Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in även efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer ha lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in den 19 juni och bordlades vid sammanträdet den 7 september och 26 oktober. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 26 oktober. Interpellationerna listas nedan.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 26 oktober
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende (bilaga). Frågan har överlämnats till socialnämndens vice ordförande Anna Lund (KD) för besvarande. Anna Lund har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende.pdf
Svar på interpellation angående nedläggning av Björkbackens äldreboende.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in även efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval
Noel Perland (MP)
ersättare i byggnadsnämnden

5 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018

Dnr 2017/KS 0376 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2018. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga. Liberalernas nomineringsmöte har inte ägt rum vid tidpunkten för valberedningens behandling av ärendet. Det bifogade nomineringsförslaget kommer att kompletteras med samtliga liberala ledamöter och ersättare den 21 november inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 23 november. Likaledes kommer miljöpartiet att komplettera nomineringsförslaget med förslag på ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden inför fullmäktiges behandling av ärendet.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer en komplett förteckning att läggas till handlingarna där förslag till samtliga nämnd- och styrelseuppdrag finns inkluderade. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018 samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

Bilagor
Protokollsutdrag valberedningen 2017-11-13 § 1.pdf

6 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att den börjar gälla den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §168.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Jämförelse med andra kommuner 2017 taxa alkohol tobak e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

7 Marköverlåtelseavtal för del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §175.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4. Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

8 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §176.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
171106_DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen2_171031.pdf
171101_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf

9 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §174.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från C.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd 2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Miljöpartiet Förtydligande av redovisning av partistöd för 2016.pdf

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2017.

Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-10-25, § 1091.pdf

11 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §185.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

12 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

13 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §175.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

14 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §176.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf

15 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0271 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår de att:

- Tyresö kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen
- strategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnader) och planerade
- strategin ska stimulera och utveckla träbyggandet tillsammans med byggherrar

Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171018 §137.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf

§110 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats in till sammanträdet
 
Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående ordförandeskapet i socialnämnden. Frågan bordläggs på grund av svarandens frånvaro.

Bilagor
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående ordförandeskapet i socialnämnden.pdf

§111 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in den 19 juni och bordlades vid sammanträdet den 7 september och 26 oktober. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 26 oktober. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 november
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående möjligheten för ensamkommande ungdomar som fyller 18-år att få bo kvar i Tyresö i avvaktan på besked om eventuellt uppehållstillstånd. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Eija Räty (S) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående kommunens uppmärksammande av 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 26 oktober
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende (bilaga). Frågan har överlämnats till socialnämndens vice ordförande Anna Lund (KD) för besvarande. Anna Lund har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Inger Gemicioglu (V), Anna Lund (KD), Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Carl Johan Karlson (S), Jerry Svensson (S), Peter Freij (M) och Eija Räty (S) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende.pdf
Svar på interpellation angående nedläggning av Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation angående ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år.pdf
Interpellation om Orange Day.pdf

§112 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§112_prot_20171123.pdf (111 kb)

§113 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget på fyllnadsval godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval
Noel Perland (MP)
ersättare i byggnadsnämnden
 
Åsne Lidén (MP)
ersättare i socialnämnden
 
Anna Lund (KD)
ordförande i socialnämnden under perioden 24 november 2017 till och med den 31 december 2017.
 
Peter Freij (M)
förste vice ordförande i socialnämnden under perioden 24 november 2017 till och med den 31 december 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§113_prot_20171123.pdf (177 kb)

§114 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018

Dnr 2017/KS 0376 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2018. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga. Liberalernas nomineringsmöte har inte ägt rum vid tidpunkten för valberedningens behandling av ärendet. Det bifogade nomineringsförslaget kommer att kompletteras med samtliga liberala ledamöter och ersättare den 21 november inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 23 november. Likaledes kommer miljöpartiet att komplettera nomineringsförslaget med förslag på ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden inför fullmäktiges behandling av ärendet.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer en komplett förteckning att läggas till handlingarna där förslag till samtliga nämnd- och styrelseuppdrag finns inkluderade. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018 samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

Bilagor
Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2018 uppdaterad 23 november.pdf
Protokollsutdrag valberedningen 2017-11-13 § 1.pdf

§115 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.
 
Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att den börjar gälla den 1 januari 2018.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan justeras upp för att nå en högre självfinansieringsgrad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Anita Mattssons (S) ändringsyrkande om att taxan justeras upp för att nå en högre självfinansieringsgrad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §192.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Jämförelse med andra kommuner 2017 taxa alkohol tobak e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

§116 Marköverlåtelseavtal för del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §212.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §175.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4. Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

§117 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de sverigedemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Yttrande
Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §213.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §176.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
171106_DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen2_171031.pdf
171101_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
Reservation SD, KF § 117 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheten Näsby 4 1469 och Bollmora 2 1.pdf

§118 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Yttrande
Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §204.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från C.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd  för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd  2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av  partistöd 2016.pdf
Miljöpartiet Förtydligande av redovisning av partistöd för 2016.pdf

§119 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2017.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-10-25, § 1091.pdf

§120 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Alfonso Morales (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Peter Bylund (MP) reserverar sig för det tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Alfonso Morales (S), Peter Odelvall (M), Inger Gemicioglu (V), Peter Bylund (MP) och Carl Johan Karlson (S) yttrar sig.

Yrkande
Alfonso Morales (S) och Carl Johan Karlson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §185.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

§121 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.
 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

§122 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Martin Nilsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Carl Johan Karlson (S), Anna Lund (KD), Anders Wickberg (SD), Jerry Svensson (S), Peter Freij (M), Inger Gemicioglu (V), Leif Kennerberg (KD), Alfonso Morales (S), Eija Räty (S), Martin Nilsson (S) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Anna Lund (KD) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.
 
Carl Johan Karlson (S) yrkar bifall till motionen. Anders Wickberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Alfonso Morales (S) och Martin Nilsson (S) stödjer yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §206.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

§123 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 28 ja, 16 nej, 5 avstår och 2 frånvarande.  Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §207.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-11-23 § 123.pdf

§124 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0271 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår de att:
 
Tyresö kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen
strategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnader) och planerade
strategin ska stimulera och utveckla träbyggandet tillsammans med byggherrar
 
Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-11-09 §208.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171018 §137.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf