Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-01-15

Sammanträde 2015-01-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001
Anmälan av nya motioner
Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001
Anmälan och besvarande av frågor
Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet. En fråga är bordlagd från ett tidigare sammanträde.

Fråga som lämnades in till sammanträdet den 16 december 2014
Carl-Johan Karlson (S) har lämnat in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om när korrekta siffror kan redovisas avseende budgetuppföljningen i socialnämnden per den sista oktober i år (bilaga).

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.
Bilagor
Fråga om budgetuppföljning i socialnämnden till Fredrik Saweståhl (M) från Carl-Johan Karlson (S).pdf

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001
Anmälan och besvarande av interpellationer
Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. En interpellation är bordlagd från ett tidigare sammanträde.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 27 november 2014
Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller interpellationssvar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.
Bilagor
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001
Avsägelser och fyllnadsval
Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Pensionspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2014/KSP 0033 20
Pensionspolicy för Tyresö kommun
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Pensionspolicyn för Tyresö kommun antas.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till pensionspolicy har utarbetats. Tyresö kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Den nu framtagna policyn gäller både förtroendevalda och medarbetare.

Den föreslagna policyn innehåller en övergripande redogörelse för gällande pensionsavtal, beslutsordning och tryggande av pensionsutfästelser. Dessutom beskrivs vilka förmåner som Tyresö kommun ska kunna erbjuda medarbetare vid nyanställning, under anställning och i samband med anställningsavslut i pensionssyfte. De flesta av förmånerna tillämpas redan i kommunen. Syftet med pensionspolicyn är både att få ordning och reda på erbjudna förmåner och att vara en attraktiv arbetsgivare för svårrekryterade grupper.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta pensionspolicyn.
Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §197.pdf

6 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001
Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 september 2012 om att satsa mer på antimobbning. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade motionen den 9 december 2014. Båda organen föreslår att motionen ska anses besvarad.
Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §215.pdf

§1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0033 001
2015/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S), Helena Rustas (S) och Susann Ronström (S) lämnar in en motion om att frigöra tid för kärnverksamheten (bilaga).

Martin Nilsson (S) lämnar in en motion om mer tillgänglig återvinning (bilaga).

Bilagor
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf

§2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya frågor lämnas in till sammanträdet. En fråga är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Frågorna listas nedan.

Fråga som lämnades in till sammanträdet den 16 december 2014
Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om när korrekta siffror kan redovisas avseende budgetuppföljningen i socialnämnden per den sista oktober i år (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Carl-Johan Karlson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Frågor som lämnas in till sammanträdet den 15 januari 2015
Martin Nilsson (S) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om de små skolornas framtid och möjligheten att välja skola (bilaga). Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Jannice Rockstroh (S) lämnar in en fråga till Anki Svensson (M) om skolorganisationen Tyresö i framtiden (bilaga). Jannice Rockstroh (S) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnar in en fråga till Anki Svensson (M) om eventuell mobbingsförsäkring (bilaga). Peter Bylund (MP) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en fråga till Andreas Jonsson om straffavgift till staten (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om budgetuppföljning i socialnämnden till Fredrik Saweståhl (M) från Carl-Johan Karlson (S).pdf
Svar om korrekta siffror till Carl-Johan Karlson (S) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Angående de små skolornas framtid och möjligheten att välja skola fråga till Fredrik Saweståhl (M) från Martin Nilsson (S).pdf
Angående utredningen om skolorganisationen i Tyresö i framtiden fråga till Anki Svensson (S) från Jannice Rockstroh (S).pdf
Angående eventuell mobbningsförsäkring fråga till Anki Svensson (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Angående straffavgift för Tyresö fråga till Andreas Jonsson (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf

§3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. En interpellation är bordlagd från ett tidigare sammanträde.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 27 november 2014
Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 15 januari 2015
Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om det otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor (bilaga). Interpellationen bordläggs vid sammanträdet och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Anki Svensson (M) om SWECO:s lokalutredning rörande Tyresö grundskolor (bilaga). Interpellationen bordläggs vid sammanträdet och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Anki Svensson (M) om planering för Tyresös behov av förskolelokaler (bilaga). Interpellationen bordläggs vid sammanträdet och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Otillräckliga resurstillskott till Tyresös grundskolor interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf
SWECOs lokalutredning rörande Tyresö grundskolor interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Om planering för Tyresös behov av förskolelokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Länsstyrelsens protokoll noteras.
2. Lars Lagerstedts (C) avsägelse godkänns.
3. Bengt Verlestam (M) väljs till revisor för Södertörns brandförsvarsförbund.
4. Tom Nilstierna (MP) väljs till ersättare för Miljöpartiet i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
5. Anders Olsson (C) väljs till ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har skickat in en ny sammanräkning (bilaga). Ulrika Roselius (M) blir ny ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna i stället för Karin Sandberg (M) och Michaela Sterner (M) blir ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna i stället för Ulrika Roselius (M).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Lars Lagerstedt (C) - ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Bengt Verlestam (M) - revisor för Södertörns brandförsvarsförbund.
Tom Nilstierna (MP) - ersättare för Miljöpartiet i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Anders Olsson (C) - ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Sammanräkning ny ledamot och ersättare för Moderaterna.pdf

§5 Pensionspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2014/KSP 0033 20

Kommunfullmäktiges beslut
- Pensionspolicyn för Tyresö kommun antas.

Reservation
Tom Nilstierna (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till pensionspolicy har utarbetats. Tyresö kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Den nu framtagna policyn gäller både förtroendevalda och medarbetare.

Den föreslagna policyn innehåller en övergripande redogörelse för gällande pensionsavtal, beslutsordning och tryggande av pensionsutfästelser. Dessutom beskrivs vilka förmåner som Tyresö kommun ska kunna erbjuda medarbetare vid nyanställning, under anställning och i samband med anställningsavslut i pensionssyfte. De flesta av förmånerna tillämpas redan i kommunen. Syftet med pensionspolicyn är både att få ordning och reda på erbjudna förmåner och att vara en attraktiv arbetsgivare för svårrekryterade grupper.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 december 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta pensionspolicyn.

Yttrande
Tom Nilstierna (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Tom Nilstierna (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att dokumentet behöver förtydligas eftersom att det av den föreslagna pensionspolicyn inte går att utläsa till exempel vad policyn innebär för arbetstagare som har fyllt 67 år samt att policyn inte tydligt anger hur pensionsskulden vad gäller förmånsdelen ska hanteras i den kommunala ekonomin.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Tom Nilstiernas (MP) yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 197.pdf

§6 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 september 2012 om att satsa mer på antimobbning. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade motionen den 9 december 2014. Båda organen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Peter Bylund (MP) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att första att-satsen i motionen inte har besvarats. Svaret relaterar till vad barn och föräldrar har sagt om hur de upplever situationen i skolan i stället för att i huvudsak relatera till kommunens arbete, vilket motionen syftade till att skapa en diskussion om.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 215.pdf