Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-01-28

Sammanträde 2021-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun.

Bilagor
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet Tina Rosén (V) ersättare i äldre- och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ulla Hoffmann (V) ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Tina Rosén (V)

5 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 5.docx
KS §5 Reservation (V).pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland
unga.pdf

6 Antagande av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Diarienummer 2013/KSM 0603

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 antas.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om antagande. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Bilagor
§ 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12Antagande av detaljplan för
Tegelbruket, etapp 11.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 2_antagande.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 1_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Detaljplan Tegelbruket etapp11_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 1 (kartor)_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 2
(fastighetskonsekvensbeskrivning)_antagande.pdf
PM Beräkning Stabilietet Geoteknik_Tegelbruket 11_201016.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

7 Antagande av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Diarienummer 2014 KSM 0978.254

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 19 267 739 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 331 061 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.

Bilagor
§ 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 Antagande av
gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse antagnade av gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 antagande_ej
signerad.pdf

8 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt
nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8
miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets
naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt
nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8
miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 181.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets naturreservat beslut foreskrifter bilaga 1 och 2 uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat Skotselplan bilaga 3´uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

9 Riktlinjer för säkerhetsorganisation

Diarienummer 2020/KS 0178 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagen av
kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag. Inför att ärendet togs upp i kommunstyrelsen har även Tyresö Bostäders styrelse behandlat riktlinjerna för säkerhetsorganisation. Bolaget arbetar ständigt med säkerhet gällande medarbetare, hyresgäster och egendom och kommer att följa kommunens riktlinjer så långt det är möjligt med eventuella anpassningar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 186.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8-12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt att det ska gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 190.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

11 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) (”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om.

Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun samt att det ska gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

12 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 20 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 15.docx
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Uppdraget från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda 2030 integrerats i den nya kommunplanen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 16.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 115.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

14 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.
I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. I bilagan "Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Nämnden föreslår att motionens första att-sats anses besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 192.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 104.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf

15 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).
I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att motionen avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att avslå motionen. I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
(SMOHF).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 105.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf

16 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 § 83 att återremittera ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 lades ett nytt ordförandeutlåtande till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 194.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-10-22 § 83.pdf
§ 194 Reservation (M) Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den
europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020-08-18 § 7.pdf

17 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 195.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse motion om att införa ett slönhetsråd i tyresö kommun.pdf

18 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras.

Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 196.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

19 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

20 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer. Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

21 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

22 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras. Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

23 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

24 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslu t
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

25 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö
kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet

Anki Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om inbjudan till dialogmöten om Amaryllisparken.

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om inbjudan till dialogmöten om Amaryllisparken.pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om KRAV-certifiering av kommunens kök.

Interpellationen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om KRAV-certifiering.pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun.

Johan Carlsson (SD) har lämnats in en motion om att införa en policy för klottersanering.

Bilagor
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Tina Rosén (V)
ersättare i äldre- och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ulla Hoffmann (V)
ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Tina Rosén (V)

§5 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Åsa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Tina Rosén (V), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Tina Rosén (V), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 5.docx
KS §5 Reservation (V).pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland
unga.pdf

§6 Antagande av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Diarienummer 2013/KSM 0603

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 antas.

Deltar ej i beslutet
Per Carlberg (SD) deltar ej i beslutet.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om antagande.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Dan Grönstedt (C) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Dan Grönstedt (C) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
§ 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12Antagande av detaljplan för
Tegelbruket, etapp 11.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 2_antagande.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 1_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Detaljplan Tegelbruket etapp11_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 1 (kartor)_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 2
(fastighetskonsekvensbeskrivning)_antagande.pdf
PM Beräkning Stabilietet Geoteknik_Tegelbruket 11_201016.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

§7 Antagande av gatukostnadsutredning förTegelbruket etapp 11

Diarienummer 2014 KSM 0978.254

Kommunfullmäktiges beslut
1. Gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 antas.
2. Sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har
samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av
gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 19 267 739 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 331 061 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) yrkar med hänvisning till Sverigedemokraternas alternativa
kommunplan för 2021 att ett kostnadstak för gatukostnader på maximalt 200 tkr per fastighet införs vid utbyggnation av kommunens gator.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Per Carlbergs (SD)
yrkande om införandet av ett kostnadstak för gatukostnader. Därefter ställer
ordföranden frågan om fullmäktige avslår yrkandet och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fem minuter och ställer
frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och
sammanträdet ajourneras.

