Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö slott, Lagergrenska salen

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En motion har hittills lämnats in till sammanträdet. Motionen listas nedan.

Motion inlämnad till sammanträdet den 26 november 2015
Anders Vickberg (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd (bilaga).

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Motion om skönhetsråd.pdf

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Sju interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 10 september 2015
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Anderas Jonsson (M) angående frågor om äldreomsorg (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Nina Dahl (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om frågor om krissamordning (bilaga).
Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun avser att vidare arbeta med frågan om att skicka material till den nödställda befolkningen i Gaza (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om den äldre befolkningens spontanmotion (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om särskilda uppdrag om mindre grupper/klasser och ökad personaltäthet (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nedskärningar i skolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga).

Bilagor
Interpellation till Andreas Jonsson angående äldreomsorg.pdf
Svar om äldreomsorg.pdf
Om krissamordning interpellation.pdf
Svar angående Tyresö kommuns krissamordning.pdf
Om att skicka material till befolkningen i Gaza interpellation.pdf
Angående bistånd till Palestina svar på interpellation.pdf
Om åtgärder för att främja den äldre befolkningens spontanmotion interpellation.pdf
Svar angående spontanmotion för äldre i Tyresö.pdf
Om särskilda uppdrag om mindre grupper och klasser och ökad personaltäthet interpellation.pdf
Svar om särskilda uppdrag om mindre grupper och klasser och ökad personaltäthet.pdf
Om nedskärningar i skolan interpellation.pdf
Svar om nedskärningar i skolan.pdf
Interpellation om tiggeriförbud.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Fyllnadsvalet godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Hampus Degramo (M) - ersättare i barn och utbildningsnämnden för Moderaterna.

5 Reviderad budget 2016

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 3.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf
Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf
Reviderad budget 2016.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf
Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf
20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf
Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf
Reservation S Reviderad budget.pdf
Särskilt yttrande MP reviderad budget.pdf
Ersättaryttrande V Reviderad budget.pdf

6 Redovisning av partistöd 15 oktober - 31 december 2014 samt partistöd för 2016

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014. Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 182.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §152.pdf
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

7 Val av ledamöter och ersättare till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017

Dnr 2015/KS 0471 001

Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande. 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämner i Tyresö kommun enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder AB enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har redovisat förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till nämner i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande. 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämner i Tyresö kommun enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder AB enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.

Bilagor
Valberedningens protokollsutdrag 2015-11-03 § 1.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2015 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2015-10-21 § 1084.pdf

9 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §120.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §102.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf

10 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §121.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf

11 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §122.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf

12 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §123.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf

13 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf

14 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §125.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf

15 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §126.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf

16 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §127.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf

17 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §128.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §150.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Svar på motion om fristad för förföljda författare.pdf

18 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §129.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf

19 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §130.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

20 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §131.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf

21 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §132.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

22 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

23 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:
- Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

24 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§133 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0472 001 2015/KS 0526 001 2015/KS 0528 001 2015/KS 0529 001 2015/KS 0530 001 2015/KS 0531 001


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Sex motioner lämnas in till sammanträdet. Motionen listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 26 november 2015
Anders Vickberg (SD) lämnar in en motion om skönhetsråd (bilaga).

Rickard Ljung (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en motion om att "låna en svensk" (bilaga).

Mikael Fallmo (S) lämnar in en motion om fler bostäder och integration på samma gång (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar in en motion om översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder (bilaga).

Margus Svanfeldt Obligado (V) lämnar in en motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Rickard Ljung (MP) lämnar in en motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman (bilaga).

Bilagor
Motion om skönhetsråd.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om att låna en svensk.pdf

§134 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor tas upp på sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§134_prot_20151126.pdf (112 kb)

§135 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Sju interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 26 november 2015
Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den så kallade stadsparken i Tyresö (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 10 september 2015
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Anderas Jonsson (M) angående frågor om äldreomsorg (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Carl-Johan Karlson (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Nina Dahl (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om frågor om krissamordning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun avser att vidare arbeta med frågan om att skicka material till den nödställda befolkningen i Gaza (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Margus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om den äldre befolkningens spontanmotion (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Dick Bengtson (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Inger Gemicioglu (V), Karin Ljung (S) och Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om särskilda uppdrag om mindre grupper/klasser och ökad personaltäthet (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Jenny Jonsson (M), Inger Gemicioglu (V), Jannice Rockstroh (S), Martin Nilsson (S) och Mikael Fallmo (S) yttrar sig.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nedskärningar i skolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde

Bilagor
Interpellation till Andreas Jonsson angående äldreomsorg.pdf
Svar om äldreomsorg.pdf
Om krissamordning interpellation.pdf
Svar angående Tyresö kommuns krissamordning.pdf
Om att skicka material till befolkningen i Gaza interpellation.pdf
Angående bistånd till Palestina svar på interpellation.pdf
Om åtgärder för att främja den äldre befolkningens spontanmotion interpellation.pdf
Svar angående spontanmotion för äldre i Tyresö.pdf
Om särskilda uppdrag om mindre grupper och klasser och ökad personaltäthet interpellation.pdf
Svar om särskilda uppdrag om mindre grupper och klasser och ökad personaltäthet.pdf
Om nedskärningar i skolan interpellation.pdf
Svar om nedskärningar i skolan.pdf
Interpellation om tiggeriförbud.pdf
Svar angående tiggeriförbud.pdf
Angående tillgängligheten i den så kallade stadsparken i Tyresö.pdf
Om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda.pdf

§136 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fyllnadsvalet godkänns enligt förslag.
2. Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett fyllnadsval och en avsägelse har lämnats in till sammanträdet. Fyllnadsval och avsägelser listas nedan.

Fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Hampus Degramo (M) - ersättare i barn och utbildningsnämnden för Moderaterna.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Thomas Martinsson (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20151126.pdf (169 kb)

§137 Reviderad budget 2016

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöternas räkning (bilaga). Inte inlämnad till justeringen.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar in ett särskilt yttrande för Liberalernas närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Miljöpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (S) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Vänsterpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Rickard Ljung (MP), Martin Nilsson (S), Carl-Johan Karlson (S), Jerry Svensson (S), Andreas Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens första, andra och tredje förslag och avslag till kommunstyrelsens fjärde förslag med hänvisning till att lokalkostnaderna inte ökat så mycket som tidigare var beräknat och därmed bedöms rymmas inom befintlig budgetram för verksamhetsområdet under år 2016.

Anita Mattsson (S) yrkar att:
- kommunstyrelsens första förslag återremitteras i avvaktan på kompletterande information kring investeringar kopplade till exploateringsbidrag
- kommunstyrelsens andra förslag avslås med följande tilläggsyrkande: verksamhetsområde grundskola förstärks med 2 100 tkr för att höja skolpengen och att de pengar som avsätts till fritidshemmen används för ändamålet samt att fritidshemmens ekonomi särredovisas från skolans
- kommunstyrelsens tredje förslag bifalls.

Mats Lindblom (L) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till Fredrik Saweståhls (M) yrkanden.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden och till Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande att återremittera den delen av ärendet som avser kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens första förslag (punkt 1).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens andra förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens andra förslag (punkt 2).

Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens tredje förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens tredje förslag (punkt 3).

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag (punkt 4).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 3.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf
Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf
Reviderad budget 2016.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf
Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf
20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf
Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf
Reservation S Reviderad budget.pdf
Särskilt yttrande MP reviderad budget.pdf
Ersättaryttrande V Reviderad budget.pdf

§138 Redovisning av partistöd 15 oktober - 31 december 2014 samt partistöd för 2016

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014.

Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 182.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §152.pdf
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

§139 Val av ledamöter och ersättare till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017

Dnr 2015/KS 0471 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande. 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämner i Tyresö kommun enligt förslag för mandatperioden 2016-2017 med undantag för Thomas Martinsson (S) som tas bort från platser ur förslaget där han tidigare var med som nominerad för Socialdemokraterna.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder AB enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har redovisat förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till nämner i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande. 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämner i Tyresö kommun enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder AB enligt förslag för mandatperioden 2016-2017.

Till protokollet har ärendet kompletterats med en ny version av listan över valen. I den nya versionen har Thomas Martinsson (S) tagits bort från platser där han tidigare var nominerad för Socialdemokraterna, i och med bifall till Martin Nilssons (S) yrkande. Folkpartiet (FP) har även ändrats till
Liberalerna (L), i och med att partiet sedan valberedningens möte har bytt namn.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar att Thomas Martinsson (S) tas bort från platser ur förslaget där han tidigare var med som nominerad för Socialdemokraterna, eftersom att han har flyttat från kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att i övrigt besluta enligt valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt valberedningens förslag.

Bilagor
Valberedningens protokollsutdrag 2015-11-03 § 1.pdf

§140 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2015 (bilaga).

Yttrande
Peter Bylund (MP), Carl-Johan Karlson (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2015-10-21 § 1084.pdf

§141 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets närvarande ledamöters räkning (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets närvarande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Jannice Rockstroh (S), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastsälls:
Den som vill avslå motionen röstar ja,
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja, 24 nej, 1 frånvarande, se bifogat voteringsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §120.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §102.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf

§142 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §121.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf

§143 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §122.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf

§144 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §123.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf

§145 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utveckling av Trollbäcken.pdf

§146 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §125.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf

§147 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §126.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf

§148 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §127.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf

§149 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §128.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §150.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Svar på motion om fristad för förföljda författare.pdf

§150 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §129.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf

§151 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §130.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§152 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §131.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf

§153 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §132.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§154 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att: motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

§155 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:
- Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

§156 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf