Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-01-16

Sammanträde 2014-01-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som
lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. En interpellation
är bordlagd från ett tidigare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer
Susann Ronström (S) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) till
sammanträdet den 12 december 2013. Interpellationen handlar om åtgärder för
att kommunen ska klara det lagstadgade kravet för att hantera inkomna
orosanmälningar gällande barn och ungdomar i Tyresö (bilaga). Andreas Jonsson
(M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella
interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag till fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut.

Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på
sammanträdet.

5 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4
tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en
bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en
intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö
bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225
Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december
2013.

Tyresö bostäder AB föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av
fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4.

6 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013/KSM 1149 340

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för
vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och
avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i
enlighet med bilagda karta.

7 Svar på motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dnr 2013/KS 0398 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen ges i uppdrag att se till att FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor (bilaga).

8 Svar på motion "Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!"

Dnr 2012/KS 0392 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 november 2012 om att Tyresö kommun tillsammans med Tyresö bostäder ska ta initiativ till att bygga billiga hyreslägenheter av hög kvalitet för unga (bilaga).

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen avslås, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls.

9 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö"

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige
den 13 december 2012 om att inga barn får vräkas i Tyresö (bilaga).

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslår att motionen ska anses
besvarad, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls.

10 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige
den 18 april 2013 om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (bilaga).
Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och
hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda
avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

11 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om
att skydda naturområden i kommunen och dess närhet (bilaga). Motionen tar upp
behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas
och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och
länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

12 Svar på motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014

Dnr 2013/KS 0389 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ombesörja kommunens
deltagande.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om
att Tyresö kommun ska delta i cykelfrämjandets kommunvelometer (bilaga).
Kommunvelometern innebär en granskning av hur kommuner arbetar med
cykling.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 222 kb)

§1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Luis Arias-Vera (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre (bilaga).

Bilagor
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf

§2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20140116.pdf (45 kb)

§3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya interpellationer lämnas in till sammanträdet och en interpellation är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer inlämnade till sammanträdet den 16 januari 2014
Peter Söderlund (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om barnavårdsutredningar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Peter Söderlund (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om anhörigstöd (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om etablering av Engelska Skolan AB (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer
Susann Ronström (S) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) till sammanträdet den 12 december 2013. Interpellationen handlar om åtgärder för att kommunen ska klara det lagstadgade kravet för att hantera inkomna orosanmälningar gällande barn och ungdomar i Tyresö (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationen behandlas vid sammanträdet. Andreas Jonsson (M), Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Carl-Johan Karlson (S) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation om åtgärder för att kommunen ska klara det lagstadgade kravet för att hantera inkomna orosanmälningar gällande barn och ungdomar i Tyresö till Andreas Jonsson (M) från Susann Ronström (S).pdf
Interpellationssvar till Susann Ronström (S) från Andreas Jonsson (M).pdf
Interpellation om barnavårdsutredningar till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om anhörigstöd till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om Engelska Skolan AB till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras. 
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har inkommit (bilaga). Sonja Gustafson blir ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige och Arne Wilhelmsson blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser
Bertil Axelsson (C) - ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet.

Margareta Ternstedt (FP) - ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för Folkpartiet.

Förslag på fyllnadsval
Erik Almling (C) - ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet. 

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen.pdf

§5 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss.

Jäv
Karin Ljung (S) och Rickard Svensson (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).
Protokollsanteckning
Martin Nilsson (S) lämnar in en protokollsanteckning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP), Mathias Tegnér (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Per Carlberg (SD), Luis Arias-Vera (MP), Dick Bengtson (M),
Mats Larsson (FP), Ida Antonsson (M), Jerry Svensson (S) och Marie Linder (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Leif Kennerberg (KD), Per Carlberg (SD), Mats Larsson (FP) och Ida Antonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska återsända ärende 5 Försäljning av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 utan behandling till kommunstyrelsen för beredning då ärendet i nuvarande form inte kan sägas vara berett i enlighet med det lagstadgade beredningstvånget.

I andra hand yrkar Martin Nilsson (S) att kommunfullmäktige genom majoritetsbeslut ska återremittera ärendet för att förse kommunfullmäktige med den information som kommunstyrelsen redan i utgångsläget borde ha försett kommunfullmäktige med (se vilken information som åsyftas i bilaga).

I tredje hand yrkar Martin Nilsson (S) att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att förse kommunfullmäktige med den information som kommunstyrelsen redan i utgångsläget borde ha försett kommunfullmäktige med (se vilken information som åsyftas i bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att ärendet ska beredas utifrån kommunens styrande dokument. Det vill säga utförsäljningen av Diamanten ska belysas utifrån skrivningarna om bostads- och samhällsplaneringen i kommunplanen (2013-15 och 2014-16), Översiktsplanen, samt kommunens ägardirektiv till Tyresö Bostäder.

Elisabeth Hedlund (V) ansluter sig till Martin Nilssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkanden om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta om ärendet på mötet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar, via minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 197.pdf

§6 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013/SBF 0118

Kommunfullmäktiges beslut
- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 197.pdf

§7 Svar på motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dnr 2013/KS 0398 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen ges i uppdrag att se till att FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor (bilaga).

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen ges i uppdrag att se till att FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 207.pdf

§8 Svar på motion "Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!"

Dnr 2012/KS 0392 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 november 2012 om att Tyresö kommun tillsammans med Tyresö Bostäder ska ta initiativ till att bygga billiga hyreslägenheter av hög kvalitet för unga (bilaga).

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen avslås, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls.  Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anders Erixon (V), Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Luis Arias-Vera (MP), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Marie Linder (S), Leif Kennerberg (KD), Ida Antonsson (M), Mats Larsson (FP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Erixon (V), Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Luis Arias-Vera (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar bifall till motionen röstar nej.
Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-12-17 § 208.pdf

§9 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö"

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om att inga barn får vräkas i Tyresö (bilaga).

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad, samt till Tyresö Bostäder som föreslår att motionen bifalls. Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-12-17 § 209.pdf

§10 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (bilaga). Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-12-17 § 210.pdf

§11 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om att skydda naturområden i kommunen och dess närhet (bilaga). Motionen tar upp behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-12-17 § 211.pdf

§12 Svar på motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014

Dnr 2013/KS 0389 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att Tyresö kommun ska delta i cykelfrämjandets kommunvelometer (bilaga). Kommunvelometern innebär en granskning av hur kommuner arbetar med cykling.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-12-17 § 212.pdf