Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

18 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

19 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Marie Åkesdotter (MP) har den 7 februari 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Hällberga Nyfors (bilaga).

Anders Erixon (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om situationen på Nyboda skola (bilaga). Ann-Christine Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om besparingar och effektiviseringar för att socialnämnden ska kunna hålla sin budget år 2013 (bilaga).

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

20 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0049 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

21 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut
- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Åke Johansson (FP) - uppdrag som representant i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott.

Cecilia Perbo (KD) - ersättare för Kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Mattias Eriksson (KD) - ledamot för Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

22 Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0260 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett tillagningskök samt utökning av matsalen och antalet klassrum. Detta för att kunna inrymma årskurs 6 i skolan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 22 maj - 13 juni 2012 och utställd för granskning under perioden 11 december 2012 - 15 januari 2013. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

23 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013 KSM 0054 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten - och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Fiskarrovägen, del av Breviksvägen, samt även del av Slottsvägen och del av Bofinksvägen.

24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2012/SN 0004 006

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

25 Svar på motionen "Lyft fritidshemmen!"

Dnr 2012/KS 0203 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Lyft fritidshemmen!" till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden.

26 Svar på motion om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus

Dnr 2012/KS 0108 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats bifalls.
2. I övrigt anses motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade den 8 mars 2012 in en motion till kommunfullmäktige om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus. Motionen remitterades till kommunala rådet för funktionshinderfrågor och fastighetsavdelningen inom konsult- och servicekontoret som har besvarat motionen i sina yttranden.
Motionens tredje förslag om att boka tillgänglighetsanpassade kursgårdar, hotell och restauranger har stämts av med HR-chefen. Att ta hänsyn till tillgänglighetsbehov är en självklarhet och ska vid behov ske vid bokningar. Det kan dock ibland strida mot andra intressen, t.ex. att boka lokaler inom kommunen. En avvägning mellan olika behov får då göras.

27 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen (bilaga).

28 Svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

Dnr 2012/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 19 april 2012 om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014. Motionen remitterades till demokratiberedningen och valnämnden för besvarande.

§18 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0123 001

2013/KS 0136 001

2013/KS 0137 001

2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut

– Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Fyra motioner har lämnats in till sammanträdet.

Anders Erixon (V) och Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en motion om kulturhus/folkets hus (bilaga).

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en motion ”Ta vara på ungas röst i Tyresö” (bilaga).

Per Carlberg, (SD) Henrik Mellström (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in en motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion ”SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd” (bilaga).

§19 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer

Marie Åkesdotter (MP) har den 7 februari 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Hällberga Nyfors (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Anders Erixon (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om situationen på Nyboda skola (bilaga). Ann-Christine Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Ann-Christine Svensson (M). Anders Erixon (V), Lilian Nylinder (MP), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) och Sven A Svennberg (M) yttrar sig.

Elisabeth Hedlund (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om besparingar och effektiviseringar för att socialnämnden ska kunna hålla sin budget år 2013 (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligen av Andreas Jonsson (M). Elisabeth Hedlund (V), Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) och José Blanco Garcia (S) yttrar sig.

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

§20 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

§21 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Frida Bengtsdotters (MP) avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
  2. Övriga avsägelser godkänns.
  3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Avsägelser i kommunfullmäktige som har lämnats in till sammanträdet

Frida Bengtsdotter (MP) – ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige.

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Åke Johansson (FP) – uppdrag som representant i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott.

Cecilia Perbo (KD) – ersättare för Kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Mattias Eriksson (KD) – ledamot för Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Lilian Nylinder (MP) – ersättare för Miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet

Jenny Leontine Olsson (MP) – ersättare för Miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden.

Caroline de Wendel (M) – ersättare för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bo Jacobsen (M) – ledamot för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande ersättare).

Cecilia Perbo (KD) – ledamot för Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Tony Aorahim (KD) – ersättare för Kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

§22 Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0260 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård antas.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett tillagningskök samt utökning av matsalen och antalet klassrum. Detta för att kunna inrymma årskurs 6 i skolan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 22 maj – 13 juni 2012 och utställd för granskning under perioden 11 december 2012 – 15 januari 2013. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård antas.

Yttranden

Ann-Christine Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M), Mats Larsson (FP) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yrkanden

Ann-Christine Svensson (M), Andreas Jonsson (M) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§23 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013 KSM 0054 340

Kommunfullmäktiges beslut

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet

Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Fiskarrovägen, del av Breviksvägen, samt även del av Slottsvägen och del av Bofinksvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

§24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2012/SN 0004 006

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

§25 Svar på motionen "Lyft fritidshemmen!"

Dnr 2012/KS 0203 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in motionen "Lyft fritidshemmen!" till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås.

Yttranden

Ann-Christine Svensson (M), Marita Bertilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Anders Erixon (V), Jerry Svensson (S) Jenny Jonsson (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Ann-Christine Svensson (M) yrkar avslag till motionen.

Marita Bertilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Anders Erixon (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 28 ja, 22 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att bifalla motionen.

§26 Svar på motion om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus

Dnr 2012/KS 0108 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionens första att-sats bifalls.

2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

3. Motionens tredje att-sats ändras till ”att vid utbildningsdagar/seminarier/högtider alltid tänka på att boka in kursgårdar/hotell/restauranger som är tillgänglighetsanpassade så att alla ska kunna delta” och bifalls.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade den 8 mars 2012 in en motion till kommunfullmäktige om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus. Motionen remitterades till kommunala rådet för funktionshinderfrågor och fastighetsavdelningen inom konsult- och servicekontoret som har besvarat motionen i sina yttranden.

Motionens tredje förslag om att boka tillgänglighetsanpassade kursgårdar, hotell och restauranger har stämts av med HR-chefen. Att ta hänsyn till tillgänglighetsbehov är en självklarhet och ska vid behov ske vid bokningar. Det kan dock ibland strida mot andra intressen, t.ex. att boka lokaler inom kommunen. En avvägning mellan olika behov får då göras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionens första att-sats bifalls och i övrigt anses motionen besvarad.

Yttranden

Andreas Jonsson (M), Elisabeth Hedlund (V), Marie Linder (S), Mats Larsson (FP), Ida Antonsson (M) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Larsson (FP) yrkar att tredje att-satsen ska ändras till ”att vid utbildningsdagar/seminarier/högtider alltid tänka på att boka in kursgårdar/hotell/restauranger som är tillgänglighetsanpassade så att alla ska kunna delta”.

Andreas Jonsson (M) yrkar att första att-satsen bifalls, andra att-satsen anses besvarad och tredje att-satsen justeras enligt Mats Larssons (FP) förslag och bifalls.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till motionen med justering av tredje att-satsen enligt Mats Larssons (FP) förslag.

Marie Linder (S), Ida Antonsson (M) och Lilian Nylinder (MP) stödjer Elisabeth Hedlunds (V) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Andreas Jonssons (M) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Hedlunds (V) yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Andreas Jonssons (M) yrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på Andreas Jonssons (M) förslag röstar ja.

- Den som röstar på Elisabeth Hedlunds (V) förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja, 23 nej, 3 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Elisabeth Hedlunds (V) yrkande.

§27 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 19 februari 2013 (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad.

Yttranden

Martin Nilsson (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att motionen bordläggs.

Andreas Jonsson (M) stödjer Martin Nilssons (S) yrkande.

§28 Svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

Dnr 2012/KS 0191 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Röstförklaring

Anita Mattsson (S) lämnar in en röstförklaring (bilaga).

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 19 april 2012 om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014. Motionen remitterades till demokratiberedningen och valnämnden för besvarande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås.

Yttranden

Rickard Svensson (MP), Andreas Jonsson (M), José Blanco Garcia (S), Marie Åkesdotter (MP), Anders Erixon (V), Dick Bengtsson (M), Anna Lund (KD), Marie Linder (S), Kristjan Vaigur (S) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Yrkanden

Rickard Svensson (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M), José Blanco Garcia (S), Marie Linder (S) och Elisabeth Hedlund (V) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 45 ja, 4 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att bifalla motionen.