Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-18

Sammanträde 2010-11-18

Datum
Klockan
15.00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor
Mötesinformation

 

§17 Förslag om tilläggsanslag i 2010 års driftbudget

Dnr. 2009/KS 088 041

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag om att anslå ytterligare 5,9 miljoner kronor i 2010 års driftbudget. Tilläggsanslagen föreslås fördelas till grundskola, lokalförsörjning, väghållning och socialnämnd.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor till anslaget Grundskola

- Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner kronor att fördela mellan anslagen Lokalförsörjning och Väghållning

- Socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner kronor att fördela mellan nämndens anslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§18 Strategi- och budgetplan 2011

Dnr. 2009/KS 088 041

Ärendebeskrivning

I förslag till strategi- och budgetplan redovisas kommunens vision, kommunövergripande mål, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden. Vidare redovisas verksamhetsplaner för de olika nämnderna samt en omvärldsanalys som tar upp förhållanden och tendenser i omvärlden som har eller kan få betydelse för kommunens verksamhet.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar budget enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget budgetförslag (se bilaga).

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

A. Utdebiteringen för år 2011 fastställs till 19,48 per skattekrona

B. De kommungemensamma mål som föreslås i avsnitt sex fastställs.

C. Mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt sju fastställs

D. Driftbudget för år 2011 fastställs enligt bilaga ett och två

E. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för år 2011 fastställs enligt bilaga tre och fyra

F. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

G. Förslag till KELP för perioden 2011-2013 godkänns

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Vänsterpartiet respektive Miljöpartiet kommer att lämna egna budgetförslag till kommunfullmäktige.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Leif Kennerberg (KD), Elisabet Hedlund (V), Per Carlberg (SD), Henrik Gustavsson (C), Hans Lindberg (M), Leif Lanke (FP), Mathias Tegnér (S), Marie Åkesdotter (MP), Anna Lund (KD), Margareta Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Karin Ljung (S), José Blanco Garcia (S), Maria Salomonsson (MP), Andreas Jonsson (M), Susann Ronström (S), Anna SteeleKarlström (FP), Alfonso Morales (S), Ajda Asgari (MP), Dick Bengtson (M), Anders Linder (S), Mats Lindblom (FP), Anders Erixon (V), Ann-Christin Svensson (M), Lennart Jönsson (S), Sara Albornoz (S), Marie Linder (S), Marita Bertilsson (S) och Kjell Andersson (S).

Tilläggs- och ändringsyrkanden

Kommungemensamma mål

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

1. Att ett nytt kommunövergripande mål om att "Tyresö ska vara en av landets 10 främsta kommuner när det gäller att ge barn och ungdomar en hög kunskapsnivå" antas av fullmäktige.

2. Att det under 4. Strategiska utvecklingsområden läggs till följande: ”Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö, som präglas av öppenhet”.

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

3. Alkoholanvändantet bland unga i kommunen ska minska


Mål för nämndernas verksamheter

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över det prestationsbaserade ersättningssystemet med syfte att finna mer flexibla övergångslösningar vid minskat elevantal

5. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta avtal med privata förskolor innehållande krav på antal anställda per barn, utbildningnivå, verksamhetsberättelser, uppföljning och insyn.

6. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi kan öka mottagandet av flyktingar till Tyresö 2011.

7. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi kan förstärka beredskapen för ett mottagande av ensamkommande flyktingsbarn om behoven ökar.

8. Tyresö kommun i samarbete med Tyresö Bostäder AB får i uppdrag att ta fram ett program för att bygga flerbostadshus med hyresrätt som så kallade ”passivhus”.

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

9. Att ungdomsfullmäktige genomförs två gånger om året i Tyresö kommun

10. Att öka andelen ekologiska produkter för att klara de nationella målen på 25 % till 2011

11. Att införa genusbudgetering i Tyresö kommun för att säkerställa att skattemedlen fördelas rättvist mellan kvinnor/män och flickor/pojkar

12. Att initiera fler hälsobefrämjande och hälsopedagogiska verksamheter under 2011

13. Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp under 2011 tillsammans med PRO och SPF, för att utreda behoven av äldreomsorg/särskilt boende för dementa, och den långsiktiga utvecklingen under resterande delen av mandatperioden.

Driftbudget för 2011

Barn- och utbildningsnämnden

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

14. Att elever i årskurs 1 från och med höstterminen 2011 garanteras två pedagoger på heltid per klass

15. Att ett arbete för att minska barngruppernas storlek i förskolans tidigare årskurser inleds och att resurser avsätts för substantiella förstärkningar

16. Att alla skolor under 2011 ska erbjuda stöd med läxläsningshjälp för de elever som önskar det.

17. Att Tyresös skolor får i uppdrag att under 2011 utveckla, förbättra och till Barn- och utvecklingsnämnden redovisa reultatet av årligen återkommande lästester

18. Att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra sitt program för förstärkt kvalitet vid fritidshemmen och att fullmäktige som en konsekvens av det avsätter erforderliga resurser för att förvaltningen redan under 2011 ska kunna inleda arbetet

19. Att skolbiblioteken utreds med ambitionen att förstärka verksamheten

20. Att anslaget till Barn- och utbildningsförvaltningen minskas motsvarande kostnaderna för det kommunala vårdnadsbidraget och att detta avskaffas. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

21. Att regelverket för privata förskolor och skolor ses över så att dessa inte överkompenseras i jämförelse med kommunala dito

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

22. Garanterad rätt till två pedagoger per klass i åk 1-3, + 5000 000 kr

23. Läxläsningshjälp på fritidshemmen för alla elever från januari 2011, + 2000 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

24. Att den höjda barnomsorgspengen (+ 3 000 000 kr) ska gå till färre barn i grupperna

25. Att den höjda skolpengen (+ 5 000 000 kr ) ska gå till fler lärare,

26. Att utveckla fritidsgårdsverksamheten i varje kommundel (+ 1 000 000 kr)

27. Att öka anslagen med 2 miljoner kr till fritidshemmen

28. Att inte höja avgiften till fritidsklubbarna

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

  1. Att kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna stärks och att möjligheter till kvalificerad utbildning förstärks i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget.

  1. Att fullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en effektiv arbetslinje bäst kan understödjas av den kommunala politiken. I ett sådant uppdrag bör avgifter och bidrag som påverkar arbetsutbudet kartläggas. Likaledes bör insatser för matchning, kompetens och praktik värderas.
  1. Att Tyresö kommun, i egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer, erbjuder minst 400 ungdomar sommarjobb under 2011

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

32. Speciallärare Komvux, + 500 000 kr

Socialnämnden

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

33. Att socialtjänstens budget förstärks i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget för att verksamheten ska kunna jobba mer förebyggande med att ge förutsättningar för arbete och minskade klyftor

34. Att anslaget till äldreomsorgen höjs med 2 miljoner kronor för att klara bibehållen kvalitet i verksamheten

35. Att en vikariepool införs för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt förbättra anställningsvillkoren

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

36. Ökat satsning äldreomsorg (vikariepool m.m.) + 1 500 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden

Mats Larsson m.fl. (FP-gruppen) yrkar

37. Att stödet till folkbildningen återinförs och reformeras i socialliberal anda, samt att ett belopp om en miljon kronor tillförs kultur- och fritidsnämndens budget för detta. Yrkandet biträds av Social-demokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

38. Att föreningsanslaget höjs i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

39. att ytterligare en tjänst införs på Kulturskolan för att minska kön till populära instrument (+ 500 000 kr)

Kommunstyrelsen

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

40. Att subventioner till näringsverksamheter i form av direkta bidrag eller hyressubventioner avskaffas i enlighet med det socialdemokratiska förslaget

41. Att anslaget till kommunal information minskas i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget

42. Att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snabbt initiera insatser för att minska lokalkostnaderna för den centrala kommunförvaltningen


43. Att i övrigt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att initiera ett sparpaket i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

44. Att sänka politiska arvoden med 2 miljoner kronor

45. Att satsa ytterligare 3 miljoner kr på miljö- och klimatåtgärder, med ytterligare en heltidstjänst på klimatområdet

46. Att öka stödet till drogförebyggande verksamhet (föreningen Smart Ungdom)

Driftbudget allmänt

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

47. Vänsterpartiets driftbudget 2011 och förslag till besparingar enligt bilaga 1 och 2 fastställs

Övrigt

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar

48. Bifall till det egna budgetförslaget.

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) yrkar

49. fastställa Vänsterpartiets vision och mål i strategi- och budgetplanen för 2011

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar

50. I övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget för år 2010

Beslutsgång

1. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 2.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

2. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

3. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

4. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 13.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.


5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 15.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 16.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

7. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 17.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 16 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

8. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 31.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej och 1 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

9. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit yrkande nr 37.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja och 27 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således bifallit yrkandet.

10. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 43.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 14 nej, 6 avstår och en frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utdebiteringen för år 2011 fastställs till 19,48 per skattekrona

2. De kommungemensamma mål som föreslås i avsnitt sex fastställs.

3. Mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt sju fastställs

4. Driftbudget för år 2011 fastställs enligt bilaga ett och två

5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för år 2011 fastställs enligt bilaga tre och fyra


6. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

7. Förslag till KELP för perioden 2011-2013 godkänns

Reservationer

Martin Nilsson mfl (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Fredrik Saweståhl m.fl. (M-gruppen), Leif Kennerberg m.fl. (KD-gruppen) och Henrik Gustavsson (C) reserverar sig mot beslutet att bifalla Folkpartiets ändringsyrkande (nr 36), se bilaga.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Röstförklaringar

Fredrik Saweståhl m.fl. (M-gruppen), Mats Larsson m.fl. (FP-gruppen), Leif Kennerberg m.fl. (KD-gruppen) och Henrik Gustavsson (C) lämnar skriftlig röstförklaring angående yrkande nr 5 och 6 (bilaga).

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) lämnar skriftlig röstförklaring angående yrkande nr 5-6 och 36.

________

§19 Reviderat investeringsprogram för perioden 2010-2013

Dnr. 2009/KS 088 041

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram (bifogas) uppgår till netto 204 miljoner kronor för 2010, 330 miljoner för 2011, 256 miljoner för 2012 och 44 miljoner för 2013.

Av investeringarna är 36 miljoner hänförliga till VA- och renhållningsverksamhet. Det innebär att driftkostnader på ca fem miljoner kronor per år kommer att belasta VA- och renhållningstaxorna.

Övriga investeringar, på sammantaget 799 miljoner kronor för den redovisade perioden, kommer efter hand att medföra driftkostnader på cirka 77 miljoner. Det är svårt att se hur tillkommande driftkostnader av den storleksordningen ska kunna inrymmas i driftbudgeten utan att andra driftkostnader påtagligt begränsas.

För att finansiera investeringsutgifterna beräknas en nyupplåning på mer än 300 miljoner kronor komma att krävas. Lånebehovet kan också bli lägre genom inkomster av markförsäljning.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun står inför tuffa utmaningar på många områden. Inte minst gäller det vårt investeringsbehov. Det reviderade investeringsprogram som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till är omfattande. Trots hårda prioriteringar innebär programmet att vi i kommunen får ett ökande behov av upplåning. Stora investeringar medför också ökade driftkostnader som måste kunna täckas in i vår driftbudget utan att det går ut över våra ambitioner inom välfärdens kärna – skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Mot den bakgrunden är det väsentligt att vi tillsammans i kommunen arbetar på bred front i linje med det uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen har när det gäller att göra prioriteringar, intäktsförstärkningar och besparingar i kommunens totala budget för att uppnå en långsiktigt uthållig ekonomi. Syftet är också att skapa ett utrymme för ökade ambitioner på prioriterade områden.

De olika projekt som finns med i detta investeringsprogram är de som prioriterats fram av förvaltningen och den politiska majoriteten. Allt som finns på önskelistan finns inte med. Allt kan heller inte finnas med om vi ska klara av att vara ansvarsfulla inför framtiden.

Stora projekt som nu finns med är totalomvandlingen av Nyboda skola, Nybodahallen och hela Nyboda-området, den fortsatta omställningen av skolornas mottagningskök till tillagningskök, den nya fritidsgården på Nyboda, en ombyggnad av Björkbacken för att skapa fler platser samt en utbyggnad av Strandskolan för att tillskapa nya klassrum och utrymme för en expansion av skolan.

I programmet finns också fortsatta satsningar på energieffektivisering och på åtgärder för att förverkliga åtagandena i kommunens klimatstrategi.

Vi för också in pengar i programmet för att starta projekteringen av ett tredje körfält på Tyresövägen.

En summa i programmet läggs också under kommundirektören för hantering av smärre projekt som kan klaras utan att det medför tillkommande belastning i driftbudgeten.

Vi vill också understryka att vi utöver det som finns med i programmet jobbar för att förverkliga byggandet av ett nytt större äldreboende samt LSS-boenden. Socialnämnden och Socialförvaltningen arbetar med att lösa dessa behov genom i första hand privat regi. Lösningar i linje med den så kallade Krusmynta-modellen är tänkbart.

Vi glädjer oss också åt att tre projekt som i förra versionen av programmet beräknades löpa in på 2011 nu avslutas 2010 och till en lägre kostnad än budgeterat. Det visar att det finns möjlighet att pressa våra kostnader. Dessa projekt är ombyggnaden av Breviks skola, den nya belysningen på Tyresövallen och det nya omsorgsboendet på Gränsvägen i Lindalen.

Inför framtiden vill vi också notera att det pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring gymnasiet i kommunen vilket när det är avslutat kan komma att medföra behov av nya investeringar.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat investeringsprogram enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget förslag:

- Att äldreboendet lyfts in 2012.

- Att förtätning av Strandskolan minskas till 20 miljoner kronor.

- Att Wättinge beläggs med konstgräs och att 7 miljoner kronor. reserveras för detta ändamål.

- Att separat omklädningsrum för kvinnor vid byggprogrammet förs in i programmet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogram för perioden 2010-2013 godkänns enligt bifogat förslag.

- Socialnämnden ges i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för att upphandla de ytterligare platser som behövs för omsorgsboenden under sådana former att privata aktörer svarar för finansiering, byggande och drift av boendena.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Vänsterpartiet respektive Miljöpartiet återkommer med ställningstaganden när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP), Elisabet Hedlund (V), Sara Albornoz (S), Marie Linder (S), Marita Bertilsson (S), Kjell Andersson (S) och Leif Kennerberg (KD).

Yrkanden

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) yrkar att investeringsprogrammet förändras så att kostnaderna för förtätning av Strandskolan minskas med 10 miljoner. Motsvarande summa används till att belägga Wättinge gårdsplan vid Tyresö gymnasium med konstgräs (7 miljoner kronor), anläggande av en

centrumnära lekplats (1 miljon kronor) samt trygghets- och energisparåtgärder (2 miljoner kronor). Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar återremiss av investeringsbudgeten med syfte att dra ner den 50 miljoner kronor.

Återremissyrkandet avslås utan omröstning.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit Socialdemokraternas ändringsyrkande.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 18 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag