Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om att bygga billigare hyresrätter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om borgensavgifter för Tyresö Bostäder till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V), Anders Erixon (V) och Gunilla Andersson (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om byggande av hyreslägenheter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Bygg billigare hyresrätter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Svar på interpellation angående billigare hyresrätter.pdf
Om borgensavgifter interpellation från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Svar på interpellation angående borgensavgift.pdf
Byggande av hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf
Svar på interpellation angående byggande av hyreslägenheter.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Marie Linders avsägelse i kommunfullmäktige godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marie Linder (S) - ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ett bolag vars syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk ska bildas.

2. Bolaget ska ägas till 100 procent av Tyresö kommun.

3. Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB fastställs.

4. Tyresö kommun ingår borgen såsom för egen skuld för bolagets förpliktelser till ett belopp av 43,2 mkr jämte ränta och övriga kostnader.

5. Bo Renman utses till ordförande och Åke Skoglund utses till vice ordförande i Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013 att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB ska förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun. Beräknad leverans av vindkraftverket är den 15 november 2014.

Enligt beslutet skulle såväl den beräknade investeringsutgiften på 43,2 mkr som löpande driftkostnader fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB.

I bifogad tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret form för ägande, bolagsordning och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 114.pdf

6 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/SBF 0088

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet om beslut om antagande av gatukostnadsutredning Nyfors behandlades av kommunfullmäktige den 8 maj 2014, men behöver tas om för att de sakägare som haft synpunkter under planarbetet på gatukostnader och detaljplan fick ett felaktigt datum om överklagandetiden. Förvaltningsrätten som avgör överklagande av gatukostnader godkänner inte sena överklaganden. Många sakägares överklaganden blev därför avvisade av förvaltningsrätten. Beslutet om antagande av gatukostnader i kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås därför tas om för att alla som önskar ska ha en möjlighet att överklaga.

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-08-26 § 115.pdf

7 Nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0333 20

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas.

2. OPF-KL ersätter nu gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.

3. OPF-KL ersätter nu gällande kontantersättningar för pensionsavsättning som tillämpats enligt tidigare beslut (KF 16 februari 2012) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.

4. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa OPF-KL.

5. Paragraf 8 i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun ersätts med "För förtroendevalda tillämpas bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)-2013-10-20".

Beskrivning av ärendet
För den kommunala sektorn har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL). Avtalet bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen och följer trenden i övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Det innebär exempelvis att visstidspension utgår och ersätts av ett tidsbegränsat omställningsstöd och att pensionsförmånerna, liksom för kommunanställda (AKAP-KL), blir avgifts- i stället för förmånsbestämda.

Nu gällande Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald (PBF) föreslås ersättas av Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avser förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, samt förtroendevald som inte har omfattats av PBF eller andra bestämmelser om pension.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 120.pdf

8 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015

Dnr 2014/KS 0326 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2015 föreslås fastställas enligt bifogat förslag från kommunkansliet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 121.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2014.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2014-08-27 § 1066.pdf

10 Svar på motion om respekt för politiken

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige inför regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-07 § 118.pdf

11 Avslutning

Beskrivning av ärendet
Mandatperiodens sista möte med kommunfullmäktige avslutas.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§84 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20140925.pdf (110 kb)

§85 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20140925.pdf (110 kb)

§86 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om att bygga billigare hyresrätter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Elisabeth Hedlund (V), Anders Erixon (V) och Gunilla Andersson (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om byggande av hyreslägenheter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om borgensavgifter för Tyresö Bostäder till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Elisabeth Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Bygg billigare hyresrätter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Om borgensavgifter interpellation från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf

Byggande av hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf
Svar på interpellation angående billigare hyresrätter.pdf
Svar på interpellation angående borgensavgift.pdf
Svar på interpellation angående byggande av hyreslägenheter.pdf

§87 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marie Linders, Monika Grönstedts och Elisabeth Hedlunds avsägelser godkänns.

2. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marie Linder (S) - ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
Monica Grönstedt (C) - ledamot i socialnämnden för Centerpartiet.
Elisabeth Hedlund (V) - ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet.
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Lars-Owe Larsson (C) - ledamot i socialnämnden för Centerpartiet.
Marcus Obligado (V) - ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet.

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20140925.pdf (151 kb)

§88 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett bolag vars syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk ska bildas.

2. Bolaget ska ägas till 100 procent av Tyresö kommun.

3. Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB fastställs med ändring av första meningen under § 8 Styrelse till "Styrelsen ska bestå av lägst 1 (en) och högst 2 (två) ledamöter samt 1 (en) suppleant."

4. Tyresö kommun ingår borgen såsom för egen skuld för bolagets förpliktelser till ett belopp av 43,2 mkr jämte ränta och övriga kostnader upp till en maximal summa om 50 mkr.

5. Bo Renman utses till ordförande och Åke Skoglund utses till vice ordförande i Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013 att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB ska förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun. Beräknad leverans av vindkraftverket är 15 november 2014.

Enligt beslutet skulle såväl den beräknade investeringsutgiften på 43,2 mkr som löpande driftkostnader fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB.

I bifogad tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret form för ägande, bolagsordning och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i bifogat protokollsutdrag.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att beslutsmening fyra ska ändras till: Tyresö kommun ingår borgen såsom för egen skuld för bolagets förpliktelser till ett belopp av 43,2 mkr jämte ränta och övriga kostnader upp till en maximal summa om 50 mkr.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att bolagsordningen för Tyresö Vindkraft AB fastställs med ändring av första meningen under § 8 Styrelse till "Styrelsen ska bestå av lägst 1 (en) och högst 2 (två) ledamöter samt 1 (en) suppleant."

I övrigt yrkar Fredrik Saweståhl (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkanden. I övrigt yrkar Mats Larsson (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit dem.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 114.pdf

§89 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/KSM 0850

Kommunfullmäktiges beslut
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet om beslut om antagande av gatukostnadsutredning Nyfors behandlades av kommunfullmäktige den 8 maj, men behöver tas om för att de sakägare som haft synpunkter under planarbetet på gatukostnader och detaljplan fick ett felaktigt datum om överklagandetiden. Förvaltningsrätten som avgör överklagande av gatukostnader godkänner inte sena överklaganden. Många sakägares överklaganden blev därför avvisade av förvaltningsrätten. Beslutet om antagande av gatukostnader i kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås därför tas om för att alla som önskar ska ha en möjlighet att överklaga.

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska anta gatukostnadsutredningen för Nyfors.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-08-26 § 115.pdf

§90 Nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0333 20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas.

2. OPF-KL ersätter nu gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.

3. OPF-KL ersätter nu gällande kontantersättningar för pensionsavsättning som tillämpats enligt tidigare beslut (KF 16 februari 2012) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.

4. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa OPF-KL.

5. Paragraf 8 i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun ersätts med "För förtroendevalda tillämpas bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)-2013-10-20".

Beskrivning av ärendet
För den kommunala sektorn har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL). Avtalet bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen och följer trenden i övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Det innebär exempelvis att visstidspension utgår och ersätts av ett tidsbegränsat omställningsstöd och att pensionsförmånerna, liksom för kommunanställda (AKAP-KL), blir avgifts- istället för förmånsbestämda.

Nu gällande Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald (PBF) föreslås ersättas av Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avser förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, samt förtroendevald som inte har omfattats av PBF eller andra bestämmelser om pension.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 120.pdf

§91 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015

Dnr 2014/KS 0326 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2015 föreslås fastställas enligt bifogat förslag från kommunkansliet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 26 augusti 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 121.pdf

§92 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2014.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2014-08-27 § 1066.pdf

§93 Svar på motion om respekt för politiken

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige inför regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i bifogat protokollsutdrag.

Yttrande
Mats Fält (M), Ann-Sandin Lindgren (S) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-07 § 118.pdf

§94 Avslutning

Beskrivning av ärendet
Mandatperiodens sista möte med kommunfullmäktige avslutas.

Yttrande
Jan Larsson (FP), Mats Fält (M) och Anders Linder (S) yttrar sig.

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20140925.pdf (110 kb)