Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2016

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 januari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens arbete med HBTQ (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om arbete med utsatta barn (bilaga).

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök interpellation till Anki Svensson (M).pdf
Svar om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök.pdf
Om kommunens arbete med HBTQ.pdf
Svar om kommunens arbete med HBTQ.pdf
Interpellation om arbete med utsatta barn.pdf
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.
Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Avsägelsen i Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Tom Nilstierna (MP)
- ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.
- Ersättare Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

5 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32

Dnr 2016/ KSM 0089

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige under våren 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.

För att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet avseende Agaten 32 samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Som bilagor finns handlingarna som har skickats med i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2016. Efter att protokollet från kommunstyrelsens sammanträde justeras kommer kommunfullmäktiges handlingar att kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag §25 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

6 Antagande av detaljplan för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Förslaget var utställt för granskning 8 december 2015 - 8 januari 2016. Därefter har planhandlingarna kompletterats beträffande upphävande av fastighetsplan, framtida fastighetsbildning samt beträffande värdet av att spara ytterligare träd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Agaten 32 med utökad byggrätt till tre parhus.

Som bilagor finns handlingarna som har skickats med i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2016. Efter att protokollet från kommunstyrelsens sammanträde justeras kommer kommunfullmäktiges handlingar att kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag §26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten 11_Planbeskrivning.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

7 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Som bilagor finns handlingarna som har skickats med i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2016. Efter att protokollet från kommunstyrelsens sammanträde justeras kommer kommunfullmäktiges handlingar att kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §29.pdf
Tjänsteskrivelse ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

8 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 46.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf

9 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 48.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-06.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

10 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

11 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 54.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 217.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf

12 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 55.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §218.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf

13 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 56.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §10.pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf

14 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 57.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf

15 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 58.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

16 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 59.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

17 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 60.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

18 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 61.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

19 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 62.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

20 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 63.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf

§64 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor behandlas på sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Frågor som behandlas på sammanträdet den 23 mars 2016
Martin Nilsson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om arbetsvillkor inom LSS-boende (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Carl-Johan Karlsson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om personliga assistenter inom Tyresö kommun (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om arbetsvillkor inom LSS-boende.pdf
Fråga angående personliga assistenter inom Tyresö kommun.pdf

§65 Anmälan och besvarande av interpellationer 2016

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 januari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Jerry Svensson (S), Jannice Rockstroh (S) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens arbete med HBTQ (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Eija Räty (S), Andreas Jonsson (M) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om arbete med utsatta barn (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 23 mars 2016
Lilian Nylinder (MP) lämnar in en i interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö kommun (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personalresurser till kommunala funktionshinderrådet (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök interpellation till Anki Svensson (M).pdf
Svar om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök.pdf
Om kommunens arbete med HBTQ.pdf
Svar om kommunens arbete med HBTQ.pdf
Interpellation om arbete med utsatta barn.pdf
Svar om arbete med utsatta barn.pdf
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Lilian Nylinder (MP).pdf
Om resurser för tillgänglighetsfrågor interpellation.pdf
Om tillgänglighetsanpassning konferenslokaler interpellation.pdf

§66 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 23 mars 2016
Kristjan Vaigur (S) och Pål Keusch (S) lämnar in en motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan för Tyresö (bilaga).

Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om att införa en vikariepool för förskolor (bilaga).

Bilagor
Motion om ny integrationsplan för Tyresö.pdf
Motion om vikariepool för förskolor.pdf

§67 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Mikael Ordenius (MP) har utsetts till ny ledamot och Peter Söderlund (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Sara Granestrand (S) har utsetts till ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Lennart Jönsson (S) har utsetts till ny ledamot och Pål Keusch (S) har utsetts till ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Tom Nilstierna (MP)
- Ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.
- Ersättare Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Mikael Ordenius (MP)
- Ersättare i byggnadsnämnden för Miljöpartiet.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Enkhsaruul Nergui (M)
- Nämndeman i Nacka tingsrätt.

Bilagor
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.pdf

§68 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32

Dnr 2016/KSM 0089

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige under våren 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.

För att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet avseende Agaten 32 samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §43.pdf
Protokollsutdrag §25 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

§69 Antagande av detaljplan för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Förslaget var utställt för granskning 8 december 2015 - 8 januari 2016. Därefter har planhandlingarna kompletterats beträffande upphävande av fastighetsplan, framtida fastighetsbildning samt beträffande värdet av att spara ytterligare träd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Agaten 32 med utökad byggrätt till tre parhus.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §44.pdf
Protokollsutdrag §26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten 11_Planbeskrivning.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

§70 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Bilagor
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §50.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §29.pdf
Tjänsteskrivelse ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

§71 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Martin Nilsson (S), Anna Steele (L) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill anse motionen besvarad röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej
Röstningsresultat: 30 ja, 14 nej, 7 avstår (se bifogat voteringsprotokoll).

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 46.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf

§72 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Mikael Fallmo (S), Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jannice Rockstroh (S), Mikael Fallmo (S), Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) yrkar att att-sats 1 i motionen anses besvarad och att att-sats 2, 3 och 4 i motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 i motionen ska anses besvarad och att-sats 2, 3 och 4 i motionen ska bifallas.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 48.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-06.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§73 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig för Miljöpartiets närvarande ledamöters räkning.

Martin Nilsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets närvarande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C), Anna Steele (L) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§74 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Lilian Nylinder (MP) reserverar sig för Miljöpartiets närvarande ledamöters räkning.

Jannice Rockstroh (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets närvarande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Lilian Nylinder (MP), Mikael Fallmo (S), Jerry Svensson (S) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Anna Steele (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jannice Rockstroh (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 54.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 217.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf

§75 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Martin Nilsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets närvarande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i september 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Fredrik Saweståhl (M), Anna Steele (L), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 55.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §218.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf

§76 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets närvarande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets närvarande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anna Steele (L), Dick Bengtson (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Marie Åkesdotter (MP) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anna Steele (L) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 56.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §10.pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf

§77 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 57.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf

§78 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 58.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

§79 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 59.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

§80 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 60.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

§81 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 61.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

§82 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 62.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

§83 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 63.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf