Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-09-12

Sammanträde 2013-09-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

96 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

97 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

98 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har den 22 augusti lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen (bilaga).
Peter Bylund (MP) har den 22 augusti lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

99 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser i kommunfullmäktige
Olle Chevalier (M) - ledmot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser
Omar Abdullahi (MP) - ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet.

Anders Erixon (V) - ersättare i byggnadsnämnden för Vänserpartiet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

100 Riktlinjer för riskhantering och internkontroll

Dnr 2013/KS 0264 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* § 1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun kompletteras med följande tillägg:

"Nämnden svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för riskhantering och internkontroll."

Beskrivning av ärendet
Under det senaste året har ett par seminarier om riskhantering hållits med kommundirektörens ledningsgrupp och med strategiska och taktiska chefer. Seminarierna har visat att det finns behov av en mera systematisk och tidsenlig riskhantering i kommunen. Mot denna bakgrund har bilagda förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll utarbetats.

Kommunstyrelsen antog riktlinjerna för riskhantering på sitt sammanträde den 27 augusti 2013. Med anledning av de nya riktlinjerna för riskhantering och intrenkontroll föreslås ett tillägg i § 1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun. Se § 1 från det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun nedan.

§ 1 STYRFUNKTION
I nämndens styrfunktion ingår att ansvara för att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Nämnden ska löpande följa kostnadsutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden snarast möjligt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika budgetöverskridande. Om åtgärderna inte i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av fastställda verksamhetsmål bör nämnden direkt besluta om att genomföra dem. I annat fall bör åtgärderna snarast underställas kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens fall ska åtgärderna underställas kommunfullmäktige. De föreslagna åtgärderna måste också hålla sig inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen.

Nämnden ska ansvara för utarbetande av kvalitetsgarantier samt tillse att det finns en fungerande synpunkts- och klagomålshantering och erforderlig service till kommuninvånarna inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har rätt att granska och utöva tillsyn över nämndernas verksamheter.

Nämnden ska till kommunstyrelsen enligt kommunens modell för styrning och planering lämna underlag till planer och budget utifrån aktuella budgetförutsättningar, lagar och förordningar samt senast i februari året efter budgetåret sammanfatta och avsluta räkenskaperna i ett nämndbokslut för det gångna året.

Nämnden ska därutöver lämna de redovisningar som kommunstyrelsen efterfrågar. Detta innebär bl.a. att månatligen rapportera den ekonomiska ställningen.

Nämnden ska i tillämpliga fall fastställa interna och externa ersättningar för prestationer inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden skall följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställts, och samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer.

101 Bostadsförsörjningsplan

Dnr 2013 KSM 0595 210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Översiktsplanen från 2008 samt PM Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 februari 2013 i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och boendeplaneringsfrågorna kommer att ingå i den. Översiktsplanen beräknas vara klar i slutet av 2016.

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås ändras från och med 1 januari 2014. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i PBL (plan- och bygglagen 2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.

Mot bakgrund ovanstående föreslår förvaltningen att gällande översiktsplan från 2008 med kompletterande PM antas som kommunens bostadsförsörjningsplan till dess att den nya översiktsplanen är klar.

102 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och årshjul för 2014

Dnr 2013/KS 0280 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum och tider för kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att frångå bestämmelsen om maximalt timarvode per dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 17 juni 2014.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I förslaget till sammanträdesdatum, har justeringar gjorts jämfört med tidigare år för att behandlingen av kommunplan och delårsbokslut ska fungera tidsmässigt och kvalitetsmässigt bättre från nämnd, via kommunstyrelse till fullmäktige.

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Förslaget förutsätter att nämnderna behandlar sina verksamhetsberättelser i februari, delår 1 senast 21 maj med omedelbar justering och delår 2 senast 24 september med omedelbar justering.

103 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning.
Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

104 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

105 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/KS 0120 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 20 maj 2010 angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen avslås.

106 Svar på motion om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01

Dnr 2012/KS 0417 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Nämnderna har behandlat underlag från förvaltningarna och de två ansvariga nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad.

107 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 mars 2013 om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden för besvarande. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Prövningen av rätten till SL-kort ingår som en del i prövningen av rätten till försörjningsstöd varje månad. För förvaltningen blir det arbetsmässigt ingen skillnad i tid eller resurser om prövningen av rätten till SL-kort skulle tas bort.

108 Svar på motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö

Dnr 2013/KS 0137 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna 2013-03-21 till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka utomhusmiljöer som har ett behov av kameraövervakning och att äldrecentrum utrustas med nattlig kameraövervakning. Motionen remitterades till säkerhetschefen för besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. Uppföljningar och kartläggning kring skadegörelse och andra brott sker kontinuerligt. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet.

Utifrån en analys gjord tillsammans med berörd fastighetsägare, verksamhetsansvarig samt polismyndighet är inte kameraövervakning aktuellt på äldrecentrum i dagsläget.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 249 kb)

§97 Anmälan och besvarande av frågor

§99 Avsägelser och fyllnadsval

§103 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

§105 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter