Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Södertörns brandförsvarsförbund informerar

6 Socialnämndens ordförande svarar på en interpellation från Eija Räty (S) med rubriken "Barnfattigdomen är större än någonsin under månget decennium"

7 Val till bolagsstyrelsen, Tyresö bostäder AB

8 Val till bolagsstyrelsen, Tyresö Näringslivsaktiebolag

9 Val till bolagsstyrelsen, Fastighetsbolag Maria Sofia AB

§1 Södertörns brandförsvarsförbund informerar

Ärendebeskrivning

Brandchef Lars-Göran Uddholm och vice brandchef Anders Edstam informerar om Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

_____

§2 Motion angående att inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende

Dnr. 2011/KS 0059 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har lämnat in en motion angående att inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

__________

§3 Interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047 001

Ärendebeskrivning

Kultur-och frittidsnämndens ordförande Dick Bengtsson (M) besvarar en interpellation (bilaga) från Elisabeth Hedlund (V) angående biograf Forellen. Vidare yttrade sig interpellanten Elisabeth Hedlund (V), Kjell Andersson (S), Peter Bylund (MP) samt Anders Linder (S).

Anita Mattson (S) lämnar in en interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M) angående svårigheten att få förskoleplats på önskad tid i Tyresö (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Interpellationen angående svårigheten att få förskoleplats på önskad tid i Tyresö kommun, besvaras vid nästa sammanträde

______

§4 Anmälan av nya frågor

Ärendebeskrivning

Inga nya frågor anmäldes.

§5 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Anneli Molin (SD), ersättare i Kommunfullmäktige.

Douglas Mörth (FP), ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och ersättare i denomkratiberedningen.

Ingvar Persson (FP), ledamot och vice ordförande i Byggnadsnämnden

Kerstin Malmberg (FP), ersättare i Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Noterar länsstyrelsens nya sammanräkning

- Walter Gulbrandzén (FP) utses till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Cecilia Perbo (KD) utses till ersättare i Kultur- och frittidsnämnden

- Kerstin Malmberg (FP) utses till ledamot och vice ordförande i Byggnadsnämnden

- Ingvar Persson (FP), utses till ersättare i Byggnadsnämnden

- Åke Johansson (FP) utses till ersättare i Demokratiberedningen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

§6 Socialnämndens ordförande svarar på en interpellation från Eija Räty (S) med rubriken "Barnfattigdomen är större än någonsin under månget decennium"

Dnr. 2011/KS 0047 001

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande svarar på en interpellation från Eija Räty (S) med rubriken "Barnfattigdomen är större än någonsin under månget decennium" (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs tills nästa sammanträde

­­­­­_____

§7 Val till bolagsstyrelsen, Tyresö bostäder AB

Dnr. 2011/KS 0060 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och revisorer till bolagsstyrelsen i Tyresö Bostäder AB.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Anna Steele Karlström (FP) och Hans Lindberg (M)

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer och befattningar i Tyresö Bostäder ABs styrelse för mandatperioden 2011-2014:

Ledamöter:

M Olle Chevalier

M Peder Holström

M Dick Bengtsson

FP Leif Lanke

KD Leif Kennerberg

S Mathias Tegnér

S Kristina Folkesson

S Anders Linder

MP Rickard Svensson

Ersättare:

C Bertil Axelsson

V Inger Gemicioglu

Ordförande:

M Olle Chevalier

Vice ordförande:

KD Leif Kennerberg

Revisor:

S Palle Karlsson

Revisorsersättare:

M Stefan Engström

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Röstförklaring

Martin Nilsson (S-gruppen) inkommer med en röstförklaring (bilaga)

­­­­­______

§8 Val till bolagsstyrelse, Tyresö Näringslivs AB

Dnr. 2011/KS 0061 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och revisorer till bolagsstyrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer och befattningar i Tyresö Näringslivs ABs styrelse för mandatperioden 2011-2014:

Ledamöter:

M Hans Lindberg

M Kerstin Bergsman

FP Thomas Holmberg

S Claes-Göran Enman

S Marie Linder

Ordförande:

M Hans Lindberg

Vice ordförande:

FP Thomas Holmberg

Revisor:

S Palle Karlsson

Revisorsersättare:

M Stefan Engström

­­­______

§9 Val till bolagsstyrelsen, Fastighetsbolag Maria Sofia AB

Dnr. 2011/KS 0062 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och revisorer till bolagsstyrelsen i Fastighetsbolaget Maria Sofia AB.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer och befattningar i Fastighetsbolaget Maria Sofia ABs styrelse för mandatperioden 2011-2014:

Ledamöter:

M Hans Lindberg

M Kerstin Bergsman

FP Thomas Holmberg

S Claes-Göran Enman

S Marie Linder

Ordförande:

M Hans Lindberg

Vice ordförande:

FP Thomas Holmberg

Revisor:

S Palle Karlsson

Revisorsersättare:

M Stefan Engström

­­­______

§10 Plan för hantering av extraordinära händelser

Dnr. 2010/KS 0358 003

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. Säkerhetsenheten har arbetat fram ett förslag till plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan för hantering av extraordiära händelser för mandatperioden 2011-2014 antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§11 Revidering av ersättning till förtroendevalda 2011

Dnr. 2010/KS 0303 20

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar i samband med varje ny mandatperiod om regler för ersättningar till förtroendevalda, samt om nivåer för ersättningar. Enligt bestämmelserna har kommunstyrelsen därefter i uppdrag att fortlöpande ompröva beloppen.

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en korrigerad uträkning baserad på samtliga tidigare beslut i kommunstyrelsen om reviderade nivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om reviderade ersättningsnivåer enligt bilaga 1 och bilaga 2. De reviderade ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättning till förtroendevalda revideras från och med 1 januari 2011.

- Beslutet ersätter del av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-09 § 27, bilaga 1 och bilaga 2.

Yttranden

Vi kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Peter Bylund (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Miljöpartiets ledamöter deltar ej i beslutet

­­­­­_____

§12 Detalplan för Slånbacken etapp 13 - beslut om antagande

Dnr. 2008 KSM 0347

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för permanent bebyggelse i Slånbacken i Tyresö Strand. Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Planen gör det också möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt höja standarden på vägarna i området.

Tyresö Strands Markägarförening har under planprocessen framställt önskemål om att tillskapa villafastigheter på naturmarken på den del av fastigheten Strand 1:1 där befintlig högspänningsledning och transformatorstation ligger. Kommunen har tidigare under planprocessen haft som princip att naturmarken skulle planläggas som allmän platsmark. Kommunen har efter en första utställning beslutat att tillmötesgå markägarföreningen i frågan varför förslaget till detaljplanen har ändrats och ställts ut på nytt. Beslutet om ny utställning fattades av kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 156. Martin Nilsson (S) lämnade då särskilt yttrande och Marie Åkesdotter (Mp) samt Inger Gemicioglu (V) lämnade ersättaryttranden, se bilagor.

Förslaget har varit ute på en andra utställning under tiden 23 november – 14 december 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har fyra yttranden inkommit. Ett yttrande inkom efter utställningstidens slut. Två ändringar har gjorts i förslaget efter utställningen.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Slånbacken etapp 13 antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Röstförklaring

MP-gruppen hänvisar till yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

­­­______

§13 Fördelning av av gatukostnader för Slånbacken - beslut om antagande

Dnr. 2010 KSM 0626

Ärendebeskrivning

Förslaget till fördelnnig av gatukostnader bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utformning av området.

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Processen att ta fram en gatukostnadsutredning är reglerad i plan- och bygglagen och följer detaljplanens process.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

­­­_____

§14 Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen - beslut om antagande

Dnr. 2009 KSM 0670

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i fyra fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-D. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§15 Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen - beslut om antagande

Dnr. 2009 KSM 0671

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i tretton fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-M. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

­­­­_____

§16 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen - beslut om antagande

Dnr. 2009 KSM 0672

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i elva fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-K. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

____

§17 Detaljplan för Omsorgsboende Sågen - beslut om antagande

Dnr. 2010 KSM 0087

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för ett omsorgsboende i Tyresö Strand. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544. Planen syftar även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Förslaget har varit utställt under tiden 7 december 2010 till och med 9 januari 2011. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har ett yttrande inkommit. Utställningen har inte lett till några förändringar i planförslaget.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Omsorgsboende Sågen antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§18 Partistöd för mandatperioden 2011-2014

Dnr. 2010/KS 0338 002

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 att varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) prisbasbelopp, samt 90 % av prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att partistödet under mandatperioden 2011-2014 ska ligga på samma nivå som under föregående mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt 90 procent av prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2011.

- Partiernas ungdomsförbund kan efter ansökan beviljas ett grundbelopp om 5000 kronor samt 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsens

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Peter Bylund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsen förslag

Protokollsanteckning

MP-gruppen deltar ej i beslutet.

______

§19 Ändring av byggnadsnämnden reglemente och kommunstyrelsens reglemente

Dnr. 2010/KS 0398 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 178, att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen har på kommunstyrelseordförandes uppdrag tagit fram förslag till arbetsordning för utskottet.

Inrättandet av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föranleder även ändringar i byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§20 Motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna

Dnr. 2010/KS 0038 91

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun snarast (under 2010) tar initiativ till ett klimatupprop inom Södertörnskommunernas samarbete, i enlighet med ovanstående modell (Örebroregionens klimatupprop).

- att i det fall Södertörnskommunerna inte vill anta ett gemensamt klimatupprop, istället verka för ett lokalt klimatupprop inom Tyresö kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 februari 2010, § 2, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse daterad 2010-11-30). I yttrandet föreslås att motionen ska avslås med motiveringen att arbete motsvarande Örebroregionens upprop redan pågår i kommunen och att det inte är realistiskt att kommunen ingår i ytterligare nätverk med snarlika mål och ambitioner. Övriga näringslivschefer i Södertörn ställer sig inte bakom förslaget att gå med i Örebroregionens klimatupprop.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås då arbete redan pågår i kommunen.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V)

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen), Marie Åkesdotter (MP-gruppen) samt Elisabeth Hedlund (V-gruppen) yrkar bifall till motionen

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§21 Motion om "Tak över huvud-garanti"

Dnr. 2010/KS 0067 003

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående ”tak över huvud-garanti”. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun tar ett policybeslut om ”Tak över huvud-garanti”,

- att socialförvaltningen tar fram en plan på hur policybeslutet ska uppfyllas, samt vilka villkor som ska gälla för ”tak över huvud-garantin”,

- att Tyresö kommun antar ett mål om att fortast möjligt erbjuda den som är ”hemlös” ett mer långvarigt boende.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010, § 29, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Socialförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-15) och socialnämnden beslutade vid sammanträde den 24 november 2010, § 1092, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande

Utlåtande från socialnämndens ordförande delas ut vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande antar utlåtandet som sitt ordförandeutlåtande.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås då arbete redan pågår i kommunen.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Peter Söderlund (MP), Marita Bertilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Anna Steele Karlström (FP), Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP), Karin Ljung (S) och Martin Nilsson (S).

Yrkande

Peter Söderlund (MP-gruppen), Marita Bertilsson (S-gruppen) och Elisabeth Hedlund (V-gruppen) yrkar bifall på motionen.

Anna Lund (KD-gruppen) yrkar avslag på motionen

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande om bifall på motionen.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller yrkandet om avslag på motionen röstar ja.

- Den som avslår yrkandet om avslag på motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 20 nej samt 1 avstod. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande om bifall på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) inkommer med skriftlig reservation (bifogas) Elisabth Hedlund (V-gruppen) lämnar en blank reservation och Martin Nilsson (S-Gruppen) hänvisar till reservationen i kommunstyrelsen.

­­­______

§22 Motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/ Östra Tyresö

Dnr. 2010/KS 0145 001

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omedelbart initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 81, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-21) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 62 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 december 2010, § 71, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 6 december 2010, § 79, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation lämnad av Kristjan Vaigur (S) vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 2 december 2010, § 71.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Hans Lindberg (M), Kristian Vaigur (S), Ann Ödlund (V), Ajda Asgari (MP), José Blanco Garcia (S), Margareta Ternstedt (FP), Marita Bertilsson (S), Dick Bengtsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Jenny Jonsson (M) och Peter Bylund (MP).

Yrkande

Kristian Vaigur (S-gruppen), Marie Åkesdotter (MP- gruppen) och Ann Ödlund (V-gruppen) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller yrkandet om avslag på motionen röstar ja.

- Den som avslår yrkandet om avslag på motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 20 nej samt 1 avstod. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande om bifall på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______