Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

37 Anmälan och besvarande av frågor

38 Avsägelser och fyllnadsval

39 Nomineringar till Mälardalsrådets utskott

53 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

§35 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0130 001

Dnr. 2011/KS 0129 001

Ärendebeskrivning

Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har lämnat in en motion angående rättsäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens socialutskott.

Elisabeth Hedlund (V) och Ann Ödlund (V) har lämnat in en motion angående öka jämställdhetsarbetet i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas över till kommunstyrelsen för beredning

_______

§36 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047

Ärendebeskrivning

Ann-Christine Svensson (M) svarar på en interpellation (bilaga) från Anita Mattson (S) angående svårigheten att få förskoleplats på önskad tid i Tyresö (bilaga). Vidare yttrade sig Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Henrik Gustavsson (C).

Ann-Christine Svensson (M) svarar på en interpellation (bilaga) från Alfonso Morales (S) angående situationen på Forellskolan (bilaga). Vidare yttrade sig interpellanten Alfonso Morales (S), Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S) samt Marie Åkesdotter (MP).

Sara Albornoz (S) har tidigare lämnat in en interpellation (bilaga) angående ungdomars inflytande till Demokratiberedningens ordförande Anna Lund (KD). Interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

Susann Ronström (S) har tidigare lämnat in en interpellation angående privatisering av Ängsgården (bilaga) till Socialnämndens ordförande

Andreas Jonsson (M). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Peter Bylund (MP) har tidigare lämnat in en interpellation angående snöröjning för gång- och cykeltrafikanter (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

­­________

§37 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor anmäldes till sammanträdet.

§38 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Jessica Schedvin (M) ersättare i Barn- och

utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Godkänner ny sammanräkning från länsstyrelsen

_______

§39 Nomineringar till Mälardalsrådets utskott

Dnr. 2011/KS 0019 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att nominera ledamöter till Mälardalsrådets utskott för perioden 2011-2015.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer nomineras:

Ulrica Riis-Pedersen (C) Miljöutskottet, Kristjan Vaigur (S) Näringslivs och FOU -utskottet, Christina Tallberg (S) Kulturutskottet, Thomas Holmberg (FP) Kultur utskottet, Åke Johansson (FP) Näringslivs och FOU -utskottet samt Peter Bylund (MP) Miljöutskottet.

_________

§40 Styrprocess i Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS 0077 002

Ärendebeskrivning

En väl förankrad och aktuell styrprocess skapar förutsättningar för ett kommungemensamt arbetssätt för att planera, leda och följa upp verksamheten. Med en gemensam vision, långsiktiga gemensamma mål och helhetstänkande ökar möjligheterna att bättre sätta våra uppdragsgivare – Tyresöborna - i fokus och att fortsatt erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen beslutade år 2005 att en gemensam planeringsmodell skulle införas att gälla för kommunens samtliga verksamheter. Efter hand som omvärlden har förändrats har behovet uppkommit att se över och utveckla det sätt på vilket kommunens verksamhet planeras, leds och följs upp. Förtroendemän och chefer på alla nivåer i organisationen har under hösten 2010 engagerats i arbetet med kommunens framtida styrning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- ”Styrprocess i Tyresö kommun” antas som grund för det fortsatta planeringsarbetet i kommunen.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Sven A Svennberg (M), Elisabeth Hedlund (V), Jan Larsson (FP) och Dan Näsman ekonomichef.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§41 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010

Dnr. 2011/KS 0093 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2010 noteras.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Mathias Tegnér (S) Jan Larsson (FP) och Dan Näsman Ekonomichef.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsen förslag.

______

§42 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010

Dnr. 2011/KS 0098 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyreslens förslag.

_______

§43 Årsredovisning för Fastighetsbolaget Maria Sofia AB 2010

Dnr. 2011/KS 0097 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2010 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§44 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun verksamhetsåret 2010

Dnr. 2011/KS 0095 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö kommun för verksamhetsåret 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för Tyresö kommun 2010 godkänns.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Anna Steele-Karlström (FP), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtsson (M), Palle Karlsson (S) revisor och Jerry Svensson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för Tyresö kommun godkänns.

- Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Protokollsanteckning

De ledamöter och ersättare vars namn berörs deltar ej i den delen av beslutet om ansvarsfrihet gällande den nämnd eller styrelse var i uppdraget berör.

Miljöpartiet deltar ej i beslutet.

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

_______

§45 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010

Dnr. 2011/KS 0094 10

Ärendebeskrivning Årsredovisning med revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 noteras.

- Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

De ledamöter som ingår i förbundsstyrelsen deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

______

§46 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010

Dnr. 2011/KS 0106 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning med revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 noteras.

- Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

De ledamöter som ingår i direktionen deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

______

§47 Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

Dnr. 2010/KS 0127 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till riktlinjer för sponsring som ska gälla samtliga sponsringsverksamheter som Tyresö kommun bedriver. Riktlinjerna ersätter ”Policy för sponsring” beslutad av kommunstyrelsen 2009-04-28 § 74.

Riktlinjerna innehåller bland annat allmänna bestämmelser vilka gäller i samband med all sponsring. Dokumentet innehåller också särskilda avsnitt för när kommunen sponsrar viss verksamhet, när kommunens verksamhet blir sponsrad samt vid försäljning av kommunala anläggningars namn.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rätten att fatta beslut om sponsring delegeras till kommunstyrelsen,
tillägg om delegationen görs i kommunstyrelsens reglemente § 9.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V) samt Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Miljöpartiet och vänsterpartiet yrkar avlsag på kommunstyrlsens förslag.

Socialdemokraterna yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositions på yrkandet om avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Orföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Miljöpartiet hänvisar till utlåtandet i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet hänvisar till utlåtandet i kommunstyrelsen

__________

§48 Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa

Dnr. 2011/KSTK 0045

Ärendebeskrivning

Nu gällande plan- och byggtaxa för Tyresö kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 9 december 2004, § 86. Taxan för mät- och kartverksamheten fastställdes av kommunfullmäktige den 14 februari 2008, § 9.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet lämnar förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Syftet med den nya taxan är att anpassa den till den nya plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inför lagens ikraftträdande lämnat förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till ny taxa är i det närmaste identiskt med SKL:s förslag. De lokala förändringar som har gjorts i förhållande till SKL:s förslag återfinns inom den del som rör mät- och karttaxan.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 2 maj 2011.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Skriftligt ordförandeutlåtande delas ut vid sammanträdet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 2 maj 2011.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Elisabeth Hedlund (V).

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Miljöpartigruppen yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten och i andra hand att ärendet ska återremiteras.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Följande röstordning fasställs:

- Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar JA.

- Den som stödjer Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 19 NEJ-röster, 2 avstår från att rösta och 1 är frånvarande (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

­­­­­_________

§49 Taxa för fritidsklubbverksamhet

Dnr. 2010/KS 0255 71

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 165. Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2010, § 12, att återremittera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter återremitteringen genomfört en barnkonsekvensanalys. Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2011, § 1. Nämnden föreslår att taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011.

Vid kommunstyrelsens sammanträde framkom att beslutsunderlaget från barn- och utbildningsförvaltningen kommer att kompletteras inför behandling i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011 samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att behandla ärendet vid sammanträdet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja.

Omröstningen utföll med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster (se bifogat omröstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 165.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss i ärendet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S), Karin Ljung (S), Ann Ödlund (V), Peter Söderlund (MP), Anna Lund (KD), Leif Lanke (FP), Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S), Peter Bylund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Eija Räty (S), Jenny Jonsson (M), José Blanco Garcia (S) samt Lilian Edberg (M).

Yrkanden

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avsag av kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Omrästning begärs. Följande röstordning fasställs:

- Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar JA.

- Den som stödjer yrkandet om avslag röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 21 NEJ-röster, 1 är frånvarande (bilaga).

Kommunfullmäktige har därmed har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Miljöpartiet lämnar skriftlig resarvation

Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation

Vänsterpartiet hänvisar till sin reservation i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

_______

§50 Rapportering av ej verkställda beslut i Socialnämnden

2011/KS 0081 016

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 december 2010. Ärendet behandlades av socialnämnden den 23 februari 2011, § 1012.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 december 2010 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

__________

§51 Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010

Dnr. 2011/KS 0076 10

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen under kommunfullmäktige har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2010. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsberättelsen för kännedom.

Kommunstyrelsens beslut

- Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010 noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

­­­_____

§52 Svar på motion angående varumärkesriktlinjer

Dnr. 2010/KS 0344 003

Ärendebeskrivning

Anders Linder (S) har den 9 december 2010 lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att riktlinjer utarbetas för hur Tyresö kommuns vapen får användas. I bilagt yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§53 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

2011/KS 0043 12

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår att taxa och avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras. Förslaget innebär i korthet att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 maj 2011. En övergångsbestämmelse föreslås under perioden maj – juli 2011, för personer som debiteras avgift för april 2011. Övergångsbestämmelserna innebär att höjningen av taxa och avgifter maximeras till 400 kronor per person och månad vid i övrigt oförändrade förhållanden.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden maj – juli 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden maj – juli 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen den 1 mars 2011, § 36.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag i ärendet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Nomi Lind (FP), Andreas Jonsson (M), Marie Linder (S), Elisabeth Hedlund (V), Peter Söderlund (MP), Susann Ronström (S), Pedro Nygren (MP), Marie Åkesdotter (MP), Dick Bengtsson (M), Peter Bylund (MP), Anna Steele- Karlström (FP) och Mathias Tegnér (S).

Yrkanden

Socialdemokraterna, Miljöpartier och Vänsterpartiet yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet om avslag av kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar JA.

- Den som stödjer yrkandet om avslag röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 29 JA och 22 nej.

Kommunfullmäktige har därmed har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation.

Miljöpartiet lämnar skriftlig reservation.

Vänsterpartiet lämnar skriftlig reservation.

________