Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan och återtagande av motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Återtagna motionerna som listas i beskrivningen av ärendet avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

Återtagande av motioner
Motion om utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention (Diarienr: 2018/KS 0212). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Johan Rydén från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.

Motion om barns och ungdomars fritidsmöjligheter (Diarienr: 2018/KS 0211). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.

Motion om att Tyresö kommun undersöker möjligheten till gröna lån (Diarienr: 2018/KS 0154). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.

Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner (Diarienr: 2018/KS 0070). Motionärerna Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius, Lilian Nylinder och Johan Rydén från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.

Motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever (Diarienr: 2017/KS 0366). Motionären Mikael Ordenius (MP) har meddelat att han väljer att återta motionen.

Motion om genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa (Diarienr: 2017/KS 0368). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Mikael Ordenius från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.

Motion - En skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor (Diarienr: 2017/KS 0370). Motionärerna Jannice Rockstroh och Alfonso Morales från socialdemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Johanna Schaub (S)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2019 och avser enbart ordförandeskapet, ej uppdraget som ordinarie ledamot.

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Thomas Sundblad (L)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Jonathan Fritzdorf (SD)
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Bjarne Vifell (SD)
ordinarie ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 januari 2019.
ersättare i barn och utbildningsnämnden

Johan Carlsson (SD)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 januari 2019.

Henrik Mellström (SD)
ordinarie ledamot i byggnadsnämnden

Ronnie Norén (SD)
ordinarie ledamot i äldre- och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
ersättare i byggnadsnämnden

Oliver Frimodig (SD)
ordinarie ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Sandra Ekengren (SD)
ersättare i äldre - och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.

5 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:
a) Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
b) Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
c) Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
d) Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 717 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 236 920 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 253 146 000 kronor
Äldreomsorg 361 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 107 712 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 470 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert 149 581 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 727 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

e) Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
f) Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
g) Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.

2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64

Beskrivning av ärendet
Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.

Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.

Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 217.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 reviderad 2018-11-27.pdf
Yrkande M C och KD förslag till budgetjustering 2019.pdf

6 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2018/KSTK 0038 83

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 § 163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade renhållningsordningen samt att den ska träda ikraft 1 januari och ersätta nuvarande lokala renhållningsordningen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 218.pdf
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf

7 Integritetspolicy

Dnr 2018/KS 0244 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Integritetspolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.

Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta integritetspolicyn.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 226.pdf
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

8 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2018/KS 0364 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.

Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.

Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-12-04 § 227.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

9 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare under perioden 1 januari 2019 och längst till och med 31 maj 2019

Dnr 2018/KS 0388 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kvarstår under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
2. Ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstår under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
3. Chefen för Medborgarfokus och Tekniska kontoret får i uppdrag att efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besluta om när dels kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, dels byggnadsnämndens ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman, slutligen flyttas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 6 september 2018, dock senast den 31 maj 2019. Vid den tidpunkt när ansvaret för myndighetsutövningen slutligen har överlämnats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund upphör delegationen enligt bilaga 1 automatiskt för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fattade den 6 september 2018 beslut om att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019 får ansvaret för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna inom förbundet. Som en följd av detta har kommunstyrelsens och byggnadsnämndens reglementen samt ett nytt förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen anpassats till fullmäktiges beslut.

Då beslutsprocessen hos de övriga medlemskommunerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har dröjt, behöver ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Tyresö kommun kvarstå hos kommunstyrelsen under en interimsperiod till dess ansvaret slutligen kan överlämnas till förbundet, dock längst till och med den 31 maj 2019. Därutöver behöver också ansvaret för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstå under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och som längst till och med den 31 maj 2019.

Chefen för Medborgarfokus och tekniska kontoret föreslås ges i uppdrag att, efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, fatta beslut om vid vilken tidpunkt som ansvaret för myndighetsutövningen slutligen överlämnas till förbundet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 227.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen etc under perioden 1 januari 2019 - 31 maj 2019.pdf

10 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0347 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.

Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige. Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.

I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige inrättar ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01 bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare samt beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 232.pdf
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

11 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019

Dnr 2018/KS 0306 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt att bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01. I kommunstyrelsen föreslogs att bestämmelserna kompletteras med det planerade nya utskottet under kommunstyrelsen med samma ersättningsnivå som för de övriga utskotten under kommunstyrelsen samt att posterna för utskottsordföranden separeras från rollen som kommunstyrelsens ordförande. Ersättningen till ordföranden i Tyresö bostäder ändrades också till 0,2 av ett heltidsarvode och för vice ordförande 0,1. Bestämmelser och bilagor har uppdaterats med dessa ändringar efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda_181112.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §204.pdf

12 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr 2018/KSP 0044

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga samt att de ska ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 236.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

13 Återkallande av ärenden

Dnr 2018/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avskriver återremitterade ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås återkalla och därmed avskriva följande ärenden som återremitterats vid fullmäktiges sammanträde den 14 november:

Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse (Diarienr: 2018/KS 0359)

Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier (Diarienr: 2018/KS 0360)

§127 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20181213.pdf (110 kb)

§128 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20181213.pdf (110 kb)

§129 Anmälan och återtagande av motioner

Dnr 2018/KS 0043 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Återtagna motionerna som listas i beskrivningen av ärendet avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.
 
Avskrivning av motioner
Motion om utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention (Diarienr: 2018/KS 0212). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Johan Rydén från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
 
Motion om barns och ungdomars fritidsmöjligheter (Diarienr: 2018/KS 0211). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
Motion om att Tyresö kommun undersöker möjligheten till gröna lån (Diarienr: 2018/KS 0154). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
 
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner (Diarienr: 2018/KS 0070). Motionärerna Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius, Lilian Nylinder och Johan Rydén från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
 
Motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever (Diarienr: 2017/KS 0366). Motionären Mikael Ordenius (MP) har meddelat att han väljer att återta motionen.

Motion om genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa (Diarienr: 2017/KS 0368). Motionärerna Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Mikael Ordenius från miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
 
Motion - En skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor (Diarienr: 2017/KS 0370). Motionärerna Jannice Rockstroh och Alfonso Morales från socialdemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen.
Beslut/Protokollsutdrag
§129_prot_20181213.pdf (191 kb)

§130 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i kultur- och fritidsnämnden godkänns.
3. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare efter ny sammanräkning
Thomas Plahn (C)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Anna Steele (C)
ny ersättare i kommunfullmäktige
Tina Rosén (V)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Tuula Tiilikainen (V)
ny ersättare i kommunfullmäktige
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Johanna Schaub (S)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2019 och avser enbart ordförandeskapet, ej uppdraget som ordinarie ledamot.
Thomas Plahn (C)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Thomas Sundblad (L)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.
 
Jonathan Fritzdorf (SD)
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Bjarne Vifell (SD)
ordinarie ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 januari 2019.
ersättare i barn och utbildningsnämnden
Johan Carlsson (SD)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 januari 2019.
Henrik Mellström (SD)
ordinarie ledamot i byggnadsnämnden
Ronnie Norén (SD)
ordinarie ledamot i äldre- och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
ersättare i byggnadsnämnden
Oliver Frimodig (SD)
ordinarie ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2019.
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
 
Sandra Ekengren (SD)
ersättare i äldre - och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§130_prot_20181213.pdf (178 kb)

§131 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:
a) Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
b) Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
c) Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
d) Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 717 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 236 920 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 253 146 000 kronor
Äldreomsorg 361 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 107 712 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 470 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert 149 581 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 727 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor
 
e) Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
f) Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
g) Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar en skriftlig för reservation (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.
 
Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.  Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.
 
Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Jannice Rockstroh (S), Christina Melzén (L), Christoffer Holmström (S), Sara Granestrand (S), Mikael Ordenius (MP), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (L), Martin Nilsson (S), Peter Freij (M), Lilian Nylinder (MP), Jerry Svensson (S), Leif Lanke (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Jairo Correa (V), Anders Wickberg (SD) och Anki Svensson (M) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Christina Melzén (L), Christoffer Holmström (S), Åsa de Mander (L), Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP) och Jairo Correa (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Dick Bengtson (M) yrkar att kommunplanen fastställs enligt gemensamt yrkande från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i kommunstyrelsen 2018-12-04 § 217 (bilaga). Anna Lund (KD), Peter Freij (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M) biträder yrkandet.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och i andra hand bifall till yrkandet från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsen förslag till beslut enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Vidare ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Dick Bengtson (M) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Dick Bengtson (M) med flera röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 217.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 reviderad 2018-11-27.pdf
Yrkande M C och KD förslag till budgetjustering 2019.pdf
Reservation M, C, KD Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 § 131.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 131.pdf

§132 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2018/KSTK 0038 83
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 § 163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade renhållningsordningen samt att den ska träda ikraft 1 januari och ersätta nuvarande lokala renhållningsordningen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 218.pdf
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf

§133 Integritetspolicy

Dnr 2018/KS 0244 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Integritetspolicyn antas.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.
 
Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta integritetspolicyn.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 226.pdf
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

§134 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2018/KS 0364 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.
 
Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.
 
Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.
 
Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.
 
Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-12-04 § 227.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

§135 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare under perioden 1 januari 2019 och längst till och med 31 maj 2019

Dnr 2018/KS 0388 006
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kvarstår under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
2. Ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstår under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
3. Chefen för Medborgarfokus och Tekniska kontoret får i uppdrag att efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besluta om när dels kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, dels byggnadsnämndens ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman, slutligen flyttas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 6 september 2018, dock senast den 31 maj 2019. Vid den tidpunkt när ansvaret för myndighetsutövningen slutligen har överlämnats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund upphör delegationen enligt bilaga 1 automatiskt för kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fattade den 6 september 2018 beslut om att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019 får ansvaret för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna inom förbundet. Som en följd av detta har kommunstyrelsens och byggnadsnämndens reglementen samt ett nytt förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen anpassats till fullmäktiges beslut.
 
Då beslutsprocessen hos de övriga medlemskommunerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har dröjt, behöver ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Tyresö kommun kvarstå hos kommunstyrelsen under en interimsperiod till dess ansvaret slutligen kan överlämnas till förbundet, dock längst till och med den 31 maj 2019. Därutöver behöver också ansvaret för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstå under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och som längst till och med den 31 maj 2019.
 
Chefen för Medborgarfokus och tekniska kontoret föreslås ges i uppdrag att, efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, fatta beslut om vid vilken tidpunkt som ansvaret för myndighetsutövningen slutligen överlämnas till förbundet.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 227.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen etc under perioden 1 januari 2019 - 31 maj 2019.pdf

§136 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0347 002
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.
 
Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige. Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.
 
I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige inrättar ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01 bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare samt beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 232.pdf
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

§137 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019

Dnr 2018/KS 0306 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt att bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.  I kommunstyrelsen föreslogs att bestämmelserna kompletteras med det planerade nya utskottet under kommunstyrelsen med samma ersättningsnivå som för de övriga utskotten under kommunstyrelsen samt att posterna för utskottsordföranden separeras från rollen som kommunstyrelsens ordförande. Ersättningen till ordföranden i Tyresö bostäder ändrades också till 0,2 av ett heltidsarvode och för vice ordförande 0,1. Bestämmelser och bilagor har uppdaterats med dessa ändringar efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda_181112.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §204.pdf

§138 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr 2018/KSP 0044
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.  
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
 
Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga samt att de ska ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 § 236.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

§139 Återkallande av ärenden

Dnr 2018/KS 0359 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige avskriver återremitterade ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås återkalla och därmed avskriva följande ärenden som återremitterats vid fullmäktiges sammanträde den 14 november:
Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse (Diarienr: 2018/KS 0359)
Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier (Diarienr: 2018/KS 0360)
Beslut/Protokollsutdrag
§139_prot_20181213.pdf (164 kb)