Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-11-14

Sammanträde 2018-11-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse

Dnr 2018/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige återkallar samtliga uppdrag i kommunstyrelsen.
2 Kommunfullmäktige väljer ny kommunstyrelse.
3 Beslutspunkten anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Ärendet kompletteras med ett ordförandeförslag.

2 Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier

Dnr 2018/KS 0360 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige återkallar samtliga presidieuppdrag i nämnder.
2 Kommunfullmäktige väljer nya presidier i nämnder.
3 Beslutspunkten anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagens 6 kapitel § 21 står följande "Fullmäktige ska bland nämndens
ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör
tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Om
den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti
som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får
fullmäktige välja ett nytt presidium."

Med hänvisning till förändrad majoritet i fullmäktige föreslås därmed fullmäktige
besluta att återkalla samtliga presidieuppdrag i nämnder samt välja nya presidier.
Beslutspunkten anses omedelbart justerad.

§101 Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse

Dnr 2018/KS 0359 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförandeförslag
Enligt kommunallagen kap 11 § 11, ska kommunfullmäktige fastställa skattesatsen innan november månads utgång. Ärenden, inte valärenden, måste passera kommunstyrelsen för att kunna hanteras av kommunfullmäktige. Tyresös kommunstyrelse hade för avsikt att hantera skattesatsen på sammanträde 2018-11-06 för att därefter fastställa densamma på kommunfullmäktiges möte den 22 november. Den tillträdande majoriteten i kommunstyrelsen föreslog en skattehöjning för 2019 vilket den frånträdande majoriteten i kommunstyrelsen ogillade. Istället för att som brukligt vid majoritetsskiften, släppa igenom den tillträdande majoritetens förslag valde den avgående majoriteten istället att återremittera ärendet.
 
Genom detta agerande är det ytterst svårt att se att skattesatsen hinner beslutas inom den tid som lagen föreskriver. Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns dessutom inga tecken på att den avgående majoriteten avsåg att sammankalla ett nytt möte för att i tid hinna behandla frågan om skattesatsen för 2019.
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige återkallar samtliga uppdrag i kommunstyrelsen och att en ny kommunstyrelse väljs.
 
Som stöd för förslaget hänvisar jag bland annat till följande paragrafer i kommunallagen med tillhörande författningskommentarer:
4 kap. 10 § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket
när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller vid förändringar i nämndorganisationen.
 
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.
 
Författningskommentar
Prop. 2016/17:171: I första stycket ges ett uttryckligt stöd för fullmäktige att återkalla alla förtroendeuppdrag i en nämnd under löpande mandattid och oberoende av vilken mandattid fullmäktige bestämt för de olika nämnderna enligt 6 kap. 18 och 19 §§. Även uppdragen för samtliga sådana förtroendevalda som anges i 2 § första stycket får återkallas. Återkallandet måste i sådant fall omfatta samtliga som innehar uppdrag enligt 2 § i kommunen eller landstinget. Återkallande av uppdrag får ske i två fall.
 
5 kap. 29 § Fullmäktige får hålla val utan föregående beredning.
 
Författningskommentar
Prop. 2016/17:171: Paragrafen innebär undantag från beredningstvånget i ärenden om val och avsägelse av uppdrag.
 
5 kap. 30 § De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning.
 
Författningskommentar
Prop. 2016/17:171: Paragrafen innebär undantag från beredningstvånget i ärenden där nyvalda fullmäktige under valår beslutar om ändrad mandattid för nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd.
 
Yttrande
Anders Linder (S), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Ordförandeförslag
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) biträder ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ordförandeförslaget om att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
 
Bilagor
§ 101, Ordförandeförslag, Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§101_prot_20181114.pdf (186 kb)

§102 Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier

Dnr 2018/KS 0360 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunallagens 6 kapitel § 21 står följande "Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium." Med hänvisning till förändrad majoritet i fullmäktige föreslås därmed fullmäktige besluta att återkalla samtliga presidieuppdrag i nämnder samt välja nya presidier. Beslutspunkten anses omedelbart justerad.
 
Ordförandeförslag
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ordförandeförslaget om att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20181114.pdf (164 kb)