Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 januari 2020.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggning av barn som eventuellt blivit bortförda.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf

3 Anmälan av nya motioner samt återtagande av motion

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Återtagna motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Sexton motioner har lämnats in till sammanträdet

Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in nio motioner enligt nedan:
- motion om att kommunens verksamheter ska upphöra med användningen av engångsartiklar av plast,
- motion om dansbana i Gimmersta hage,
- motion om att inrätta en tjänst som arbetar med prevention av fallskador hos äldre,
- motion om djur i äldreomsorgen,
- motion ”Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent”
- motion om bullerminskande åtgärder,
- motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen,
- motion om att Storängen inte ska vara aktuell som masshanteringsplats,
- motion om tillgänglig konst för alla.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa ett stopp för mottagande av migranter i Tyresö.

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Anders Wickberg har lämnat in en motion om revidering av översiktsplanen för Tyresö kommun.

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg har lämnat in en motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnar in fyra motioner enligt nedan:
- motion om att minska buller och avgaser på Tyresövägen,
- motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun,
- motion om att barnperspektiv behövs i planprocessen
- motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.

Återtagande och avskrivning av motion
Motion om att teckna avtal om Forellen för att säkra tillgången på vård - och
omsorgsplatser (Diarienummer 2019/KS 0227 001) Motionärerna Peter Freij och Anki Svensson från moderaterna har meddelat att de väljer att återta motionen. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

Bilagor
Motion, Upphör med engångsartiklar i plast.pdf
Motion, Dansbana i Gimmersta hage.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion, Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf
Motion om revidering av översiktsplanen för Tyresö kommun.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf
Motion om att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman.pdf
Motion om barnperspektiv i planprocessen.pdf
Motion om självförsvar för tjejer.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning Anna Eriksson (M) ny ledamot efter Fredrik Saweståhl (M)

Henrik Oscarson (M)
ny ersättare efter Anna Eriksson (M)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Mikael Halvarsson (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i byggnadsnämnden

Anna Lund (KD)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Daniel Johansson (SD)
ersättare i kommunfullmäktige

Annika Henningsson (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, avsägelsen gäller från och med den 1 maj 2020
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från och med den 1 maj 2020
2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 maj 2020

Anna Eriksson (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Wilmer Roslund (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Jairo Correa (V)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ersättare i valnämnden
ordinarie ledamot i fullmäktiges valberedning

Joakim Berg (SD)
nämndeman i Nacka Tingsrätt

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ulf Perbo (KD)
ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Anna Lund (KD)

Mattias Eriksson (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Perbo (KD)

Jeanette Hellmark (M)
ny ledamot i kommunstyrelsen efter Annika Henningsson (M), from den 1 maj 2020

Eva von Vogelsang (M)
ny 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden efter Annika Henningsson (M), fr.o.m. den 1 maj 2020
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jeanette Hellmark (M) fr .o.m. den 1 maj 2020

5 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0123 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
2. Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.
3. Resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer for god ekonomisk hushållning där riktlinjer for resultatutjämningsreserv (RUR) ingår.

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige besluter om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet är att peka på de långsiktiga förutsättningarna och målen för kommunens ekonomiska hushållning. I Tyresö kommun är dessa mål uttryckt dels i kommunens Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö samt i Kommunplanen där även kommunens finansiella mål framgår.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska förutsättningarna för kommunen över en konjunkturcykel.

Utvärderingen av följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås ske i samband med årsredovisningen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
2. Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.
3. Resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i
kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Bilagor
Kommunstyreslsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
resultatutjämningsreserv.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2. I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på -34 358 338 kr anses reglerat.
3. Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
4. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.
5. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för
utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.

Ärendet har återigen beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2. I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på -34 358 338 kr anses reglerat.
3. Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
4. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.

Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års granskningar samt revisionsrapport från Ernst & Young AB har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 Årsredovisning för Tyresö kommun.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KSapril.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19
Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf
Revisionsberättelse Tyresö kommun 2019.pdf
Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse för 2019.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019.pdf

7 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder AB

Dnr 2020/KS 0086 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
3. Den av kommunfullmäktige utsedda bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
- att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
- att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2019 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
koncernredovisning samt ger bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
- att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
- att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2019.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse - signerad
version.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning och koncernredovisning 2019 200331.pdf
Tybo granskningsrapport 2019.pdf
Revisionsrapport Tyresö bostäder AB 2019.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2019.pdf
Granskningsrapport Tyresö Vindkraft AB.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.
2. Tyresö kommuns ledamöter i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*
* Ledamöter i kommunfullmäktige som även har uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2019.

Revisorerna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 41.pdf
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och
hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

9 Senarelagd budgetprocess inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.

Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats,
beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en preliminär ekonomiplan för 2021 med volymberäkningar för nämnderna som bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Senarelagd budgetprocess inför 2021.pdf

10 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544.051

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs.
2. Taxan gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Taxa för bygglov, plan och geografisk information behöver revideras med avseende på momssats för tjänsten utstakning (tabell A16) då Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Skatteverket fastslagit att det ska vara moms på tjänsten. Från att ha varit momsfritt blir momssatsen 25 procent för tjänsten. Den reviderade taxan föreslås börja r gälla 1 juni 2020.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den reviderade taxan för bygglov, plan och geografisk information fastställs och gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för bygglov plan och geografisk information.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020 - med ändringar.pdf

11 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans

Dnr 2020/KS 0113 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
2. Kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av rådande Corona-pandemin och risken för smittspridning har frågan om distansdeltagande i kommunens beslutande organ aktualiserats. I 5 kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I 5 kap. 72 § kommunallagen anges att det i kommunfullmäktiges arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras med ett nytt stycke nummer 4, Deltagande på distans, som innebär att deltagande på distans för kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas.

Tekniska förutsättningarna för att uppfylla samtliga angivna krav är i dagsläget inte till fullo utredda. Därför föreslås kommunstyrels en föreslå fullmäktige att kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska kraven enligt kommunallagens 5 kap 16 § avseende deltagande på distans samt de tekniska krav som webb - och radiosändning av sammanträdena ställer.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas samt att kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att
möjliggöra deltagande på distans.pdf
Reviderad Arbetsordning för KF med synliga ändringar.pdf

12 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

13 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

14 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föres lår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2019 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -01-28 § 1007.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020 -01-30 § 9.pdf

§13 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001
 
Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson (M) ställer en fråga till arbetsmarknads- och socialnämndens
ordförande Ajda Asgari (MP) angående kraven på  att även söka arbeten utanför den egna kompetensprofilen i samband med ansökan om försörjningsstöd. Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Dick Bengtson (M) om försörjningsstöd pga arbetslöshet till ordf i ASN Ajda Asgari (MP).pdf

§14 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001
 
Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 januari 2020.
 
Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till  kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggning av barn som eventuellt blivit bortförda. Interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf

§15 Anmälan av nya motioner samt återtagande av motion

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
2.  Återtagna motionen avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Sexton motioner har lämnats in till sammanträdet. 
 
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in nio motioner enligt nedan:
-  motion om att kommunens verksamheter ska upphöra med användningen av engångsartiklar av plast,
-  motion om dansbana i Gimmersta hage,
-  motion om att inrätta en tjänst som arbetar med prevention av fallskador hos äldre,
-  motion om djur i äldreomsorgen,
-  motion ”Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent”
-  motion om bullerminskande åtgärder,
-  motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen,
-  motion om att Storängen inte ska vara aktuell som masshanteringsplats,
-  samt motion om tillgänglig konst för alla.
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa ett stopp för
mottagande av migranter i Tyresö.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Anders Wickberg har lämnat in en motion om revidering av översiktsplanen för Tyresö kommun.

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg har
lämnat in en motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg har
lämnat in en motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Ronnie Norén och Anders Wickberg har
lämnat in motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda
inom Tyresö kommun.
 
Sverigedemokraterna Bjarne Vifell och Per Carlberg har lämnat in motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED enligt Varbergsmodellen.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Nilsson har lämnat in en motion om att ge Tyresö Bostäder ägardirektiv att avyttra vindkraftverket. 
 
Återtagande och avskrivning av motion
Motion om att teckna avtal om Forellen för att säkra tillgången på vård - och
omsorgsplatser (Diarienummer 2019/KS 0227 001) Motionärerna Peter Freij och Anki Svensson från moderaterna har meddelat att de väljer att återta motionen. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.
 
Bilagor
Motion, Upphör med engångsartiklar i plast.pdf
Motion, Dansbana i Gimmersta hage.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion, Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf 
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf 
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf 
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf 
Motion om revidering av översiktsplanen för Tyresö kommun.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf 
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Motion om att ge Tyresö Bostäder ägardirektiv att avyttra vindkraftverket (SD).pdf

§16 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2.  Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3.  Övriga avsägelser godkänns.
4.  Förslag på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning 
Anna Eriksson (M)
ny ledamot efter Fredrik Saweståhl (M)
 
Henrik Oscarson (M)
ny ersättare efter Anna Eriksson (M)
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Mikael Halvarsson (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i byggnadsnämnden
 
Anna Lund (KD)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
 
Daniel Johansson (SD)
ersättare i kommunfullmäktige
 
Annika Henningsson (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, avsägelsen gäller från
och med den 1 maj 2020
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från
och med den 1 maj 2020
2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, avsägelsen gäller från
och med den 1 maj 2020
 
Anna Eriksson (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
 
Wilmer Roslund (M)
ersättare i kommunfullmäktige
 
Jairo Correa (V)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ersättare i valnämnden
ordinarie ledamot i fullmäktiges valberedning
 
Joakim Berg (SD)
nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
 
Ulf Perbo (KD)
ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Anna Lund (KD) 
 
Mattias Eriksson (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Perbo (KD) 
 
Jeanette Hellmark (M)
ny ledamot i kommunstyrelsen efter Annika Henningsson (M),
från och med den 1 maj 2020
 
Eva von Vogelsang (M)
ny 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden efter Annika Henningsson (M),
fr.o.m. den 1 maj 2020
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jeanette Hellmark (M)
fr.o.m. den 1 maj 2020
 
Elisabet Mellström (SD)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Joakim Berg (SD)

§17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0123 003

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019. 
2.  Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.
3.  Resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer for god
ekonomisk hushållning där riktlinjer for resultatutjämningsreserv (RUR) ingår.
 
Kommunallagen förutsätter att fullmäktige besluter om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Syftet är att peka på de långsiktiga förutsättningarna och målen för kommunens ekonomiska hushållning.   I Tyresö kommun är dessa mål uttryckt dels i kommunens Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö samt i
Kommunplanen där även kommunens finansiella mål fram går.
 
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska förutsättningarna för
kommunen över en konjunkturcykel. RUR följs upp och beslutas i kommunfullmäktige två gånger om året: i samband med årsredovisningen och vid budgetuppföljning i november.
 
Utvärderingen av följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de
ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås ske i samband med
årsredovisningen.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1.  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019. 
2.  Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.
3.  Resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i
kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Alexander Enkvist  (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Tina Rosén (V) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Alexander Enkvist (L), Tina Rosén (V) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Ulrica Riis -
Pedersen (C).
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyreslsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
resultatutjämningsreserv.pdf
Riktlinje för god ekonomisk hushållning, KF 2020-04-23.pdf

§18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2.  I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på  -34 358 338 kr anses reglerat.
3.  Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
4.  58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.
5.  Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

Jäv
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i
beslutet om ansvarsfrihet.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till skriftlig reservation i § 17.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.
 
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin
ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.
 
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för
utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.  

Ärendet har återigen beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
1.  I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på  -34 358 338 kr anses reglerat.
2.  Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
3.  58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1. 
 
Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års
granskningar samt revisionsrapport från Ernst & Young AB har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Gunilla Andersson (V), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD), Åsa de Mander (L) och Ulrica Riis -Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Gunilla Andersson (V), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD) och Åsa de Mander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2, 4 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkterna 1, 2, 4 och 5 i kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller dessa.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 3 i
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår beslutspunkt 3 enligt yrkande från Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 Årsredovisning för Tyresö kommun.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KSapril.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19
Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf
Revisionsberättelse Tyresö kommun 2019.pdf
Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse för 2019.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019.pdf

§19 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder AB

Dnr 2020/KS 0086 12

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
2.  Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
3.  Den av kommunfullmäktige utsedda bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
-  att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
-  att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen 
-  att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö
Bostäder AB 2019 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 redovisas i bilagor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
koncernredovisning samt ger bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om: 
-  att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
-  att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen 
-  att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2019.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse - signerad version.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning och koncernredovisning 2019 200331.pdf
Tybo granskningsrapport 2019.pdf
Revisionsrapport Tyresö bostäder AB 2019.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2019.pdf
Granskningsrapport Tyresö Vindkraft AB.pdf

§20 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.
2.  Tyresö kommuns ledamöter i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige som även har uppdrag i direktionen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor. 
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2019. Revisorerna för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskom mun
beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för  den egna kommunen för den tid revisionsberättelsen avser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 41.pdf
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö - och
hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§21 Senarelagd budgetprocess inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till gemensamt särskilt
yttrande i kommunstyrelsen 2020-04-15 § 63.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.
 
Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats,
beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en
preliminär ekonomiplan för 2021 med volymberäkningar för nämnderna som
bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1.  Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Yttrande
Anki Svensson (M), Christina Melzén (L), Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD), Ajda Asgari (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Christina Melzén (L), Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Senarelagd budgetprocess inför 2021.pdf

§22 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544.051

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. 
2.  Taxan gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
Taxa för bygglov, plan och geografisk information behöver revideras med avseende på momssats för tjänsten utstakning (tabell A16) då Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Skatteverket fastslagit att det ska vara moms på tjänsten. Från att ha varit momsfritt blir momssatsen 25
procent för tjänsten. Den reviderade taxan föreslås börjar gälla 1 juni 2020. 
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den reviderade taxan för bygglov, plan och geografisk information fastställs och gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för bygglov plan och geografisk information.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information från 1 juni 2020.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information från 1 juni 2020 - med ändringar.pdf

§23 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans

Dnr 2020/KS 0113 003

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
2.  Kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.
 
Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av rådande Corona-pandemin och risken för smittspridning har
frågan om distansdeltagande i kommunens beslutande organ aktualiserats. I 5 kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige beslutat det. Deltagandet ska i sådant
fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I 5 kap. 72 § kommunallagen anges att det i kommunfullmäktiges arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden.
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras med ett nytt stycke nummer 4, Deltagande på distans, som innebär att deltagande på distans för kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas.
 
Tekniska förutsättningarna för att uppfylla samtliga angivna krav är i dagsläget inte till fullo utredda. Därför föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att
kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppfylla tekniska kraven enligt kommunallagens 5 kap 16 § avseende deltagande på distans samt de tekniska krav som webb - och
radiosändning av sammanträdena ställer.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas samt att kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Yttrande
Alexander Enkvist (L) yttrar sig.

Yrkande
Alexander Enkvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-04-15 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att
möjliggöra deltagande på distans.pdf
Reviderad Arbetsordning för KF med synliga ändringar.pdf

§24 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:
 
Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
informationsinsatser  i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom 

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.
 
Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och  kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§25 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§26 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvarad vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen
remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf 
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges beslut
-  Rapporterna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.
Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2019 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
 
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -01-28 § 1007.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020 -01-30 § 9.pdf