Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-03-08

Sammanträde 2012-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

16 Anmälan och besvarande av frågor

17 Avsägelser och fyllnadsval

20 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder AB

23 Rättelse av kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé

§14 Anmälan av nya motioner

2012/KS 0108 001

Ärendebeskrivning

Ann Ödlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar en motion angående förbättrad tillgänglighet till Tyresös kommunhus.

Kommunfullmäktiges beslut

-Ärendet lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§15 Anmälan och besvarande av interpellationer

2011/KS 0047 001

2012/KS 0011 001

Anmälan och besvarande av interpellationer

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP) har tidigare lämnat in en interpellation angående regeringens planer på att spara på gymnasieskolan till Margareta Ternstedt (FP). Margareta Ternstedt besvarar interpellationen. Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) samt Lotta Stjernfeldt (M).

Fredrik Saweståhl (M) besvarar en interpellation från Ann Ödlund (V) angående hyresrätter vid Bollmora allé. Vidare yttrar sig interpellanten Ann Ödlund (V).

Ann-Christin Svensson besvarar en interpellation från Peter Bylund (MP) angående verksamhet för yngre och lite äldre ungdomar på Brevik. Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund (MP) samt Kristjan Vaigur (S).

Eija Räty (S) lämnar en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Jämställdheten i Tyresö. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

§16 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor anmäldes vid sammanträdet.

§17 Avsägelser och fyllnadsval

012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Samordningsförbundet Östra Södertörn: Susann Ronström

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Noterar ny sammanräkning från länsstyrelsen

- Alfonso Morales väljs till ny ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn

§18 Beslut med anledning av begäran om folkomröstning

2011/KS 0319 004

Ärendebeskrivning

Den 28 oktober överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning för att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Namnunderskrifterna har granskats av kanslienheten utifrån kommunallagens kriterier. Den inlämnade namninsamlingen uppfyller kravet på antalet godkända namnunderskrifter. Initiativet rör en omprövning av en fråga som kommunfullmäktige har att besluta om, och därmed uppfylls även det kravet.

Förslag till beslut

Om inte minst två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige röstar emot förslaget genomförs begärd folkomröstning.

I det fall kommunfullmäktige beslutar att folkomröstning skall hållas ges valnämnden i uppdrag att bereda förslag till beslut angående folkomröstningsdatum, omröstningsfråga och svarsalternativ, omröstningsdistrikt och vallokaler samt övriga bestämmelser och förberedelser för folkomröstningen. Kommunen ska samråda med valmyndigheten om lämpligt datum för folkomröstningen senast tre månader innan omröstningen ska äga rum.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (FP), Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Ann Ödlund (V), Leif Kennerberg (KD), Kristjan Vaigur (S), Nomi Lind (FP), Andreas Jonsson (M) samt Peter Bylund (MP).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Nomi Lind (FP) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå begäran om folkomröstning.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förslag om folkomröstning.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på förslaget att genomföra en folkomröstning. Följande röstordning fastställdes:

- Den som avslår förslaget röstar ja

- Den som bifaller förslaget röstar nej

Röstningsresultat: 5 ja och 22 nej. 24 ledamöter avstod från att rösta. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra folkomröstningen.

I det fall kommunfullmäktige beslutar att folkomröstning skall hållas ges valnämnden i uppdrag att bereda förslag till beslut angående folkomröstningsdatum, omröstningsfråga och svarsalternativ, omröstningsdistrikt och vallokaler samt övriga bestämmelser och förberedelser för folkomröstningen. Kommunen ska samråda med valmyndigheten om lämpligt datum för folkomröstningen senast tre månader innan omröstningen ska äga rum.

Röstförklaringar

Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från delta i beslutet och lämnar särskilda skriftliga röstförklaringar.

Folkpartiet lämnar särskild skriftlig röstförklaring.

§19 Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

2012/KS 0014 003

Ärendebeskrivning

Nu gällande ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB (bilaga 2) fastställdes av kommunfullmäktige 2007-06-13.

Ägardirektiven föreslås nu bli justerade för att stämma överens med den förändrade styrprocess som har införts i kommunen. Det innebär att bolaget ska redovisa en treårig bolagsplan på motsvarande vis som kommunens nämnder redovisar treåriga nämndplaner.

Reservation i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera förslaget (bilaga).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa bifogade förslag till ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB och att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda hur ägardirektiven för Tyresö Bostäder kan utvecklas ytterligare.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss av förslaget till ägardirektiv.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss från Marie Åkesdotter (MP) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö Bostäder kan utvecklas ytterligare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer bifogade förslag (bilaga 1) till ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (S), Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP), Leif Lanke (FP) samt Dick Bengtsson (M).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

§20 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder AB

2012/KS 0079 001

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder. Det är Tyresö bostäders bolagsstämma som fastställer ersättningarna. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen och att revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder antas som förslag till Tyresö bostäders bolagsstämma.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss av förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet om revidering av ersättningar (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder antas som förslag till Tyresö bostäders bolagsstämma.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§21 Svar på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken"

2011/KS 0206 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö. Motionen har remitterats till samtliga nämnder och demokratiberedningen. Kommundirektörens stab har fått motionen för sammanställning och yttrande. I svaret från kommundirektörens stab redogörs för de olika kanaler för medborgardialog som finns idag och möjliga utvecklingsområden.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Miljöpartiet vill i en motion till Kommunfullmäktig, genom åtgärder öka kommuninvånarnas intresse för politiken i Tyresö. Motionen i sin helhet tar upp ett viktigt område. Men vi är däremot inte beredda att ställa oss bakom de konkreta förslagen som räknas upp i motionen.

Precis som motionärerna skriver ökade valdeltagandet i Tyresö i valet 2010 i jämförelse med valet 2006. Däremot var valdeltagandet i ett valdistrikt under 70 procent. Enligt grundlagsutredningens rapport är trenden spretig när det gäller om valdeltagandet sjunker eller ökar över tid. Dessutom anger rapporten att det saknas ett vetenskapligt utförligare resonemang om vad som är gott med ett högt valdeltagande. Diskussionen präglas istället oftast av underförstådda ”förgivettaganden” om att nivån på valdeltagande antingen är ett hot mot demokratin eller en seger för demokratin.

Det kan ju vara motiverat att ta fram en plan för ett högre valdeltagande om det skulle vara så att tillgängligheten till vallokaler och förtidsröstningslokaler var låg. Men så är inte fallet i Tyresö utan tillgängligheten är god till närliggande vallokaler och förtidsröstningslokaler. Inför valet 2010 genomfördes det också en väl utformad informationskampanj om att gå och rösta som var riktad till bland annat det valdistrikt som motionärerna tagit upp i motionen. Information riktades också till föreningar och fanns att tillgå på andra språk. Trots informationskampanjen sjönk valdeltagandet ändå i detta valdistrikt. Det är sannolikt andra faktorer som avgör röstberättigas benägenhet att rösta i kommunvalet än att kommunen tar fram en plan för detta. Kommunen riktade även särskild information mot förstagångsväljare, en grupp som röstade i större utsträckning.

När det gäller frågan om öppna nämndsammanträden är det nämndernas primära uppgift att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna bereder också kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det finns därför ärenden som inte lämpar sig för hantering vid öppna nämndsammanträden som till exempel ärenden som ska avgöras i kommunfullmäktige och interna överläggningar när det gäller budget. Tyresö kommuns reglemente medger för den nämnd som så vill att införa öppna möten. Hittills har ingen beslutat så.

Om kommunfullmäktige skulle besluta om att införa öppna sammanträden kan det leda till mer byråkartisk hantering och mer kostnader. Ett sätt att hantera det faktum att en hel rad ärenden i vissa nämnder inte är möjliga att hantera inför öppna dörrar är då att till exempel införa utskott som hanterar ärenden vilket leder till fördyringar och dyrare kostnad för politiken. Detta innebär att nämnden också behöver utöka sin administration för att avgöra hur ärenden ska hanteras. Kommunens sammanträdeslokaler är inte anpassade för öppna möten och skulle behöva byggas om för att kunna ta mot åskådare och hantera säkerheten. Samtliga nämnder har också avslagit frågan om öppna nämndsammanträden i sin beredning av motionen.

Att införa allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige måste vara en önskan om att detta ska bidra till att popularisera politiken och öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns funderingar om kommunfullmäktige är rätt forum för att öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns redan idag andra kanaler via kommunen där man kan ställa frågor till de förtroendevalda, t ex frågepanelen. Erfarenheter från andra kommuner där man har allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige eller nämnder, visar på ett väldigt lågt intresse från allmänheten. I Tyresö har man tidigare haft möjlighet att träffa ledande kommunpolitiker på de så kallade biblioteksträffarna. Erfarenheten av biblioteksträffarna är att dessa inte varit speciellt välbesökta. Dessutom finns det en uppfattning bland fritidspolitiker att kommunfullmäktigemötena redan idag är väldigt långa. Att då ha en frågestund i anslutning till kommunfullmäktige skulle sannolikt göra dessa möten ännu längre – även om man skulle kunna överväga att göra närvaron frivillig med risk att ledamöter som skulle kunna svara på frågor inte är på plats. Det är bättre, enligt vår bedömning, att använda sig av andra kanaler för att öka tillgängligheten till de förtroendevalda.

Vad syftet skulle vara med att fullmäktige arrangerar korta debatter i 2-3 frågor som sända på nätet framkommer inte av motionen. Idag sänder vi kommunfullmäktiges möten via nätet och statistiken över antalet tittare visar att intresset för fullmäktigemötena är väldigt lågt hos allmänheten. Det skulle sannolikt krävas massiva marknadsföringsinsatser och information om debatterna med ökade kostnader för kommunens informationsavdelning för genomförande av sådana webbsändningar.

Frågan om att införa ett ungdomsråd i kommunen har tagits upp vid flera tillfällen inom kommunen och än har vi inte kommit fram till en samlad syn om att vi ska ha ett ungdomsråd eller hur ett sådant ska vara utformat. Tidigare erfarenhet i kommunen är heller inte odelat positiv. Enligt nämndernas svar på motionen framkommer det att samliga nämnder på olika sätt försöker öka ungdomarnas inflytande. Demokratiberedningen och det nya Projekt Medborgarfokus jobbar också med frågan.

Att samråd ska ske i planfrågorna är i lag reglerat genom Plan- och bygglagen (PBL). När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kommunernas skyldighet att besluta om skattesatserna, finns detta reglerat i Regeringens proposition 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, samt i regeringsformen. I dessa lagar framkommer det inget om hur ett samråd när det gäller till exempel ekonomiska frågor skulle kunna gå till för att man ska nå balanskravet eller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Trots det är det inte omöjligt att genomföra samråd kring ekonomi även om det kräver väldigt mycket av deltagarna. SKL har olika verktyg som är intressanta att ta del av. I princip kan samråd genomföras om det mesta, men det är viktigt att vara på det klara med vad man vill ha ut av det, vilka som är målgruppen och hur synpunkter ska hanteras när man lämnar det lagreglerade området i PBL. Tyresö kommun har ansökt om att få delta i några SKL-projekt i den här riktningen – och det finns därför anledning att komma tillbaka i frågan i framtiden.

Utifrån nämndernas svar på motionen framkommer att samråd förekommer vid enstaka tillfällen i frågor som berör nämndens verksamhetsområden, vilket är bra.

Idén om att initiera ett samarbete med ett lokalt kabel-tv företag är som idé god. Men att det skulle kunna genomföras utan att detta ökade kommunens kostnader är en annan fråga. Tyresö webbsänder redan idag fullmäktigemötena. I dagens datoriserade tillvaro är det sannolikt att majoriteten av medborgarna har tillgång till en dator i hemmet i samma utsträckning som de har tillgång till en tv. Vi vet att intresset från allmänheten att ta del av de webbsända fullmäktigemötena är väldigt lågt. Mötena sänds också via Tyresö Närradio där det sannolikt – även det om det inte finns några riktiga mätningar på just det – är fler som lyssnar.

Demokratiskt deltagande och engagemang är viktigt. Vi lever i ett land där det är relativt sett högt. Vi vet också att människors förtroende för politiken stärkts de senaste åren. Vi har alla ett ansvar för att hålla detta förtroende uppe. Vi kan göra det i vår egenskap som politiker, vi kan också jobba bättre i våra partier för att synas mer och lyssna mer på Tyresöborna. Vi kan också som kommun bidra på olika sätt. En viktig målsättning i Tyresö är att öka medborgardialogen och bättre ta tillvara på Tyresöbornas synpunkter. Projekt Medborgarfokus tillsammans med Demokratiberedningen har i uppdrag att tillsammans arbeta med frågorna i ett helhetsperspektiv.

Vår slutsats är att motionen ska anses besvarad förutom att-sats 2 angående att införa öppna nämndsammanträden som avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till hela motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att bifalla hela motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förslagen till kommunfullmäktige att 1) Projekt Medborgarfokus ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens demokratiberedning utarbeta förslag på kanaler för medborgardialog utifrån ett helhetsperspektiv, 2) avslå punkten om införande av öppna nämndsammanträden och 3) att i övrigt anse motionen besvarad.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ovan.

Reservation i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Projekt Medborgarfokus ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens demokratiberedning utarbeta förslag på kanaler för medborgardialog utifrån ett helhetsperspektiv.

  1. Punkt om införande av öppna nämndsammanträden avslås.

  1. I övrigt anses motionen besvarad.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ajda Asgari (MP), Fredrik Saweståhl (M), Kjell Andersson (S), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) samt Anita Mattsson (S).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets motion med instämmande av Anita Mattsson (S).

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det.

Omröstning begärs och förljande röstordning fastställs:

-Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja

-Den som avslår kommunstyrelsens förslag röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej, se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§22 Svar på motion "Satsa på sociala företag"

2011/KS 0299 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att initiera ett arbete för att ta fram förslag till ett socialt företagarcentrum. Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Tyresö kommun bör satsa på sociala företag genom att bilda ett socialt företagandecentrum. Alliansens uppfattning är att sociala företag är en viktig del för att skapa möjligheter till arbete för personer, som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och är i det sammanhanget positiva till socialt företagande inom kommunen. I kommunplanen 2012 – 2014 anges målet om att bildandet av så kallade sociala företag ska uppmuntras så att minst fem sådana finns vid utgången av 2014.

I dagsläget finns ett socialt företag etablerat i Tyresö och ytterligare 2-3 verksamheter med ambitionen att bilda sociala företag. Det är bra och ligger i linje med den politiska prioritering som uttrycks i kommunplanen.

Det genomförs också under mandatperioden ett arbete för att nå målet om fler sociala företag genom KomAn-projektet, på Arbetscentrum och inom ramen för Samordningsförbundet Östra Södertörn som tillsatt en verksamhetsutvecklare för ändamålet. Dessutom finns till exempel Coompanion, som delfinansieras av EU, och statliga Tillväxtverket, för att ge råd och stöd till personer som vill starta sociala/kooperativa företag.

Utifrån kommunplan 2012 – 2014, Socialnämndens och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen, framgår att det pågår ett strategiskt arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås. Med hänvisning till detta anses motionen vara besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att motionen ska återremitteras och i andra hand att motionen ska bifallas.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Söderlund (MP), Andreas Jonsson (M), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Lotta Stjernfeldt (M) samt Fredrik Saweståhl (M).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Andreas Jonsson (M), Lotta Stjernfelt (M) samt Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Söderlund (MP), Marie Åkesdotter (MP) samt Kristjan Vaigur (S) yrkar återremiss på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Miljöpartiet har tagit del av Knutpunktens idéer efter att motionen skrevs och anser att en återremittering är värdefull för att se över eventuellt samarbete. Motionen återremitteras till kommunstyrelsen via minoritetsremiss.

§23 Rättelse av kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé

2008/KSM 0026

Ärendebeskrivning

Den 16 februari antogs detaljplanen för bostäder vid Bollmora allé i kommunfullmäktige. I handlingarna som skickades ut fanns ett kvalitetsprogram daterat i maj 2011. Det var inte den senast uppdaterade versionen av kvalitetsprogrammet som skickades ut. Av denna anledning skickas nu rätt version för påseende daterat i augusti 2011. Det är viktigt att uppmärksamma att kvalitetsprogram inte är någon planhandling utan ett dokument som är knutet till exploateringsavtalet.

I beredningen av detaljplanen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt i kommunstyrelsen har rätt version funnits med.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.