Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-11-19

Sammanträde 2020-11-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelse som lämnats in till sammanträdet

Johan Ullenius (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5 Val till nämnder och nominering till Tyresö bostäders styrelse 2021

Diarienummer 2020/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun för 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse för 2021 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2021. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde den 11 november saknas en nominering till ersättarplats i äldre- och omsorgsnämnden. Till fullmäktiges hantering av ärendet lämnas en komplett nomineringslista. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2021.

Bilagor
Fullmäktiges valberedning, protokollsutdrag 2020-11-11 § 1.pdf
Valberedningen, nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö Bostäder 2021.pdf

6 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar partiernas redovisningar samt beslutar att lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27KS §168.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

7 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2020/KS 0265 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vindkraft AB har, efter brand i turbin, föreslagit moderbolaget Tyresö bostäder att rekommendera kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet. Styrelsen för Tyresö Bostäder AB rekommenderar i sin tur kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet, samt att göra Tyresö vindkraft AB till ett vilande bolag.

Enligt bolagsordningen för Tyresö bostäder, som är ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ta ställning till beslut av större vikt. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den erbjudna försäkringsersättningen, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet, samt att Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag, se bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §162.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö vindkraft ABs verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.pdf
Tyresö Bostäder AB Protokollsutdrag 200924 § 13.pdf
Tyresö vindkraft AB Styrelseprotokoll 200923.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-29 § 87.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL 30 september 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 september 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-10-28 § 1073.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

9 Antagande av detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen.
2. Detaljplan för Apelvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november – 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta att planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen och att detaljplan för Apelvägen antas.

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet den 15 september har ett antal överklaganden enligt kommunallagen (laglighetsprövning) lämnats in till Förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har på begäran av Förvaltningsrätten lämnat ett yttrande till domstolen där kommunen anför att klagandes yrkande i första hand ska avvisas då beslut om detaljplanen inte fattats ännu och därmed inte heller kan bli föremål för överklagande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf
Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf
Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf
Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf
Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Bilagor
9 Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf (654 kb) 9 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf (371 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf (458 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf (469 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf (467 kb) 9 Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf (765 kb) 9 Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf (5 176 kb) 9 Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf (401 kb) 9 Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf (6 059 kb) 9 Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (388 kb) 9 Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (646 kb) 9 Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 030 kb) 9 Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (753 kb) 9 Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 218 kb) 9 Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (847 kb) 9 Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf (382 kb) 9 Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf (403 kb) 9 Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf (401 kb)

10 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

11 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §170.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med
seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

12 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

13 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §172.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

14 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §173.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

15 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. Revisorernas budget för år 2020 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har kommunplanedokumentet fått en ny layout och några mindre korrekturändringar har gjorts i texten.

Ärendet har även kompletterats med alternativt kommunplaneförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf
Kommunplan 2021-2024.pdf
Kommunplan 2021-2024 med gulmarkerad korrektur.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf
Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf
Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf
Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf
Författningstext VA-taxa 2021 med ändringsmarkeringar.pdf
M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
SD Kommunplan 2021.pdf
KD Kommunplan 2021.pdf
Budget för revisionen 2021.pdf
Bilagor
15 Avfallstaxa 2021.docx.pdf (1 308 kb) 15 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf (102 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf (147 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf (141 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf (134 kb) 15 Budget för revisionen 2021.pdf (761 kb) 15 Författningstext VA-taxa 2021 med ändringsmarkeringar.pdf (587 kb) 15 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf (185 kb) 15 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf (163 kb) 15 KD Kommunplan 2021.pdf (511 kb) 15 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf (267 kb) 15 Kommunplan 2021-2024 med gulmarkerad korrektur.pdf (2 633 kb) 15 Kommunplan 2021-2024.pdf (3 606 kb) 15 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf (391 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf (160 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (680 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf (1 574 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (305 kb) 15 M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (7 333 kb) 15 Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf (313 kb) 15 Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf (209 kb) 15 Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf (290 kb) 15 SD Kommunplan 2021.pdf (13 449 kb) 15 Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf (481 kb) 15 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (754 kb) 15 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf (215 kb) 15 Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf (293 kb) 15 V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (962 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (158 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (110 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf (408 kb)

§84 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§85 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§86 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§87 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Dan Grönstedt (C)
ny ordinarie ledamot efter Johanna Björksten (C)
Richard Norin (C)
ny ersättare efter Dan Grönstedt (C)
Avsägelse som lämnats in till sammanträdet

Johan Ullenius (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Peter Söderlund (MP)
ersättare i äldre- och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Peter Söderlund (MP)
Susann Ronström (S)
vice ordförande i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den
1 januari 2021
Anna Steele (C)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Johanna Björksten (C)

§88 Val till nämnder och nominering till Tyresö bostäders styrelse 2021

Diarienummer 2020/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun för 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse för 2021 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2021. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde den 11 november saknas en nominering till ersättarplats i äldre- och omsorgsnämnden. Inför fullmäktiges hantering av ärendet har en komplett nomineringslista bilagts till handlingarna. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2021.

Bilagor
KF 2020-11-19 Nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö Bostäder.pdf
Fullmäktiges valberedning, protokollsutdrag 2020-11-11 § 1.pdf
Valberedningen, nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö Bostäder 2021.pdf

§89 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar partiernas redovisningar samt beslutar att lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27KS §168.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

§90 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2020/KS 0265 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vindkraft AB har, efter brand i turbin, föreslagit moderbolaget Tyresö bostäder att rekommendera kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet. Styrelsen för Tyresö Bostäder AB rekommenderar i sin tur kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:sverksamhet, samt att göra Tyresö vindkraft AB till ett vilande bolag. Enligt bolagsordningen för Tyresö bostäder, som är ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ta ställning till beslut av större vikt. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den erbjudna försäkringsersättningen, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet, samt att Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag, se bifogad tjänsteskrivelse.

Yttrande
Leif Lanke (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §162.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö vindkraft ABs verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.pdf
Tyresö Bostäder AB Protokollsutdrag 200924 § 13.pdf
Tyresö vindkraft AB Styrelseprotokoll 200923.pdf

§91 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-29 § 87.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL 30 september 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 september 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-10-28 § 1073.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

§92 Antagande av detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl 11:08-11:20, kl 11:33-11:43 och kl 12:05-12:15
2. Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas och utifrån det inom tre månader återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige med beslut i fråga om detaljplanen.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar en röstförklaring (bilaga).

Martin Nilsson (S) lämnar ett särskilt yttrande.

Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande.

Mikael Ordenius (MP) lämnar ett särskilt yttrande.

Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande.

Ulrica-Riis Pedersen (C) lämnar ett särskilt yttrande.

Ulf Perbo (KD) lämnar ett särskilt yttrande.

Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. 

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november – 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta att planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen och att detaljplan för Apelvägen antas.

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet den 15 september har ett antal överklaganden enligt kommunallagen (laglighetsprövning) lämnats in till Förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har på begäran av Förvaltningsrätten lämnat ett yttrande till domstolen där kommunen anför att klagandes yrkande i första hand ska avvisas då beslut om detaljplanen inte fattats ännu och därmed inte heller kan bli föremål för överklagande.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Johanna Schaub (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Mikael Ordenius (MP), Maria Alves Persson (S), Ulf Perbo (KD), Lilian Nylinder (MP) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar att detaljplanen för Apelvägen återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas och utifrån det inom tre månader återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige med beslut i fråga om detaljplanen.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) återremissyrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar i första hand att detaljplanen för Apelvägen återremitterats för omtag av hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som introducerats under denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen ges, ska en behovsanalys för samhällsfastigheter inom planområdet presenteras inklusive andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand  området och Östra Tyresö den service som efterfrågas. I andra hand yrkar Mats Lindblom (L) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mikael Ordenius (MP) yrkar i första hand bifall till Mats Lindbloms (L) återremissyrkande och i andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut om att anta detaljplanen.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att sammanträdet ajourneras.

Anki Svensson (M) yrkar att sammanträdet ajourneras vid två tillfällen.

Beslutsgång
Enligt 5 kap 57 § Kommunallagen ska ordföranden vägra lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden finner att förstahandsyrkandet från Mats Lindblom (L) om att detaljplanen återremitteras för ett omtag av hela planarbetet genom att starta om från början innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden fattar därmed med stöd av 5 kap 57 § kommunallagen beslut om att yrkandet inte läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Martin Nilsson (S).

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar ja
Den som vill bifalla att ärendet avgörs idag röstar nej

Resultat: 21 ja och 30 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas och utifrån det inom tre månader återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige med beslut i fråga om detaljplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf
Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf
Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf
Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf
Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf

Bilagor
§ 92 Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf (654 kb) § 92 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf (371 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf (136 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf (458 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf (136 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf (469 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf (136 kb) § 92 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf (467 kb) § 92 Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf (765 kb) § 92 Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf (5 176 kb) § 92 Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf (401 kb) § 92 Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf (6 059 kb) § 92 Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (388 kb) § 92 Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (646 kb) § 92 Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 030 kb) § 92 Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (753 kb) § 92 Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 218 kb) § 92 Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (447 kb) § 92 Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf (24 kb) § 92 Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (847 kb) § 92 Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (356 kb) § 92 Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (210 kb) § 92 Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (424 kb) § 92 Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (97 kb) § 92 Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (448 kb) § 92 Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (390 kb) § 92 Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf (654 kb) § 92 Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf (382 kb) § 92 Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf (403 kb) § 92 Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf (401 kb)

§93 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att fullmäktige bordlägger ärendet för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§94 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att fullmäktige bordlägger ärendet för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §170.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

§95 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

§96 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att fullmäktige bordlägger ärendet för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §172.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

§97 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) föreslår att fullmäktige bordlägger ärendet för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §173.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

§98 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 2 7 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2022- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 519,2 mnkr enligt bilaga 5 inklusive investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 samt ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. Revisorernas budget för år 2021 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar en röstförklaring avseende votering 7 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har kommunplanedokumentet fått en ny layout och några mindre korrekturändringar har gjorts i texten. Ärendet har kompletterats med alternativt kommunplaneförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Yttrande
Inledningsanföranden hålls av Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbo (KD).

Utöver dessa huvudtalare deltar Jannice Rockstroh (S), Anna Steele (C), Christoffer Holmström (S), Tony Thorén (L), Jeanette Hellmark (M), Peter Freij (M), Åsa de Mander (L), Susann Ronström (S), Thomas Sundblad (L) och Lilian Nylinder (MP) i debatten. 

Yrkande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Christoffer Holmström (S), Tony Thorén (L), Åsa de Mander (L), Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till kommunplan.

Anna Steele (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budgetsatsningar som återfinns i tilläggsyrkanden samt förslag på alternativa ramanslag i förhållande till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar 1. bifall till satsningar och besparingar i Vänsterpartiets förslag till kommunplan 2. bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan i de delar som inte berörs av Vänsterpartiets förslag till kommunplan 3. bifall till kommunstyrelsens förslag till strategiska investeringar i kommunplan 2021-2024.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Mats Lindblom (L) yrkar på att en ytterligare investering på 1,5 miljoner till etablering av Telegrafbergets naturreservat läggs till investeringsprogrammet samt att följande ändringar görs i kommunstyrelsens förslag till beslut: beslutspunkt 10 ändras till ”Nya och utökade investeringar på totalt 519,2 mnkr enligt bilaga 5 inklusive investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat förs in i investeringsprogrammet och beslutspunkt 11 ändras till ”Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 samt ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fastställs.”

Tilläggsyrkanden Äldre- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde nr 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Moderaterna
1. att Inom de ekonomiska ramarna för budget öka föreningsstödet med 2.5 miljoner riktat till funktionsnedsattas fritidsaktiviteter. Centerpartiet
2. Yrkande Satsning LSS fortbildning 2 miljoner.
3. Yrkande föreningsstöd 100 000 kr.
4. Yrkande Kvalitetssatsning 500 000 kr.

Vänsterpartiet
5. Att ÄoO tillförs 2 mnkr för att öka bemanningen på LSS gruppboenden. Sverigedemokraterna
6. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre och funktionshindersverksamheterna.
7. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
8. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillgodose LSS behoven i kommunen fullt ut under 2021 samt noga utreda behoven kommande år.

Verksamhetsområde nr 5 Äldreomsorg
Moderaterna
9. att Behålla balansskolan för att minska risken för fallolyckor.
10. att En hygiensjuksköterska ska anställas för att leda, samordna och utveckla det vårdhygieniska arbetet.
11. att Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 2 miljoner kronor till bättre mat inom hemtjänst och äldreboende med fokus på härliga måltidsupplevelser och högre välbefinnande.

Centerpartiet
12. Yrkande Omställning Björkbacken avslag.
13. Yrkande uppsökande verksamhet 700 000 kr.
14. Yrkande Utbildning våld i nära relationer 200 000 kr.
15. Yrkande Utvecklat chefskap avslag.
16. Yrkande Tjänst för anhöriga/anhörigstöd (bland annat våld i nära relation) 600 000 kr.
17. Yrkande Tjänst för att förebygga fallolyckor, särskilt i hemmet 600 000 kr.
Vänsterpartiet
18. Att Tyresö kommun erbjuder gratis broddar till alla Tyresöbor över 65 år, kostnad 0,5 mnkr.
19. Att ÄoO under 2021 får i uppdrag att starta ytterligare en träffpunkt.
20. Att ÄoO fortsätter att erbjuda Balansskola, kostnad 0,7 mnkr.
21. Att i övrigt bifalla Vänsterpartiets förslag till satsningar inom ÄoO på 3,5 mnkr.
Sverigedemokraterna
22. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda utbyggnader av trygghets- och seniorboenden.
23. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse så en bred blandning av kommunalt och privat driven äldreomsorg finns i kommunen för en god valfrihet.
24. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt Haningemodellen.
25. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen.
26. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
27. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre och funktionshindersverksamheterna.
28. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av karensdagar.
29. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänsten samt att brukarna ges möjlighet att själv välja leverantör.
30. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet.
31. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen.

Tilläggsyrkanden arbetsmarknads- och socialnämnden

Verksamhetsområde nr 3 Individ- och familjeomsorg

Moderaterna
32. att Införa oanmälda hembesök för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar.
Centerpartiet
33. Yrkande Satsning barn och unga 500 000 kr.
Vänsterpartiet
34. Att AoS får i uppdrag att knyta socialsekreterare till projektet Tillsammans för Granängsringen (finansieras inom nämndens ram).
35. Att AoS förstärks med 2 mnkr till förebyggande arbete med barn och ungdom.
36. Att AoS förstärker socialpsykiatrin med ytterligare 1 mnkr.

Sverigedemokraterna
37. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke-medborgare.
38. Att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att införa en handlingsplan för att stävja fusk med försörjningsstöd och bidragsbrott.
39. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att utreda kostnader, behov av och möjligheterna till en ordentlig utbyggnad av HVB-hem i egen regi. 

Verksamhetsområde nr 8 Arbete och integration

Moderaterna
40. att Alltid kräva motprestation från den som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Undantag ska endast ske vid synnerliga skäl.

Centerpartiet
41. Yrkande Samordningsförbundet avslag.
42. Yrkande Aktiva insatser för lägre arbetslöshet och fler sommarjobb, tillägg även andra lov som höst, påsk, jul 1 miljon.

Vänsterpartiet
43. Att AoS tillförs 2 mnkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriejobb.

Sverigedemokraterna
44. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att intensifiera arbetet med att tillse så att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla hög nivå.
45. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att verka för att statlig myndighet eller annan större statlig verksamhet etableras i Tyresö.
46. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag tillsammans med kommunstyrelsen att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen.
47. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för etablerandet av ett återvandringskontor.

Tilläggsyrkanden gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde nr 6 Gymnasieskola

Moderaterna
48. att Inom de ekonomiska ramarna för budget utföra åtgärder för elevers och personals trygghet och säkerhet.

Centerpartiet
49. Yrkande Framtidens gymnasium avslag.
50. Yrkande Särskolegymnasium fler platser/möjlighet till fler elever 1,2 miljoner.
Vänsterpartiet
51. Att GoV tillförs 3,6 mnkr till förstärkt elevhälsa och praktiksamordnare till introduktionsprogrammen.
Sverigedemokraterna
52. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att införa åtgärder gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
53. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger extra ekonomiskt stöd till gymnasiesärskolan för att kunna tillgodose flera gymnasiesärskoleelever deras särskilda behov och önskemål under studietiden.
54. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att avsluta arbetet runt Kompassen utan fortsatta åtgärder.

Verksamhetsområde nr 7. Vuxenutbildning

Vänsterpartiet
55. Att GoV tillförs 1,9 mnkr för att anställa kurator och speciallärare.
Sverigedemokraterna
56. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ställa högre krav på asylsökande som får bidrag av kommunen via ett kunskapsprov på SFI och samhällsorientering.
57. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att vuxenutbildningen skall vara väl utbyggd och erbjuda medborgarna en god möjlighet till vidareutbildning.
58. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger vuxenutbildningen i uppdrag att stärka samarbetet med det lokala näringslivet.

Tilläggsyrkanden byggnadsnämnden
Verksamhetsområde nr 15 Bygglovsverksamhet

Centerpartiet
59. Yrkande förbättrad service snabbare handläggning 700 000 kr.

Sverigedemokraterna
60. att Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förbättra tillsynsverksamheten och om behov finns utöka verksamheten efter utredning.

Tilläggsyrkanden barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde nr 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Sverigedemokraterna
61. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
62. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så närproducerad mat så som kött och andra basvaror är primärt val vid upphandling.
63. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor och skolor inte använder sig av könsneutral genuspedagogik.

Verksamhetsområde nr 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Moderaterna
64. att Utöka ramen med 1 miljon kronor.
65. att 3.5 miljoner kronor ska öronmärkas till ett trygghetspaket för grundskolan. Professionen avgör innehållet med en tydlig inriktning på att främja trygghet, tidiga insatser och innehålla förebyggande åtgärder. 

Centerpartiet
66. Yrkande Nedtrappning lässatsning 700 000 kr.
67. Yrkande Ökade leasingkostnader datorer avslag.
68. Yrkande Språk + tal, lärstudio 425 000 kr.
69. Yrkande Tillgängliga miljöer 200 000 kr.
70. Yrkande Kompetensutveckling Särskilt fokus på kunskapshöjning inom IT 425 000 kr.

Vänsterpartiet
71. Att BoU tillförs 2,5 mnkr till det centrala stödet (tilläggsbelopp/verksamhetsstöd).
72. Att BoU utreder urvalskriterierna för det socioekonomiska stödet för att få kunskap om dessa träffar rätt elever.
73. I övrigt bifalla Vänsterpartiets förslag till satsningar på ytterligare 4,9 mnkr inom BoU.

Sverigedemokraterna
74. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans.
75. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att endast anställa rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken.
76. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
77. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett antal administrativa lärarassistenttjänster i grundskolan.
78. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsätta riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer.
79. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så närproducerad mat så som kött och andra basvaror är primärt val vid upphandling.
80. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse att inget ritualslaktat kött serveras i de kommunala skolornas matsalar.
81. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd.
82. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så åtgärder tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
83. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag.
84. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa jourskola för elever som på grund av långvariga sociala problem inte fungerar i den vanliga skolan.
85. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en total nolltolerans mot mobbning i skolan i kombination med ett program för att uppfylla detta.
86. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en plan för att uppnå ordning och reda samt högre grad av disciplin i skolan.
87. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa två ambulerande trygghetsvärdar till kommunens grundskolor.
88. att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta en förberedelseskola i Tyresö.
89. att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att införa aktiv omplacering av elever som utsätter andra elever för hot om grovt våld eller våldshandlingar.
90. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor och skolor inte använder sig av könsneutral genuspedagogik.

Tilläggsyrkanden kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde nr 9 Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar

Moderaterna
91. att Stöden till studieförbunden ska tas bort.
92. att Entré till Tyresta (bron) inte ska genomföras.

Centerpartiet
93. Yrkande Ej söndagsöppet på biblioteket (bibliotekarie, vaktmästare) 1,2 miljoner.

Vänsterpartiet
94. Att KoF påbörjar en sänkning av avgifterna till kulturskolan, 0,8 mnkr.
95. I övrigt bifalla Vänsterpartiets förslag 0,80 mnkr inom KoF.

Sverigedemokraterna
96. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
97. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun.
98. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag för utformning av en multisportanläggning i Tyresö.
99. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett kulturens hus för svensk kultur i Tyresö.
100. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsätta en namnberedning med uppdrag att ge namnförslag till byggnadsnämnden vad gäller gator, parkvägar, broar, torg, parker och andra i detaljplan intagna allmänna platser i samband med upprättande av nya eller ändrade detaljplaner.
101. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att centralisera folkbiblioteksverksamheten i Tyresö till ett centraliserat folkbibliotek.
102. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av en biblioteksbuss.
103. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa ett kulturhistoriskt arkiv.
104. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att omarbeta allmänna bestämmelser – föreningsstöd så att endast föreningar som huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medlemmar och har sin hemvist och verksamhet i Tyresö kommun är bidragsberättigade.
105. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för uppförande av belysning på bågskyttebanan. 

Tilläggsyrkanden kommunstyrelsen

Verksamhetsområde nr 10 Samhällsbyggnad

Moderaterna
106. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda framkomligheten för alla trafikslag i Tyresö med fokus på Tyresövägen och Gudöbroleden.
107. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år.

Kristdemokraterna
108. Särskilt uppdrag: KS får i uppdrag att fram en plan för hur byggandet av småhus kan öka kraftigt från nuvarande nivåer.
109. Särskilt uppdrag: KS får i uppdrag att aktivt verka för att infrastrukturinvesteringar som är viktiga för kommunens invånare som Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn genomförs.
110. Särskilt uppdrag: KS får i uppdrag att se till att byggandet av ett tredje reversibelt körfält – öppen för alla trafikslag – mot Östra Tyresö börjar byggas under 2021.

Centerpartiet
111. Yrkande Ta bort utlokaliserade lokalen Södermalm besparing minst 500 000 kr.
112. Yrkande Ökad inre trygghet 2 miljoner.
113. Yrkande Invasiva arter och vassröjning 900 000 kr.
114. Yrkande Förstärkt plantering och belysning i styrets kommunplan, avslag.
115. Yrkande Fler planteringsåtgärder 350 000 kr.
116. Yrkande Mer belysning i existerande promenadstråk 500 000 kr.
117. Yrkande Info till allmänheten om belysning i harmoni med nattlevande djur 100 000 kr.
118. Yrkande Hantera vägrenar på ett sätt som främjar biologisk mångfald 400 000 kr.

Vänsterpartiet
119. Att kommunstyrelsen tar fram ett bostadsförsörjningsprogram som årligen revideras av kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna
120. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att ett kostnadstak på 200 000 kr ska gälla vid uttag av gatukostnader i kommunen.
121. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att den kommunala VA-verksamheten drivs på det för brukarna mest kostnadseffektiva sätt för att trygga god vattenkvalitet och miljö.
122. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd.
123. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med framtagande av detaljplaner, planera för framtida nyproduktion av skyddsrum.
124. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med detaljplanearbete ställa högre krav på att parkeringsplatser byggs under mark istället för ovan mark.
125. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en långsammare och mer naturlig befolkningstillväxt samtidigt som satsningar på infrastruktur prioriteras upp.
126. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera och se över utbudet av laddningsstationer för elbilar.
127. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera och riskbedöma förorenade områden samt vara behjälplig när markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
128. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda sitt så kallade ”kommunala veto” mot uppförande av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt äventyrar kommunens intressen.
129. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inte finansiera eller medfinansiera elproduktion om en sådan investering inte kan återföras till kommuninvånarna ekonomiskt. 

Verksamhetsområde nr 17 Gemensam verksamhet

Moderaterna
130. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utföra en kartläggning av kommunens förebyggande arbete i alla verksamheter med föreslagna åtgärder för att kunna ge Tyresöborna rätt trygghetsinsatser.
131. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan gällande kommunens lokalförsörjning samt underhåll- och reinvesteringsbehov med tillhörande kostnader och åtgärder.
132. att Inom de ekonomiska ramarna införa en till tjänst på näringslivsenheten för att främja företagen och fler arbetstillfällen.
133. att Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 5 miljoner i krisbuffert för att stå rustade om krisen förvärras.
134. att Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 2.5 miljoner till ett livsviktigt centralt beredskapslager.
135. att Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 5 miljoner till ett trygghetspaket.

Kristdemokraterna
136. Särskilt uppdrag: KS får i uppdrag att utreda hur ett systematiskt produktivitetsarbete enligt den statliga modellen kan införas.
137. Särskilt uppdrag: KS får i uppdrag att aktivt agera i den regionala utvecklingen av en bättre kollektivtrafik.

Centerpartiet
138. Yrkande Tidigare buffert ändras Avslag.
139. Yrkande Buffert till KS förfogande till förstudier, förstärkt äldrepolitik och oförutsedda behov Avslag.

Vänsterpartiet
140. Att KS inrättar en tjänst som tillgänglighetsamordnare till KFR, 0,7 mnkr.
141. Att KS inrättar en tjänst som barnombudsman, 0,9 mnkr.
142. Att KS får i uppdrag att genomföra besparingar på 11,7 mnkr enligt Vänsterpartiets förslag, bilaga 2.
143. Att KS beslutar att avskaffa LOV (Lagen om valfrihet).
144. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att prova 6 timmars arbetsdag inom något av kommunernas verksamhetsområden.

Sverigedemokraterna
145. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
146. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade av kriminalitet.
147. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa det av Sverigedemokraterna föreslagna flerpunktsprogrammet för att i hög grad utöka sitt brottsförebyggande arbete.
148. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun.
149. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka det ekonomiska stödet till
brottsofferjouren.
150. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun.
151. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid.
152. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att tillse så kommunens upphandlingar blir avsevärt mer ekonomiskt hållbara, effektiva samt att upphandlingarna blir mer transparenta.
153. att Kommunstyrelsen ger i uppdrag att tillsammans med Tyresö Båtråd omförhandla samtliga arrenderande båtklubbars arrendeavtal samt på nytt utreda arrendeavgifternas nivåer så att dessa avspeglar ideella båtklubbar arrendenivåer i jämförbara kommuner.
154. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända migranter.
155. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ordningsföreskrifter som förbjuder tiggeri på särskilt angivna platser inom kommunen där tiggeri förekommer.
156. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla anställda inom kommunen.
157. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast möjligt återställa skattenivån till 19.50 kr genom en skattesänkning 2021 med 30 öre och 2022 med 15 öre samt att tillse så nämnder och förvaltningar håller ned kostnaderna samt håller sig inom budget.
158. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra.
159. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats före avblodning.
160. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så samtliga kommunens matsedlar är ursprungsmärka.

Verksamhetsområde nr 19 Politisk verksamhet

Moderaterna och Sverigedemokraterna
161. att Hållbarhetsutskottet slås ihop med Stadsbyggnadsutskottet.
Sverigedemokraterna
162. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige.
163. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska samtliga partistöd med 10 %.
164. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en policy för valaffischering innebärande att kommunen inte upplåter mark eller plats för valaffischering samt inte deltar i ansökan om polistillstånd för valaffischering.

Verksamhetsområde nr 20 Tyresö Bostäder AB
Moderaterna
165. att Tyresö Bostäder uppdras att omvandla Björkbacken till ungdomslägenheter och seniorlägenheter. Sverigedemokraterna
166. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor.
167. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom ägardirektiv ändra Tyresö Bostäders kösystem så att föräldrar kan anmäla sina barn redan från födseln.
168. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa Staffanstorpsmodellen för att på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt följa bosättningslagen.
169. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så att nyanlända migranter inte tillåts passera turordningen i Tyresö Bostäders bostadskö.
170. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla modulbostäderna i Tyresö.

Yrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutspunkt 1

Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.

Alternativa yrkanden
Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona. (M + C)
Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,60 kronor per skattekrona. (KD)
Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona. I andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag. (V)
Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona. (SD) 

Beslutspunkt 2

Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.

Alternativt yrkande
Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs enligt Moderaternas förslag.

Beslutspunkt 3

Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.

Alternativt yrkande
Särskilda uppdrag fastställs enligt Moderaternas förslag.
Särskilda uppdrag fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Särskilda uppdrag fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Särskilda uppdrag fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Beslutspunkt 4

Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

Förskola 329 037 000 kr
Alternativa yrkanden
Förskola 331 400 000 (KD)
Förskola 327 995 000 (SD)
Grundskola 771 609 000 kr

Alternativa yrkanden
Grundskola 772 609 000 kr (M)
Grundskola 771 600 000 kr (KD)
Grundskola 773 359 000 kr (C)
Grundskola 779 005 000 kr (V)
Grundskola 781 605 000 kr (SD)

Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr

Alternativa yrkanden
Individ- och familjeomsorg 240 356 000 kr (M)
Individ- och familjeomsorg 241 900 000 kr (KD)
Individ- och familjeomsorg 245 857 000 kr (C)
Individ- och familjeomsorg 246 356 000 kr (V)
Individ- och familjeomsorg 242 586 000 kr (SD)

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr

Alternativa yrkanden
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 273 614 000 kr (M)
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 800 000 kr (KD)
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 273 214 000 kr (C)
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 272 614 000 kr (V)
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 670 000 kr (SD)

Äldreomsorg 401 281 000 kr

Alternativa yrkanden
Äldreomsorg 397 600 000 kr (M)
Äldreomsorg 402 200 000 kr (KD)
Äldreomsorg 399 681 000 kr (C)
Äldreomsorg 405 481 000 kr (V)

Gymnasieskola 239 614 000 kr

Alternativa yrkanden
Gymnasieskola 237 614 000 kr (M)
Gymnasieskola 238 900 000 kr (KD)
Gymnasieskola 240 114 000 kr (C)
Gymnasieskola 241 514 000 kr (V)
Gymnasieskola 238 914 000 kr (SD) 

Vuxenutbildning 27 735 000 kr

Alternativa yrkanden
Vuxenutbildning 26 700 000 kr (KD)
Vuxenutbildning 31 335 000 kr (V)
Vuxenutbildning 30 435 000 kr (SD)

Arbete och integration 17 445 000 kr

Alternativa yrkanden
Arbete och integration 17 300 000 kr (M)
Arbete och integration 16 400 000 kr (KD)
Arbete och integration 19 445 000 kr (V)
Arbete och integration 14 945 000 kr (SD)

Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr

Alternativa yrkanden
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 113 843 000 kr (M)
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 115 200 000 kr (KD)
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 115 643 000 kr (C)
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 118 443 000 kr (V)
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 112 843 000 kr (SD)

Samhällsbyggnad 144 350 000 kr

Alternativa yrkanden
Samhällsbyggnad 139 350 000 kr (M)
Samhällsbyggnad 141 200 000 kr (KD)
Samhällsbyggnad 147 750 000 kr (C)
Samhällsbyggnad 145 550 000 kr (V) 

Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr

Alternativa yrkanden
Bygglovsverksamhet 5 800 000 kr (KD)
Bygglovsverksamhet 7 147 000 kr (C)

Gemensam verksamhet 233 043 000 kr

Alternativa yrkanden
Gemensam verksamhet 228 043 000 kr (M)
Gemensam verksamhet 231 500 000 kr (KD)
Gemensam verksamhet 220 043 000 kr (C)
Gemensam verksamhet 224 543 000 kr (V)
Gemensam verksamhet 225 294 000 kr (SD)

Politisk verksamhet 30 153 000 kr

Alternativa yrkanden
Politisk verksamhet 28 000 000 kr (M)
Politisk verksamhet 30 300 000 kr (KD)
Politisk verksamhet 29 286 000 kr (SD)

Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

Alternativt yrkande från Moderaterna om egen beslutspunkt 5
Utöver budgeterade ramanslag fastställs kommunstyrelsens förfogande:
Krisbuffert 5 000 000 kr
Trygghetssatsning 5 000 000 kr
Centralt beredskapslager 2 500 000 kr
Satsning tjänst på näringslivsenheten 700 000 kr

Beslutspunkt 5
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2022- 2024 fastställs.
Alternativa yrkanden
De i Moderaternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
De i Kristdemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021-2024 fastställs.
De i Vänsterpartiets alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021-2024 fastställs.
De i Sverigedemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021-2024 fastställs.

Beslutspunkt 6
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

Beslutspunkt 7
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.

Alternativa yrkanden
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024
enligt bilaga 2 (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaternas förslag.
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs med undantag av följdförändringar orsakade av skillnader mellan Kristdemokraternas alternativa kommunplan och styrets kommunplan.
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 1 räknas om och fastställa enligt Vänsterpartiets budgetalternativ.

Beslutspunkt 8
Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.

Beslutspunkt 9
Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner
kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.

Beslutspunkt 10
Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet. Beslutsatsen föreslås ändras till "Nya och utökade investeringar på totalt 519,2 mnkr enligt bilaga 5 inklusive investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat förs in i investeringsprogrammet." i enlighet med yrkande från Mats Lindblom (L).

Alternativa yrkanden
Nya och utökade investeringar enligt bilaga 5 (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) förs in i investeringsprogrammet. Med justeringarna att Amaryllisparken inte byggs och inte heller Entré till Tyresta (bron). (M) Nya och utökade investeringar på totalt 276,7 miljoner kronor enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan förs in i investeringsprogrammet.

Beslutspunkt 11
Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs. Beslutsatsen föreslås ändras till "Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 samt ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fastställs." i enlighet med yrkande från Mats Lindblom (L).
Alternativt yrkande
Förslag till investeringsprogram som redovisas i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan fastställs.

Beslutspunkt 12
Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
Beslutspunkt 13
Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.

Beslutspunkt 14
Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutspunkt 15
Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.

Beslutspunkt 16
Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
reviderad avfallstaxa
reviderad bibliotekstaxa
reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning
inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet.
reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Alternativa yrkanden
Taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras enligt reservation från Moderaterna (Dnr 2020/ÄON 0042 012).
Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet lämnas oförändrad på 13 kronor per resa, dock högst 250 kronor per månad. (SD)

Beslutspunkt 17
Revisorernas budget för år 2021 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.

Beslutspunkt 18
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.
Alternativa yrkanden
I övrigt godkänns Moderaternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.
I övrigt godkänns Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.
I övrigt godkänns Vänsterpartiets förslag till kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.
I övrigt godkänns Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Beslutsgång
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 1
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 2.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 3
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 4
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 5
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 6
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 7
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Yrkande 8
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 9
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Yrkande 10
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 11
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 32 ja och 19 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 3.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 12
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 13
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet. 

Yrkande 15
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 16
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 17
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 18
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 4.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 19
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 20
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 21
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 22-31
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandena.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Yrkande 32
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Yrkande 33
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 34
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 37
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Yrkande 38
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 39
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 40
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 41
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 42
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 43
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 46
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 48
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 50
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 51
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 52
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 53
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 54
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 55
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 56
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 57
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 58
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet. 

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende byggnadsnämndens verksamhetsområde

Yrkande 59
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 60
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 61
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 62
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 63
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 64
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Yrkande 65
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 66
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet. 

Yrkande 67
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 68
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 69
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 70
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 71
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 72
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 73
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 74-90
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandena.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde

Yrkande 91
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 92
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 93
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 94
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 95
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 96-105
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandena.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden

Yrkande 106
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 107
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 28 ja och 23 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 5.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 108
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 109
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 110
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 111
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 112
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 113
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 114
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 115
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 116
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 117
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 118
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 119
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 120
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 121
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 122
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 123
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 124
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 125
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 126
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 127
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 128
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 129
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 130
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 29 ja och 22 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 6.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 131
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 132
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 133
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 134
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 135
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 136
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 137
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 138
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 139
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 140
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 141
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 142
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 143
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 144
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 145-160
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandena.

Yrkande 161
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 162
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 163
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 164
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 165
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 166
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 167
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 168
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet. 

Yrkande 169
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Yrkande 170
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Beslutsgång kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspunkt 1

I syfte att finna ett motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut ställer
ordföranden yrkandet från Moderaterna och Centerpartiets om att utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona, mot Kristdemokraternas yrkande om att utdebiteringen fastställs till 19.60 per skattekrona mot Vänsterpartiets yrkande om att utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona mot Sverigedemokraternas yrkande om att utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona. Efter ställda propositioner utses Moderaternas och Centerpartiets förslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per
skattekrona.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Moderaterna och Centerpartiet om att utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från M och C röstar nej.

Resultat: 26 ja, 17 nej och 8 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 7. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 2

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att målområden för perioden 2021-2024 fastställs samt att
bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs enligt Moderaternas förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 3

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att särskilda uppdrag enligt kommunplanedokumentet fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag fastställs enligt Moderaternas förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda
uppdrag fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda
uppdrag fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda
uppdrag fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut. 

Beslutspunkt 4

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade
ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade
ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt Moderaternas förslag i de fall där alternativt anslag anges.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt Kristdemokraternas förslag i de fall där alternativt anslag anges.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade
ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt Centerpartiets förslag i de fall där alternativt anslag anges.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade
ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt Vänsterpartiet förslag i de fall där alternativt anslag anges.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade
ramanslag per verksamhetsområde för 2021 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag i de fall där alternativt anslag anges.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Alternativ beslutspunkt 5 från Moderaterna

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas yrkande om alternativ beslutspunkt 5 avseende fastställande av kommunstyrelsens förfogande.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Moderaternas yrkande om alternativ beslutspunkt 5 avseende fastställande av kommunstyrelsens förfogande.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 

Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut om att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2022-2024 fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att de i Moderaternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2022-2024 fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att de i Kristdemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2022-2024 fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att de i Vänsterpartiets alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2022-2024 fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att de i
Sverigedemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag
2022-2024 fastställs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutspunkt 6
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaternas alternativa kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att resultaträkning,
kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs med undantag av följdförändringar orsakade av skillnader mellan Kristdemokraternas alternativa kommunplan och styrets kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att resultaträkning,
kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2
räknas om och fastställa enligt Vänsterpartiets budgetalternativ.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutspunkt 8
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 9
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande om att en ytterligare investering på 1,5 miljoner till etablering av Telegrafbergets naturreservat läggs till investeringsprogrammet samt att kommunstyrelsens förslag till beslut ändras till "Nya och utökade investeringar på totalt 519,2 mnkr enligt bilaga 5 inklusive investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat förs in i investeringsprogrammet." Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas förslag om att nya och utökade investeringar enligt bilaga 5 (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) förs in i investeringsprogrammet, med justeringarna att Amaryllisparken inte byggs och inte heller Entré till Tyresta (bron).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att nya och utökade investeringar på totalt 276,7 miljoner kronor enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan förs in i investeringsprogrammet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att nya och utökade investeringar på totalt 519,2 mnkr enligt bilaga 5 inklusive investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat förs in i investeringsprogrammet.

Beslutspunkt 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande om att kommunstyrelsens förslag till beslut ändras till "Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 samt ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fastställs." Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att förslag till investeringsprogram som redovisas i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan fastställs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att förslag till
investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 samt ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fastställs.

Beslutspunkt 12
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 13
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 14
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 15
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 16
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras enligt reservation från Moderaterna (Dnr 2020/ÄON 0042 012).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Kristdemokraternas yrkande om att avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet lämnas oförändrad på 13 kronor per resa, dock högst 250 kronor per månad.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 17
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 18
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt godkänner
kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Moderaternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna
Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna
Vänsterpartiets förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna
Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf
Tyresö kommuns kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf
Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf
Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf
Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf
M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
SD Kommunplan 2021.pdf
KD Kommunplan 2021.pdf
Budget för revisionen 2021.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 98.pdf

Bilagor
§ 98 Avfallstaxa 2021.docx.pdf (1 308 kb) § 98 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf (102 kb) § 98 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf (147 kb) § 98 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf (141 kb) § 98 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf (134 kb) § 98 Budget för revisionen 2021.pdf (761 kb) § 98 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf (185 kb) § 98 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf (163 kb) § 98 KD Kommunplan 2021.pdf (511 kb) § 98 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf (267 kb) § 98 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf (391 kb) § 98 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf (160 kb) § 98 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (680 kb) § 98 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf (1 574 kb) § 98 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (305 kb) § 98 M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 (2).pdf (7 333 kb) § 98 M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (7 333 kb) § 98 Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf (313 kb) § 98 Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf (209 kb) § 98 Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf (290 kb) § 98 Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 98.pdf (426 kb) § 98 Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf (24 kb) § 98 SD Kommunplan 2021.pdf (13 449 kb) § 98 Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf (481 kb) § 98 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (754 kb) § 98 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf (215 kb) § 98 Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf (293 kb) § 98 Tyresö kommuns kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (2 819 kb) § 98 V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (962 kb) § 98 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (158 kb) § 98 Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (110 kb) § 98 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf (408 kb)