Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-08-18

Sammanträde 2011-08-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

73 Anmälan och besvarande av frågor

74 Avsägelser och fyllnadsval

80 Information om östra Tyresö

84 Svar på motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader

§71 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0230 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) och Sara Albornoz (S) har lämnat in en motion angående insatser mot klotter i den offentliga miljön.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§72 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047

Ärendebeskrivning

Anna Lund (KD) besvarar en interpellation (bilaga) från Sara Albornoz (S) angående ungdomars inflytande (bilaga).

Vidare yttrade sig interpellanten Sara Albornoz (S), Karin Ljung (S) samt Anders Erixon (V).

Andreas Jonsson (M) besvarar en interpellation (bilaga) från Peter Bylund angående det drog förebyggande arbetet i Tyresö kommun (bilaga).

Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S), Peter Söderlund (MP) samt Dick Bengtsson (M).

§73 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga nya frågor anmäldes vid sammanträdet.

§74 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Ny sammanräkning angånde ny ersättere istället för Juhani Kulo (S) har inkommit från länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar sammanräkningen.

§75 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS 0067 006

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun och lämnar förslag om att kommunfullmäktige reviderar föreskrifterna.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag, att de träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling och att Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) då upphör att gälla samt att säkerhetsenheten ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare information angående förbud mot alkoholförtäring.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar på återremiss i ärendet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag.

- Föreskrifterna träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Reservation i komunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jerry Svensson (S), Ann Ödlund (V), Mathilda Lundh (M) samt Mats Larsson (FP).

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för att dels inhämta synpunkter från lämpliga remissinstanser och dels utreda alternativ indelning som utgår från ett förbud för alkoholförtäring på offentlig plats, utifrån att platser där barn och ungdomar visats ofta och där behov i övrigt kan anses föreligga, ska omfattas.

Miljöpartiet och vänster partiet yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremiteras till kommunstyrelsen.

§76 Detaljplan för föreningslokal vid Brf Sjötungan- beslut om antagande

Dnr. 2011/KSM 0118

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för föreningslokal vid Brf. Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 13 oktober – 14 november 2010 enligt enkelt förfarande.Under samrådstiden inom 23 yttranden. Eftersom stora förändringar gjordes i planen efter samrådet gick processen över till normalt förfarande.

Det nya planförslaget har ställts ut under perioden 7 april – 8 maj 2011. Inga förändringar har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Vid sammanträdet finns möjlighet att ta del av bilagor till inkomna yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för föreningslokal för brf Sjötungan på del av fastigheten

Bollmora S:9 antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrade sig Mats Larsson (FP), Andreas Jonssson (M), Martin Nilsson (S) samt Marie Åkesdotter (MP).

Jäv

Fredrik Saweståhl (M), Mats Fäldt (M), Mikael Onegård (M), Gunilla Lovén (M) samt Alfonso Morales (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§77 Reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun

Dnr. 2011/KSTK 0087

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten, har genomfört en revidering av gällande dagvattenhanteringsplan, fastställd 1998. Planen har omarbetats med hänsyn till det fastställda direktivet för vatten. Den omfattar hela kommunen och innehåller ett stort antal förslag till åtgärder i form av bland annat nya dammanläggningar, öppna dikeslösningar, fördröjningsmagasin och översilningsytor.

Planens mål och syfte är att nå en fortsatt förbättring av dagvattenförhållandena och att minska belastningen på vattenområden i kommunen och angränsande områden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrade sig Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M) samt Mats Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Miljöpartiet hänvisar till det särskilda yttrandet i kommunstyrelsen.

§78 Utvärdering av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010

Dnr. 2011/KS 0198 61

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns Integrationsplan 2007-2010 ”Ett Tyresö för alla” antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2007. Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utvärdering av integrationsplanen och presenterar resultatet i rapporten ”Slutlig utvärdering av integrationsplanen 2007/10”. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att notera rapporten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvärderingen av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010 noteras och lämnas till samtliga nämnder för kännedom.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 maj 2011, § 33.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Elisabet Hedlund (V) hänvisar till särskilt yttrande lämnat av Ulla Hoffman (V) i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 maj 2011, § 33.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Margaretha Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) samt Ann-Christin Svensson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§79 Rapportering av ej verkställda besluti socialnämnden

Dnr. 0087/11-006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 mars 2011. Ärendet behandlades av socialnämnden den 25 maj 2011, § 1042.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 mars 2011 noteras

§80 Information om östra Tyresö

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) informerar om kommunens arbete med östra Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar informationen.

§81 Svar på motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun

Dnr. 2010/KS 0244 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har inkommit med en motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 19 april 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Att värna den biologiska mångfalden är ett brett och viktigt uppdrag. Mångfalden är ett av de nationella miljömålen som finns i Sverige och 2010 var av FN utropat till den biologiska mångfaldens år – så frågan är viktig. Kommunen uppmärksammade också året med en utställning i Servicecentret som blev välbesökt.

I det yttrande som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat påtalas att vi här i Tyresö Kommun på olika sätt jobba för att både skydda natur och slå vakt om den biologiska mångfalden. En del av det arbetet handlar om information och utbildning – som till exempel Naturskolan och naturguidningar, och inte minst den information som delges medborgarna via vår hemsida. Vårt deltagande i det regionala samarbetet Södertörnsekologerna är också ett sätt att söka värna den biologiska mångfalden. Att 40 % av Tyresö yta är naturskyddad, vilket gör kommunen till en av landets mest skyddade kommuner är också bra. En annan del av arbetet handlar om att gå vidare för att skydda ytterligare natur i vår kommun – närmast genom etableringen av naturreservatet vid Dyviks lövängar och därefter finns långt gångna planer för ytterligare ett reservat. Diskussioner förs också om ytterligare något/några områden i kommunen. Kommunen har också en grönplan som utgör en viktig del, och som bland annat tar upp frågor kring parker och annat vilket spelar roll – då det handlar om rätt sorts plantering och en bra naturvård.

Ytterligare en del av arbetet handlar om vår fysiska planering. Ett exempel är att både i planerna för Trädgårdsstadens tredje etapp och för den så kallade UR-tomten finns parkmark med och natur bevaras i stor utsträckning. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att påbörjas inom kort för att vara färdigt till 2014, den biologiska mångfalden är givetvis en viktig frågeställning som kommer att finnas med i det arbetet.

Vi anser därför att motionen bör anses besvarad då kommunen jobbar efter goda intentioner och att vårt översiktsplaneringsarbete är på väg att starta.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med följande tilläggsyrkanden:

- Att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en GMO-fri zon – att kommunen tar officiell ställning emot hälso- och miljöriskabla genmanipulerade produkter och åtar sig att i upphandlingar ställa krav på GMO-fria produkter.

- Att ta upp en diskussion med arrendatorn för Uddby gård om att ställa om till en KRAV-certifierad gård som bedriver ekologiskt jordbruk.

- Att för att kunna stärka kommunens park- och grönområden anslå medel i kommunplanen för 2012 om 0,5 mkr.

- Att för att kunna arbeta mer med information om vikten av biologisk mångfald, anslå medel till Naturskolan i kommunplanen för 2012 om 0,4 mkr.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till första och andra att-satserna i Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mathias Tegnér (S), Mats Larsson (FP), Anders Erixon (V), Henrik Gustavsson (C), Marie Åkesdotter (MP) samt Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar bifall till motionen samt yrkar bifall till tilläggsyrkande i kommunstyrelsen utom att-satserna 3 och 4.

Moderaterna yrkar bifal på kommunstyrelsens förslag och avslag på miljöpartiets tilläggsyrkanden i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen samt bifall till miljöpartiets tilläggsyrkanden i kommunstyrelsen utom att-satserna 3 och 4.

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen samt bifall till miljöpartiets tilläggsyrkande i kommunstyrelsen utom den första att-satsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen om bifall till motionen med respektive tillägg och finner att kommunfullmäktige har avslagit de samma.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens föerslag.

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet om bifall till motionen med respektive tillägg röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet om bifall till motionen med respektive tillägg röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 18 nej samt 2 frånvarande. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§82 Svar på motion om boulebanebristen i Tyresö kommun

Dnr. 2010/KS 0094 71

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat en gemensam motion till kommunfullmäktige om att utreda boulebanebristen i Tyresö.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bygga/hyra en boulebanehall samt att utreda möjligheten att genom en flexibel lösning sammanvända hallen med andra sporter och verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad i positiv anda eftersom en lösning är på gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till att en lösning är på

gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Dick Bengtsson (M), Peter Söderlund (MP) samt Marita Bertilsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§83 Svar på motion "Utveckla och effektivisera Tyresös industriområden"

Dnr. 2011/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) har gemensamt lämnat in en motion om att utveckla och effektivisera Tyresös industriområden. I motionen föreslås att kommunfullmäktige:

- uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en analys av aktuella och långsiktiga behov av industrimark i kommunen,

- utifrån analysen tar fram förnyelseprogram för vart och ett av våra industriområden.

I Kommunplan 2012-2014, som behandlas av kommunfullmäktige den 16 juni, framgår på sidan 27 att en översyn av industriområdena i Bollmora, Petterboda och Lindalen kommer att genomföras i syfte att möjliggöra ett förbättrat markutnyttjande. I och med översynen anses motionen besvarad.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunplan 2012-2014.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunplan 2012-2014.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (FP) samt Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsen förslag.

§84 Svar på motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader

Dnr. 2010/KS 0345 91

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 16 februari 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Från majoritetens sida ser vi positivt på arbetet med grön design. I den klimatstrategi som antogs i kommunen våren 2010 finns gröna tak med som en av de åtgärder som är viktiga. Vi har redan i flera projekt haft med gröna tak som en del – några exempel är den planerade bebyggelsen i Bäverbäcken och Järnet 6 med flera. Sedan tidigare finns också gröna tak på olika platser i kommunen som samtliga miljöhus inom Brf Sjötungan. Vi tror alltså mycket på detta och vill fortsätta arbeta med grön design – inte bara tak.

Vi tycker därför att det är lämpligt att kartlägga var vi på våra befintliga kommunala byggnader, inklusive Tyresö Bostäder, kan öka den gröna designen. Vi anser vidare att grön design ska övervägas i allt nytt som planeras i kommunen. Vi menar då att det är vikigt att öka kunskapen hos privata fastighetsägare och vi vill därför att förvaltningen tar initiativ till ett seminarium i ämnet i samband med ett kommande byggprojekt där grön design ingår. Vår förhoppning är att det ska inspirera andra fastighetsägare till att kartlägga sina möjligheter och vidta egna åtgärder.

Gröna tak finns som nämnts med i vår klimatstrategi. Därför är det naturligt att arbeta in ett mål kring grön design i den nämndplan som efter sommaren ska tas fram för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet (MSU).

Grön design är också en fråga som bör belysas i den översiktsplan som ska tas fram under den innevarande mandatperioden.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att motionen ska anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt att:

- Tyresö kommun ska inventera vilka kommunala byggnader som kan beläggas med gröna tak.

- Tyresö kommun ska, i samband med planeringen av ett projekt som innehåller grön design, bjuda in privata intressenter till ett kunskapsseminarium.

- I nämndplanen för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ska ett mål kring grön design arbetas in.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

- Tyresö kommun ska inventera vilka kommunala byggnader som kan beläggas med gröna tak.

- Tyresö kommun ska, i samband med planeringen av ett projekt som innehåller grön design, bjuda in privata intressenter till ett kunskapsseminarium.

- I nämndplanen för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ska ett mål kring grön design arbetas in.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet. Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP) samt Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar bifall till motionen

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Orförande ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit det samma. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enigt kommunstyrelsens förslag.