Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-04-21

Sammanträde 2015-04-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport april 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
KD rapport april 2015.pdf
Riskhantering - gemensamma rutiner för Tyresö kommun 2015.pdf
Ekonomisk rapport april 2015.pdf

2 Information om kameraövervakning i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund informerar vid sammanträdet om kameraövervakning i kommunen.

3 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 *

Dnr 2015/KS 0151 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 50.pdf
Årsred 2014 signerad.pdf
Rev_berättelse_2014.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2014.pdf
§20_grankningsrapp.pdf

4 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 *

Dnr 2015/KS 0152 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Eftersom handlingarna från Södertörns brandförsvarsförbund då inte hade inkommit, noterade utskottet att ärendet med handlingar kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 21 april.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §51.pdf
SBFF_ÅR.2014_lowres.pdf
Revisionsrapport 2014.pdf
Revisionsberättelse samt redogörelse för år 2014.pdf
§12 - årsbokslut.pdf

5 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 *

Dnr 2015/KS 0153 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Eftersom handlingarna från Södertörns överförmyndarnämnd då inte hade inkommit, noterade utskottet att ärendet med handlingar kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 21 april.

Revisionsrapporten läggs till handlingarna inför kommunfullmäktiges hantering.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §52.pdf
Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2014.pdf
Revisionsberättelse för Haninge kommun 2014.pdf
Protokollsutdrag Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 *

Dnr 2015/KS 0154 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §53.pdf
Ärende 4 Årsredovisning tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Årsredovisning 2014 rättad efter utskick samt beslutad på sammanträdet.pdf
Revisionsberättelse för år 2014.pdf
Revisionsrapport bilaga 2 Årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag årsredovisning 2014 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

7 Ny plan- och bygglovstaxa *

Dnr 2015/KS 0156 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan- och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov av att revideras. Den nuvarande taxan har inte reviderats sedan den togs fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvaktat en justering då SKL har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas och har tagit fram förslag till revidering.

Byggnadsnämnden behandlade förslaget till revidering av bygglovstaxan på sitt sammanträde den 26 mars 2015.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och vid kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Båda organen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan-och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §54.pdf
Tjänsteskrivelse plantaxa.pdf
Miljö och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag § 67.pdf
Byggnadsnämnden 26 mars 2015 protokollsutdrag Plan- och bygglovtaxa.pdf
Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa.pdf
Ändrad plantaxa Reservation MP.pdf

8 Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal *

Dnr 2015/KSM 0233

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Bilagor
PU MSU § 65.pdf
Tjansteskrivelse_riktlinjer_markanvisning.pdf
Riktlinjer_markanvisning uppdaterade.pdf

9 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal *

Dnr 2015/KSM 0234

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Bilagor
PU MSU § 66.pdf
Tjansteskrivelse_riktlinjer_exploateringsavtal.pdf
Riktlinjer_exploateringsavtal.pdf

10 Antagande av detaljplan för Bussen 5 *

Dnr 2013/KSM 0678

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Bilagor
PU MSU § 64.pdf
tjänsteskrivelse_antagande_Bussen5.pdf
Bussen 5 lekland Tyresö riskbedömning utg 4 LÅ-am 150316.pdf
Miljöteknisk MarkUndersökning_Bussen5_WSP.pdf
planbeskrivning-antagande-bussen5.pdf
granskningsutlåtande_Bussen5.pdf
plankarta_Bussen 5_A2-L_antagande.pdf
Detaljplan Bussen 5 Reservation MP.pdf

11 Upplåtelse av arrende till Sjöbergahöjdens vattenförening

Dnr 2014/KSM 1112

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Sjöbergahöjdens vattenförening godkännas.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Flera fastigheter i Sjöberga saknar vatten i sina brunnar under stor del av året. Därför har ägarna bildat Sjöbergahöjdens vattenförening med ändamålet att använda avsaltat vatten från Erstaviken och dra ledningar till respektive fastighet. Då behöver ledningarna delvis gå över kommunens fastighet Brevik 1:1. För att få tillstånd att anlägga och underhålla ledningarna på kommunens mark har föreningen begärt att få arrendera erforderlig mark med en arrendetid på 15 år. Den långa arrendetiden motiveras av höga investeringskostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till arrendeavtal som föreningen har accepterat.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att arrendeavtal med Sjöbergahöjdens vattenförening godkännas och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU MSU § 70.pdf
Tjänsteskrivelse Sjöbergahöjdens vattenförening.pdf
Sjöberga översikt.pdf
Sjöbergahöjdens va-medlemmar.pdf
Sjöbergahöjdens vattenförening avtalskarta.pdf
Sjöberga vattenförening Särskilt yttrande MP.pdf

12 Program med mål och riktlinjer för privata utförare *

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs.
2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §55.pdf
Tjänsteskrivelse Program för uppföljning av privata och kommunala utförare.pdf
Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018.pdf

13 Svar på motion om skalskyddsförstärkning *

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §57.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Motion om skalskyddsförstärkning.pdf

14 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten *

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige
den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §58.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf

15 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering *

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §59.pdf
Protokollsutdrag.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

16 Svar på motion om en giftfri föskola *

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §60.pdf
Protokollsutdrag.pdf
Motion om en giftfri förskola.pdf

17 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen *

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §61.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion En förskola fri från farliga ämnen.pdf
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf

18 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov *

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnade in en motion till kommunfullmäktige
den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motinen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 2 april och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §62.pdf
Socialnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Fullmakt som ombud vid Vårljus årsstämma 2015, dnr 2015/KS 0114 005

Beslut fattat av ekonomichef
Beslut om lån, dnr 2015/KS 0210 11

Beslut fattade av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150408
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 21050413

Beslut fattat av kommunjurist
Yttrande i mål om ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora, dnr 2011 KSM 0404, 2015-04-09

Bilagor
Fullmakt AB Vårljus årsstämma 2015.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf
Yttrande i mål om ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden april 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden april 2015.pdf
Gemensam gymnasieregion 2.0 - Förslag till reviderad modell av strukturt....pdf
Sfi_bas_rekommendation.docx.pdf
Sfi_bas_överenskommelse.docx.pdf
Bilaga_Kvalitetskriterier_sfi_bas.docx.pdf
Bilaga_Budget_ sfi_bas_helår.docx.pdf
Rekommendation_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.pdf
Överenskommelse_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.docx.pdf
Bilaga_Överenskommelse_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.pdf
Kommuninvest stämmohandlingar 2015.pdf
Inbjudan till SKL kommentus årsstämma 22 april.pdf
KSOMinne150325.pdf
Kallelse Vårljus 2015.pdf
Valberedningens förslag till årsstämman i maj 2015.docx
Årsredovisning Vårljus 2015.pdf
Riktlinjer för information vid kris 2015.pdf
Kommunikationplan 2015 etablering av nya boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar.pdf
Protokollsutdrag MSU 20150311 Återrapportering uppdrag lokal odling.pdf
Odla utan trädgård - bilder.pdf
månadsrapport SBF mars 2015.pdf