Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-03-28

Sammanträde 2019-03-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har två nya frågor lämnats in till sammanträdet.

Inger Gemicioglu (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om omvandling av naturområden till naturreservat i enlighet med motion som bifölls under mandatperioden 2010-2014.

Per Carlberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående ett eventuellt införande av marknadshyror.

Bilagor
Fråga angående omvandling av naturområden till naturreservat.pdf
Fråga angående marknadshyror (SD).pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari.

Interpellation 24 januari
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tryggheten i Tyresö (bilaga). Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om utökning av sekreterartjänsten för kommunala funktionshindersrådet (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om eventuella återvändande från Islamiska staten (IS), (bilaga).

Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om framtida kommunala äldreboendet Forellen (bilaga).

Bilagor
Interpellation om tryggheten i Tyresö (SD).pdf
Svar på interpellation om tryggheten i Tyresö.pdf
Interpellation om sekreterartjänst för funktionshindersfrågor.pdf
Interpellation om eventuella återvändande från Islamiska staten (SD).pdf
Interpellation angående framtida kommunala äldreboendet Forellen.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har sex nya motioner lämnats in till sammanträdet

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion angående entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion om att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har lämnat in en motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson har lämnat in en motion angående stärkt kameraövervakning (bilaga).

Johan Carlsson (SD) har lämnat in en motion om multisportanläggning i Tyresö (bilaga).

Bilagor
Motion om utvärdering av inkludering av elever i grundskolan.pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Mats Fält (M)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Klas Torstensson (M)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Richard Norin (C)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

5 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2019/KS 0044 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-04-04.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-04-04.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivs AB revidering markerad.pdf

6 Trafikstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 § 220 för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet. Trafikstrategin har nu reviderats och kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige att trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikstrategi.pdf
Trafikstrategi, reviderad 190228.pdf
Trafikstrategi reviderad 190228_Bilaga revideringsinformation.pdf

7 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket träder i kraft den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar från och med den 1 maj 2019 för Tyresös och Haninges arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förbundet kommer att arbeta förebyggande genom information, råd och anvisningar och med tillsyn genom bland annat inspektioner, prövning och provköp.

Arbetet med prövning och tillsyn finansieras dels med den taxa som fullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer, dels medlemsavgiften i delar där taxan inte är tillämplig. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har arbetat fram förslag till taxa att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 53.pdf
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare..pdf

8 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Föreslagna ändringar i § 5 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas att gälla från och med 2019-05-01.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer från och med den 1 maj 2019 ta över myndighetsansvaret inom alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Direktionen har för avsikt att delegera beslutanderätt i vissa frågor till ett utskott. Förbundet föreslår därför att § 5 i förbundsordningen kompletteras med tillägget Förbundsdirektionen bestämmer om utskott och beredningsorgan ska inrättas.

Förbundsdirektionen föreslår att respektive kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar av § 5 i förbundsordningen samt att den ska gälla från och med 2019-05-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 54.pdf
Begäran om ändring av förbundsordning.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2018 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1016.pdf

§18 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Inger Gemicioglu (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om omvandling av naturområden till naturreservat i enlighet med motion som bifölls under mandatperioden 2010-2014. Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Per Carlberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående ett eventuellt införande av marknadshyror. Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Ulrica Riis-Pedersen (C) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad (L) angående nedmonterade konstverket Metamorfos. Thomas Sundblad (L) besvarar frågan.

Dick Bengtson (M) ställer en fråga till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) angående tidsperioden för tillfälliga hyreskontrakt utan besittningsrätt som kommunen tecknar med nyanlända. Ajda Asgari (MP) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om omvandling av naturområden till naturreservat (V).pdf
Fråga angående marknadshyror (SD).pdf
Fråga angående konstverket Metamorfos (C).pdf
Fråga angående tillfälliga hyreskontrakt utan besittningsrätt för nyanlända (M).pdf

§19 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari.

Interpellation 24 januari
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tryggheten i Tyresö (bilaga). Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S), Maria Alves Persson (S), Jairo Correa (V), Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.


Interpellationer som lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om utökning av sekreterartjänsten för kommunala funktionshindersrådet (bilaga). Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Inger Gemicioglu (V) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om eventuella återvändande från Islamiska staten (IS), (bilaga). Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Per Carlberg (SD) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.


Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om framtida kommunala äldreboendet Forellen (bilaga). Interpellationen bordläggs och behandlas vid kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om tryggheten i Tyresö (SD).pdf
Svar på interpellation om trygghetsarbetet i Tyresö.pdf
Interpellation om utökning av sekreterartjänst för funktionshindersrådet (V).pdf
Interpellation om eventuella återvändande från Islamiska staten (SD).pdf
Interpellation angående framtida kommunala äldreboendet Forellen.pdf

§20 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Nio nya motioner lämnats in till sammanträdet

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion angående entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion om att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har lämnat in en motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd (bilaga).

Moderaterna Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson har lämnat in en motion angående stärkt kameraövervakning (bilaga).

Johan Carlsson (SD) har lämnat in en motion om multisportanläggning i Tyresö (bilaga).

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion om bullerminskande åtgärder för boende invid Maria Sofias väg (bilaga).

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion om att inrätta ett kulturhus i Tyresö (bilaga).

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten (bilaga).

Bilagor
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten.pdf

§21 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelser och entledigande på grund av valbarhetshinder godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Mats Fält (M)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Klas Torstensson (M)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Ronnie Widmark (SD)
nämndeman i Nacka Tingsrätt

Anja Eklund (MP)
ersättare i valnämnden

Amjad Mccool (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lilian Nylinder (MP)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Följande personer entledigas på grund av valbarhetshinder enligt KL 9 kap 7 § där det föreskrivs att en förbundsmedlem i ett kommunalförbund får till ledamot eller ersättare i förbundets beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Lennart Jönsson (S)
ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Margareta Ternstedt (L)
ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund


Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Richard Norin (C)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Harald Lindkvist (MP)
ersättare i valnämnden

Anja Eklund (MP)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Tony Thorén (L)
ny ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20190328.pdf (178 kb)

§22 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2019/KS 0044 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-04-04.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-04-04.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivs AB revidering markerad.pdf

§23 Trafikstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunfullmäktiges beslut
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2019-03-13 § 44 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-03-13 § 44 (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-03-13 § 44 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 § 220 för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet. Trafikstrategin har nu reviderats och kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige att trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Yttrande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Fredrik Bergkvist (M), Anita Mattsson (S), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S), Hampus Degramo (M) och Anna Lund (KD) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att det under revideringspunkt 22 läggs till ", dock ej tunnelbana". Fredrik Bergkvist (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Hampus Degramo (M) och Anna Lund (KD) biträder yrkandet. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande.

Anita Mattson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå ändringsyrkandet från Anki Svensson (M) röstar ja.
Den som vill bifalla ändringsyrkandet från Anki Svensson (M) yrkande röstar nej.

Resultat: 26 ja, 19 nej och 6 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet från Anki Svensson (M)

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 44.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikstrategi.pdf
Trafikstrategi, reviderad 190228.pdf
Trafikstrategi reviderad 190228_Bilaga revideringsinformation.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-13 § 44.pdf
Reservation SD Trafikstrategi.pdf
Särskilt yttrande M C KD Trafikstrategi.pdf
Särskilt yttrande V Trafikstrategi.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-03-28 § 23.pdf

§24 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket träder i kraft den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar från och med den 1 maj 2019 för Tyresös och Haninges arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förbundet kommer att arbeta förebyggande genom information, råd och anvisningar och med tillsyn genom bland annat inspektioner, prövning och provköp.

Arbetet med prövning och tillsyn finansieras dels med den taxa som fullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer, dels medlemsavgiften i delar där taxan inte är tillämplig. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har arbetat fram förslag till taxa att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 53.pdf
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare..pdf

§25 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Föreslagna ändringar i § 5 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas att gälla från och med 2019-05-01.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer från och med den 1 maj 2019 ta över myndighetsansvaret inom alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Direktionen har för avsikt att delegera beslutanderätt i vissa frågor till ett utskott. Förbundet föreslår därför att § 5 i förbundsordningen kompletteras med tillägget Förbundsdirektionen bestämmer om utskott och beredningsorgan ska inrättas.

Förbundsdirektionen föreslår att respektive kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar av § 5 i förbundsordningen samt att den ska gälla från och med 2019-05-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 54.pdf
Begäran om ändring av förbundsordning.pdf

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2018 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1016.pdf