Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet. En fråga lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 november.

Carl Johan Karlson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående ordförandeskapet i socialnämnden. Frågan anses besvarad med hänvisning till beslut taget på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november § 113 då Anna Lund (KD) valdes till ordförande i socialnämnden fram till årets slut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 19 juni och bordlades vid sammanträdena den 7 september, 26 oktober och den 23 november. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 23 november. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostadssituationen i Tyresö. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hanteringen av eventuella islamistiska extremister som återvänt till Tyresö. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 november
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående möjligheten för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år att få bo kvar i Tyresö i avvaktan på besked om uppehållstillstånd. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående kommunens uppmärksammande av 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Interpellation angående hantering av islamistiska extremister som återvänt till kommunen.pdf
Interpellation om boendesituationen för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år i avvaktan på beslut.pdf
Svar på interpellation om ensamkommande som fyller 18 år i avvaktan på beslut.pdf
Interpellation angående Orange Day, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.pdf
Svar på interpellation om Orange Day.pdf
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En ny motion har lämnats in till sammanträdet.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.

Bilagor
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Dick Bengtson (M)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2018

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Liselotte Stjernfeldt (M)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2018
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

5 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 10 oktober och vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet igen och föreslår kommunfullmäktige att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

6 Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:

a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:

- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att

1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

7 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och 23 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

8 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §191.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

9 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §192.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljöprogram.pdf
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

10 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §193.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

11 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:

- att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
- att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §194.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf

§125 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet. En fråga lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 november. Frågorna listas nedan.

Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående konstgräsplaner och mikroplast. Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående ordförandeskapet i socialnämnden. Frågan anses besvarad med hänvisning till beslut taget på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november § 113 då Anna Lund (KD) valdes till ordförande i socialnämnden fram till årets slut.

Bilagor
Fråga angående konstgräsplaner och mikroplast.pdf

§126 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 19 juni och bordlades vid sammanträdena den 7 september, 26 oktober och den 23 november. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 23 november. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostadssituationen i Tyresö. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hanteringen av eventuella islamistiska extremister som återvänt till Tyresö. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 november
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående möjligheten för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år att få bo kvar i Tyresö i avvaktan på besked om uppehållstillstånd. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Anna Lund (KD) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.
 
Eija Räty (S) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående kommunens uppmärksammande av 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Eija Räty (S), Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Peter Bylund (MP) närvarar inte och interpellationen bordläggs för att besvaras vid kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf
Interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Interpellation angående hantering av islamistiska extremister som återvänt till kommunen.pdf
Interpellation om boendesituationen för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år i avvaktan på beslut.pdf
Svar på interpellation om ensamkommande som fyller 18 år i avvaktan på beslut.pdf
Interpellation angående Orange Day, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.pdf
Svar på interpellation om Orange Day.pdf
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§127 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Återkallandet av motionen "Ny ishall i nytt läge" noteras.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner har lämnats in till sammanträdet. Motionerna listas nedan. En motion återkallas.
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.
 
Miljöpartisterna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén har lämnat in en motion om försök med arbetstidsförkortning i Tyresö kommun.
 
Mikael Ordenius (MP) har lämnat in en motion om överfulla återvinningsstationer.
 
Återkallande av motion
Motionen "Ny ishall i nytt läge" från socialdemokraterna Anita Mattsson, Karin Ljung, Kristjan Vaigur och Jannice Rockstroh återkallas med hänvisning till beslut taget i kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 174 om placering av ny ishall vid Tyresövallen.

Bilagor
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

§128 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Dick Bengtson (M)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2018


Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Liselotte Stjernfeldt (M)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2018
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20171214.pdf (177 kb)

§129 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Reservation
Anders Wickberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen den 6 december 2017 § 217 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd.  Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.
 
Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 10 oktober och vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet igen och föreslår kommunfullmäktige att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Lund (KD) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande om tilläggsanslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §217 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §217 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf
Reservation SD Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott.pdf

§130 Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.
 
Deltar ej i beslutet
Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP), Mikael Ordenius (MP) och Johan Rydén (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Anders Wickberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen den 6 december 2017 § 218 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:
 
- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att
 
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattssson (S), Anders Wickberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt vänsterpartiets budgetalternativ.

Anders  Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Inger Gemicioglus (V) yrkande och finner att fullmäktige avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §218.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf
Reservation S Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf
Reservation V Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf
Reservation SD Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf

§131 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.
 
Deltar ej i beslutet
Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP), Mikael Ordenius (MP) och Johan Rydén (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.
 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och 23 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Martin Nilssons (S) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 30 ja, 14 nej, 6 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-12-14 § 131.pdf

§132 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Lilian Nylinder (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) och Mathias Tegnér (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Lilian Nylinder (MP) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §191.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

§133 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §230.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §192.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljöprogram.pdf
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

§134 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Mathias Tegnér (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att beredningen av ärendet ska avvakta kommundirektörens utredning om den framtida politiska organisationen.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt yrkande från Mathias Tegner (S). Ordföranden finner att ärendet avgörs idag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Marie Åkesdotter (MP). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §231.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §193.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

§135 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:
 
att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Per Carlberg (SD). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §232.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §194.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf