Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Interpellationerna bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer lämnades in till sammanträdet den 26 april och bordlades vid sammanträdet den 17 maj. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Alejandro Ozano (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Daniel Thorsell (C)
ersättare i byggnadsnämnden

Peter Bylund (MP)
ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller fr.o.m. den 30 juni.

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ajda Asgari (MP)
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 30 juni.

5 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år

Dnr 2018/KS 0184 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att höja budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §109.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

6 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0171 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §107.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-05-16 §33.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 30.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-23 § 1045.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 45.pdf

7 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
2. En arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
3. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
4. Nuvarande socialnämnd upphör 2018-12-31.
5. Nuvarande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd upphör 2018-12-31.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald byter från och med 2019-01-01 namn till beredningen för medborgardialog och integration och beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration
7. Kommunala funktionshindersrådets förslag att göra alla representanter till ordinarie ledamöter avslås.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till justerade reglementen.
9. Berörda nämnder ges i uppdrag att revidera delegationer och arbetsordningar för berörda beredningar, utskott och råd.
10. Antal ledamöter och ersättare per organ fastslås i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.
11. Ersättning till förtroendevalda fastslås i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med 2019-01-01.
12. Beräkningsmodell för politiska sekreterare fastslås i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med 2019-01-01.

Beskrivning av ärendet
En utredning i syfte att hitta en mer ändamålsenlig nämndorganisation har genomförts. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare har enats om ett förslag till nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2019. Syftet är bland annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö.

Följande nämnder lämnas oförändrade i förslaget: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen inklusive de två utskotten miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) och kommunledningsutskottet (KLU). Dock föreslås det tillkomma fler ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Nuvarande socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bilda tre nämnder: äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås få ett tydligare uppdrag med färre ansvarsområden, ett tydligare mandat och att namnet ändras till beredningen för medborgardialog och integration.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §113.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndorganisation för nästa mandatperiod.pdf

8 Borgen för BRF Hanviken

Dnr 2018/KS 0202 11

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Den kommunala borgen som Tyresö kommun ingått för Riksbyggens BRF Hanviken förlängs inte. Beslutet innebär att borgen avvecklas i tre etapper, under 2018, 2019 och 2020.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 1993 i borgen för Riksbyggens BRF Hanviken för ett lån på 35 miljoner kronor. Borgensåtagandet omprövas vart tionde år. Åtagandet är fördelat i tre delar som ska förnyas under 2018, 2019 och 2020. Senast detta skedde var alltså under perioden 2008-2010.

I och med att förutsättningarna har ändrats i grunden, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns någon orsak för kommunen att gå i borgen för BRF Hanviken. En förlängd borgen skulle kunna ses som ett kommunalt gynnande av enskilda bostadsrättshavare. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att borgen avvecklas succesivt under 2018, 2019 och 2020 när kommunen har möjlighet att avveckla denna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Borgen BRF Hanviken.pdf

9 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 187 320 000 kronor
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 287 946 000 kronor
Äldreomsorg 351 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 110 312 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet 132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 227 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2019 och plan för 2019-2022. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Sedan kommunstyrelsens behandling har mindre redaktionella ändringar gjorts i utformningen av texten i Kommunplanen.

Ärendet har även kompletterats med budgetförslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Inför fullmäktiges behandling av ärendet har Sverigedemokraternas lämnat in ett något reviderat budgetförslag. Socialdemokraternas budgetförslag är oförändrat sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet (se bilagor).

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunstyrelsen att:

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 187 320 000 kronor
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 287 946 000 kronor
Äldreomsorg 351 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 110 312 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet 132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 227 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 2.pdf
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 slutversion, KF 2018-06-14.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version till KS.pdf
Sverigedemokraternas budgetförslag 2019, KF version.pdf
Vänsterpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf
Miljöpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019 (2).pdf

§56 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Marie Åkesdotter (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Bilagor
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf

§57 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationerna bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer lämnades in till sammanträdet den 26 april och bordlades vid sammanträdet den 17 maj. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf

§58 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20180614.pdf (111 kb)

§59 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges beslut
1 Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2 Övriga avsägelser godkänns.
3 Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Alejandro Ozano (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Daniel Thorsell (C)
ersättare i byggnadsnämnden

Peter Bylund (MP)
ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller fr. o. m. den 30 juni.


Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ajda Asgari (MP)
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 30 juni.

Tommy Karlsson (M)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Anton Gimle Hjelte (M)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lars-Gustaf Ericson (KD).

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20180614.pdf (185 kb)

§60 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år

Dnr 2018/KS 0184 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att höja budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §109.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

§61 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0171 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §107.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-05-16 §33.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 30.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-23 § 1045.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 45.pdf

§62 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunfullmäktiges beslut
1 En äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
2 En arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
3 En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
4 Nuvarande socialnämnd upphör 2018-12-31.
5 Nuvarande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd upphör 2018-12-31.
6 Beredningen för medborgardialog och mångfald byter från och med 2019-01-01 namn till beredningen för medborgardialog och integration och beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration
7. Kommunala funktionshindersrådets förslag att göra alla representanter till ordinarie ledamöter avslås.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till justerade reglementen.
9. Berörda nämnder ges i uppdrag att revidera delegationer och arbetsordningar för berörda beredningar, utskott och råd.
10. Antal ledamöter och ersättare per organ fastslås i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.
11. Ersättning till förtroendevalda fastslås i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med 2019-01-01.
12. Beräkningsmodell för politiska sekreterare fastslås i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med 2019-01-01.

Beskrivning av ärendet
En utredning i syfte att hitta en mer ändamålsenlig nämndorganisation har genomförts. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare har enats om ett förslag till nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2019. Syftet är bland annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö.

Följande nämnder lämnas oförändrade i förslaget: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen inklusive de två utskotten miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) och kommunledningsutskottet (KLU). Dock föreslås det tillkomma fler ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Nuvarande socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bilda tre nämnder: äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås få ett tydligare uppdrag med färre ansvarsområden, ett tydligare mandat och att namnet ändras till beredningen för medborgardialog och integration.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mats Fält (M), Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Mats Fält (M), Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §113.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndorganisation för nästa mandatperiod.pdf

§63 Borgen för BRF Hanviken

Dnr 2018/KS 0202 11

Kommunfullmäktiges beslut
- Den kommunala borgen som Tyresö kommun ingått för Riksbyggens BRF Hanviken förlängs inte. Beslutet innebär att borgen avvecklas i tre etapper, under 2018, 2019 och 2020.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 1993 i borgen för Riksbyggens BRF Hanviken för ett lån på 35 miljoner kronor. Borgensåtagandet omprövas vart tionde år. Åtagandet är fördelat i tre delar som ska förnyas under 2018, 2019 och 2020. Senast detta skedde var alltså under perioden 2008-2010.

I och med att förutsättningarna har ändrats i grunden, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns någon orsak för kommunen att gå i borgen för BRF Hanviken. En förlängd borgen skulle kunna ses som ett kommunalt gynnande av enskilda bostadsrättshavare. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att borgen avvecklas succesivt under 2018, 2019 och 2020 när kommunen har möjlighet att avveckla denna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Borgen BRF Hanviken.pdf

§64 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges beslut
1 Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2 Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3 Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4 Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 187 320 000 kronor
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 287 946 000 kronor
Äldreomsorg 351 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 110 312 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet 132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 227 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig gör de tjänstgörande vänsterpartisternas räkning med hänvisning till Vänsterpartiets budgetalternativ (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning med hänvisning till Miljöpartiets budgetalternativ (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokraternas räkning med hänvisning till Sverigedemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2019 och plan för 2019-2022. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Sedan kommunstyrelsens behandling har mindre redaktionella ändringar gjorts i utformningen av texten i Kommunplanen.

Ärendet har även kompletterats med budgetförslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Inför fullmäktiges behandling av ärendet har Sverigedemokraternas lämnat in ett något reviderat budgetförslag. Socialdemokraternas budgetförslag är oförändrat sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1 Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2 Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3 Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4 Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 187 320 000 kronor
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 287 946 000 kronor
Äldreomsorg 351 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 110 312 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet 132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 227 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022

Yttrande
Ärendets gång
Ärendet inleds med anföranden från kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och representanter för respektive parti i kommunfullmäktige. Därefter fortsätter ärendet att behandlas nämndsvis där tilläggs- och ändringsyrkanden som berör den aktuella nämndens arbetsområde behandlas efter avslutad debatt. Sist behandlas kommunstyrelsen och då fattas även beslut i ärendet.

Inledning
Inledningsanföranden hålls av Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Anders Wickberg (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD).

Socialnämnden blivande äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden
Dick Bengtson (M), Carl-Johan Karlson (S), Kristjan Vaigur (S), Anna Lund (KD), Gerd Dufberg (M), Per Carlberg (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Mats Larsson (L), Susann Ronström (S), Peter Freij (M), Peter Söderlund (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden blivande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tony Thorén (L) adjungerad, Kristjan Vaigur (S), Leif Kennerberg (KD), Peter Bylund (MP), Per Carlberg (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Byggnadsnämnden
Dick Bengtson (M), Lennart Jönsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Kultur- och fritidsnämnden
Liselotte Stjernfeldt (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Karin Ljung (S), Mikael Ordenius (MP), Beatrice Rubeling (S), Agneta Hansson (L), Leif Kennerberg (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Barn- och utbildningsnämnden
Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Åsa de Mander (L), Marika Marklund (KD), Sara Granestrand (S), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP), Anders Wickberg (SD), Mikael Fallmo (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S), Anders Wickberg (SD), Anna Lund (KD), Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP), Per Carlberg (SD), Mikael Ordenius (MP) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.
Yrkande
Yrkanden inledning
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis- Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.


Yrkanden Socialnämnden blivande äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden

Dick Bengtson (M), Anna Lund (KD), Gerd Dufberg (M), Mats Larsson (L), Peter Freij (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som avser verksamhetsområdena för blivande äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till kommunplan och budget för äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden blivande äldre- och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde nr 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområde nr 5. Äldreomsorg

Socialdemokraterna
Verksamhetsområde 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
1. Inrätta en träffpunkt för personer med funktionsnedsättningar, 1,5 mnkr
2. Införa en heltidstjänst med fokus på tillgänglighets- och funktionshinderfrågor
Verksamhetsområde 5. Äldreomsorg
3. Inrätta en träffpunkt för äldre, 1,5 mnkr
4. Äldre- och omsorgsnämndens budget förstärks med 5,5 mnkr för kvalitetshöjande insatser.

Miljöpartiet
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning
5. att skapa fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro - för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.
6. att skapa fler möjligheter till arbete för fler människor med funktionsnedsättning.
Verksamhetsområde 5 Äldreomsorg
7. att skapa fler mötesplatser för social samvaro och fysisk aktivitet.
8. att ta fram en plan om omsorg och särskilt boende som tillgodoser behovet i ett långsiktigt perspektiv, i samarbete med pensionärsorganisationerna.
9. att lägga egenregianbud vid ny upphandling av omsorgsverksamhet. Återinföra LOU inom hemtjänst och avskaffa LOV.
10. att utveckla en tydlig och transparent kommunikation till äldre, anhöriga och personal, vid förändringar av omsorgen.

Vänsterpartiet
Verksamhetsområde 4 och 5 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg
11. Budgeten för äldre- och omsorgsnämnden utökas för att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent från och med hösten 2019
12. Skapa ett aktivitetscentrum/en Träffpunkt för äldre och funktionsnedsatta
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning
13. Ökad bemanning i gruppboendena för personer med funktionsnedsättningar, 2 mnkr
14. Socialnämnden ges i uppdrag att avskaffa LOV inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning.

Sverigedemokraterna
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning
15. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
16. att Äldre- och omsorgsnämnden upprättar ett handikappolitiskt handlingsprogram och upprätthåller detta över tid
Verksamhetsområde 5 Äldreomsorg
17. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet
18. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen
19. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen
20. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
21. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt Haningemodellen.
22. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda utbyggnader av trygghets- och seniorboenden
23. att Äldre- och omsorgsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsen aktivt arbetar för att återta beslut om nedläggning av Björkbacken
Verksamhetsområde 4 och 5 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg
24. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av karensdagar
25. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre och funktionshindersverksamheterna

Tilläggsyrkanden blivande arbetsmarknads- och socialnämnden
Verksamhetsområde nr 3. Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområde nr 8. Arbete och Integration

Socialdemokraterna
Verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg
26. Förstärka Individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete med 7 800 000 kronor.
27. Inrätta en familjecentral
Verksamhetsområde 8 Arbete och Integration
28. Tyresö ska garantera sommarjobb till alla ungdomar mellan 16-17 år, 2,2 mnkr.
29. I samverkan med övriga berörda parter arbeta aktivt med etableringsjobb

Miljöpartiet
Verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg
30. att stötta barn i Tyresös ekonomiskt utsatta hushåll.
31. att förstärka insatser för att minska droganvändningen bland Tyresös ungdomar.
Verksamhetsområde 8 Arbete och Integration
32. att erbjuda sommarjobb till alla 16-17-åringar i Tyresö kommun, inom kommunens verksamheter eller på företag i kommunen, samt kontinuerligt erbjuda praktikplatser och uppmuntra företag att ta emot praktikanter.
33. att inrätta offentligt skyddade anställningar, i syfte att öka självförsörjningsgraden.

Vänsterpartiet
Verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg
34. Det förebyggande arbetet förstärks och rättssäkerheten ökas, 5 mnkr
Verksamhetsområde 8 Arbete och Integration
35. Sommarjobb till elever med neuropsykiatriska funktionsskillnader, 1 mnkr
36. Utökad möjlighet till feriearbete ungdomar, 1,7 mnkr
37. Nämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att ordna praktikplatser inom de yrkesprogram som ungdomarna på språkintroduktionsprogrammet kan söka till.

Sverigedemokraterna
Verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg
38. att Social- och arbetsmarknadsnämnd ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke medborgare
Verksamhetsområde 8 Arbete och Integration
39. att ge Social- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag tillsammans med kommunstyrelsen att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen
40. att Social- och arbetsmarknadsnämnd ges i uppdrag att utreda möjligheterna för etablerandet att ett återvandringskontor
41. att Social- och arbetsmarknadsnämnd ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden blivande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Leif Kennerberg (KD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till kommunplan avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.


Tilläggsyrkanden blivande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde nr 6. Gymnasieskola
Verksamhetsområde nr 7. Vuxenutbildning

Socialdemokraterna
Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola
42. Utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda de elever som behöver det, tillgång till sommargymnasium.
Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning
43. Utöka vuxenutbildningen med 1,4 mnkr.

Miljöpartiet
Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola
44. att få fler elever att fullfölja utbildningen och fler med behörighet till högskola.
45. att fördela resurserna mer jämställt dels mellan pojk- och flickdominerade program och dels för jämställd rekrytering till de olika programmen.
46. att stärka elevhälsan för ökat välmående och mindre psykisk ohälsa.
Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning
47. att samverka mer lokalt med näringsliv och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av vuxenutbildningen i Tyresö.

Vänsterpartiet
Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola
48. En elevcoach anställs vid Tyresö gymnasium, 0,5 mnkr
49. Studieresa till Auschwitz för en årskurs på Tyresö gymnasium, 0,3 mnkr.
50. Nämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda vad som behövs för att fler elever ska nå behörighet till gymnasiet samt utvärdera sommarskolan.
Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning
51. Stödet till elever på C3L med neuropsykiatriska funktionsvariationer stärks, 1 mnkr.

Sverigedemokraterna
Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola
52. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla de teoretiska linjerna i Tyresö gymnasium och förbättra de praktiska linjerna.
53. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att införa åtgärder gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
54. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ger gymnasieskolan i uppdrag att stärka samarbetet med det lokala näringslivet
Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning
55. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ställa högre krav på asylsökande som får bidrag av kommunen via ett kunskapsprov på SFI och samhällsorientering.
56. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att vuxenutbildningen skall vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en god möjlighet till vidareutbildning.

Yrkanden byggnadsnämnden
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör byggnadsnämnden verksamhetsområde.

Lennart Jönsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan och tilläggsyrkanden avseende byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Tilläggsyrkanden byggnadsnämnden
Verksamhetsområde nr 15. Bygglovsverksamhet

Socialdemokraterna
57. Tyresö kommun ska uppnå full avgiftsfinansiering i den del som kan avgiftsfinansieras

Miljöpartiet
58. att uppmuntra kommuninvånarna till miljö- och klimatanpassat byggande.

Yrkanden kultur- och fritidsnämnden
Liselotte Stjernfeldt (M), Agneta Hansson (L) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Karin Ljung (S) och Beatrice Rubeling (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till kommunplan avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till kommunplan och tilläggsyrkanden avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.


Tilläggsyrkanden kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar

Socialdemokraterna
59. Sänka avgifterna till kulturskolan, 700 tkr
60. Förstärkt stöd till kultur- och föreningsliv, 1 mnkr
61. Nolltaxa för pensionärs- och funktionshinderorganisationer för lokaler under dagtid.

Miljöpartiet
62. att verka för mer likvärdigt stöd till idrott, kultur och föreningsliv för barn och ungdomar, lika till flickor och pojkar, transparent och med kriterier som är lika och kända av alla.
63. att erbjuda mötesplatser och verksamhet för unga i samtliga kommundelar.

Vänsterpartiet
64. Ökade öppettider på fritidsgårdarna och utökad fältverksamhet, 2 mnkr
65. Sänkta avgifter kulturskolan, 1,3 mnkr
66. Söndagsöppet biblioteket i Tyresö Centrum, 0,45 mnkr.
67. Gratis föreningslokaler till pensionärs- och handikappföreningarna, 0,16 mnkr.
68. Lokalhyra första Träffpunkten, 1 mnkr

Sverigedemokraterna
69. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider
70. att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet
71. att Kultur- och fritidsnämnden inte får rikta kulturstöd till att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld
72. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun
73. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag för utformning av ett "idrottens hus" men syfte att fungera som en mötesplats för idrottsverksamheter samt vara plats för individuella idrottsverksamheter
74. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att upprätta ett E-sportcenter i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.


Yrkanden barn- och utbildningsnämnden
Anki Svensson (M), Åsa de Mander (L), Marika Marklund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Martin Nilsson (S) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.


Tilläggsyrkanden barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde nr 1. Förskola och pedagogisk omsorg
Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Socialdemokraterna
Verksamhetsområde 1 och 2 Förskola och pedagogisk omsorg samt
Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
75. Minska barngrupperna i förskolan och klasserna i grundskolans tidiga årskurser, samt höja lärartätheten. Kostnad 8 000 000 kronor
76. Stärka den centrala elevhälsan i skola och förskola, 1,8 mnkr
77. NPF-säkra skolor och förskolor genom kompetensutveckling och anpassning av lärmiljöer.
78. Kriterierna för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd och det sociodemografiska tillägget utreds och förstärks med 3 mnkr.
79. Tillsätta en barnombudsman
Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
80. Stärka fritidshemmen, kostnad 2 mnkr.

Miljöpartiet
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg
81. att öka tidiga insatser i samarbete med förskola, skola, barnavårdscentral m.fl. för att minska antalet barn och ungdomar som far illa i hemmet.
82. att öka personaltätheten, och andelen (årsarbetande) förskollärare och fritidspedagoger samt minska barngruppernas storlek.
83. att göra förskolan giftfri, 50 procent ekologiska livsmedel, mat lagad från grunden och endast ekologisk frukt och grönt.
84. att erbjuda 30 timmars förskola för barn till föräldralediga
Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
85. att utvärdera "en skola för var och en" och säkerställa att varje elev i tidiga årskurser får stöd och kan uppnå bra läs-, skriv- och mattekunskaper.
86. att öka hälsofrämjande insatser för elever och personal, stärka elevhälsan och arbete mot mobbning, förebygga och minska psykisk ohälsa.

Vänsterpartiet
Verksamhetsområde 1 och 2 Förskola och pedagogisk omsorg samt Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
87. Centralt ökat tilläggsbelopp för barn med särskilda behov, 5 mnkr.
88. Stärkt sociodemografiskt tillägg, 2 mnkr
89. Nämnden får i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret utreda nuvarande hyressättningssystem.
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg
90. Fortsatt arbete med att minska småbarnsgrupperna på förskolan, 2,5 mnkr
91. Anställ två genuspedagoger vid förskolan, 1 mnkr
Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem"
92. "Anpassningsbidrag", vikariepool och förstärkt elevhälsa, 10 mnkr.
93. Ökad personaltäthet fritidshemmen, 4 mnkr.
94. Nämnden får i uppdrag att utreda om urvalskriterierna för det sociodemografiska tillägget och tilläggs/belopp verksamhetsstöd når de elever som bäst behöver stöd.

Sverigedemokraterna
Verksamhetsområde 1 och 2 Förskola och pedagogisk omsorg samt Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
95. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
96. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor- och skolor inte använder sig av könsneutral genuspedagogik
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg
97. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
98. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdra att tillse så att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans
99. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsätta riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer
100. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att endast anställa rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken
101. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd
102. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så åtgärder tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
103. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag
104. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa jourskola för elever som på grund av långvariga sociala problem inte fungerar i den vanliga skolan
105. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att inför ett antal administrativa lärarassistenttjänster i grundskolan

Yrkanden kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Anna Lund (KD), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.


Tilläggsyrkanden kommunstyrelsen
Verksamhetsområde nr 10. Plan och exploatering
Verksamhetsområde nr 11. Väghållning och park
Verksamhetsområde nr 12. Miljö och trafik
Verksamhetsområde nr 13. Vatten och avlopp
Verksamhetsområde nr 14. Renhållning
Verksamhetsområde nr 16. Näringsliv
Verksamhetsområde nr 17. Gemensam verksamhet
Verksamhetsområde nr 18. Kommunalförbund
Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet
Verksamhetsområde nr 20. Tyresö Bostäder AB
Verksamhetsområde nr 21. Övriga bolag

Socialdemokraterna
Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik
106. Utöka naturskolan till att gälla fler årskurser, 250 tkr
Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
107. Trygga anställningar, heltidstjänster ska vara norm.
Verksamhetsområde 20 Tyresö Bostäder AB
108. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå en ändring av ägardirektiven för Tyresö Bostäder så att uppdrag avseende minskad klimatpåverkan och förstärkning företagets miljöprofil förs in.
109. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå en ändring av ägardirektiven för Tyresö Bostäder för att förhindra att eventuella ombildningar till bostadsrätter genomförs.

Miljöpartiet
Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
110. att bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 50 procent hyresrätter vid byggande av flerbostadshus.
111. att planera transportsnålt för minskad miljöpåverkan och lägre hyror och bostadsrättsavgifter.
112. att utreda åtgärder för att stärka Tyrestakilen samt göra grönkompensation vid exploateringar
Verksamhetsområde 11 Väghållning och park
113. att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet.
Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik
114. att ta fram ett miljöprogram i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
115. att kartlägga och fasa ut produkter och anläggningar som innehåller mikroplaster. Moratorium för nya konstgräsplaner innan mer kunskap finns om omhändertagande av mikroplaster.
116. att skärpa ambitionen i cykelplanen, satsa på cykling - ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ett bra skyltat cykelnät, fler separerade cykelvägar, mål om hur mycket cyklingen ska öka i förhållande till regionens mål om 20% till år 2030.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp
117. att minska utsläppen från enskilda avlopp. Tyresö kommun ska stödja alternativa miljöanpassade VA-lösningar i områden där det kan förbättra vattenkvaliteten och uppnå mindre miljöbelastning, samt bidra till minskade investeringskostnader.
118. att ta initiativ till att arbeta mer aktivt med kommunerna inom Tyresån avrinningsområde för att klara att uppnå god ekologisk status 2021.
Verksamhetsområde 16 Näringsliv
119. att ta fram modeller för samverkan mellan Tyresö kommun och aktörer inom näringslivet för att bidra till fler arbetstillfällen, lärlings- och praktikplatser, så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden får in en fot i arbetslivet och att alla 16-17-åringar kan erbjudas sommarjobb inom kommunen.
Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
120. att inrätta en tvärpolitisk barngrupp, med företrädare för de politiska partierna och representanter för organisationer som arbetar med barns rättigheter i kommunen.
121. att pröva arbetstidsförkortning inom t.ex. socialförvaltningen.
Verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet
122. att arbeta för större delaktighet, med särskilda insatser riktade mot de bostadsområdena med ett valdeltagande under 70 procent.
Verksamhetsområde 20 Tyresö Bostäder AB
123. att öka andelen hyresrätter under mandatperioden och fler ungdomslägenheter.

Vänsterpartiet
Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
124. Tillgängligheten för funktionsnedsatta i ute- och innemiljön ska inventeras och förbättras
125. Budgeten för kommunstyrelsen utökas med 0,5 mnkr för att inrätta en tjänst som jämställdhetsutvecklare.
126. Budgeten för kommunstyrelsen utökas med 0,5 mnkr för att inrätta en tjänst som arbetsmiljösamordnare.
127. Budgeten för kommunstyrelsen utökas med 0,5 mnkr för att inrätta en tjänst som barnombudsman.
128. Budgeten för kommunstyrelsen utökas med 0,375 mnkr i syftet att utöka tjänsten som tillgänglighetssekreterare för KFR till heltid.
129. HR-avdelningen får i uppdrag att undersöka skillnader i lönesättning mellan män och kvinnor i syfte att ta fram en plan för att minska dessa.
130. HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för att minska sjuktalen bland våra anställda.

Sverigedemokraterna
Verksamhetsområde nr 10. Plan och exploatering
131. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med framtagande av detaljplaner, planera för framtida nyproduktion av skyddsrum
132. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med detaljplanearbete ställa högre krav på att parkeringsplatser byggs under mark istället för ovan mark
133. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att ett kostnadstak på 200 000 kr ska gälla vid uttag av gatukostnader i kommunen.
Verksamhetsområde nr 13. Vatten och avlopp
134. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att den kommunala VA-verksamheten drivs på det för brukarna mest kostnadseffektiva sätt för att trygga god vattenkvalitet och miljö.
Verksamhetsområde nr 17. Gemensam verksamhet
135. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd
136. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa Staffantorpsmodellen för att på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt följa bosättningslagen
137. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun
138. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun.
139. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla modulbostäderna i Tyresö
140. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra
141. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla anställda inom kommunen
142. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att efterleva tiggeriförbudet
143. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid
144. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända migranter
145. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet
146. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade.
147. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa det av Sverigedemokraterna föreslagna flerpunktsprogrammet för att i hög grad utöka sitt brottsförebyggande arbete
148. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor
Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet
149. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige
Verksamhetsområde nr 20. Tyresö Bostäder AB
150. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ändring av ägardirektiven för Tyresö Bostäder så att 25 % av alla lediga hyresrätter inte längre går till nyanlända
Verksamhetsområde nr 21. Övriga bolag
151. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att avyttra den av kommunen ägda vindkraften


Yrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspukt 1
Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona.

Miljöpartiet yrkar att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,80 kronor per skattekrona.

Vänsterpartiet yrkar att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,75 per skattekrona

Beslutspunkt 2
Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
Yrkanden
Miljöpartiet yrkar att vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden fastställs enligt Miljöpartiets förslag.

Vänsterpartiet yrkar att vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.

Beslutspunkt 3
Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Miljöpartiet yrkar att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Vänsterpartiet yrkar att särskilda uppdrag anges för verksamhetsområden fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Sverigedemokraterna yrkar att särskilda uppdrag anges för verksamhetsområden fastställs enligt det egna budgetalternativet.


Beslutspunkt 4
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 187 320 000 kronor
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 287 946 000 kronor
Äldreomsorg 351 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 110 312 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet 132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 227 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Miljöpartiet yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Vänsterpartiet yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Sverigedemokraterna yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs enligt det egna budgetalternativet.

Beslutspunkt 5
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

Yrkande
Miljöpartiet yrkar att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut med tillägg för Miljöpartiets satsningar.

Beslutspunkt 6
Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.

Yrkanden
Vänsterpartiet yrkar avslag med hänvisning till eget förslag om höjning av skattesatsen.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till beslutspunkten undantaget delen om oförändrad skattesats 2019-2022.

Beslutspunkt 7
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 omarbetas enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Miljöpartiet yrkar att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 omarbetas enligt det Miljöpartistiska budgetalternativet.

Vänsterpartiet yrkar att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 omarbetas enligt det Vänsterpartistiska budgetalternativet.

Beslutspunkt 8
Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.

Beslutspunkt 9
Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.

Beslutspunkt 10
Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.

Yrkanden
Nya och utökade investeringar omarbetas enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet och förs in i investeringsprogrammet.
Nya och utökade investeringar återremitteras för att omarbetas enligt Miljöpartiets budgetalternativ och förs sedan in i investeringsprogrammet.
Vänsterpartiet yrkar i första hand på att nya och utökade investeringar återremitteras för att omarbetas enligt det egna budgetalternativet för att sedan föras in i investeringsprogrammet och i andra hand på avslag.

Beslutspunkt 11
Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.

Yrkanden
Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen omarbetas enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Investeringsprogrammet återremitteras för att omarbetas enligt Miljöpartiets förslag till investeringsprogram.

Vänsterpartiet yrkar i första hand att investeringsprogrammet återremitteras för att omarbetas enligt det egna budgetalternativet och i andra hand på avslag.

Beslutspunkt 12
Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.

Yrkanden
Miljöpartiet yrkar att lån får tas upp inom en ram på 1 400 miljoner kronor.
Vänsterpartiet yrkar avslag med hänvisning till det egna budgetalternativet.

Beslutspunkt 13
Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.

Beslutspunkt 14
Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutspunkt 15
Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.

Beslutspunkt 16
Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
* reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
* reviderad taxa för renhållningsavgifter
* reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att taxorna omarbetas enligt det egna budgetalternativet.

Beslutspunkt 17 Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.

Beslutspunkt 18
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att kommunplan för 2019-2022 godkänns i övrigt enligt Socialdemokraternas budgetförslag.

Miljöpartiet yrkar att kommunplan för 2019-2022 godkänns i övrigt enligt Miljöpartiets budgetförslag.

Vänsterpartiet yrkar att kommunplan för 2019-2022 godkänns i övrigt enligt Vänsterpartiets budgetförslag.

Sverigedemokraternas yrkar att kommunplan för 2019-2022 godkänns i övrigt enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
Yrkande 1
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 26 ja, 20 nej, 4 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 3
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 26 ja, 20 nej, 4 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 4
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 5
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 6
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 7
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 8
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 9
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 10
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 11
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 12
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 13
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 3.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 15
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 16
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 17
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 18
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 19
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 20
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 46 ja,4 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 4.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 21
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 22
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 23
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 26 ja,4 nej, 20 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 5.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 24
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 25
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.


Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Yrkande 26
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 27
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 28
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 6.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 29
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 30
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 31
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 32
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 7.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 33
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 34
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 2 nej, 18 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 8.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 37
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 38
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 39
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 4 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 9.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 40
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 41
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.


Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 42
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 43
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 46
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 10.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 48
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 50
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.


Yrkande 51
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 52
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 53
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 54
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 55
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 56
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende byggnadsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 57
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 58
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 59
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 11.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 60
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 61
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 62
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 63
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 12.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.


Yrkande 64
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 65
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 66
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 67
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 68
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 69
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 70
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 71
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 72
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 73
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 74
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

 

 

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 75
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 16 nej, 4 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 13.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 76
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 14.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 77
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 15.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 78
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.


Yrkande 79
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 80
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 81
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 82
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 16.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 83
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 17.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 84
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 85
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 86
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja, 12 nej och 13 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 18.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 87
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 88
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 2 nej och 19 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 19.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 89
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 90
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.


Yrkande 91
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 92
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 93
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 94
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 20.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 95
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 96
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 97
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 21.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 98
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 99
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja, 4 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 22.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 100
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 101
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 102
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 103
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 104
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 105
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja, 4 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 23.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Yrkande 106
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 107
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 24.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 108
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 109
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 25.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 110
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 111
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 112
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 7 nej och 14 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 26.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 113
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 27.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 114
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 28.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 115
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 116
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 117
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 118
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 119
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 120
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 121
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 122
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 123
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 124
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 125
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 126
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 127
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 29.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 128
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 6 nej och 15 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 30.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 129
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 130
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 131
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 132
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 133
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 134
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 135
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 136
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 137
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 31.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 138
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 139
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 140
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 141
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 142
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 32.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 143
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 144
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 145
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 146
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 147
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 148
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 149
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 33.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 150
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 34.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 151
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 22 ja, 8 nej och 21 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 35.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.


Beslutsgång kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspunkt 1
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokaternas förslag om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets förslag om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,80 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Västerpartiets förslag om att utdebiteringer för 2019 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 per skattekrona.


Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets yrkande om att vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs enligt Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokraternas yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Sverigedemokraternas yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020-2022 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020-2022 fastsälls enligt Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020-2022 fastsälls enligt Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020-2022 fastsälls enligt Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020-2022 fastsälls enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

Därefter ställer ordförandens frågan om kommunfullmäktige vill bifalla miljöpartiets yrkande om att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut, med tillägg för Miljöpartiets satsningar.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 6
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att utesluta orden om oförändrad skattesats ur beslutsmeningen enligt Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Vänsterpartiet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifallla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt det Miljöpartistiska budgetalternativet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt det Vänsterpartistiska budgetalternativet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.


Beslutspunkt 8 och 9
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att investeringarna återremitteras för att omarbetas enligt Miljöpartiets budgetalternativ för att sedan föras in i investeringsprogrammet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att investeringarna återremitteras för att omarbetas enligt Vänsterpartiets budgetalternativ och förs sedan in i investeringsprogrammet.

Ordföranden finner att fullmäktige fattar beslut om investeringar idag.

Ordförandens ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Socialdemokraternas förslag att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget nya och utökade investeringar utifrån det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4a och 4b förs in i investeringsprogrammet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets andrahandsyrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

 

Beslutspunkt 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att investeringsprogrammet återremitteras för att omarbetas enligt Miljöpartiets budgetalternativ.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att investeringsprogrammet återremitteras för att omarbetas enligt Vänsterpartiets budgetalternativ.

Ordföranden finner att fullmäktige fattar beslut om investeringsprogrammet idag.

Ordförandens ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget på investeringsprogram enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att investeringsprogrammet som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets andrahandsyrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 12
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets ändringsyrkande om att lån får tas upp inom en ram på 1 400 miljoner kronor.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med yrkande från Vänsterpartiet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 13, 14 och 15
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 16
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta taxorna enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 17
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspunkt 18
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2019-2022.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Socialdemokraternas förslag till kommunplan 2019-2022.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Vänsterpartiets förslag till kommunplan 2019-2022.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Miljöpartiets förslag till kommunplan 2019-2022.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Sverigedemokraternas förslag till kommunplan 2019-2022.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 2.pdf
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 slutversion, KF 2018-06-14.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version till KS.pdf
Sverigedemokraternas budgetförslag 2019, slutversion per 20180614.pdf
Vänsterpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019, slutversion.pdf
Miljöpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20180614.pdf (390 kb)
Bilagor
§ 64 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 slutversion KF 2018-06-14.pdf (2 023 kb) § 64 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 1.pdf (35 258 kb) § 64 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 2.pdf (22 907 kb) § 64 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf (2 141 kb) § 64 Miljöpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf (612 kb) § 64 Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf (597 kb) § 64 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf (1 010 kb) § 64 Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf (3 443 kb) § 64 Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.pdf (83 kb) § 64 Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version till KS.pdf (455 kb) § 64 Sverigedemokraternas budgetförslag 2019 slutversion per 20180614.pdf (1 588 kb) § 64 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf (128 kb) § 64 Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019.pdf (506 kb) § 64 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf (619 kb) § 64 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf (449 kb) § 64 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf (450 kb) § 64 Vänsterpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 slutversion.pdf (716 kb)