tyresö kommer också kommunstyrelsens delegationsordning behöva ändras när kontrollen övergår den 1 oktober 2010.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsordning ändras så att § 6 första stycke får följande lydelse

Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804), smittskyddslagen (2004:168), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förbundet skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

- Den nya lydelsen gäller från och med 1 oktober 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Punkt I i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort från och med 1 oktober 2010

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP).


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

_______

§95 Överlåtande av beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund

Dnr. 2010/KS 0156 005

Ärendebeskrivning

Första september 2010 beräknas en ny lag om brandfarlig och explosiva varor träda i kraft. Lagen berör kommunerna och innebär att Polisen inte längre är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor (sprängämne, fyrverkerier etc.) utan denna hantering lyfts över till kommunerna.

För brandfarliga varor innebär den nya lagen ingen ändring, där är kommunerna fortfarande tillståndsmyndighet och räddningstjänsten tillsynsmyndighet precis som tidigare. Skrivningen att tillstånd ska prövas av ”den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet i den kommun där hanteringen ska bedrivas" tas bort och istället lämnas det fritt för kommunen att välja lämplig nämnd.

För kommunerna innebär det att man efter den 1 september 2010 är tillståndsmyndighet för såväl brandfarliga som explosiva varor. Tillståndsansökningar för explosiva varor som inkommit före den 1 september 2010 handläggs av polismyndigheten till dess ärendena är klara. Ärenden som inkommer efter den 1 september 2010 handläggs av kommunen.

Tyresö kommun har sedan tidigare lämnat över beslutanderätten angående brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2007-06-14 § 54). Det är därför naturligt att även den nytillkomna delen om explosiva varor överlämnas till förbundet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor överlämnas till Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§96 Ändring av lokal ordningsföreskrift

Dnr. 2010/KS 0220 003

Ärendebeskrivning

Första september 2010 träder en ny lag om brandfarlig och explosiva varor i kraft. Lagen innebär att Polisen inte längre är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor (sprängämne, fyrverkerier etc.) och att hanteringen lyfts över till kommunerna.

Tyresö kommun har sedan tidigare lämnat över beslutanderätten angående brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2007-06-14 § 54). Kommunstyrelsen har också beslutat (KS 2010-06-15 § 107) lämna förslag till Kommunfullmäktige om att även överlämna beslutanderätten för explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund. Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige den 16 september 2010.

I och med lagändringen är nuvarande formulering i lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor felaktig. Detta då polismyndigheten anges vara tillståndsgivare och tillståndsmyndighet i ordningsföreskriften. Den lokala ordningsföreskriften bör därmed ändras så att rätt tillståndsgivare och tillsynsman anges. För Tyresö kommun innebär detta Södertörns Brandförsvarsförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta ändring av lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§97 Svar på överklagande av Strandängarna

Dnr. 07/KSM 0342

Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har begärt att Tyresö kommun yttrar sig över ett förslag om komplettering av planbestämmelser som Länsstyrelsen har lämnat med anledning av nya undersökningar som kommit fram under planens överklagandeprocess.

Stadsbyggnadskontoret delar Länsstyrelsens uppfattning att en q-bestämmelse kan läggas till på plankartan, men att den ska utformas på ett sådant sätt att området även fortsättningsvis kan användas för båtuppläggning och parkering under den tid avtalet gäller eller tills en alternativ plats kan erbjudas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige ger sitt medgivande till att Miljödepartementet gör följande tillägg till bestämmelserna för området markerat som båtuppläggning/parkering på plankartan för Strandängarna etapp 2, enligt PBL 13:8:

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Skyddsbestämmelser

q1 Område med värdefull trädvegetation som ska vidmakthållas. Uppläggning av båtar och parkering ska ske med hänsyn till befintlig vegetation. Marklov krävs för avverkning och gallring.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Ändrad lovplikt

a1 Marklov krävs för avverkning och gallring.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Bengt Bergström (C), Berit Assarsson (M) och Jerry Svensson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

_______

§98 Motion om samarbete mellan kommunen och livsmedelsbutiker

Dnr. 09/KS 0201 106

Ärendebeskrivning

Kjell Andersson (s) och Marita Bertilsson (s) föreslår i motionen ”Inled unikt samarbete mellan kommun och livsmedelsbutiker i Tyresö”:

att kommunen tar initiativ till att arbeta fram en plan för att minimera slöseriet av tjänliga livsmedel, samt

att kommunen bjuder in olika intressenter såsom centralköket och Tyresö livsmedelshandlare till ett möte kring dessa frågor.

Tekniska kontoret har yttrat sig över förslagen i motionen (se bilaga) och föreslår följande:

Första att-satsen: Förslaget att ta fram en plan för att minimera slöseri av tjänlig livsmedel utanför de kommunala måltidsverksamheterna går utöver kommunens rådighet och avslås därför. Ett åtagande i kommunens klimatstrategi är att verka för minskat matsvinn på förskolor och skolor samt äldreboenden.

Andra att-satsen: Miljö- och trafikenheten bjuder in livsmedelsaffärer, föreningsliv och frivilligorganisationer till ett möte hösten 2010 i syfte att aktörerna kan diskutera om de vill samarbeta kring att ta tillvara kasserad mat från livsmedelsaffärerna. Enheten bedömer att det inte är genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.

Ordförandeutlåtande

Låt mig först tacka motionärerna för att de tar upp ett angeläget ämne. Vi lever i ett samhälle där vår konsumtion orsakar allt för mycket avfall. Vi har all ett ansvar att bidra till att minska detta. Även Tyresö Kommun kan på olika sätt bidra till att den totala mängden avfall i samhället minskar. Det är också en uttalad målsättning inte minst i vår avfallsplan.

Kommunen har också tagit tag i frågan om att minska mängden tjänlig mat som kastas. Som påtalas av Tekniska Kontoret finns åtaganden i Klimatstrategin kring att i förskolor, skolor och äldreomsorgen minska matsvinnet. Vi har också ambitionen att så snart vi kan hantera det logistiskt komma igång med matavfallsinsamling så att det matavfall som ändå uppstår tas tillvara för biogasproduktion. Diskussioner har förts mellan kommunen och tänkbara anläggningar som kan ta mot matavfall från Tyresö.

Det finns anledning att fortsätta jobba med matfrågan på bred front framöver. En insats som också är tänkbar att föra in i vår klimatstrategi rör informationsinsatser kring hur mängden matavfall kam minskas ute i hushållen. Vi ser också väldigt positivt på att ta initiativ till en dialog med livsmedelsbutiker och restauranger med flera i Tyresö kring hur de kan jobba med att minska mängden matavfall och på ett bättre sätt ta tillvara livsmedel som är tjänliga men ändå inte sålts. Alliansen ställer sig mot den bakgrunden positiva till andan i motionens andra att-sats.

Precis som påtalats av Tekniska Kontoret ligger yrkandet i den första att-satsen utanför för kommunens kompetensram, men förhoppningsvis kan våra egna insatser i kommunens verksamheter tjäna som inspiration till andra. Genom nämnda informationsinsatser och den dialog vi planerar att uppta så är det möjligt att motionärernas intentioner ändå kan uppfyllas.

När det gäller Centralköket och dess användning är det inte okänt för fullmäktige att vi nu inlett den stora processen att gå över från centralkök till lokala tillagningskök på alla kommunens skolor. Under den processen kommer belastningen på centralköket att öka i och med att de skolor som för stunden byggs om helt ska servas från centralköket. När det nya systemet fungerar fullt ut från och med 2014 finns ingen anledning att ha kvar ett centralkök.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen avslås

- Andra att-satsen bifalls. Det bedöms dock inte vara genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S), Kjell Andersson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Elisabet Hedlund (V).


Yrkande

Marita Bertilsson (S-gruppen) yrkar bifall till hela motionen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag