Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-12-13

Sammanträde 2012-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

115 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som inkommer trycks upp till sammanträdet.

116 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Tidigare inlämnade interpellationer och interpellationer som har inkommit till sammanträdet listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer:
Peter Bylund (MP) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings "Vision för Nyfors-Tyresö Flaten" (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012 (bilaga).

Peter Bylund (MP) har den 11 oktober 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående tolkning och ställningstagande till folkomröstningsresultatet (bilaga).

Interpellationer och interpellationssvar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller interpellationssvar som inkommer trycks upp till sammanträdet.

117 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Beskrivning av ärendet

Tidigare inlämnade frågor:
Martin Nilsson (S) ställde den 15 november 2012 en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om agvgifterna i äldreomsorgen (bilaga). Frågan bordlades.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som inkommer trycks upp till sammanträdet.

118 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Förslag till beslut

- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M)
- Ersättare för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Avsägelser kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser som inkommer tas upp på sammanträdet.

119 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Dnr 2012/KS 0201 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige:
1. beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
2. beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
3. beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

120 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0379 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Likabehandlingspolicyn antas.
2. Likabehandlingspolicyn ersätter Tyresö kommuns policy om likabehandling och Tyresö kommuns jämställdhetspolicy.
3. Kommundirektören får i uppdrag att, till den 1 mars 2013, med utgångspunkt i diskrimineringslagen och likabehandlingspolicyn ta fram en ny plan och nya riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till likabehandlingspolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

I förslaget till likabehandlingspolicy beskrivs kortfattat förhållningssätt och grundprinciper för kommunens arbete inom området likabehandling. Policyn är utformad utifrån diskrimineringslagens första paragraf, inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder och föreslås utöver kommunens medarbetare även omfatta kommunens brukare och samtliga verksamheter som kommunen driver och/eller finansierar.

121 Revidering av brukningsavgifter, Va-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2012/KSM/0820 0515

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny Va-taxa fastställs.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige för bruknings- och anläggningsavgifter. De brukningsavgifter för renvatten som antogs hade senast reglerats av kommunfullmäktige den 11 juni 2009.

En översyn av avgifterna har genomförts på grund av kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten-behandling och renvattenleveranser, men främst på grund av behov att enligt kommunala redovisningsprinciper och tillämpningen av gällande Va-lagstiftning balansera det ekonomiska resultatet för tidigare underskott i verksamheten.

122 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,
- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,
- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,
- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

123 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

124 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen 2012-03-27. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige 2012-05-10 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11-14.

125 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande Va-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens Va-taxor, dessas tillämpning samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande Va-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av Va-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomisk redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av Va-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för Va-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.

126 Information om hur Tyresö kommun hanterade snöovädret

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En rapport om hur Tyresö kommun hanterade snöovädret är under utarbetande. Rapporten kommer att läggas ut så fort den är klar.

§115 Anmälan av nya motioner

Dnr 2012/KS 0414 001

2012/KS 0415 001

2012/KS 0416 001

2012/KS 0417 001

2012/KS 0419 001

2012/KS 0421 001

2012/KS 0422 001

Beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om cykelförmåner (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om demokrativecka 2013 i Tyresö (bilaga).

Anders Erixon (V) lämnar in en motion ”Förslag om kollektivfil mellan strandtorget och Tyresö motorväg” (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en motion ”Betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01”(bilaga).

Martin Nilsson (S) och Marie Linder (S) lämnar in en motion angående ökad öppenhet och transparens (bilaga).

Marita Bertilsson (S) lämnar in en motion ”Inga barn får vräkas i Tyresö!” (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om bättre prao i Tyresö kommun (bilaga).

§116 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya interpellationer har inkommit till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer:

Peter Bylund (MP) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings ”Vision för Nyfors-Tyresö Flaten” (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligen av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Kjell Andersson (S) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligen av Fredrik Saweståhl (M). Elisabeth Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Dick Bengtsson (M) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) har den 11 oktober 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående tolkning och ställningstagande till folkomröstningsresultatet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligen av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP) yttrar sig.

§117 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Beskrivning av ärendet

Tidigare inlämnade frågor och frågor som har inkommit till sammanträdet den 13 december listas nedan.

Tidigare inlämnade frågor

En fråga om agvgifterna i äldreomsorgen från Martin Nilsson (S) bodlades vid sammanträdet den 15 november 2012 (bilaga). Martin Nilsson (S) ställer frågan till Fredrik Saweståhl (M). Frågan besvaras av Fredrik Saweståhl (M).

Frågor inlämnade till sammanträdet 13 december 2012

Elisabeth Hedlund (V) ställer en fråga om interpellationer till kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson (FP) och presidiet (bilaga). Frågan besvaras av Jan Larsson (FP).

§118 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Beslut

1. Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen noteras.

2. Lovisa Lagerström Lantzs (S) avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

3. Övriga avsägelser godkänns.

4. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Två nya sammanräkningar från Länsstyrelsen har inkommit enligt vilka

Lovisa Lagerström Lantz (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Mia Lindström (S).

Markku Sandelin (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Jakob Gille (S).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Avsägelse i kommunfullmäktige

Lovisa Lagerström Lantz (S)

- Ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Övriga avsägelser

Peter Freij (M)

- Ersättare för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Anders Linder (S)

- Ledamot för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Ann-Christine Svensson (M)

- Ledamot för Moderaterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Förslag till fyllnadsval

Bo Jakobsen (M)

- Ersättare för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Andreas Jonsson (M)

- Ersättare för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Peter Freij (M)

- Ledamot för Moderaterna i socialnämnden.

Alfonso Morales (S)

- Ledamot för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Erki Vesa (M)

- Ledamot för Moderaterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Tomas Halvarsson (M)

- Ersättare för Moderaterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

§119 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Dnr 2012/KS 0201 10

Beslut

Kommunfullmäktige:

 1. beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
 2. beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
 3. beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola.

Reservationer

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Susann Ronström (S), Kristjan Vaigur (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Ann-Christine Svensson (M), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Andreas Jonsson (M) och Ann-Christine Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar:

 1. att äldreomsorgen ska gå tillbaka till den tidigare taxekonstruktionen och därmed tillföra ytterligare 1,3 miljoner kronor.
 2. att socialnämndens budget tillförs ytterligare 3,5 miljoner kronor, utöver kommunstyrelsens förslag, i avsikt att klara de av kommunfullmäktige formulerade målen utan att behöva skära ner i verksamheten.
 3. att barn- och utbildningsnämnden tillförs 5 miljoner kronor, utöver kommunstyrelsens förslag, för att kompensera för de högre lärarlönerna i det under hösten slutna avtalet.
 4. att kommunstyrelsen i anslutning till bokslutsbehandling uppmanas att föreslå åtgärder som innebär att de under 2012 uppkomna underskotten – i barn och utbildningsnämndens och resultatenheternas verksamhet – till följd av läraravtalet inte drabbar verksamhetens kvalitet under 2013.
 5. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i februari föreslå budgetförstärkningar, utifrån det av socialdemokraterna i juni månad presenterade budgetförslaget och däri ingående besparingar, om minst 9,8 miljoner kronor under 2013.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) samtliga yrkanden.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) första yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) första, andra och tredje yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) första yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på Anita Mattssons (S) första yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Anita Mattssons (S) första yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) övriga yrkanden och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandena. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§120 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0379 003

Beslut

 1. Likabehandlingspolicyn antas.
 2. Likabehandlingspolicyn ersätter Tyresö kommuns policy om likabehandling och Tyresö kommuns jämställdhetspolicy.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att, till den 1 mars 2013, med utgångspunkt i diskrimineringslagen och likabehandlingspolicyn ta fram en ny plan och nya riktlinjer.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till likabehandlingspolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

I förslaget till likabehandlingspolicy beskrivs kortfattat förhållningssätt och grundprinciper för kommunens arbete inom området likabehandling. Policyn är utformad utifrån diskrimineringslagens första paragraf, inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder och föreslås utöver kommunens medarbetare även omfatta kommunens brukare och samtliga verksamheter som kommunen driver och/eller finansierar.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Elisabeth Hedlund (V) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på andra beslutspunkten.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jerry Svensson (S) yrkar:

 1. bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande
 2. att det i sista beslutspunkten, punkt tre, på slutet tilläggs ”för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande och Jerry Svenssons (S) yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Jerry Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag angående beslutspunkt två.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande, angående beslutspunkt två, och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag angående beslutspunkt tre.

Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (S) yrkande, angående beslutspunkt tre, och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§121 Revidering av brukningsavgifter, Va-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2012/KSM/0820 0515

Beslut

- Ny Va-taxa fastställs.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige för bruknings- och anläggningsavgifter. De brukningsavgifter för renvatten som antogs hade senast reglerats av kommunfullmäktige den 11 juni 2009.

En översyn av avgifterna har genomförts på grund av kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten-behandling och renvattenleveranser, men främst på grund av behov att enligt kommunala redovisningsprinciper och tillämpningen av gällande Va-lagstiftning balansera det ekonomiska resultatet för tidigare underskott i verksamheten.

Yttranden

Peter Bylund (MP) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande från Miljöpartiet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 november 2012 (bilaga).

§122 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.


Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,

- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,

- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,

- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

§123 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.


Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

§124 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen 2012-03-27. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige 2012-05-10 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11-14.

§125 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande Va-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens Va-taxor, dessas tillämpning samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande Va-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av Va-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomisk redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av Va-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för Va-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.

§126 Information om hur Tyresö kommun hanterade snöovädret

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunens säkerhetschef har sammanställt en rapport om hur Tyresö kommun hanterade snöovädret 4-7 december 2012.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anders Erixon (V), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.