Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-09-10

Sammanträde 2015-09-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för Tyresö Bostäder Leif Kennerberg (KD). Leif Kennerberg (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om när diskrimineringen av vissa elever ska stoppas (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om Tyresö Bostäders styrelses beslut interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar om Tyresö Bostäders beslut till Peter Bylund (MP) från Leif Kennerberg (KD).pdf
Om diskriminering av elever interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Svar på interpellation om när diskrimineringen av vissa elever stoppas.pdf
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf
Angående polisstationen i Tyresö svar på interpellation som lammades in av Per Carlberg (SD) från Fredrik Saweståhl (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Caroline de Wendels (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser noteras.
4. Fyllnadsvalen godkänns enligt förslag.
5. Nämndemän till Nacka Tingsrätt väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Val av nämndemän
Mandatperioden för nämndemän har ändrats till 2016-01-01-2019-12-31. Tyresö kommun valde nämndemän den 16 december 2014 för då gällande mandatperiod men behöver med anledning av den nya mandatperioden fatta ett nytt beslut.

Förslag på nämndemän
Jerry Svensson (S)
Claes-Göran Enman (S)
Petra Attfors Burcher (S)
Anna-Lena Malmborg (S)
Ingvar Olsson (S)
Selma Harki (S)
Siv Källstigen (S)
Lilian Nylinder (MP)
Luis Arias Vera (MP)
Ingrid Nilsson (C)
Janis Salts (KD)

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Lisa Månsson (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Caroline de Wendel (M)
* ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
* ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emelie Eklånge (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Ulrika Roselius (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emil Kennerberg (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

Bilagor
Sammanräkning ny ersättare för Miljöpartiet.pdf

5 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0232 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Ärendet behandlades på beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 28 april 2015. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslog kommunstyrelsen att riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling samt att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Efter beredningens sammanträde kompletterades tjänsteskrivelsen med att det internationella arbetet ska utföras i enlighet med kommunens övriga policys och riktlinjer som till exempel likabehandlingsplan och jämställdhetsplan. Dessa perspektiv ska finnas med i all verksamhet och anges därmed inte specifikt i riktlinjerna.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 12 maj 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun och att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §92.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-04-28 §21.pdf
Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun .pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

6 Inrättande av Klövbergets naturreservat

Dnr 2013/KSM 0056

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta (bilaga 1).
2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.
3. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.
5. Reservatets namn ska vara Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under perioden 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta (bilaga 1).
2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.
3. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.
5. Reservatets namn ska vara Klövbergets naturreservat.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §114.pdf
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 89.pdf
Klovberget samradsredogorelse.pdf
Klovberget beslut foreskrifter bilaga 1.pdf
Klovberget sandlista adresser exkl fastagare bilaga 2.pdf
Skotselplan Klovberget bilaga 3.pdf

7 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt förslaget. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §115.pdf
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 87.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf
GAN 2015-05-21 § 40 Ansvar för kost- och måltidsverksamheten.pdf

8 Brottsförebyggande policy

Dnr 2015/KS 0239 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas.
2. Brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Beskrivning av ärendet
Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.
Förslaget till policy behandlades av brottsförebyggande rådet i april. Rådet föreslår att policyn antas.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas och att brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §117.pdf
Tjänsteskrivelse - brottsförebyggande policy för mandatperioden 2015-2018.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 90.pdf
Brottsförebyggande policy slutversion.pdf

9 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2015/KS 0263 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetsordningen för kommunfullmäktige antas.

Efter utskottets sammanträde har ärendet komplettrats med en version av förslaget till ny arbetsordning med markerningar (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §118.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 91.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige_med markeringar.pdf

10 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §130.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §108.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf
tjänsteskrivelse särskild medlemsinsats till kommuninvest.pdf

11 Svar på motion om skalskyddsförstärkning

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §79.pdf
Motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §57.pdf

12 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §80.pdf
Motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §58.pdf

13 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §81.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf
Protokollsutdrag.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §59.pdf

14 Svar på motion om en giftfri förskola

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 82.pdf
Motion om en giftfri förskola.pdf
Protokollsutdrag.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §60.pdf

15 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §83.pdf
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion En förskola fri från farliga ämnen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §61.pdf

16 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §84.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Socialnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §62.pdf
Reservation Sverigedemokraterna motion om bostäder.pdf

17 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013 med förslag om att kartlägga framtida behov och önskemål om äldreomsorg bland Tyresös finsktalande äldre samt att investera i kompetens- och kvalitetsutveckling för att möta behoven.

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april 2015 och föreslår att motionen kan anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §97.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §11.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om äldreomsorg på finska.pdf
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

18 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §98.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §77.pdf

19 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §78.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

20 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf

21 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade ärendet den 19 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Beredningen och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

22 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf

23 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 5 mars 2015. I motionen föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf

24 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken till kommunfullmäktige den 16 april 2015. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet behandlade motionen på sitt sammanträde den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf

§83 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två motioner lämnas in till sammanträdet.

Motioner som lämnats in till sammanträdet den 10 september
Anita Mattsson (S) lämnar in motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Nina Dahl (MP) och Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna (bilaga).

Bilagor
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf

§84 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.


Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20150910.pdf (110 kb)

§85 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 april 2015
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för Tyresö Bostäder Leif Kennerberg (KD). Leif Kennerberg (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Leif Kennerberg (KD), Peter Bylund (MP) och Dick Bengtsson (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 7 maj 2015
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om när diskrimineringen av vissa elever ska stoppas (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Eija Räty (S), Jannice Rockstroh (S), Nina Björk (MP), Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett senare sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 10 september 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående planer för förskolan (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett senare sammanträde.

Jannice Rockstroh (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående specialpedagoger (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Anderas Jonsson (M) angående frågor om äldreomsorg (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett senare sammanträde.

Bilagor
Om Tyresö Bostäders styrelses beslut interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar om Tyresö Bostäders beslut till Peter Bylund (MP) från Leif Kennerberg (KD).pdf
Om diskriminering av elever interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Svar på interpellation om när diskrimineringen av vissa elever stoppas.pdf
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf
Angående polisstationen i Tyresö svar på interpellation som lammades in av Per Carlberg (SD) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Interpellation till Andreas Jonsson angående äldreomsorg.pdf
Interpellation till Anki Svensson angående specialpedagoger.pdf
Interpellation till Anki Svensson angående planer för förskolan.pdf

§86 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Caroline de Wendels (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser noteras.
4. Fyllnadsvalen godkänns enligt förslag.
5. Nämndemän till Nacka Tingsrätt väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Val av nämndemän
Mandatperioden för nämndemän har ändrats till 2016-01-01-2019-12-31. Tyresö kommun valde nämndemän den 16 december 2014 för då gällande mandatperiod men behöver med anledning av den nya mandatperioden fatta ett nytt beslut.
Förslag på nämndemän
Jerry Svensson (S)
Claes-Göran Enman (S)
Petra Attfors Burcher (S)
Anna-Lena Malmborg (S)
Ingvar Olsson (S)
Selma Harki (S)
Siv Källstigen (S)
Lilian Nylinder (MP)
Luis Arias Vera (MP)
Ingrid Nilsson (C)
Janis Salts (KD)
Jorge Obligado (V)
Bo Jacobsen (M)
Ida Antonsson (M)
Michaela Sterner (M)
Marianne Broberg (M)
Klas Torstensson (M)
Björn Kangas (M)
Gunilla Dahlberg (M)
Gunilla Lovén (M)
Susanne Sohlberg (M)

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Lisa Månsson (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Carloline de Wendel (M)
- ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.
Emelie Eklånge (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.
Per Carlberg (SD) - ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Ulrika Roselius (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.
Emil Kennerberg (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.
Anders Wickberg (SD) - ledamot i kommunstyrelsen

Yttrande
Jerry Svensson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Ny ersättare för Miljöpartiet - Lisa Månsson.pdf

§87 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0232 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Ärendet behandlades på beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 28 april 2015. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslog kommunstyrelsen att riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling samt att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Efter beredningens sammanträde kompletterades tjänsteskrivelsen med att det internationella arbetet ska utföras i enlighet med kommunens övriga policys och riktlinjer som till exempel likabehandlingsplan och jämställdhetsplan. Dessa perspektiv ska finnas med i all verksamhet och anges därmed inte specifikt i riktlinjerna.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 12 maj 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun och att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Yttrande
Anita Mattsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att internationellt arbete avseende ingående och avslutande av vänortsavtal och andra samarbetsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §92.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete.pdf
Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun .pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-04-28 §21.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§88 Inrättande av Klövbergets naturreservat

Dnr 2015/SBF 0082

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta (bilaga 1).
2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.
3. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.
5. Reservatets namn ska vara Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under perioden 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta (bilaga 1).

För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).

Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.

Reservatets namn ska vara Klövbergets naturreservat.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindbom (FP), Anita Mattsson (S), Anders Erixson (V) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindbom (FP), Anita Mattsson (S), Anders Erixson (V) och Anders Wickberg (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut/Protokollsutdrag
§88_prot_20150910.pdf (155 kb)

§89 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt förslaget. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Yttrande
Jannice Rockstroh (S), Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en organisation för skolmåltiden där ansvar är kvar på skolan med synen på skolmåltiden som en pedagogisk resurs. Organisationsförslaget ska innehålla tillsättandet av en gastronomisk chef med syfte att säkerställa likvärdighet, kvalitet och effektivitet.
Fredrik Saweståhl (M) yrkar med instämmande av Nina Dahl (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jannice Rockstrohs (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §115.pdf
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 87.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf
GAN 2015-05-21 § 40 Ansvar för kost- och måltidsverksamheten.pdf

§90 Brottsförebyggande policy

Dnr 2015/KS 0239 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas
2. Brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Beskrivning av ärendet
Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.
Förslaget till policy behandlades av brottsförebyggande rådet i april. Rådet föreslår att policyn antas.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas och att brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §117.pdf
Tjänsteskrivelse - brottsförebyggande policy för mandatperioden 2015-2018.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 90.pdf
Brottsförebyggande policy slutversion.pdf

§91 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2015/KS 0263 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetsordningen för kommunfullmäktige antas.
Efter utskottets sammanträde har ärendet komplettrats med en version av förslaget till ny arbetsordning med markerningar (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §118.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 91.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige_med markeringar.pdf

§92 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunfullmäktiges beslut
-  Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuinvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §130.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §108.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf
tjänsteskrivelse  särskild medlemsinsats till kommuninvest.pdf

§93 Svar på motion om skalskyddsförstärkning

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yttrande
Andreas Jonsson (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Carlberg (SD) yrkar att motionens första att-sats bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla första att-satsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja
Den som röstar på bifall till motionens första att-sats röstar nej
Röstningsresultat: 47 ja, 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §79.pdf
Motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §57.pdf
Votering 1 § 93 KF 20150910.pdf

§94 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (se bilaga).
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Nina Dahl (MP), Jenny Jonsson (M), Anna Steele (FP), Jannice Rockstroh (S), Anders Erixon (V), Jerry Svensson (S) och Marie Åkesdotter yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Anders Erixon (V) och Nina Dahl (MP) yrkar bifall till motionen.
Anna Steele (FP) och Jenny Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §80.pdf
Motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §58.pdf

§95 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen återremitteras med hänvisning till minoritetsåterremiss

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Nilsson (S) yrkar att motionen återremitteras till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för vidare behandling i enlighet med nedanstående. Kommunallagen innehåller ett beredningskrav för motioner. Den kan knappast ha ansetts uppfylls med det nu redovisade ärendet. Svaret består av ett politiskt betingat svar från nämndens ordförande och ett yttrande från förvaltningen som omfattar två ord ("motionen avslås"). Förvaltningens professionella bedömning av förutsättningarna att öka undervisningstiden i grundskolans senare årskurser lyser helt med sin frånvaro. Likaså lyser bedömningar om behovet av en strategi för utvecklade profilklasser helt med sin frånvaro. Inte bara det faktum att förvaltningens professionella bedömning helt utelämnats är förvånande. Uppseendeväckande är också att inga av berörda verksamheterna getts chansen att yttra sig. Detta bör nu vara utgångspunkten för att garantera en allsidig beredning av motionen. Ärendet bör därför återemitteras för att inhämta ovanstående remissvar och yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige har avslagit återremissyrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:
Den som stödjer avslag på återremissyrkandet röstar ja
Den som stödjer återremissyrkandet röstar nej
Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej.

Ärendet återremitteras med hänvisning till minoritetsåterremiss.
 
Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §81.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf
Protokollsutdrag.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §59.pdf
Votering 2 § 95 KF 20150910.pdf

§96 Svar på motion om en giftfri förskola

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning mot beslutet med hänvisning till motionen.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning mot beslutet.


Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C) och Jannice Rockstroch (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar bifall till motionen röstar nej.
Röstningsresultat: 30 ja, 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 3).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 82.pdf
Motion om en giftfri förskola.pdf
Protokollsutdrag.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §60.pdf
Votering 3 § 96 KF 20150910.pdf

§97 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemoternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §83.pdf
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion En förskola fri från farliga ämnen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §61.pdf

§98 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindbom (FP), Anna Steele (FP), Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Andreas Jonsson (M) och Jannice Rockstroch (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Krisjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §84.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Socialnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §62.pdf
Reservation Sverigedemokraterna motion om bostäder.pdf

§99 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
kommunfullmäktige den 12 december 2013 med förslag om att kartlägga framtida behov och önskemål om äldreomsorg bland Tyresös finsktalande äldre samt att investera i kompetens- och kvalitetsutveckling för att möta behoven.

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april 2015 och föreslår att motionen kan anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Carl-Johan Karlsson (S), Tom Nilstierna (MP), Mats Larsson (FP), Anita Mattsson (S), Alfonso Morales (S) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) och Tom Nilstierna (MP) yrkar bifall till motionen.
Andreas Jonsson (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §97.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §11.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om äldreomsorg på finska.pdf
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

§100 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §98.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §77.pdf

§101 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §99.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §78.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

§102 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf

§103 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade ärendet den 19 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015. Beredningen och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§104 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf

§105 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 5 mars 2015. I motionen föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §135.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf

§106 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken till kommunfullmäktige den 16 april 2015. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet behandlade motionen på sitt sammanträde den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 augusti 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §136.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf