Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde (budget) 2015-06-16

Sammanträde (budget) 2015-06-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer och svar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för Tyresö Bostäder Leif Kennerberg (KD). Leif Kennerberg (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om när diskrimineringen av vissa elever ska stoppas (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga).

Bilagor
Om Tyresö Bostäders styrelses beslut interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar om Tyresö Bostäders beslut till Peter Bylund (MP) från Leif Kennerberg (KD).pdf
Om diskriminering av elever interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Jenny Bertvalls (MP) avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har hittills lämnats in till sammanträdet. Avsägelsen listas nedan.

Ytterliggare avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Avsägelse
Jenny Bertvall (MP) - ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

5 Delårsrapport per april 2015

Dnr 2015/KS 0285 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden
januari - april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015. Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015.
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf
Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §103.pdf
Delårsuppföljning april KS.pdf

Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf
Kalkyl investering Radiovägen.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1046.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20§ 37.pdf

6 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Dnr 2015/KS 0288 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §104.pdf
PU MSU § 68.pdf
VA-taxa.pdf

7 Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0289 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad renhållningstaxa fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya renhållningstaxan fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §105.pdf
PU MSU § 69.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2016.pdf

8 Kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb

Dnr 2015/KS 0246 11

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Efter sammanträdet har beslutspunkt 1 kompletterats med bestämmelse om borgensavgift. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §87.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §68.pdf

9 Markanvisningsavtal för Kryddvägen

Dnr 2015/KSM 0369

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kryddvägen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §110.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 85.pdf
Markanvisningsavtal Kryddvägen (ny undertecknad).pdf
Kryddvägen Bilaga 1 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 2.pdf
Kryddvägen Bilaga 3 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 4.pdf
Kryddvägen Bilaga 5.pdf
Reservation Sverigedemokraterna KS.pdf

10 Markanvisningsavtal för Basilikagränd

Dnr 2015/KSM 0370

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggandsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby
4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Basilikagränd.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §111.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 86.pdf
Markanvisningsavtal basilikavägen.pdf
bilaga 1.pdf
bilaga 2.pdf
bilaga 3.pdf
bilaga 4.pdf
bilaga 5.pdf

11 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april 2015. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs och att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - program för uppföljning och privata och kommunala utförare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §106.pdf
Program för uppföljning av privata utförare 12 maj 15.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §78.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 84.pdf
(V) ersättaryttrande KLU 20150521 § 84.pdf

12 Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling

Dnr 2015/KS 0216 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- Skatteväxling och beslut om ansvar för verksamhet LSS.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §107.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §173.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 86.pdf
Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS.pdf

13 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §115.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 87.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf
GAN 2015-05-21 § 40 Ansvar för kost- och måltidsverksamheten.pdf

14 Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium

Dnr 2015/KS 0255 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I bestämmelserna regleras bland annat vad som ingår i årsarvodet. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram förslag på förtydligande som avser arvode till presidium och gruppledare i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §120.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 93.pdf
Folkpartiet reservation kommunstyrelsen 2015-06-02 §120.pdf

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.o.m. 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2015 (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden 150429 rapportering av ej verkställda beslut.pdf

16 Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 5 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 6 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 till 1 350 000 kronor enligt fullmäktiges presidiums förslag, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019. Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Efter kommunstyrelsens behandling av förslaget till kommunplan har ett antal kompletteringar gjorts i kommunplanen. Kapitel 3 om styrning av verksamheten har kompletterats med de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med kommunplanen för 2015. De strategiska målområdena har kompletterats med indikatorer för respektive område. Indikatorerna har tidigare varit beskrivna i en bilaga. Dessa förändringar har gulmarkerats i förslaget till kommunfullmäktige. Utöver dessa förändringar har ett antal redaktionella korrigeringar gjorts. Inga förändringar har bäring på budgeten.

Handlingar som har tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet listas nedan.

Handlingar som har tillkommit:
- Kommunplan 2015-2018 - Utgåva 9 - 2015-06-09
- Ordförandeutlåtande kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl Kommunplan
- Förhandlingsprotokoll § 11 MBL Kommunplanen 2015-06-03
- Kommunfullmäktiges presidiums förslag på budget för revisorerna för år 2016
- Miljöpartiets budgetalternativ
- Vänsterpartiets budgetalternativ

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-06-02 §108.pdf
Kommunplan 2015-2018 - Utgåva 9 - 2015-06-09.pdf
Bilaga 5 investeringar (ny 2).pdf
Ordförandeutlåtande kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl Kommunplan.pdf
Förhandlingsprotokoll § 11 MBL Kommunplanen 2015-06-03.pdf
Kommunfullmäktiges presidiums förslag på budget för revisorerna för år 2016.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2016-2019 (KS).pdf
Miljöpartiets budgetalternativ.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 85.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf

§67 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0329 001
       2015/KS 0330 001
       2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) lämnar in en motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnar in en motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd (bilaga).

Karin Ljung (S) lämnar in en motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö (bilaga).

Bilagor
Motion om Sportotek.pdf
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Motion om upprustning och underhålla av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf

§68 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20150616.pdf (112 kb)

§69 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationerna bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för Tyresö Bostäder Leif Kennerberg (KD). Leif Kennerberg (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om när diskrimineringen av vissa elever ska stoppas (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga).

Bilagor
Om Tyresö Bostäders styrelses beslut interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar om Tyresö Bostäders beslut till Peter Bylund (MP) från Leif Kennerberg (KD).pdf
Om diskriminering av elever interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf

§70 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Jenny Bertvalls (MP) avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse lämnas in till sammanträdet. Avsägelsen listas nedan.

Avsägelse
Jenny Bertvall (MP) - ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20150616.pdf (198 kb)

§71 Delårsrapport per april 2015

Dnr 2015/KS 0285 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen, *
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 15 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

* Socialdemokraternas och Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut nummer 2.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 2 juni 2015,
§ 103, och till tidigare inlämnade särskilda yttranden i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 2 juni 2015, § 103 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015. Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015.
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S), Kristjan Vaigur (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar:
bifall till att-satserna 1, 2 och 4 i kommunstyrelsens förslag.
att att-sats 3 i kommunstyrelsens förslag ändras till "utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 15 mkr".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag rörande att-satserna 1, 2 och 4 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt Fredrik Saweståhls (M) ändringsyrkande rörande att-sats 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik Saweståhls (M) förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §103.pdf

§72 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Dnr 2015/KS 0288 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 procent medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde
den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 104.pdf

§73 Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0289 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad renhållningstaxa fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 4 - 15 procent beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya renhållningstaxan fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §105.pdf

§74 Kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb

Dnr 2015/KS 0246 11

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Efter sammanträdet har beslutspunkt 1 kompletterats med bestämmelse om borgensavgift. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §87.pdf

§75 Markanvisningsavtal för Kryddvägen

Dnr 2015/KSM 0369

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2014-12-01 fram till 2015-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §110.pdf

§76 Markanvisningsavtal för Basilikagränd

Dnr 2015/KSM 0370

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2014-12-01 fram till 2015-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport.

Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.
Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Miljö- och samhällsbyggandsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §111.pdf

§77 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Reservation
Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunledningsutskottet den 21 maj 2015, § 84 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april 2015. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs och att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §106.pdf

§78 Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling

Dnr 2015/KS 0216 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §107.pdf

§79 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i barn- och utbildningsnämnden den 22 april 2015, § 44 (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.
Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Nina Dahl (MP), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Peter Bylund (MP), Jerry Svensson (S), Anna Steele (FP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Jannice Rockstroh (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att besluta att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §115.pdf

§80 Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium

Dnr 2015/KS 0255 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I bestämmelserna regleras bland annat vad som ingår i årsarvodet. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram förslag på förtydligande som avser arvode till presidium och gruppledare i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §120.pdf

§81 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2015 (bilaga).

