Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-01-26

Sammanträde 2017-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

En interpellation som anmälts till sammanträdet 24 november bordlades vid sammanträdet den 15 december 2016 på grund av interpellantens frånvaro. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016. Interpellationerna listas nedan.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 24 november 2016
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 15 december 2016
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående aktivering av krisledningsnämnden (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skrifligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun.pdf
Svar på interpellation om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun.pdf
Interpellation angående aktivering av krisledningsnämnden.pdf
Svar på interpellation angående aktivering av krisledningsnämnden.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelserna godkänns

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jörgen Bengtsson (SD)
- ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna
- ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna
- ledamot i valberedningen för Sverigedemokraterna

5 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 14.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 158.pdf
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

7 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallagen (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-01-10 § 15.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 159.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

8 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Motionen remitterades till kommunjuristen som tog fram förslag till svar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2016 återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §194.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §146.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26 § 80.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

9 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 16.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 160.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

10 Svar på motion om demokrati - en rättighet för alla

Dnr 2016/KS 0267 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80 procent i det senaste valet 2014.

Motionen remitterades till beredningen för medborgardialog och mångfald som har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 17.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-12-20 § 38.pdf
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.
 
Martin Nilsson (S) har lämnat in en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående matsituationen för eleverna på Fornuddens skola (bilaga). Anki Svensson (M) besvarar frågan.
 
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående en eventuell renovering eller upprustning av Björkbackens vård- och omsorgsboende (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående matsituationen för barnen på Fornuddens skola.pdf
Svar till Martin Nilsson (S) angående matsituationen för barnen på Fornuddens skola.pdf
Fråga angående renovering eller upprustning av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
En interpellation som anmälts till sammanträdet 24 november bordlades vid sammanträdet den 15 december 2016 på grund av interpellantens frånvaro. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 24 november 2016
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Per Carlberg (SD), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Kristjan Vaigur (S), Leif Lanke (L), Anders Erixon (V), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 15 december 2016
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående aktivering av krisledningsnämnden (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L) och Kristjan Vajgur (S) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun.pdf
Svar på interpellation om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun.pdf
Interpellation angående aktivering av krisledningsnämnden.pdf
Svar på interpellation angående aktivering av krisledningsnämnden.pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fem nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Anders Erixon (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in motionen "Starta en hantverksby i Tyresö" (bilaga).

Carl Johan Karlson (S), Anita Mattson (S), Helena Rustas (S), Eija Räty (S) och Sara Granestad (S) lämnar in motionen "Träffpunkter för äldre" (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in motionen "Ta fram parkeringsplan med åtgärder" (bilaga).

Jannice Rockstroh (S) och Karin Ljung (S) lämnar in motionen "Mer idrott och fysisk aktivitet i skolan" (bilaga).

Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) lämnar in en motion om att lämna Mälardalsrådet (bilaga).

Bilagor
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Avsägelsen i kommunfullmäktige lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jörgen Bengtsson (SD)
- ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna
- ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna
- ledamot i valberedningen för Sverigedemokraterna
 
Yvonne Sternberg Taubert (V)
- ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet

Förslag på fyllnadsval som lämnats till sammanträdet
Anders Wickberg (SD)
- ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna
 
Marie Axelssson Ahl (SD)
- ersättare i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna
 
Henrik Mellström (SD)
- ledamot i valberedningen för Sverigedemokraterna
 
Per Carlberg (SD)
- ersättare i valberedningen för Sverigedemokraterna

Christina Rosén (V)
- ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet
 
Peter Bylund (MP)
- ersättare i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20170126.pdf (178 kb)

§5 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende.

Jäv
Carl Johan Karlson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende (bilaga). Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP) och Jannice Rockstroh (S) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer därefter frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar, genom minoritetsåterremiss, att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Motivering för återremissyrkande.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20170126.pdf (173 kb)
Bilagor
§ 5 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 5 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 5 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 5 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 5 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 5 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 5 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 5 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 5 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 5 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 5 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf (25 852 kb) § 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf (47 114 kb) § 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf (19 837 kb) § 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf (45 459 kb) § 5 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 5 Motivering för återremissyrkande.pdf (46 kb) § 5 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 5 Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf (3 035 kb) § 5 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 5 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 5 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§6 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 14.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 158.pdf
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

§7 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallagen (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-01-10 § 15.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 159.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

§8 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.
 
Motionen remitterades till kommunjuristen som tog fram förslag till svar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2016 återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anki Svensson (M), Carl Johan Karlson (S), Inger Gemicioglu (V), Lilian Nylinder (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Carl Johan Karlson (S) yrkar bifall till motionen. Inger Gemicioglu (V), Lilian Nylinder (MP) och Martin Nilsson (S) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §194.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §146.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26 § 80.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf
Röstningsprotokoll, votering 1.pdf

§9 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 - att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Karin Ljung (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Peter Bylund (MP) yrkar på att ärendet återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.  Karin Ljung (S) och Inger Gemicioglu (V) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer därefter frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
- Den som vill att ärendet återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk redovisning röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 2).

Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss att ärendet återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 16.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 160.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf
Röstningsprotokoll, votering 2.pdf

§10 Svar på motion om demokrati - en rättighet för alla

Dnr 2016/KS 0267 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).

Peter Bylund (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).

Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80 procent i det senaste valet 2014.
 
Motionen remitterades till beredningen för medborgardialog och mångfald som har berett ärendet.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.                                                                                            
                                                                                                                
Yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Sara Granestrand (S), Eija Räty (S), Peter Bylund (MP) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Sara Granestrand (S) och Eija Räty (S) yrkar bifall till den egna motionen. Peter Bylund (MP) och Anders Erixon (V) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 17.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-12-20 § 38.pdf
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38.pdf
Reservation Miljöpartiet beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38.pdf
Reservation Socialdemokraterna beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38.pdf