Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer och interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller interpellationssvar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 27 november 2014
Mikael Fallmo (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om pedagoger eller lokaler (bilaga).

Mikael Fallmo (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om höjning av skolpengen 2013 och det utlovade 120 miljonerna till grundskolan (bilaga). Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats för blivande lärare (bilaga). Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång (bilaga). Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om föreningen Tyresö FF, bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar ang. Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Svar ang. Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Om pedagoger eller lokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Om höjning av skolpengen interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Svar på interpellation om höjning av skolpengen till Mikael Fallmo (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Maud Rosendahl (M), Caroline de Wendel (M) och Anna Svensson (S) får förordnanden som vigselförrättare.
2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Boo Noregren (M) utses till begravningsombud för Tyresö kommun.
3. Christina Tallberg (S) och Bo Furugård (S) utses till förrättare för borgerliga begravningar.

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser har lämnats in till sammanträdet. Se förslag på nya vigselförrättare begravningsombud och officianter för borgerliga begravningar nedan.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Förslag på nya vigselförrättare
Kommunkansliet har fått in förslag på nya vigselförrättare. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Maud Rosendahl (M), Caroline de Wendel (M) och Anna Svensson (S) får förordnanden som vigselförrättare.

Maud Rosendahl (M) är jurist, praktiserande advokat och medlem i advokatsamfundet.

Caroline de Wedel (M) har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar sedan ett antal år tillbaka som byggteknisk konsult för företaget Rotpartner AB. Caroline är även ledamot i kommunfullmäktige och i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö kommun.

Anna Svensson (S) har studerat juridik och arbetar som sius-konsulent (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) på arbetsförmedlingen. Anna är i dagsläget inte politiskt engagerad, men har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige, kulturnämnden och stadsdelsnämnd i Stockholms stad och även ledamot i styrelser.

Förslag på begravningsombud
Kommunkansliet har fått in förslag på begravningsombud. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Boo Noregren (M) utses till begravningsombud för Tyresö kommun.

Boo Noregren är egen företagare inom Grafisk Designverksamhet, sedan ett flertal år. Han innehaver inte förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan eller annan entitet som skulle diskvalificera honom för detta uppdrag.

Förslag på nya officianter för borgerliga begravningar
Kommunkansliet har fått in förslag på nya officianter för borgerliga begravningar. Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att Christina Tallberg (S) och Bo Furugård (S) utses till officianter för borgerliga begravningar.

5 Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ

Dnr 2014/KS 0466 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige väljer revisorer för Tyresö kommun enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsen enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
3. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.
4. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare och ombud till råd och bolag samt till andra uppdrag i organ för Tyresö kommuns räkning enligt bifogat förslag för gällande mandattid för respektive organ.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns valberedning har i uppgift att redovisa förslag på val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ till kommunfullmäktige.

Tyresö kommuns valberedning behandlade ärendet den 26 november 2014. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Tyresö kommuns valberedning protokollsutdrag 2014-11-26 § 1.pdf

6 Tillförordnad ordförande och vice ordförande i socialnämnden under perioden 19 januari - 20 april 2015

Dnr 2014/KS 0496 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anna Lund (KD) utses till tillförordnad ordförande för socialnämnden under perioden 19 januari-20 april 2015.
2. Peter Freij (M) utses till tillförordnad 1:e vice ordförande för socialnämnden under perioden 19 januari-20 april 2015.

Beskrivning av ärendet
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga enligt 6 § i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Om ledigheten överstiger en månad ska en ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren får årsarvode för den period som ersättaren tjänstgör i den föräldralediges ställe. Ersättaren ska godkännas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har ansökt om föräldraledighet för perioden 19 januari-20 april 2015. Anna Lund (KD) som är vice ordförande för socialnämnden föreslås överta Andreas Jonssons arbetsuppgifter som ordförande under perioden. Peter Freij (M) som är ledamot i socialnämnden föreslås överta Anna Lunds (KD) arbetsuppgifter som 1:e vice ordförande under perioden.

7 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2015-2019

Dnr 2014/KS 0486 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- För perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring för Tyresö kommuns förtroendevalda.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns valberedning har i uppgift att redovisa förslag på regler för ersättares tjänstgöring till kommunfullmäktige.

Tyresö kommuns valberedning behandlade ärendet den 26 november 2014. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Tyresö kommuns valberedning protokollsutdrag 2014-11-26 § 2.pdf

8 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2

Dnr 2014/KSM 0983

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-12-09.pdf

9 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a

Dnr 2014/KSM 0984

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärende den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-12-09.pdf

10 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b

Dnr 2014/KSM 0985

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-12-09.pdf

11 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014 och föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-12-09.pdf

12 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-12-09.pdf

13 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 136.pdf
Motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

14 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att utreda skäligheten och rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 137.pdf

15 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 138.pdf

§139 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0503 001
2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 16 december 2014
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnar in en motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnar in en motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö (bilaga).

Bilagor
Motion för ett rikare frilufts- o kulturliv samt ökad turism.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf

§140 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor lämnas in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Carl-Johan Karlson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om när korrekta siffror kan redovisas avseende budgetuppföljningen i socialnämnden per den sista oktober i år (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Carl-Johan Karlson (S) ställer en fråga till Andreas Jonsson (M) om när socialnämndens ordförande insåg att siffrorna i budgetuppföljningen i socialnämnden per den sista oktober i år inte var korrekta (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan. Carl-Johan Karlson (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om budgetuppföljning socialnämnden till Fredrik Saweståhl (M) från Carl-Johan Karlson (S).pdf
Fråga om budgetuppföljning socialnämnden till Andreas Jonsson (M) från Carl-Johan Karlson (S).pdf

§141 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats för blivande lärare (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M), Nina Dahl (MP), Helena Rustas (S), Jerry Svensson (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M), Lilian Nylinder (MP), Anders Erixon (V), Jannice Rockstroh (S), Mikael Fallmo (S) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om föreningen Tyresö FF, bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 27 november 2014
Mikael Fallmo (S) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om pedagoger eller lokaler (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M), Mikael Fallmo (S), Jerry Svensson (S), Inger Gemicioglu (V), Jannice Rockstroh (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Mikael Fallmo (S) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om höjning av skolpengen 2013 och det utlovade 120 miljonerna till grundskolan (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M), Mikael Fallmo (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Bilagor
Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Anki Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Anki Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar ang. Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Svar ang. Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Om pedagoger eller lokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Om höjning av skolpengen interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Svar på interpellation om höjning av skolpengen till Mikael Fallmo (S) från Anki Svensson (M).pdf
Interpellationssvar om pedagoger och lokaler till Mikael Fallmo (S) från Anki Svensson (M).pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§141_prot_20141216.pdf (172 kb)
Bilagor
§ 141 Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (941 kb) § 141 Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (399 kb) § 141 Om höjning av skolpengen interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf (432 kb) § 141 Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf (610 kb) § 141 Om pedagoger eller lokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf (589 kb) § 141 Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf (612 kb) § 141 Svar ang. Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf (332 kb) § 141 Svar ang. Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf (636 kb) § 141 Svar om pedagoger eller lokaler från Anki Svensson (M) till Mikael Fallmo (S) undertecknad.pdf (430 kb) § 141 Svar på interpellation om höjning av skolpengen till Mikael Fallmo (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf (821 kb) § 141 Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf (484 kb) § 141 Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf (685 kb)

§142 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Maud Rosendahl (M), Caroline de Wendel (M) och Anna Svensson (S) får förordnanden som vigselförrättare.
2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Boo Noregren (M) utses till begravningsombud för Tyresö kommun.
3. Christina Tallberg (S) och Bo Furugård (S) utses till förrättare för borgerliga begravningar.
4. Karin Sandbergs (M) avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
5. Länsstyrelsens protokoll om ny sammanräkning noteras.

Beskrivning av ärendet
Förslag på nya vigselförrättare
Kommunkansliet har fått in förslag på nya vigselförrättare. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Maud Rosendahl (M), Caroline de Wendel (M) och Anna Svensson (S) får förordnanden som vigselförrättare.

Maud Rosendahl (M) är jurist, praktiserande advokat och medlem i i advokatsamfundet.

Caroline de Wedel (M) har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar sedan ett antal år tillbaka som byggteknisk konsult för företaget Rotpartner AB. Caroline är även ledamot i kommunfullmäktige och i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö kommun.

Anna Svensson (S) har studerat juridik och arbetar som sius-konsulent (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) på arbetsförmedlingen. Hon är i dagsläget inte politiskt engagerad, men har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige, kulturnämnden och stadsdelsnämnd i Stockholms stad och även ledamot i styrelser.

Förslag på begravningsombud
Kommunkansliet har fått in förslag på begravningsombud. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Boo Noregren (M) utses till begravningsombud för Tyresö kommun.

Boo Noregren är egen företagare inom Grafisk Designverksamhet, sedan ett flertal år. Han innehaver inte förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan eller annan entitet som skulle diskvalificera honom för detta uppdrag.

Förslag på nya officianter för borgerliga begravningar
Kommunkansliet har fått in förslag på nya officianter för borgerliga begravningar. Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att Christina Tallberg (S) och Bo Furugård (S) utses till officianter för borgerliga begravningar.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Karin Sandberg (M) - ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare till kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har skickat ett protokoll om ny ersättare till kommunfullmäktige i Tyresö för Moderaterna (bilaga). I protokollet framgår att Jesper Lithman (M) blir ny ersättare för Moderaterna i Tyresö i stället för Sven A. Svenberg.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20141216.pdf (158 kb)

§143 Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ

Dnr 2014/KS 0466 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer revisorer för Tyresö kommun enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsen enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
3. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.
4. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare och ombud till råd och bolag samt till andra uppdrag i organ för Tyresö kommuns räkning enligt bifogat förslag för gällande mandattid för respektive organ.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns valberedning ska redovisa förslag på val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ till kommunfullmäktige.

Tyresö kommuns valberedning behandlade ärendet den 26 november 2014. Valberedningen fattade då beslut om ett förslag på val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ. Förslaget har kompletterats efter valberedningens sammanträde (se ny version).

Bilagor
Tyresö kommuns valberedning protokollsutdrag 2014-11-26 § 1.pdf
Ny version av val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ.pdf

§144 Tillförordnad ordförande och vice ordförande i socialnämnden under perioden 19 januari-20 april 2015

Dnr 2014/KS 0496 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anna Lund (KD) utses till tillförordnad ordförande för socialnämnden under perioden 19 januari- 20 april 2015.
2. Peter Freij (M) utses till tillförordnad 1:e vice ordförande för socialnämnden under perioden 19 januari- 20 april 2015.

Beskrivning av ärendet
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga enligt 6 § i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Om ledigheten överstiger en månad ska en ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren får årsarvode för den period som ersättaren tjänstgör i den föräldralediges ställe. Ersättaren ska godkännas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har ansökt om föräldraledighet för perioden 19 januari-20 april 2015. Anna Lund (KD) som är vice ordförande för socialnämnden föreslås överta Andreas Jonssons arbetsuppgifter som ordförande under perioden. Peter Freij (M) som är ledamot i socialnämnden föreslås överta Anna Lunds (KD) arbetsuppgifter som 1:e vice ordförande under perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§144_prot_20141216.pdf (152 kb)

§145 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2015-2018

Dnr 2014/KS 0486 001

Kommunfullmäktiges beslut
- För perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring för Tyresö kommuns förtroendevalda

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns valberedning ska redovisa förslag på regler för ersättares tjänstgöring till kommunfullmäktige.

Tyresö kommuns valberedning behandlade ärendet den 26 november 2014. Valberedningen fattade då beslut om ett förslag på regler för ersättares tjänstgöring för mandatperioden 2015-2018.

Bilagor
Tyresö kommuns valberedning protokollsutdrag 2014-11-26 § 2.pdf

§146 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2

Dnr 2014/KSM 0983

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 2.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 2.

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ärendet kompletterats med ett markanvisningsavtal för kvarter 2.

Yttrande
Mats Larsson (FP), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Mats Larsson (FP), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande kvarter två, kvarter 5a och kvarter 5b.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §199.pdf
Markanvisningsavtal-NTC-kv2 2014KSM0983.pdf

§147 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a

Dnr 2014/KSM 0984

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5a.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärende den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ärendet kompletterats med ett markanvisningsavtal för kvarter 5a.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §200.pdf
Markanvisningsavtal-NTC-kv5A 2014KSM0984.pdf

§148 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b

Dnr 2014/KSM 0985

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att:
* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ärendet kompletterats med ett markanvisningsavtal för kvarter 5b.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §201.pdf
Markanvisningsavtal-NTC-kv5B 2014KSM0985.pdf

§149 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas ledamöters räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar in ett särskilt yttrande för Vänsterpartiets ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.


Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014 och föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Jenny Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Jenny Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition att bifalla yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §213.pdf

§150 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas ledamöters räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar in ett särskilt yttrande för Vänsterpartiets ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden (bilaga). Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yttrande
Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §214.pdf

§151 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Yttrande
Margareta Ternstedt (FP), Karin Ljung (S), Kristjan Vaigur (S), Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Karin Ljung (S) och Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 136.pdf

§152 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar för Miljöpartiets ledamöters räkning sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 137.pdf

§153 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Kristjan Vaigur (S), Tom Nilstierna (MP) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Tom Nilstierna (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla yrkandet att bifalla motionens första att-sats.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 138.pdf