Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

56 Anmälan och besvarande av frågor

57 Avsägelser och fyllnadsval

60 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar

61 Förtydligat medlemsansvar för medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

§54 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0191 001

Dnr. 2011/KS 0189 001

Dnr. 2011/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Jerry Svensson (S) och Eija Räty (S) har lämnat in en motion angående åtgärder för säkrare trafikmiljö.

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Ajda Asgari (MP) har lämnat in en motion angående en rättvis VA-taxa.

Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) har lämnat in en motion om att utveckla och effektivisera Tyresös industriområden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas över till kommunstyrelsen för beredning.

§55 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047

Ärendebeskrivning

Andreas Jonsson (M) svarar på en interpellation (bilaga) från Susann Ronström (S) angående privatisering av Ängsgården (bilaga). Vidare yttrade sig interpellanten Susann Ronström (S), Elisabeth Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Nomi Lind (FP), Jerry Svensson (S), Alfonso Morales (S), Marie Åkesdotter (MP), Anders Linder (S), Anna Steele Karlström (FP), Mats Larsson (FP) och Marita Bertilsson (S).

Fredrik Saweståhl (M) svarar på en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående snöröjningen för gång- och cykeltrafikanter (bilaga). Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund (MP) och Mats Larsson (FP).

Fredrik Saweståhl (M) svarar på en interpellation från Peter Bylund (MP) angående multiarenan i Granängsringen med konstgräs av farligt gummi (bilaga). Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund.

Sara Albornoz (S) har tidigare lämnat in en interpellation angående ungdomars inflytande (bilaga) till Demokratiberednings ordförande Anna Lund (KD). Interpellationen besvaras vid senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation angående det drogförebyggande arbetet i Tyresö kommun till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M). Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

________

§56 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr. 2011/KS 0107 001

Ärendebeskrivning

Fredrik Saweståhl (M) besvarar en fråga från Anders Linder (S) angående inte utförda åtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut (bilaga).

Vidare yttrade sig frågeställaren Anders Linder (S).

__________

§57 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 002

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Maria Salomonsson (MP) ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden.

Hans Lindberg (M) ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i Tyresö Näringslivs AB och ordförande i Maria Sofia AB.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna.

- Begär ny sammanräkning från länsstyrelsen.

- Mikael Danielsson (M) väljs till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

- Camilla Sellergren (MP) väljs till ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

________

§58 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010

Dnr. 2011/KS 0116 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Södertörn år 2010 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010 noteras.

- Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Andreas Jonsson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens försalag.

Protokollsanteckning

Andreas Jonsson (M), Anna Steele Karlström (FP) och Susann Ronström (S) delatar ej i beslutet om ansvarsfrihet.

____________

§59 Exploateringsavtal för Tyresö centrum

Dnr. 2011/KSM 0169

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i bilaga förslag till exploateringsavtal för Tyresö centrum, del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter. Avtalet innebär en försäljning av ytor planlagda för bostäder och handel till företaget Strabag. Bostadsytorna genererar en intäkt om 40 miljoner kronor för 16 bostadsplan. Strabag har möjlighet men inte skyldighet att bygga ytterligare tillkommande plan. Handelsytorna genererar en intäkt om 9 miljoner kronor för cirka 2300 kvm BTA. För dessa ytor är sluttagaren med största sannolikhet centrumägaren ING.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal avseende del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter, Tyresö centrum, samt ger i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna erforderliga rättshandlingar gällande exploatering av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att högst 16 bostadsplan och ett kommersiellt våningsplan ska tillåtas.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal avseende del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter, Tyresö centrum, godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga rättshandlingar gällande exploatering av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Särskilt yttrande kommunstyrelsen

Anita Mattson (S) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat att hyresrätter ska beaktas i förslaget.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M) och Ajda Asgari (MP).

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar att byggnaden blir max 17 vångingar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att avtalet omarbetas så att det omfattar minst 30 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att byggnaden blir max 17 våningar och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att avtalet omarbetas så att det omfattar 30 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§60 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar

Ärendebeskrivning

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor lämnar förslag till reviderat verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar. Den föreslagna revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet på Brevikshalvön: Måsvägen, del av Klockargårdsvägen och del av Orrnäsvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Verksamhetsområdet för allmänna vatten och avloppsanläggningar revideras i enlighet med bilagd karta.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§61 Förtydligat medlemsansvar för medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr. 2011/KS 0155 012

Ärendebeskrivning

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1 och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal (bilaga 1).

2. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal benämnt ”Avtal” daterat med början den 7 maj 1993.

3. Att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat (bilaga 2).

4. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening bemyndigas att underteckna angivna avtal för kommunens räkning.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till beslutet förs att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Jan Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet deltar ej i beslutet.

_________

§62 Revidering av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr. 2011/KS 0122 003

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 mars 2011, § 13, att lämna förslag om revidering av nämndens reglemente. Föreslagna ändringar framgår av bilaga och är där markerade med kursiv stil.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden revideras enligt förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

__________