Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-05-16

Sammanträde 2019-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april.

Ronnie Norén (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (bilaga).

Bilagor
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (SD).pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelse som lämnats in till sammanträdet
Wilmer Roslund (M)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.*

- Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning samt revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 33.pdf
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö bostäders styrelseprotokoll Årsredovisning Tyresö vindkraft 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Vindkraft AB 2018.pdf

7 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder

Dnr 2019/KS 0215 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från och med den 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta om ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från den 1 oktober 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

8 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i enlighet med kommunkansliets förslag samt att reglementet gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

9 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för valnämnden att gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2019 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1043.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1040.pdf

§38 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001
 
Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.
 
Dick Bengtson (M) ställer en fråga till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om eventuella initiativ för att uppnå budget i balans (bilaga). Ajda Asgari (MP) besvarar frågan.
 
Bilagor
Fråga från Dick Bengtson (M) till arbetsmarknads- och socialnämndens ordf om initiativ för att uppnå budget i balans.pdf

§39 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001
 
Beskrivning av ärendet
En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april. En ny interpellation lämnas in till sammanträdet
 
Interpellation som bordlades vid sammanträdet den 25 april
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (bilaga). Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Ronnie Norén (SD), Anita Mattsson (S), Peter Freij (M), Dick Bengtson (M), Susann Ronström (S), Martin Nilsson (S) och Tony Thorén (L) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 16 maj
Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kommunens planering av äldreomsorgen. (bilaga). Anita Mattsson (S) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Bilagor
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (SD).pdf
Svar på interpellation om Björkbackens bevarande.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens äldreomsorgsplanering.pdf

§40 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20190516.pdf (110 kb)

§41 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Helen Dwyer (C)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Emil Kennerberg (KD)
ersättare i kommunfullmäktige
Wilmer Roslund (M)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sandra Ekengren (SD)
ersättare i äldre- och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Jörgen Nilsson (SD)
ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden
Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20190516.pdf (175 kb)

§42 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.*
 
Jäv
- Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning samt revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 79.pdf
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§43 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö bostäders styrelseprotokoll Årsredovisning Tyresö vindkraft 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Vindkraft AB 2018.pdf
Särskilt yttrande SD kommunfullmäktige 2019-05-16 § 43.pdf

§44 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder

Dnr 2019/KS 0215 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från och med den 1 oktober 2019.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-05-08
§ 93 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta om ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från den 1 oktober 2019.
 
Yttrande
Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 93.pdf
Tjänsteskrivelse Kompletterande ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf
Särskilt yttrande SD Kompletterande ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

§45 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i enlighet med kommunkansliets förslag samt att reglementet gäller tillsvidare.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 94.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

§46 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för valnämnden att gälla tillsvidare.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

§47 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2019 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.
 
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1043.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1040.pdf