Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2024-06-19

Sammanträde 2024-06-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasiums aula, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet

En fråga har lämnats in till sammanträdet.
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en fråga till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens ordförande Anki Svensson (M) klimatmålen, bilaga.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Bjarne Vifell (SD) har lämnat in en interpellation till Anita Mattsson (S) om utbyte av gatubelysning till LED, se bilaga.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om vinterunderhåll av kommunens egna vägar, se bilaga.

Björn Stenqvist (MP) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, se bilaga. Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar, se bilaga.

Bilagor
Interpellation till från Bjarne Vifell (SD) till Anita Mattsson (S) om byte av gatubelysning till LED.pdf
Interpellation från per Carlberg (SD) till Anki Svensson (M) om vinterunderhåll av kommunens vägar.pdf

3 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motion om om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.
2. Motion om kommunalt tillhandahållande av sand eller salt för halkbekämpning remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.
3. Motion om demokrati och medborgarinflytande remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.
4. Motion om att bygga en cykelpump vid Alby fritidsgård remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning i tillägg tidigare beslut om att remittera motionen till kultur- och fritidsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Vid tillfället för kallelseutskick har inte nya motioner anmälts till sammanträdet.

Revidering av remissinstans av sedan tidigare anmälda motioner:

- Vänsterpartisterna Inger Wolf Sandahl, Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand anmälde en motion om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning (DNR 2023/KS 0369) till kommunfullmäktige 2023-11-06, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.

- Sverigedemokraterna Per Carlberg, Bengt Bäckström, Johan Carlsson och Toni Blomqvist anmälde en motion om kommunalt tillhandahållande av sand och/eller salt för halkbekämpning (DNR 2023/KS 0473) till kommunfullmäktige 2023-12-19, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.

- Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Albin Linnstrand och Inger Wolf Sandahl anmälde en motion om demokrati och medborgarinflytande (DNR 2024/KS 0234) till kommunfullmäktige 2024-03-21, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen för beredning. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.

- Sverigedemokraterna Per Carlberg och Bjarne Vifell anmälde en motion om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård (DNR 2024/KS 0235) till kommunfullmäktige 2024-03-21, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden utöver tidigare beslut att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden.

Motioner anmälda till sammanträdet:
· Liberalernas Mats Lindblom, Miljöpartiets Marie Åkesdotter och Centerpartiets Raymond Moubé har skickat in en motion om inrättandet av Barnsjöns naturreservat, se bilaga.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelse från Sara Granestrand (S) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen

Sture Ericson (SD) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Susanne Ivarsson (SD) från och med 4 juni 2024.

Marika Marklund (KD) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Giovanna Carlsson (KD) från och med 4 juni 2024.

Avsägelser som inkommit till sammanträdet

Sara Granestrand (S) avsägelser sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2024-06-24.

5 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/KS 0207

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att:
1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.docx
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
§ 59 Delårsrapport 1 BUN 2024.pdf
§ 59 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 59.pdf
§ 43 Delårsrapport 1 GVN 2024.pdf
§ 43 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-30 § 43.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 38.pdf
Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf
Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 22.pdf
Delårsrapport T1 Bygglov 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf
Bilagor
5 § 43 Delårsrapport 1 GVN 2024.pdf (720 kb) 5 § 43 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-30 § 43.pdf (94 kb) 5 § 59 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 59.pdf (98 kb) 5 § 59 Delårsrapport 1 BUN 2024.pdf (1 608 kb) 5 § 80 SY (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf (126 kb) 5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.pdf (122 kb) 5 Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf (766 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 22.pdf (90 kb) 5 Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (903 kb) 5 Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf (494 kb) 5 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf (1 322 kb) 5 Delårsrapport 1 ÄoO.pdf (1 670 kb) 5 Delårsrapport T1 Bygglov 2024.pdf (1 312 kb) 5 Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf (380 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 79.pdf (101 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 80.pdf (97 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 38.pdf (99 kb) 5 Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf (591 kb) 5 Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf (83 kb) 5 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (115 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf (70 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf (71 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf (115 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf (96 kb)

6 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2024/KS 0223

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet

Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige som beslutar att:
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 81.pdf
§ 81 Reservation (L) (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf
§ 81 SY (C) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf
Tjänsteskrivelse -Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 57.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 37 (1).pdf

7 Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet

Diarienummer 2024/KS 0197

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet, som enligt ordinarie ärendegång fastställs i juni, till hösten 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 82.pdf
§ 82 Reservation (L) (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf
§ 82 SY (C) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-06-04 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens anslag mellan programbeslut.pdf

8 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Diarienummer 2024/KS 0137

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Länsstyrelsen föreslås förordna som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2028 för:
1. Anita Mattsson
2. Christoffer Holmström
3. Johanna Björksten
4. Emelie Hedberg
5. Håkan Andersson

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag
från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva
att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för
uppdraget. Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare
förordnade av Länsstyrelsen.

Anita Mattsson, vars förordnande löper ut den 31 oktober 2024, har lämnat önskemål om förnyat förordnande. Utöver det förordnande för Anita Mattsson som löper ut den 31 oktober 2024 föreslås även Christoffer Holmström, Johanna Björksten, Emelie Hedberg och Håkan Andersson som nya vigselförrättare då kommunen i dagsläget har svårt att täcka behovet av vigselförrättare, främst för vigslar på helger men även på vardagar.

Anita Mattsson är idag kommunstyrelsens ordförande och har utöver det en rad olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har varit engagerad i kommunpolitiken i många år. Anita Mattsson har varit vigselförrättare under flera år och genomfört uppdraget väl.

Christoffer Holmström är idag ordförande i kommunens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och har även han utöver detta en rad andra olika kommunala förtroendeuppdrag.

Johanna Björksten är doktorand i socialt arbete vid Södertörns högskola och nämndeman på Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare har hon även haft en rad olika förtroendeuppdrag i Tyresö kommun.

Emelie Hedberg är ordförande för kultur- och fritidsnämnden och har utöver det flera förtroendeuppdrag i kommunen. Emelie har ett stort samhällsengagemang med förtroendeuppdrag i ideella organisationer även utanför kommunen.

Håkan Andersson har hållit i mer än 50 vigslar. Han har eller har haft engagemang i Kultur- och Fritidsnämnd resp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd i Tyresö, Styrelsen Liberalerna, Tyresö; Revisor Nämndemannaföreningen, Nacka; Revisor Park Folkets Hus, Älvsjö; Styrelsen Föreningen Kisumu, Stockholm; Projektledare St Christine Foundation, Kenya.

Anita Mattsson, Christoffer Holmström, Emelie Hedberg, Johanna Björksten
och Håkan Andersson anses väl kvalificerade för detta uppdrag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse förordnande av vigselförrättare.pdf
§ 91 Reservation (L) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-06-04 § 91 .pdf

9 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut enligt 11 kap. 10 § Plan och bygglagen (2010:900), se bilaga.

Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen har inkommit till Länsstyrelsen Stockholm om att ändring av § 4 i stiftelsens stadgar. Länsstyrelsen Stockholm meddelar att de inte har något att erinra mot ändringarna och avskriver ärendet. Se bifogat meddelande från Länsstyrelsen samt Stiftelsen Tyrestaskogens reviderade stadgar.

Bilagor
Beslut ej prövning(28798651).pdf
Länsstyrelsen Stockholm meddelande om ändrade föreskrifter Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Stiftelsen Tyrestaskogen - reviderade stadgar efter lst godkännande 2024-06-04.pdf


Sida
1 (14)

Beslutande organ
Kommunfullmäktige
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2024-06-19
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Kommunfullmäktige
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2024-06-19
Sida
14 (14)

§58 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

 

Beskrivning av ärendet

Två fråga har lämnats in till sammanträdet.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en fråga till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens ordförande Anki Svensson (M) klimatmålen, bilaga. 
Anki Svensson (M) besvarar frågan.

Christina Melzén (L) har lämnat in en fråga till Tyresö bostäders styrelseordförande Mats Fält (M) om en ny detaljplan för ett vård- och omsorgsboende, bilaga.
Mats Fält (M) besvarar frågan. 

Bilagor

Fråga från Marie Åkesdotter (MP) till Anki Svensson (M) om klimatmålen.pdf

Fråga från Christina Melzén (L) till Mats Fält (M) om Tyresö Bostäder.docx

§59 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Bjarne Vifell (SD) har lämnat in en interpellation till Anita Mattsson (S) om utbyte av gatubelysning till LED, se bilaga. Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen muntligt. Bjarne Vifell (SD) deltar i debatten.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om vinterunderhåll av kommunens egna vägar, se bilaga. Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

Björn Stenqvist (MP) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, se bilaga. Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

Bilagor

Interpellation till från Bjarne Vifell (SD) till Anita Mattsson (S) om byte av gatubelysning till LED.pdf

Interpellation från per Carlberg (SD) till Anki Svensson (M) om vinterunderhåll av kommunens vägar.pdf

Interpellation från Björn Stenqvist (MP) till Anki Svensson (M) om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

Interpellationssvar från Anki Svensson (M) till Björn Stenqvist ((MP) angående SHN.pdf

§60 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Motion om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.
 2. Motion om kommunalt tillhandahållande av sand eller salt för halkbekämpning remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning.
 3. Motion om demokrati och medborgarinflytande remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning. 
 4. Motion om att bygga en cykelpump vid Alby fritidsgård remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning i tillägg tidigare beslut om att remittera motionen till kultur- och fritidsförvaltningen för beredning. 
 5. Motion om att inrätta Barnsjöns naturreservat remitteras till kommunstyrelsen för besvarande. 
 6. Motion om att ändra löneutbetalningsdatum i Tyresö kommun remitteras till kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Beskrivning av ärendet

Revidering av remissinstans av sedan tidigare anmälda motioner:

 • Vänsterpartisterna Inger Wolf Sandahl, Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand anmälde en motion om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning (DNR 2023/KS 0369) till kommunfullmäktige 2023-11-06, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. 
 • Sverigedemokraterna Per Carlberg, Bengt Bäckström, Johan Carlsson och Toni Blomqvist anmälde en motion om kommunalt tillhandahållande av sand och/eller salt för halkbekämpning (DNR 2023/KS 0473) till kommunfullmäktige 2023-12-19, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. 
 • Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Albin Linnstrand och Inger Wolf Sandahl anmälde en motion om demokrati och medborgarinflytande (DNR 2024/KS 0234) till kommunfullmäktige 2024-03-21, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen för beredning. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beredning. 
 • Sverigedemokraterna Per Carlberg och Bjarne Vifell anmälde en motion om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård (DNR 2024/KS 0235) till kommunfullmäktige 2024-03-21, motionen remitterades till hållbarhetsutskottet, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Motionen föreslås nu istället remitteras till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden utöver tidigare beslut att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden.  

Motioner anmälda till sammanträdet:

 • Liberalernas Mats Lindblom, Miljöpartiets Marie Åkesdotter och Centerpartiets Raymond Moubé har skickat in en motion om inrättandet av Barnsjöns naturreservat, se bilaga.
 • Sverigedemokraternas Per Carlberg, Bjarne Vifell och Bengt Bäckström har skickar in en motion om att ändra löneutbetalningsdatumet i Tyresö kommun, se bilaga.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Motion (V) kommunalt samarbete för klimatanpassning.pdf

Motion (SD) om kommunalt tillhandahållande av sand eller salt för halkbekämpning.pdf

Motion (V) om demokrati och medborgarinflytande.pdf

Motion (SD) om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård.pdf

Motion (L), (MP), (C) Inrätta Barnsjöns naturreservat.pdf

Motion (SD) Ändra löneutbetalningsdatum i Tyresö kommun.pdf

§61 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
 2. Avsägelse från Sara Granestrand (S) och Marika Marklund (KD) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
 3. Jan-Åke Svensson (M) väljs till ny ledamot i Stiftelsen Tyrestaskogen.
 4. Jenny Fors (S) väljs till ny ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.
 5. Roger Gusthage (M) väljs till ny ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.

Beskrivning av ärendet

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen

Sture Ericson (SD) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Ivarsson (SD) från och med 4 juni 2024. 

Marika Marklund (KD) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Giovanna Carlsson (KD) från och med 4 juni 2024. 

Avsägelser som inkommit till sammanträdet

Sara Granestrand (S) avsägelser sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2024-06-24.

Marika Marklund (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2024-06-19.

