Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport maj/juni 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2017.pdf

2 Delårsrapport 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0488.042

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 1 MSU 2017.pdf

3 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017 *

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans avslås.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader vid kommande månadsuppföljningar.
5. Socialnämndens uppföljning till kommunstyreslen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans i socialnämnden noteras.
6. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder inom verksamhetsområde individ och familjeomsorg noteras.
7. Socialnämnden ska redovisa effekterna av åtgärderna enligt punkt 6 och 7 i samband med delårsrapport för tertial 2 2017.
8. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.
9. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
10. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
11. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen (handling under utarbetande). Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Bilagor
Delårsrapport 1 2017.pdf
Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf
Socialnämnden delårsrapport 1 2017 kallelsehandling.pdf
Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30 Delårsbokslut 1.pdf.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf

4 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018 *

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.

Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för renhållningsavgifter samt att den ska gälla från och med 1 oktober 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §87.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf

5 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum *

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs.
2. Investeringsmedel på 60 miljoner kronor beviljas utöver de 30 miljoner kronor som är avsatta från projektet Norra Tyresö Centrum.
3. Investeringen finansieras genom uthyrning av parkeringsplatser till Utvecklingsförvaltningen och externa hyresgäster.

Beskrivning av ärendet
I samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och anläggande av avfallsterminal avsattes 30 miljoner kronor exklusive moms för uppförande av parkeringshus som bland annat skulle ersätta de platser som försvinner på grund av avfallsterminalens uppförande.

I samband med framtagande av olika förslag gällande antal parkeringsplatser och gestaltningslösningar samt kalkyler över dessa kan konstateras att avsatta medel inte räcker till stort mer än att ersätta de platser som försvinner för avfallsterminalens uppförande. Ett större parkeringshus kan delvis finansieras genom intäkter i form av parkeringsavgifter. I byggnaden inryms avfallsterminalen som har en egen investering.

Då även grusplanen vid Tyresövallen som parkeringsyta kommer att försvinna och bli bebyggd med bostadskvarter har det identifierats ytterligare behov som kan tillgodoses i ett parkeringshus. Möjligheten att erbjuda parkeringsköp för framtida bostäder finns också. Behovet av parkeringsmöjligheter i området kommer troligen att öka framöver och bedömningen är att kapaciteten i p-huset bör maximeras.

För att täcka behovet av parkeringsmöjligheter samt iordningställande av mark förordas att skjuta till ytterligare medel i syfte att skapa fler parkeringsplatser.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs samt att investeringsmedel på 60 miljoner kronor beviljas utöver de 30 miljoner kronor som är avsatta från projektet Norra Tyresö Centrum.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en kompletterande tjänsteskrivelse lagts till ärendet med förslag till finansiering.

Bilagor
Finasieringslösning P-hus Norra Centrum tjut 17-05-23.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §88.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf

6 Gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen *

Dnr 2014KSM0834

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tyresö ishall fasadförslag.pdf

7 Samordning och iordningställande av ytor kring parkeringshus och ishall *

Dnr 2014KSM0834

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 ska beslutas i kommunfullmäktige 19 juni 2017. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2018. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §89.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Tjänsteskrivelse MSU revidering av plan- och bygglovtaxa.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart 2_revideringar.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf

9 Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020

Dnr 2017/KS 0183 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2018. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter för 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan, samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §90.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-04-18 § 19.pdf
Tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf

10 Ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö är en skärgårdskommun. Vi är omgivna av vatten och det blåa liksom det gröna är viktiga delar av kommunens identitet. Alliansen vill slå vakt om detta och också utveckla möjligheterna för fler att få tillgång till skärgården. Ett sätt att öka dessa möjligheter är att skapa bättre samordning kring båtplatser och inom samma ram utöka antalet platser.

Vi vet att det finns ett stort intresse för båtliv bland Tyresös invånare men att det är brist på båtplatser inom befintliga båtklubbar och på befintliga båtupplagsplatser. Samtidigt har vi ett tydligt ansvar för att värna vattenmiljön och kvarvarande orörda strandlinjerna. Två faktorer som tydligt talar för att vi inte ska verka för att förbättra båtlivet genom att ianspråkta en rad nya platser för att skapa båtklubbar och upplagsplatser. Särskilt viktigt är att värna om Kalvfjärden på ett sådant sätt att vi inte skapar utrymme för en rad nya båtklubbar där. Vilket skulle leda till längre körsträckor för båtar på väg in från och ut till resten av skärgården.

Det finns alltså anledning att se på vilka reella möjligheter som finns inom Tyresö kommuns gränser för att kunna utveckla båtlivet och skapa möjlighet för fler att få båtplats. Vi vill också underlätta för skapandet av mer service för båtägare i kommunen och för båtlivet generellt.

Det område som vi menar är mest intressant vad avser utvecklingspotential för båtlivet i Tyresö är Vissvass. Mot den bakgrunden har vi i den nu antagna översiktsplanen beslutat om att en av de planeringsriktlinjer som kommunen ska arbeta med utifrån översiktsplanen är att " Vissvass utvecklas till en central plats för båtlivet i Tyresö genom att båtklubbarnas verksamhet samordnas. Då kan fler båtplatser och service för båtlivet tillskapas till en modern och miljöanpassad anläggning"(sidan 90 punkt 39)

Vi menar att detta är en fråga som bör ges prioritet i det kommande arbetet då det redan nu finns intresse från olika båtklubbar att tillsammans med kommunen ta fram förslag och åtgärder för att uppfylla riktlinjen.

Huvuddragen av en sådan utveckling bygger på att de områden som Trollbäckens båtsällskap och Åva båtsällskap i dag disponerar effektviseras så att det ryms fler bryggor och båtplatser. Den ur miljösynpunkt olyckligt placerade Spiruddens båtklubb långt inne i Åvaviken bör avvecklas och, om möjligt, placeras mellan Trollbäckens båtsällskaps och Åva båtsällskaps bryggor så att ett sammanhängande hamnområde bildas. Infrastrukturen i området behöver förbättras och service för båtägare och båtlivet byggas ut så att det utöver båtbottentvätt finns ordentliga möjligheter för tömning av båttoalett, eventuell tillgång till drivmedel och annan kommersiell service.

I samband med ett arbete kring att utveckla båtlivet i Vissvass bör också frågan om en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar övervägas liksom möjligheten att utöka båtuppläggningsplatserna vid Storängen för att inte sådan verksamhet ska riskera att ta nya områden i anspråk.

Arbetet bör alltså ha fokus på;

- Samla flera båtklubbars verksamhet runt den största båtklubben i Vissvass
- Utveckla området till ett centrum för båtlivet i Tyresö
- Värna om miljön i Kalvfjärden och Åvaviken
- Öka servicen för båtlivet i Vissvass både vad gäller rent båtrelaterade delar men också andra kommersiella möjligheter
- Överväga placering av en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar
- Utökade möjligheter till vinteruppläggningsplatser vid Storängen

Med ovanstående som bakgrund föreslås:

- Att ge kommundirektören i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §83.pdf

11 Ordförandeuppdrag om nämndstruktur för nästa mandatperiod

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens.
2. En arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
3. Kostnaderna och eventuella vinster för respektive alternativ ska presenteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av nämndstrukturen för perioden 2019-2022, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Varje ny mandatperiod bjuder på nya förutsättningar. Det politiska ramverket behöver inför en ny period prövas och diskuteras. Vi vill därför starta upp det arbetet och den diskussionen med ett beslut i kommunstyrelsen och ett uppdrag till kommunkansliet att stödja processen.

Vi har med små justeringar arbetat efter den befintliga modellen och strukturen sedan mandatperioden som startade 1/1 2007. En större översyn och omprövning är alltså på sin plats. Omvärlden förändras och vi behöver överväga förändringar för att möta det. På de 10 år som gått sedan nuvarande modell infördes har kommunen vuxit med drygt 5600 invånare. Andelen äldre i befolkningen har börjat öka ordentligt och även integrationsfrågan har vuxit i betydelse liksom behovet av ett intensifierat brett arbete mot utanförskap. Den gemensamma gymnasieregionen har i grunden förändrat förutsättningarna för det kommunala gymnasiet och huvuddelen av kommunens ansvar idag är att kanalisera resurser dit eleverna väljer att vara. Valfriheten har ökat och andelen verksamhet som utförs av andra aktörer har vuxit inom i princip alla områden.

Utifrån detta har ett antal olika frågor diskuterats - behovet av att starta en äldrenämnd, det politiska ansvaret för gymnasiet samt vuxenutbildningen och styrningen av egen-regi jämfört med ansvaret att följa upp fristående verksamhet med mera.

Med det som bakgrund vill vi nu initiera ett arbete med att gemensamt se över nämnstrukturen inför mandatperioden 2019-2022.

I ett första steg får kommundirektören i uppdrag att via kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till dagens modell. I ett andra steg får kommunfullmäktiges presidium tillsammans med alla partiers respektive gruppledare och med stöd från kommunkansliet i uppdrag att söka enas om ett förslag som kan beslutas i samband med att en kommunplan för 2019-2022 antas i juni 2018.

Med ovanstående som bakgrund föreslås kommunstyrelsen besluta att;

- Att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens,
- Att en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
- Att presentera kostnaderna och eventuella vinster för respektive alternativ

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §84.pdf

12 Antagande av ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändring av detaljplan för Brevik 1:99 antas.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.

Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överensstämma med strandlinjens faktiska läge.

Detaljplaneändringen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen ska anta ändringen av detaljplanen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §57.pdf
Tjänsteskrivelse antagande Brevik 1-99_underskrift.pdf
Planbeskrivning_antagande_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKantagande_FOKUS-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_Brevik 1-99.pdf

13 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende *

Dnr 2016KSM1271.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet och ge kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Sedan miljö- och samhällsutskottets behandling av ärendet har nedan lagts till i huvudavtalet respektive i bilaga 5:

§ 11 4 st. "Om exploatören inte haft möjlighet att tillträda regleringsfastigheten efter 5 år så ska parterna ta upp frågan för en diskussion i syfte att hitta en lösning för att slutföra projektet."

Bilaga 5 Not 1 "Arrendeavgift utgår med 25 kr/kvm och månad i enlighet med liknande upplåtelser."

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §58.pdf
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170523, slutgiltigt.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende, reviderad.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

14 Samarbets- och markavtal Eastern Light fiberdragning

Dnr 2016KSM1879.261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB för att möjliggöra nedläggning av svartfiber i gatumark i Tyresö kommun. Syftet med avtalet är för Eastern Light Sweden AB att sammankoppla den nedläggning som sker över Östersjön med Stockholm.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §59.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Samarbets- och markavtal Eastern Light Sweden AB.pdf

15 Svar på ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2017KSM0471.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ordförandeuppdraget inarbetas i det pågående strategiska trafikarbetet för Gudöbroleden.
2. Ordförandeuppdraget anses därmed som avrapporterat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Trollbäckens utveckling och utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviken. I det arbetet studeras berörd korsning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2017, §45 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta över ansvaret från Tekniska kontoret för att fortsätta arbetet med ordförandeuppdraget.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med korsningen för Skogsängsvägen/Gudöbroleden ska ingå i ett övergripande och strategiskt trafikarbete för Gudöbroleden, samt att ordförandeuppdraget därmed ska anses avrapporterat.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §62.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga Grönt ljus stombuss_broschyr.pdf

16 Etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Fornuddens nya skola och idrottshall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Kostnadsläge för kalkylen är maj 2016 och förutsätter byggnation i en etapp. Barn- och utbildningsförvaltningen har aktualiserat fråga om att bygga idrottshallen före skolan.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver fördelar och nackdelar i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att Fornuddens nya skola och idrottshall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Bilagor
Etappindelning ny skola_idrottshall Fornudden tjut 2017-05-21.pdf

17 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2017) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.

Under 2016 har en ny förordning (2016:385) om bidrag till energi- och klimatrådgivning samt nya föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2016:3) antagits. Antagandet innebär att stödnivåerna för Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner ökar, medan stödet till Salems kommun minskar. Med anledning av detta finns ett behov av att justera avtalet om samordnad energi- och klimatrådgivning i Huddinge, Haninge, Tyresö och Salem (från 2008), främst på grund av betydande förändringar av stödnivåerna. Ett förslag till nytt avtal har därför arbetats fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §91.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad klimat- och energirådgivning.pdf
Avtal om samordnad Energi- och klimatrådgivning 2017 bilaga 1.pdf

18 Införande av anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun

Dnr 2017/KSTK 0036 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun införs enligt tekniska kontorets förslag.
2. Anmärkningarna och vitena ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunen som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. Ledningsägaren/byggherren som ska utföra ett gräv- eller schaktarbete är ansvarig för att skaffa de tillstånd som behövs. Det finns även regler för hur arbetet ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete.

När arbete utförs i strid mot gällande regler, anvisningar, föreskrifter och tekniska utförandekrav angivna av kommunen, löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. För att öka och säkerställa kommunens trafiksäkerhet och framkomlighet behöver Tyresö kommun införa anmärkningar och vite i samband med åsidosatta regler, anvisningar och föreskrifter i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.

Tekniska kontoret har arbetat fram förslag till grunder för anmärkningar och vite. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Införande av anmärkningar och vite i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.pdf

19 Dispens från reservatsföreskrift för byggande av ridhus i Fårdala

Dnr 2017/KS 0191 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård.

Beskrivning av ärendet
Planerad ut- och tillbyggnad av Fårdala gård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A11 ge tillstånd att uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från naturreservatsföreskrift för till- och utbyggnad av ridhus.pdf
Utveckling av ridskola Alby naturreservat.pdf
Planförutsättningar Tyresö ridskola.pdf

20 Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn

Dnr 2017/KS 0193 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunala funktionshinderrådets förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan.
2. Beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
3. Kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att främja tillgängligheten i Tyresö. Rådet har nu arbetat fram förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande gällande bidragsansökningar från föreningar och verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna. Samtidigt föreslås ett förtydligande vad gäller rätten att besluta om bidrag. Förslaget är att beslutet delegeras till ordföranden i rådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.

Rådet vill även justera sitt namn till kommunala funktionshindersrådet.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan och att beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet föreslår också att kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn.pdf
Kommunala funktionshinderrådet Ansöksförfarande Protokollsutdrag 2017-02-16 §4.pdf
Kommunala funktionshinderrådets stavning protokollsutdrag 2017-02-16 §13.pdf

21 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 *

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §97.pdf
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

22 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 *

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen att besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §98.pdf
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf

23 Verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening 2017

Dnr 2017/KS 0157 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2017. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Under året kommer föreningen att framförallt vara engagerad i två större projekt för kommunens ungdomar, ett som äger rum i Comarnic i Rumäninen och ett för vilket Tyresö kommer att vara värd.

Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2016 som beskriver de aktiviteter som genomförts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunens insatser, och att bidrag bör beviljas för 2017.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar Tyresö vänortsförening 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017 samt beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §94.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening 2017.pdf
Ansökan.pdf
Verksamhetsberättelse och ekonomnisk redovisning 2016 Tyresö vänortsförening.pdf

24 Uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet att besvara förslag från Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0226 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. För de förslag från Tyresöinitiativet som berör kommunstyrelsens verksamhetsområden ges miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet i uppdrag att besluta om svar till förslagsställaren.
2. Arbetsordningarna för respektive utskott kompletteras med detta uppdrag.

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet på kommunens webbplats kan alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö genom egna förslag påverka kommunens politiska beslut och verksamheter. Man kan också påverka genom att stödja andras förslag. Förslag som får stöd från minst 50 personer skickas vidare som ett beslutsärende till berörd nämnd. Nämndernas svar till förslagsställarna publiceras sedan via Tyresöinitiativet. Nämnden ska behandla förslaget inom tre månader från det att man har fått förslaget för behandling.

För de förslag som berör kommunstyrelsens verksamhetsområden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet ges i uppdrag att besluta om svar på förslagen. Utskotten överlämnar besvarandet till kommunstyrelsen i de fall de bedömer att frågan är så pass omfattande att kommunstyrelsen bör besvara förslagsställaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet att besvara förslag från Tyresöinitiativet.pdf

25 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet *

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §96.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf

26 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2017

Dnr 2017/KS 0223 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 190 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2017.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,47 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2017.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 190 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 2,51 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 respektive den 1 april 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2017.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2017 (till KS).pdf

27 Extra sammanträde med kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0227 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen sammanträder den 7 juni 2017 kl. 17:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås hålla ett extra sammanträde den 7 juni 2017 kl. 17.00 för behandling av kommunplan 2018.

28 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Fredrik Bergkuist (M) godkänns.
2. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses XX (M).

Beskrivning av ärendet
Fredrik Bergkuist (M) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås XX (M).

29 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:09, 17:18, 17:19, 17:21, 17:23, 17:24, 17:25, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/sammantrade?date=2017-05-22

Kommunledningsutskottet 2017-05-16, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-05-16&cl=1

Övriga meddelanden
Öppna jämförelser Företagsklimat 2016, se https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Bilagor
Workshop SKL Strategi för hälsa.pdf
Stockholmsregionens Europakontor Månadsbrev april 2017.pdf
AB Vårljus Årsredovisning 2016.pdf
AB Vårljus tertialrapport 2016.pdf
Tyresö bostäder styrelsemöte nr 182.pdf
Tyresö bostäder bolagsstämma 2017.pdf
Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter reviderad 2017 med bilagor fastställd.pdf
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation 2017 fastställd.pdf
Uppföljning samverkansavtal mellan Tyresö kommun och polisen 2017 maj.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2017.pdf
Kommunala funktionshindersrådet Fysisk tillgänglighet i Måsens och vuxenenhetens lokaler protokollsutdrag 2017-04-18 § 21.pdf

§102 Kommundirektörens rapport maj/juni 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2017.pdf

§103 Delårsrapport 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0488.042

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 1 MSU 2017.pdf

§104 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.
Kommunstyrelsens beslut
7. Mötet ajourneras i fem minuter.
8. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader för personlig assistan vid kommande uppföljningar.
9. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans inom nämndens verksamhetsområden noteras.
10. Socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
11. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att förslag till beslut 3 ändras till att socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas. Fredrik Saweståhl (M) föreslår också att förslag till beslut 9 omformuleras till att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar ajournering i fem minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska ajourneras i fem minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslagen till beslut med ändringarna enligt ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2017.pdf
Bilaga INVESTERINGAR.pdf
Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf
Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf
Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30 Delårsbokslut 1.pdf.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf
Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29 §25.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf
Socialnämnden delårsrapport 1 2017 kallelsehandling.pdf

§105 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.
 
Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.
 
Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för renhållningsavgifter samt att den ska gälla från och med 1 oktober 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §87.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf

§106 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för vidare utredning av kostnaderna.

Beskrivning av ärendet
I samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och anläggande av avfallsterminal avsattes 30 miljoner kronor exklusive moms för uppförande av parkeringshus som bland annat skulle ersätta de platser som försvinner på grund av avfallsterminalens uppförande.
 
I samband med framtagande av olika förslag gällande antal parkeringsplatser och gestaltningslösningar samt kalkyler över dessa kan konstateras att avsatta medel inte räcker till stort mer än att ersätta de platser som försvinner för avfallsterminalens uppförande. Ett större parkeringshus kan delvis finansieras genom intäkter i form av parkeringsavgifter. I byggnaden inryms avfallsterminalen som har en egen investering.
 
Då även grusplanen vid Tyresövallen som parkeringsyta kommer att försvinna och bli bebyggd med bostadskvarter har det identifierats ytterligare behov som kan tillgodoses i ett parkeringshus. Möjligheten att erbjuda parkeringsköp för framtida bostäder finns också. Behovet av parkeringsmöjligheter i området kommer troligen att öka framöver och bedömningen är att kapaciteten i p-huset bör maximeras.
 
För att täcka behovet av parkeringsmöjligheter samt iordningställande av mark förordas att skjuta till ytterligare medel i syfte att skapa fler parkeringsplatser.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs samt att investeringsmedel på 60 miljoner kronor beviljas utöver de 30 miljoner kronor som är avsatta från projektet Norra Tyresö Centrum.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en kompletterande tjänsteskrivelse lagts till ärendet med förslag till finansiering.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning av kostnaderna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
Finasieringslösning  P-hus Norra Centrum tjut 17-05-23.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §88.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf

§107 Gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2014KSM0834

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för att få svar på frågor kring utformning av ishallen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag till att höja investeringsramen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I det pågående arbetet med gestaltning och volymstudier har projektet Norra Tyresö Centrum framfört önskemål om utökad gestaltning av fasaden för ny ishall vid Tyresövallen. Förslaget skulle innebära en utökning av budgeten med 8 miljoner kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras för att få svar på frågor kring utformning av ishallen.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till att höja investeringsramen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget om återremittering och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen.pdf
Tyresö ishall fasadförslag.pdf

§108 Samordning och iordningställande av ytor kring parkeringshus och ishall - ärendet utgår

§109 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 - ärendet utgår

§110 Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020

Dnr 2017/KS 0183 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2018. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter för 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan, samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §90.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-04-18 § 19.pdf
Tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf

§111 Ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö är en skärgårdskommun. Vi är omgivna av vatten och det blåa liksom det gröna är viktiga delar av kommunens identitet. Alliansen vill slå vakt om detta och också utveckla möjligheterna för fler att få tillgång till skärgården. Ett sätt att öka dessa möjligheter är att skapa bättre samordning kring båtplatser och inom samma ram utöka antalet platser.
 
Vi vet att det finns ett stort intresse för båtliv bland Tyresös invånare men att det är brist på båtplatser inom befintliga båtklubbar och på befintliga båtupplagsplatser. Samtidigt har vi ett tydligt ansvar för att värna vattenmiljön och kvarvarande orörda strandlinjerna. Två faktorer som tydligt talar för att vi inte ska verka för att förbättra båtlivet genom att ianspråkta en rad nya platser för att skapa båtklubbar och upplagsplatser. Särskilt viktigt är att värna om Kalvfjärden på ett sådant sätt att vi inte skapar utrymme för en rad nya båtklubbar där. Vilket skulle leda till längre körsträckor för båtar på väg in från och ut till resten av skärgården.
 
Det finns alltså anledning att se på vilka reella möjligheter som finns inom Tyresö kommuns gränser för att kunna utveckla båtlivet och skapa möjlighet för fler att få båtplats. Vi vill också underlätta för skapandet av mer service för båtägare i kommunen och för båtlivet generellt.
 
Det område som vi menar är mest intressant vad avser utvecklingspotential för båtlivet i Tyresö är Vissvass. Mot den bakgrunden har vi i den nu antagna översiktsplanen beslutat om att en av de planeringsriktlinjer som kommunen ska arbeta med utifrån översiktsplanen är att " Vissvass utvecklas till en central plats för båtlivet i Tyresö genom att båtklubbarnas verksamhet samordnas. Då kan fler båtplatser och service för båtlivet tillskapas till en modern och miljöanpassad anläggning"(sidan 90 punkt 39)
 
Vi menar att detta är en fråga som bör ges prioritet i det kommande arbetet då det redan nu finns intresse från olika båtklubbar att tillsammans med kommunen ta fram förslag och åtgärder för att uppfylla riktlinjen.
 
Huvuddragen av en sådan utveckling bygger på att de områden som Trollbäckens båtsällskap och Åva båtsällskap i dag disponerar effektviseras så att det ryms fler bryggor och båtplatser. Den ur miljösynpunkt olyckligt placerade Spiruddens båtklubb långt inne i Åvaviken bör avvecklas och, om möjligt, placeras mellan Trollbäckens båtsällskaps och Åva båtsällskaps bryggor så att ett sammanhängande hamnområde bildas. Infrastrukturen i området behöver förbättras och service för båtägare och båtlivet byggas ut så att det utöver båtbottentvätt finns ordentliga möjligheter för tömning av båttoalett, eventuell tillgång till drivmedel och annan kommersiell service.
 
I samband med ett arbete kring att utveckla båtlivet i Vissvass bör också frågan om en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar övervägas liksom möjligheten att utöka båtuppläggningsplatserna vid Storängen för att inte sådan verksamhet ska riskera att ta nya områden i anspråk.
 
Arbetet bör alltså ha fokus på;

- Samla flera båtklubbars verksamhet runt den största båtklubben i Vissvass
- Utveckla området till ett centrum för båtlivet i Tyresö
- Värna om miljön i Kalvfjärden och Åvaviken
- Öka servicen för båtlivet i Vissvass både vad gäller rent båtrelaterade delar men också andra kommersiella möjligheter
- Överväga placering av en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar
- Utökade möjligheter till vinteruppläggningsplatser vid Storängen
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås:
 
- Att ge kommundirektören i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §83.pdf

§112 Ordförandeuppdrag om nämndstruktur för nästa mandatperiod

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens.
2. En arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
3. Kostnaderna, eventuella vinster och andra för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser för respektive alternativ ska presenteras.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av nämndstrukturen för perioden 2019-2022, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Varje ny mandatperiod bjuder på nya förutsättningar. Det politiska ramverket behöver inför en ny period prövas och diskuteras. Vi vill därför starta upp det arbetet och den diskussionen med ett beslut i kommunstyrelsen och ett uppdrag till kommunkansliet att stödja processen.

Vi har med små justeringar arbetat efter den befintliga modellen och strukturen sedan mandatperioden som startade 1/1 2007. En större översyn och omprövning är alltså på sin plats. Omvärlden förändras och vi behöver överväga förändringar för att möta det. På de 10 år som gått sedan nuvarande modell infördes har kommunen vuxit med drygt 5600 invånare. Andelen äldre i befolkningen har börjat öka ordentligt och även integrationsfrågan har vuxit i betydelse liksom behovet av ett intensifierat brett arbete mot utanförskap. Den gemensamma gymnasieregionen har i grunden förändrat förutsättningarna för det kommunala gymnasiet och huvuddelen av kommunens ansvar idag är att kanalisera resurser dit eleverna väljer att vara. Valfriheten har ökat och andelen verksamhet som utförs av andra aktörer har vuxit inom i princip alla områden.

Utifrån detta har ett antal olika frågor diskuterats - behovet av att starta en äldrenämnd, det politiska ansvaret för gymnasiet samt vuxenutbildningen och styrningen av egen-regi jämfört med ansvaret att följa upp fristående verksamhet med mera.
 
Med det som bakgrund vill vi nu initiera ett arbete med att gemensamt se över nämnstrukturen inför mandatperioden 2019-2022.
 
I ett första steg får kommundirektören i uppdrag att via kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till dagens modell. I ett andra steg får kommunfullmäktiges presidium tillsammans med alla partiers respektive gruppledare och med stöd från kommunkansliet i uppdrag att söka enas om ett förslag som kan beslutas i samband med att en kommunplan för 2019-2022 antas i juni 2018.
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås kommunstyrelsen besluta att;

- Att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens,
- Att en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
- Att presentera kostnaderna och eventuella vinster för respektive alternativ

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att förslag till beslut 3 kompletteras med att även för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser ska presenteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget med Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §84.pdf

§113 Antagande av ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Kommunstyrelsens beslut
- Ändring av detaljplan för Brevik 1:99 antas.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.
 
Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överensstämma med strandlinjens faktiska läge.
 
Detaljplaneändringen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen ska anta ändringen av detaljplanen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §57.pdf
Tjänsteskrivelse antagande Brevik 1-99_underskrift.pdf
Planbeskrivning_antagande_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKantagande_FOKUS-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_Brevik 1-99.pdf

§114 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende

Dnr 2016KSM1271.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag med hänvisning till tidigare ställningstagande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet och ge kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Sedan miljö- och samhällsutskottets behandling av ärendet har nedan lagts till i huvudavtalet respektive i bilaga 5:
 
§ 11 4 st. "Om exploatören inte haft möjlighet att tillträda regleringsfastigheten efter 5 år så ska parterna ta upp frågan för en diskussion i syfte att hitta en lösning för att slutföra projektet."
 
Bilaga 5 Not 1 "Arrendeavgift utgår med 25 kr/kvm och månad i enlighet med liknande upplåtelser."

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns samt att kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag med hänvisning till tidigare ställningstaganden i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182, kommunstyrelsen 2016-05-10 § 74, kommunstyrelsen 2016-08-23 § 115, kommunstyrelsen 2017-02-07 § 22 och kommunstyrelsen 2017-03-13 § 36.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §58.pdf
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170523, slutgiltigt.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende, reviderad.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

§115 Samarbets- och markavtal Eastern Light fiberdragning

Dnr 2016KSM1879.261

Kommunstyrelsens beslut
1. Samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB för att möjliggöra nedläggning av svartfiber i gatumark i Tyresö kommun. Syftet med avtalet är för Eastern Light Sweden AB att sammankoppla den nedläggning som sker över Östersjön med Stockholm.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §59.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Samarbets- och markavtal Eastern Light Sweden AB.pdf

§116 Svar på ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2017KSM0471.210

Kommunstyrelsens beslut
1. Ordförandeuppdraget inarbetas i det pågående strategiska trafikarbetet för Gudöbroleden.
2. Ordförandeuppdraget anses därmed som avrapporterat.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Trollbäckens utveckling och utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviken. I det arbetet studeras berörd korsning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2017, §45 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta över ansvaret från Tekniska kontoret för att fortsätta arbetet med ordförandeuppdraget.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med korsningen för Skogsängsvägen/Gudöbroleden ska ingå i ett övergripande och strategiskt trafikarbete för Gudöbroleden, samt att ordförandeuppdraget därmed ska anses  avrapporterat.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170522 §62.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga Grönt ljus stombuss_broschyr.pdf

§117 Etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704 301

Kommunstyrelsens beslut
- Fornuddens nya skola och idrottshall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag med hänvisning till tidigare ställningstagande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Kostnadsläge för kalkylen är maj 2016 och förutsätter byggnation i en etapp. Barn- och utbildningsförvaltningen har aktualiserat fråga om att bygga idrottshallen före skolan.
 
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver fördelar och nackdelar i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att Fornuddens nya skola och idrottshall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Fornuddens nya skola och idrottshall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag med hänvisning till tidigare ställningstaganden i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182, kommunstyrelsen 2016-05-10 § 74, kommunstyrelsen 2016-08-23 § 115, kommunstyrelsen 2017-02-07 § 22 och kommunstyrelsen 2017-03-13 § 36.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

§118 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunstyrelsens beslut
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2017) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.
 
Under 2016 har en ny förordning (2016:385) om bidrag till energi- och klimatrådgivning samt nya föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2016:3) antagits. Antagandet innebär att stödnivåerna för Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner ökar, medan stödet till Salems kommun minskar. Med anledning av detta finns ett behov av att justera avtalet om samordnad energi- och klimatrådgivning i Huddinge, Haninge, Tyresö och Salem (från 2008), främst på grund av betydande förändringar av stödnivåerna. Ett förslag till nytt avtal har därför arbetats fram.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §91.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad klimat- och energirådgivning.pdf
Avtal om samordnad Energi- och klimatrådgivning 2017 bilaga 1.pdf

§119 Införande av anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun

Dnr 2017/KSTK 0036 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun införs enligt tekniska kontorets förslag.
2. Anmärkningarna och vitena ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunen som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. Ledningsägaren/byggherren som ska utföra ett gräv- eller schaktarbete är ansvarig för att skaffa de tillstånd som behövs. Det finns även regler för hur arbetet ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete.
 
När arbete utförs i strid mot gällande regler, anvisningar, föreskrifter och tekniska utförandekrav angivna av kommunen, löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. För att öka och säkerställa kommunens trafiksäkerhet och framkomlighet behöver Tyresö kommun införa anmärkningar och vite i samband med åsidosatta regler, anvisningar och föreskrifter i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.
 
Tekniska kontoret har arbetat fram förslag till grunder för anmärkningar och vite. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Införande av anmärkningar och vite i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.pdf

§120 Dispens från reservatsföreskrift för byggande av ridhus i Fårdala

Dnr 2017/KS 0191 90

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård. 

Beskrivning av ärendet
Planerad ut- och tillbyggnad av Fårdala gård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A11 ge tillstånd att uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från naturreservatsföreskrift för till- och utbyggnad av ridhus.pdf
Utveckling av ridskola Alby naturreservat.pdf
Planförutsättningar Tyresö ridskola.pdf

§121 Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn

Dnr 2017/KS 0193 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunala funktionshinderrådets förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan.
2. Beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
3. Kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att främja tillgängligheten i Tyresö. Rådet har nu arbetat fram förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande gällande bidragsansökningar från föreningar och verksamheter.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna. Samtidigt föreslås ett förtydligande vad gäller rätten att besluta om bidrag. Förslaget är att beslutet delegeras till ordföranden i rådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
 
Rådet vill även justera sitt namn till kommunala funktionshindersrådet.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan och att beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet föreslår också att kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn.pdf
Kommunala funktionshinderrådet Ansöksförfarande Protokollsutdrag 2017-02-16 §4.pdf
Kommunala funktionshinderrådets stavning protokollsutdrag 2017-02-16 §13.pdf

§122 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
 
Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §97.pdf
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

§123 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen att besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.
 
Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §98.pdf
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf

§124 Verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening 2017

Dnr 2017/KS 0157 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Jäv
Kristjan Vaigur (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2017. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Under året kommer föreningen att framförallt vara engagerad i två större projekt för kommunens ungdomar, ett som äger rum i Comarnic i Rumäninen och ett för vilket Tyresö kommer att vara värd.
 
Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2016 som beskriver de aktiviteter som genomförts.  Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunens insatser, och att bidrag bör beviljas för 2017.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar Tyresö vänortsförening 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017 samt beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §94.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening 2017.pdf
Ansökan.pdf
Verksamhetsberättelse och ekonomnisk redovisning 2016 Tyresö vänortsförening.pdf

§125 Uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet att besvara förslag från Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0226 003

Kommunstyrelsens beslut
1. För de förslag från Tyresöinitiativet som berör kommunstyrelsens verksamhetsområden ges miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet i uppdrag att besluta om svar till förslagsställaren.
2. Arbetsordningarna för respektive utskott kompletteras med detta uppdrag.

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet på kommunens webbplats kan alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö genom egna förslag påverka kommunens politiska beslut och verksamheter. Man kan också påverka genom att stödja andras förslag. Förslag som får stöd från minst 50 personer skickas vidare som ett beslutsärende till berörd nämnd. Nämndernas svar till förslagsställarna publiceras sedan via Tyresöinitiativet. Nämnden ska behandla förslaget inom tre månader från det att man har fått förslaget för behandling.
 
För de förslag som berör kommunstyrelsens verksamhetsområden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet ges i uppdrag att besluta om svar på förslagen. Utskotten överlämnar besvarandet till kommunstyrelsen i de fall de bedömer att frågan är så pass omfattande att kommunstyrelsen bör besvara förslagsställaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet att besvara förslag från Tyresöinitiativet.pdf

§126 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §96.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf

§127 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2017

Dnr 2017/KS 0223 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 190 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2017.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,47 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2017.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 190 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 2,51 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 respektive den 1 april 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2017.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2017 (antagen av KS).pdf

§128 Extra sammanträde med kommunstyrelsen - ärendet utgår

§129 Avsägelse till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
- Avsägelsen från Fredrik Bergkuist (M) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fredrik Bergkuist (M) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald.

Beslut/Protokollsutdrag
§129_prot_20170530.pdf (168 kb)

§130 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:09, 17:18, 17:19, 17:21, 17:23, 17:24, 17:25, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/sammantrade?date=2017-05-22
 
Kommunledningsutskottet 2017-05-16, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-05-16&cl=1
 
Övriga meddelanden
Öppna jämförelser Företagsklimat 2016, se https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Bilagor
Workshop SKL Strategi för hälsa.pdf
Stockholmsregionens Europakontor Månadsbrev april 2017.pdf
AB Vårljus Årsredovisning 2016.pdf
AB Vårljus tertialrapport 2016.pdf
Tyresö bostäder styrelsemöte nr 182.pdf
Tyresö bostäder bolagsstämma 2017.pdf
Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter reviderad 2017 med bilagor fastställd.pdf
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation 2017  fastställd.pdf
Uppföljning samverkansavtal mellan Tyresö kommun och polisen 2017 maj.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2017.pdf
Kommunala funktionshindersrådet Fysisk tillgänglighet i Måsens och vuxenenhetens lokaler protokollsutdrag 2017-04-18 § 21.pdf