Yttrande
Peter Bylund (MP) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden 150429 rapportering av ej verkställda beslut.pdf

§82 Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 5 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 6 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 till 1 350 000 kronor enligt fullmäktiges presidiums föreslag, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.


Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut nummer 5, 6 och 8.

Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut nummer 5.
Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut nummer 5 och 6.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Röstförklaring
Fredrik Saweståhl (M) lämnar in en gemensam röstförklaring för alliansens tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019. Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Efter kommunstyrelsens behandling av förslaget till kommunplan har ett antal kompletteringar gjorts i kommunplanen. Kapitel 3 om styrning av verksamheten har kompletterats med de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med kommunplanen för 2015. De strategiska målområdena har kompletterats med indikatorer för respektive område. Indikatorerna har tidigare varit beskrivna i en bilaga. Dessa förändringar har gulmarkerats i förslaget till kommunfullmäktige.

Utöver dessa förändringar har ett antal redaktionella korrigeringar gjorts. Inga förändringar har bäring på budgeten.

Handlingar som har tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet listas nedan.

Handlingar som har tillkommit
- Kommunplan 2015-2018 - Utgåva 9 - 2015-06-09
- Ordförandeutlåtande kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl Kommunplan
- Förhandlingsprotokoll § 11 MBL Kommunplanen 2015-06-03
- Kommunfullmäktiges presidiums förslag på budget för revisorerna för år 2016
- Miljöpartiets budgetalternativ
- Vänsterpartiets budgetalternativ
- Sverigedemokraternas budgetalternativ

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under sammanträdet sker först inledningsanföranden från företrädare från de representerade partierna i kommunfullmäktige. Därefter behandlas de yrkanden som lämnats in under respektive nämnd och slutligen, efter området kommunstyrelsen, tas beslut.

Yttranden
Yttranden under området inledning
Inledningsanföranden hålls av: Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (FP), Jörgen Bengtsson (SD), Marcus Obligado (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD).
Yttranden under området socialnämnden
Andreas Jonsson (M), Carl Johan Karlson (S), Inger Gemicioglu (V), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (FP), Susann Ronström (S), Jörgen Bengtsson (SD), Marie Åkesdotter (MP), Peter Freij (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yttranden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (FP), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), Niclas Åberg (SD), Marcus Obligado (V), Leif Lanke (FP), Peter Odelvall (M), Karin Ljung (S), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.
Yttranden under området byggnadsnämnden
Matilda Lundh (M), Helené Sundman (S), Marie Åkesdotter (MP), Anders Wickberg (SD) och Leif Lanke (FP) yttrar sig.
Yttranden under området barn- och utbildningsnämnden
Anki Svensson (M), Jenny Jonsson (M), Inger Gemicioglu (V), Lilian Nylinder (MP), Jannice Rockstroh (S), Anders Wickberg (SD), Nina Dahl (MP), Anna Steele (FP), Jerry Svensson (S), Christer Flodfält (M), Anna Lund (KD), Mikael Fallmo (S) och Leif Lanke (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marcus Obligado (V) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
Yttranden under området kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD), Marcus Obligado (V), Mats Lindblom (FP), Peter Bylund (MP), Karin Ljung (S), Thomas Halvarsson (M), Nicklas Åberg (SD) och Helena Rustas (S) yttrar sig.
Yttranden under området kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Annika Henningsson (M), Leif Kennerberg (KD), Jörgen Bengtsson (SD), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (FP), Tom Nilstierna (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marcus Obligado (V), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Yrkanden under området inledning
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan.
Marcus Obligado (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Yrkanden under området socialnämnden
Andreas Jonsson (M), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (FP) och Peter Freij (M) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Carl-Johan Karlsson (S) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området socialnämnden
Yrkande 1
Socialdemokraterna yrkar att individ och familjeomsorgens förebyggande arbete förstärks med 7 800 000 kr.

Yrkande 2
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet sänkta avgifter inom äldreomsorgen. Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Kostnad 1 500 000 kronor.

Yrkande 3
Miljöpartiet yrkar lönekompensation, inklusive höjda socialsekreterartjänster 3 miljoner kr, samt återanställa socialsekreterare/socionomer 3 miljoner kr, totalt 6 miljoner kr.

Yrkande 4
Miljöpartiet yrkar att antalet barn och ungdomar som far illa i hemmet ska minska, med mer tidiga insatser i samarbete med förskola, skola, barnavårdscentral mm.

Yrkande 5
Vänsterpartiet yrkar att socialnämnden får i uppdrag att avskaffa LOV inom samtliga verksamheter.

Yrkande 6
Vänsterpartiet yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda hur kortidshemmen för barn och unga bäst möter efterfrågan hos familjerna.

Yrkande 7
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun budgeterar 500 tkr för att införa avgiftsfritt trygghetslarm.


Yrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (FP), Peter Odelvall (M) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Karin Ljung (S) och Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yrkande 8
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ett attraktivt Campus Tyresö skapas, där ett sammanhållet gymnasium och C3L finns i kreativ samverkan med högskola, näringsliv och övrig arbetsmarknad.

Yrkande 9
Socialdemokraterna yrkar att Tyresö kommun sa erbjuda elever som behöver det ett sommargymnasium.

Yrkande 10
Socialdemokraterna yrkar att ett utbildningskontrakt införs för unga arbetslösa under 25 år som syftar till att ge alla en gymnasieutbildning.

Yrkande 11
Miljöpartiet yrkar att utifrån regeringens kunskapslyft öka möjligheten för kommunens invånare att studera inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Yrkande 12
Miljöpartiet yrkar med instämmande av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att Tyresö kommun ska erbjuda sommarjobb till alla
16-17-åringar, inom kommunens verksamheter eller på företag i kommen, samt kontinuerligt erbjuda praktikplatser och uppmuntra företag att ta emot praktikanter.

Yrkande 13
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun budgeterar 1 mkr för att anställa 2 stycken elevcoacher till Tyresö gymnasium.

Yrkande 14
Vänsterpartiet yrkar att vuxenutbildningen får i uppdrag att se över hur implementeringen av modersmålsundervisning för analfabeter på SFI kan implementeras.

Yrkanden under området byggnadsnämnden
Matilda Lundh (M) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Helené Sundman (S) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
Tilläggs- och ändringsyrkanden under området byggnadsnämnden
Yrkande 15
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet att verksamheten ska uppnå i princip full avgiftsfinansiering i den del som kan avgiftsfinansieras.

Yrkanden under området barn- och utbildningsnämnden
Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Christer Flodfält (M), Anna Lund (KD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
Tilläggs- och ändringsyrkanden under området barn- och utbildningsnämnden
Yrkande 16
Socialdemokraterna yrkar att barngrupperna i förskolan och klasserna i grundskolans tidiga årskurser ska minska. Kostnad 18 000 000 kronor

Yrkande 17
Socialdemokraterna yrkar att mål ska tas fram för antal barn/pedagog samt riktlinjer för antal barn i barngrupperna. Barngruppernas storlek ska minska och personaltätheten förstärkas.

Yrkande 18
Socialdemokraterna yrkar att kriterierna för tilläggsbelopp utreds, och budgetramen höjs för att matcha behovet. 2 000 000 kronor.

Yrkande 19
Socialdemokraterna yrkar högskoleutbildade pedagoger i förskolan och skolan ska bli fler, 2 000 000 kronor.

Yrkande 20
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet att kvalitetsförbättringar inom fritidshemmen genomförs, budgetförstärkning med 2 000 000 kronor.

Yrkande 21
Socialdemokraterna yrkar att det sociodemografiska tillägget utreds, för att möjliggöra likvärdighet.

Yrkande 22
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet att "en skola för var och en" utreds med utgångspunkt i barnens behov för att se om alla barn och elever ges rätt stöd för att lyckas.

Yrkande 23
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att vårdnadsbidraget avskaffas.

Yrkande 24
Miljöpartiet yrkar 2 procent lönekompensation, mindre barngrupper och fler förskolelärare, samt fler behöriga lärare, totalt 28,5 miljoner kronor.

Yrkande 25
Miljöpartiet yrkar att förskolan ska göras fri från farliga ämnen, 50 procent ekologiska livsmedel, mat lagad ifrån grunden och endast ekologisk frukt och grönt.

Yrkande 26
Miljöpartiet yrkar att elevhälsan ska stärkas, förebygga och minska den psykiska ohälsan.

Yrkande 27
Miljöpartiet yrkar med instämmande av Socialdemokraterna att Tyresö kommun ska följa regeringens samtal med arbetsmarknadens parter angående regeringens investering på 3 miljarder kronor för att höja lärarlönerna, samt se till att höjningen av lärarnas löner på ett föredömligt sätt blir verklighet i Tyresö.

Yrkande 28
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun budgeterar 1,5 mkr för att kunna implementera genuspedagogik i hela verksamhetsområdet "förskola och pedagogisk omsorg" och för att kunna anställa genuspedagoger.

Yrkande 29
Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Yrkande 30
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun budgeterar 500 tkr för att kunna anställa en barnombudsman.

Yrkande 31
Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att få fler behöriga pedagoger till grundskolan och fritidshemmen.

Yrkande 32
Vänsterpartiet yrkar med instämmande av Miljöpartiet att fritidshemmens ekonomi ska särredovisas till nästa budgetprocess 2016.
Yrkanden under området kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD), Mats Lindblom (FP) och Thomas Halvarsson (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Karin Ljung (S) och Helena Rustas (S) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kultur- och fritidsnämnden

Yrkande 33
Socialdemokraterna yrkar med instämmande av Miljöpartiet att avgifter för kulturskolan ska sänkas, kostnad 700 000 kronor.

Yrkande 34
Socialdemokraterna yrkar att ideella föreningar ges inflytande i det kommande kulturhusets innehåll.

Yrkande 35
Miljöpartiet yrkar att mötesplatser och verksamhet för unga ska erbjudas i samtliga kommundelar.

Yrkande 36
Vänsterpartiet yrkar att kulturskolan inom 4 år ska vara fullständigt avgiftsfri.

Yrkande 37
Vänsterpartiet yrkar att kultur och fritid budgeterar för 100 tkr för upprättandet av en laglig graffittivägg.

Yrkanden under området kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD) och Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anita Mattsson (S) yrkar att:
att-sats 1 ändras till att utdebiteringen för 2016 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona,
avslag till att-satserna 2, 3 och 13,
bifall till att-satserna 4, 7, 9, 10, 11 och 12.

Jörgen Bengtson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas vision i sin helhet.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Marcus Obligado (V) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kommunstyrelsen
Yrkande 38
Socialdemokraterna yrkar att minst 500 nya hyresrätter påbörjas mellan 2016 och 2019, och 2000 hyresrätter fram till 2025.

Yrkande 39
Socialdemokraterna yrkar att Tyresö kommuns ska planera för särskilda boenden i alla kommundelar så att det täcker behoven.

Yrkande 40
Socialdemokraterna yrkar att ombildningar av hyresrätter under hela planperioden ska stoppas.

Yrkande 41
Miljöpartiet yrkar fördubblad takt på cykelsatsningarna - i cykelvägar, cykelparkeringar, skyltning och trafiksäkerhet.

Yrkande 42
Miljöpartiet yrkar att Tyresö kommun ska bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 50 procent hyresrätter vid byggande av flerbostadshus.

Yrkande 43
Miljöpartiet yrkar att klimatstrategin, energiplanen och energieffektiviseringsstrategin ska uppdateras och att lämpliga åtgärder ska tas farm. Ett större fokus ska läggas på åtgärder för att begränsa konsumtionens klimatpåverkan.

Yrkande 44
Miljöpartiet yrkar att en social investeringsfond ska utredas.

Yrkande 45
Vänsterpartiet yrkar med instämmande av Miljöpartiet att Tyresö kommun budgeterar 500 tkr för att kunna anställa en jämställdhetsutvecklare som ska ha en övergripande syn på jämställdheten i kommun samt sammanställa jämställdhetsbokslut varje år.

Yrkande 46
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun budgeterar 500 tkr för att kunna anställa en arbetsmiljösamordnare som metodiskt ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön i kommunal verksamhet.

Yrkande 47
Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun ska ta fram en lathund för hur man på bästa sätt kan hjälpa företag som är eller vill bli arbetarkooperativ (så kallade ekonomisk demokratiska företag) samt ta fram ett informationsmaterial om nämnd ägandestruktur.

Yrkande 48
Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,80 kronor per skattekrona.
Yrkande 49
Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,65 kronor per skattekrona.

Beslutsgång tilläggs- och ändringsyrkanden
Yrkande 1
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 18 nej, 6 avstår, 1 frånvarande. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 1).
Förslaget avslås.

Yrkande 3
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 5 nej, 20 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 2).
Förslaget avslås.

Yrkande 4
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 3).
Förslaget avslås.

Yrkande 5
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 16 nej, 9 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 4).
Förslaget avslås.

Yrkande 6
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 5).
Förslaget avslås.

Yrkande 7
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja
Resultat: 28 ja, 4 nej, 19 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 6).
Förslaget avslås.

Yrkande 8
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 7).
Förslaget avslås.

Yrkande 9
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 10
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 11
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 12
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 8).
Förslaget avslås.

Yrkande 13
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja
Resultat: 26 ja, 2 nej, 23 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 9).
Förslaget avslås.

Yrkande 15
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 16
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 17
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 16 nej, 9 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 10).
Förslaget avslås.

Yrkande 18
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 19
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 20
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 19 nej, 6 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 11).
Förslaget avslås.

Yrkande 21
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 22
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 12).
Förslaget avslås.

Yrkande 23
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 13).
Förslaget avslås.

Yrkande 24
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 25
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 14).
Förslaget avslås.

Yrkande 26
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 27
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 28
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 2 nej, 23 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 15).
Förslaget avslås.

Yrkande 29
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 30
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 16 nej, 9 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 16).
Förslaget avslås.

Yrkande 31
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 32
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 17).
Förslaget avslås.

Yrkande 33
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 34
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 37
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 41 ja, 2 nej, 8 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 18).
Förslaget avslås.

Yrkande 38
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 39
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 40
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 19).
Förslaget avslås.

Yrkande 41
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 42
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 43
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 7 nej, 18 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 20).
Förslaget avslås.

Yrkande 46
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla yrkandet röstar nej
Den som önskar avslå yrkandet röstar ja

Resultat: 26 ja, 2 nej, 23 avstår. Se bilaga (Voteringsprotokoll, votering 21).
Förslaget avslås.

Yrkande 48
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång förslag till kommunplaner
Ordföranden ställer proposition på att bifalla Socialdemokraternas förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Miljöpartiets förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Vänsterpartiets förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Sverigedemokraternas vision och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslutsgång förslag till beslut
Beslutspunkt 1
Fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunk 2
Fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 3
Fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 4
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 5
Fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 5 till kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 6
Fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 6 till kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 7
Godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2016 års budget.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 8
Lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 9
Fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 10
Godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 11
Fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 12
Fastställa revisorernas budget för 2016 till 1 350 000 kronor enligt fullmäktiges presidiums föreslag.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 13
I övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-06-02 §108.pdf
Kommunplan 2015-2018 - Utgåva 9  - 2015-06-09.pdf
Ordförandeutlåtande kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl Kommunplan.pdf
Förhandlingsprotokoll § 11 MBL Kommunplanen 2015-06-03.pdf
Kommunfullmäktiges presidiums förslag på budget för revisorerna för år 2016.pdf
Miljöpartiets budgetalternativ.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf
Sverigedemokraternas budgetalternativ.pdf