Ändringar avseende Stiftelsen Tyrestaskogen

Jan-Åke Svensson (M) som tidigare har varit ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen, föreslås nu bli ordinarie ledamot.

Jenny Fors (S) föreslås bli ny ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.

Roger Gusthage (M) föreslås bli ny ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.

§62 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/KS 0207

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att:

 1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Yttranden

Anita Mattsson (S), Klara Watmani (S), Christoffer Holmström (S), Katarina Helling (S), Susann Ronström (S), Albin Linnstrand (V), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Peter Freij (M), Emelie Hedberg (M), Marie Åkesdotter (MP), Per Carlberg (SD) och Hanne Sofia Carlsson (C) och Jerry Svensson (M) yttrar sig. 

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Klara Watmani (S), Christoffer Holmström (S), Katarina Helling (S), Albin Linnstrand (V), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Peter Freij (M), Emelie Hedberg (M), Marie Åkesdotter (MP) och Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 79.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf

Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.docx

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

59 Delårsrapport 1 BUN 2024.pdf

59 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 59.pdf

43 Delårsrapport 1 GVN 2024.pdf

43 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-30 § 43.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 38.pdf

Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf

Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 22.pdf

Delårsrapport T1 Bygglov 2024.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf

Delårsrapport 1 ÄoO.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 80.pdf

80 SY (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

Bilagor
§ 62 § 43 Delårsrapport 1 GVN 2024.pdf (720 kb) § 62 § 43 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-30 § 43.pdf (94 kb) § 62 § 59 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 59.pdf (98 kb) § 62 § 59 Delårsrapport 1 BUN 2024.pdf (1 608 kb) § 62 § 80 SY (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf (126 kb) § 62 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.pdf (122 kb) § 62 Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf (766 kb) § 62 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 22.pdf (90 kb) § 62 Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (903 kb) § 62 Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf (494 kb) § 62 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf (1 322 kb) § 62 Delårsrapport 1 ÄoO.pdf (1 670 kb) § 62 Delårsrapport T1 Bygglov 2024.pdf (1 312 kb) § 62 Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf (380 kb) § 62 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-06-19 § 62.pdf (139 kb) § 62 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 79.pdf (101 kb) § 62 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 80.pdf (97 kb) § 62 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 38.pdf (99 kb) § 62 Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf (591 kb) § 62 Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf (83 kb) § 62 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (115 kb) § 62 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf (70 kb) § 62 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf (71 kb) § 62 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf (115 kb) § 62 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf (96 kb)

§63 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2024/KS 0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
 2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Reservationer

Hanne Sofia Carlsson (C) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Inger Wolf Sandahl (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Ajda Asgari (MP) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och hänvisar till den reservation som lämnades in till kommunstyrelsen 2024-06-04 § 81, se bilaga.

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och hänvisar till den reservation som lämnades in till kommunstyrelsen 2024-06-04 § 81, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige som beslutar att: 

 1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
 2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yttranden

Klara Watmani (S), Emelie Hedberg (M), Inger Wolf Sandahl (V), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Bengt Bäckström (SD), Ajda Asgari (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig. 

Yrkanden

Klara Watmani (S), Emelie Hedberg (M), Per Carlberg (SD), Bengt Bäckström (SD) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2 och 3. 

Inger Wolf Sandahl (V) yrkar i första hand bifall till kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 samt yrkar att delar av delar av kommunstyrelsens investeringsreserv på 300 miljoner används för att behålla solavskärmning och stomlösning av trä.

I andra hand yrkar Inger Wolf Sandahl (V) att ärendet återremitteras för att utreda möjligheterna att behålla solavskärmning och stomlösning av trä.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid ett senare tillfälle. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1. Kommunfullmäktige finner att kommunfullmäktige bifaller den.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2 och 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller dem.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Inger Wolf Sandahl (V) att delar av delar av kommunstyrelsens investeringsreserv på 300 miljoner används för att behålla solavskärmning. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Inger Wolf Sandahl (V) att delar av delar av kommunstyrelsens investeringsreserv på 300 miljoner används för att behålla stomlösning av trä. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Särskilda yttranden

Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 81.pdf

81 Reservation (L) (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

81 SY (C) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

Tjänsteskrivelse -Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 57.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 37 (1).pdf

§64 Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade

Diarienummer 2024/KS 0197

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
 2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Reservationer

Hanne Sofia Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga. 

Ajda Asgari (MP) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till en skriftlig reservation som lämnades till kommunstyrelsen 2024-06-04 § 82, se bilaga.

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till en skriftlig reservation som lämnades till kommunstyrelsen 2024-06-04 § 82, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet, som enligt ordinarie ärendegång fastställs i juni, till hösten 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
 2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Yttranden

Mats Lindblom (L), Raymond Moubé (C), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Lindblom (L), Raymond Moubé (C) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej. 

Resultat: 51 ja, 10 nej. Hur var och en har röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 82.pdf

82 Reservation (L) (MP) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

82 SY (C) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-06-04 § 82.pdf

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens anslag mellan programbeslut.pdf

§65 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Diarienummer 2024/KS 0137

Kommunfullmäktiges beslut

 • Länsstyrelsen föreslås förordna som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2028 för: 
 1. Anita Mattsson
 2. Christoffer Holmström
 3. Johanna Björksten
 4. Emelie Hedberg
 5. Håkan Andersson

Jäv

Anita Mattsson (S), Christoffer Holmström (S) och Emelie Hedberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget. Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen.

Anita Mattsson, vars förordnande löper ut den 31 oktober 2024, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.  Utöver det förordnande för Anita Mattsson som löper ut den 31 oktober 2024  föreslås även Christoffer Holmström, Johanna Björksten, Emelie Hedberg och Håkan Andersson som nya vigselförrättare då kommunen i dagsläget har svårt att täcka behovet av vigselförrättare, främst för vigslar på helger men även på 
vardagar.

Anita Mattsson är idag kommunstyrelsens ordförande och har utöver det en rad olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har varit engagerad i kommunpolitiken i många år. Anita Mattsson har varit vigselförrättare under flera år och genomfört uppdraget väl.

Christoffer Holmström är idag ordförande i kommunens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och har även han utöver detta en rad andra olika kommunala förtroendeuppdrag. 

Johanna Björksten är doktorand i socialt arbete vid Södertörns högskola och nämndeman på Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare har hon även haft en rad olika förtroendeuppdrag i Tyresö kommun.

Emelie Hedberg är ordförande för kultur- och fritidsnämnden och har utöver det flera förtroendeuppdrag i kommunen. Emelie har ett stort samhällsengagemang med förtroendeuppdrag i ideella organisationer även utanför kommunen.

Håkan Andersson har hållit i mer än 50 vigslar. Han har eller har haft engagemang i Kultur- och Fritidsnämnd resp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd i Tyresö, Styrelsen Liberalerna, Tyresö; Revisor Nämndemannaföreningen, Nacka; Revisor Park Folkets Hus, Älvsjö; Styrelsen Föreningen Kisumu, Stockholm; Projektledare St Christine Foundation, Kenya.

Anita Mattsson, Christoffer Holmström, Emelie Hedberg, Johanna Björksten och Håkan Andersson anses väl kvalificerade för detta uppdrag.

Yttranden

Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 91.pdf

Tjänsteskrivelse förordnande av vigselförrättare.pdf

91 Reservation (L) kommunstyrelsen 2024-06-04.pdf

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-06-04 § 91 .pdf

§66 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges beslut

 • Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut enligt 11 kap. 10 § Plan och bygglagen (2010:900), se bilaga. 

Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen har inkommit till Länsstyrelsen Stockholm om att ändring av § 4 i stiftelsens stadgar. Länsstyrelsen Stockholm meddelar att de inte har något att erinra mot ändringarna och avskriver ärendet. Se bifogat meddelande från Länsstyrelsen samt Stiftelsen Tyrestaskogens reviderade stadgar.

EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om det finns en god intern kontroll för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott och oegentligheter i verksamheterna.

Revisionsrapport och revisionsskrivelse biläggs till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor

Beslut ej prövning(28798651).pdf

Länsstyrelsen Stockholm meddelande om ändrade föreskrifter Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf

Stiftelsen Tyrestaskogen - reviderade stadgar efter lst godkännande 2024-06-04.pdf

Revisionsskrivelse Granskning av välfärdsbrott Tyresö kommun TyBo.pdf

Granskning av välfärdsbrott Tyresö kommun TyBo.pdf