Bilagor
§ 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 Antagande av
gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse antagnade av gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 antagande_ej
signerad.pdf

§8 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets
naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8
miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av
Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta
samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets
naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt
nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8
miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Tina Rosén (V), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Lilian Nylinder (MP), Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Tina Rosén (V), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Lilian Nylinder (MP), Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 181.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets naturreservat beslut foreskrifter bilaga 1 och 2 uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat Skotselplan bilaga 3´uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

§9 Riktlinjer för säkerhetsorganisation

Diarienummer 2020/KS 0178 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag. Inför att ärendet togs upp i kommunstyrelsen har även Tyresö Bostäders styrelse behandlat riktlinjerna för säkerhetsorganisation. Bolaget arbetar ständigt med säkerhet gällande medarbetare, hyresgäster och egendom och kommer att följa kommunens riktlinjer så långt det är möjligt med eventuella anpassningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 186.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation.pdf

§10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8- 12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt att det ska gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 190.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

§11 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
(”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har
upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och
behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds
ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i
enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om. Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i
dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra
barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun samt att det ska gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 191.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§12 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 20 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 15.docx
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf

§13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Uppdraget från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda 2030 integrerats i den nya kommunplanen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 16.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 115.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

§14 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Reservation
Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. I bilagan "Utlåtande för
motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Nämnden föreslår att motionens första att-sats anses besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats.

Yttrande
Anna Steele (C), Thomas Sundblad (L), Mikael Ordenius (MP) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Thomas Sundblad (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionens första att-sats anses besvarad och andra att-sats avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 192.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 104.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Reservation (C), Kommunfullmäktige 2021-01-28 § 14.pdf

§15 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).

I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att motionen avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att avslå motionen. I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Yttrande
Anna Steele (C), Thomas Sundblad (L), Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Thomas Sundblad (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 105.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf
Reservation (C), Kommunfullmäktige 2021-01-28 § 15.pdf

§16 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Anki Svensson (M) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR.
Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 § 83 att återremittera ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 lades ett nytt ordförandeutlåtande till ärendet.

Yttrande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Alexander Enkvist (L), Dick Bengtson (M), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD), Alfonso Morales (S), Ajda Asgari (MP), Martin Nilsson (S), Anna Steele (C) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Alexander Enkvist (L), Ulf Perbo (KD), Alfonso Morales (S), Ajda Asgari (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M) yrkar i första hand att ärendet återigen återremitteras för att
kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer och i andra hand att ärendet avslås. Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Dick Bengtson (M) med flera. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.

Resultat: 28 ja och 23 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår
kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Dick Bengtson (M) med flera. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.

Resultat: 28 ja och 23 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fem minuter och ställer frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och sammanträdet ajourneras

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 194.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-10-22 § 83.pdf
§ 194 Reservation (M) Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020-08-18 § 7.pdf
Omröstningsprotokoll, kommunfullmäktige 2021-01-28 § 16 votering 1 och 2.pdf
Reservation (M), kommunfullmäktige 2021-01-28 § 16.pdf
Reservation (C), Kommunfullmäktige 2021-01-28 § 16.pdf

§17 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S). Dick Bengtson (M), Anki Svensson (M), Mats Fält (M) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S). Dick Bengtson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 195.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse motion om att införa ett slönhetsråd i tyresö kommun.pdf

§18 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras. Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 196.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

§19 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§20 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§21 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

§22 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till
kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§23 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

§24 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån
Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§25 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf