Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-02-22

Sammanträde 2005-02-22

Datum
Klockan
Plats

23 Kommunchefens rapport februari 2005

24 Antagande av detaljplan för förskolan Kattfoten (Kattfoten 2,3, del av Näsby 51:2 och Kumla 3:1264) i Skälsätra*

25 Förvärv av Tyresö 1:471, Prästgårdsvägen 1

26 Förvärv av Strand 1:232, Strandallén 63

27 Yttrande angående förköp av Rundmar 1:6, Nyforsvägen 2

28 Finansiering av konstisbanor*

29 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående basstation för mobiltelefoni vid Knapstigen

30 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående basstation för mobiltelefoni vid Häxvägen

31 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Prästgårdsvägen

32 Hyreskontrakt för Bollmora 2:588, Bollmoravägen 28 D

33 Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse 2005

34 Arvodering av ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande*

35 Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun*

36 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen*

37 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden*

38 Revidering av reglemente för socialnämnden*

39 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden*

40 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden*

41 Revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande*

42 Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden*

43 Reglemente för valnämnden*

44 Antagande av säkerhets- och beredskapsplanen Plan för kollektivt omhändertagande

45 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande arbete ”Tyresö mot droger” år 3

46 Återlämnande av vissa allmänna handlingar*

Mötesinformation

 

§23 Kommunchefens rapport februari 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§24 Antagande av detaljplan för förskolan Kattfoten (Kattfoten 2, 3 del av Näsby 51:2 och Kumla 3:1264) i Skälsätra

Dnr 03/KSM 0368 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Förskolan Kattfoten (Kattfoten 2, 3, del av Näsby 51:2 och del av Kumla 3:1264) i Skälsätra antas.

______

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i april 2003 miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för förskolan Kattfoten. Planområdet är beläget på Skälsätravägen 40 och 42 i Skälsätra och består huvudsakligen av fastigheterna Kattfoten 2 och 3. Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål och det är därför nödvändigt att en detaljplaneändring görs för att kunna bygga en förskola.

Förslaget har varit utsänt för programsamråd under tiden 2 juni till och med den 22 augusti 2003 och varit ute på samråd under tiden 23 februari 2004 till och med 15 mars 2004. Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 13 december 2004 till och med den 14 januari 2005. Under utställningstiden har 6 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Efter det att förslaget varit utställt för granskning har planförslaget ändrats till att inte reglera takfärgen.


§25 Förvärv av Tyresö 1:471, Prästgårdsvägen 1

Dnr 04/KSM 0944 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Tyresö 1:471 godkänns

- Köpeskillingen om totalt 1 625 000 kronor belastar kommunens anslag för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (markavdelningen) har förhandlat med en mäklare anlitad av fastighetsägarna angående förvärv av fastigheten Tyresö 1:471 på Prästgårdsvägen 1. Fastigheten är inte planlagd. Fastigheten är 2836 kvm och bebyggd. I kommunens översiktsplan är fastigheten reserverad för någon form av tätare bebyggelse och därför beviljas inga bygglov. Fastigheten finns även med i kommunens markreservationsplan där den är reserverad som mark för äldreboende.

Förhandlingarna har resulterat i en överenskommelse om en köpeskilling på

1 650 000 kr. Köpekontraktet kan användas som ansökan om fastighetsbildning, t.ex. för att genom fastighetsreglering föra över Tyresö 1:471 till Tyresö 1:472 eller annan fastighet som ägs av kommunen.


§26 Förvärv av Strand 1:232, Strandallén 63

Dnr 02/KSM 0311 252

Kommunstyrelsens beslut

- Köpekontrakt i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3 avseende fastigheten Strand 1:232 godkänns

- Köpeskillingen, lagfartskostnader om totalt ca 2 600 tkr belastar kommunens anslag för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Planberedningen gav år 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av Strandängarna (A-området) i Tyresö Strand. I uppdraget ingår att förvärva flera privatägda fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser.

Förhandlingar pågår just nu med ägaren till Strand 1:232 och markavdelningen bedömer att det kan vara möjligt att nå en överenskommelse inom kort. Strand 1:232 är 3030 kvm och bebyggd med ett äldre fritidshus.

Markavdelningen har skickat kontraktet till fastighetsägaren för undertecknande. Fastighetsägaren har dock inte skrivit under. Trots detta föreslår markavdelningen att kommunstyrelsen behandlar frågan. Om det skulle bli stora förändringar i kontraktet får ärendet behandlas på nytt på nästa kommunstyrelsesammanträde.


§27 Yttrande angående förköp av Rundmar 1:6, Nyforsvägen 2

Dnr 03/KSM 0317 257

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande översänds till miljödepartementet angående förköp av Rundmar 1:6, Nyforsvägen 2 i Tyresö kommun.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2003 att förköpa fastigheten Rundmar 1:6, Nyforsvägen 2. Både köpare och säljare bestred förköpet. Om köpare och/eller säljare bestrider ett förköp ska kommunen ansöka om tillstånd för förköpet hos regeringen. Tyresö kommun inkom med en sådan ansökan till regeringen i juli 2003.

Miljödepartementet har remitterat frågan till länsstyrelsen, som har tillstyrkt bifall till ansökan om förköp. Därefter har köparen lämnat ytterligare tre skrivelser. Miljödepartementet har överlämnat dessa tre skrivelser samt länsstyrelsens yttrande till kommunen för kännedom och eventuellt yttrande (se bilagor 3-6). Markavdelningen har tagit fram ett förslag till yttrande till miljödepartementet (bilaga 2).


§28 Finansiering av konstisbanor m.m. 2005

Dnr 05/KSM 0223 826

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 5 miljoner kronor för finansiering av utgifter i samband med isbaneprojekt.

Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska avdelningen ges i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta och genomföra byggnationen så snart medel har beviljats.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att underteckna avtal om finansiering med berörda idrottsföreningar.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s) lämnar särskilt yttrande.

_______

Ärendebeskrivning

I investeringsbudgeten för 2005 finns 4.5 miljoner kronor avsatta för att anlägga en ny konstisbana i anslutning till ishallen i Bollmora, samt för att byta kylsystem i nuvarande konstisbana vid Trollbäckens IP. Kommunledningen har beslutat att följande investeringar ska vara klara 1 november 2005:

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på den befintliga konstisbanan på Trollbäckens idrottsplats

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på Bollmoravallen samt ny konstisbana på Bollmoravallen kompletterat med konstgräs under sommarsäsongen.

I bifogade tjänsteskrivelse beskrivs bedömda investeringskostnader för de olika delarna i projektet. Investeringskostnaden för hela projektet beräknas till 9,5 miljoner kronor. Detta innebär att ytterligare 5 miljoner kronor behöver avsättas till investeringen.

Berörda idrottsföreningar (issportföreningarna, Tyresö FF och Tyresö Amerikanska fotbollsförening) har utfäst sig att bidra till anläggningsutbyggnaden. Förslag till avtal är under utarbetande inom kultur- och fritidsförvaltningen.

§29 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående basstation för mobiltelefoni vid Knapstigen

Dnr 04/KSM 1050 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Hi3G Access AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade reserverat sig mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Hi3G för upplåtelse av mark för en mobilmast och en teknikbod vid Knapstigen (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 25 000 kr/år,

- masten ska rymma fyra mobiltelefonoperatörer,

- Hi3G ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden.


§30 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående basstation för mobiltelefoni vid Häxvägen

Dnr 04/KSM 1068 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Hi3G Access AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade reserverat sig mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Hi3G för upplåtelse av mark för en mobilmast och en teknikbod vid Häxvägen (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 25 000 kr/år,

- masten ska rymma fyra mobiltelefonoperatörer,

- Hi3G ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden.


§31 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Prästgårdsvägen

Dnr 05/KSM 0003 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Hi3G Access AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade reserverat sig mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Hi3G för upplåtelse av mark för en teknikbod vid Prästgårdsvägen (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år,

- Hi3G ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast

- Hi3G ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden.


§32 Hyreskontrakt för Bollmora 2:588, Bollmoravägen 28 D

Dnr 05/KSM 0222 056

Kommunstyrelsens beslut

- Hyreskontrakt för Bollmora 2:588, Bollmoravägen 28 D godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna kontraktet.

_______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun hyr en lokal av Tyresö bostäder i fastigheten Bollmora 2:588, Bollmoravägen 28D. Lokalen används som dagcentral av socialförvaltningen och omfattar totalt 1400 kvm. Tyresö bostäder har sagt upp kontraktet för villkorsändring att gälla från den 1 januari 2005. Förhandlingar har resulterat i ett förslag till hyreskontrakt för tiden 2005-01-01 – 2011-12-31. Se bifogad tjänsteskrivelse och avtalsförslag.


§33 Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse 2005

Dnr05/KS 028 009

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till kvalitetsutmärkelse för Tyresö kommun 2005 godkänns.

______

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inrättande av kvalitetsutmärkelsen ”God kvalitet 2005”. Målet med Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse är att:

- Premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden

- Premiera verksamheter som utifrån kommunens modell för verksamhetsutveckling utvecklar ett integrerat arbetssätt inkluderande planering, ekonomi, jämställdhet, hållbar utveckling mm

- Särskilt premiera verksamheter som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har lyckats öka sin frisknärvaro 2003-2005.

Tanken är att underlätta spridningen av goda resultat internt i organisationen utan ett alltför omfattande merarbete. Inom de flesta områden finns redan uppgifter som kan användas för att göra jämförelser mellan enheterna.

I bifogade skrivelse beskrivs hur arbetet ska bedrivas samt en tidplan. Enligt förslaget ska kvalitetsutmärkelsen för 2005 delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2006.


§34 Arvodering av ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 05/KS 029 024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ordföranden i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande arvoderas från och med 1 januari 2005 med 0,20-del av kommunalrådsarvodet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2004 att from 1 januari 2005 inrätta nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Ordföranden i nämnden föreslås arvoderas med 0,20-del av kommunalrådsarvodet. Utgångspunkt i bedömningen av storleken på arvodet har varit arvodet för ordföranden i styrelsen för C3L som tidigare hade ansvar för vuxenutbildningen (0,15-del av kommunalrådsarvodet). Utöver vuxenutbildningen ska den nya nämnden hantera arbetsmarknads- och integrationsfrågor vilket motiverar ett arvode på 0,20-del av kommunalrådsarvodet. I samband med inrättandet av den nya nämnden upphörde integrationskommittén. Ordföranden i integrationskommittén arvoderades med 0,014-del av kommunalrådsarvodet.

Ledamöterna i nämnden arvoderas i enlighet med kommunens arvodesregler.


§35 Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun

dnr 05/KS 030 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun godkänns.

______

Ärendebeskrivning

Ett särskilt dokument har arbetats fram med ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Det gemensamma reglementet innehåller avsnitt om nämndernas roll och arbetsuppgifter samt bestämmelser för nämndernas arbetsformer och beslutsfattande.


§36 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 05/KS 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har gjort en översyn av kommunstyrelsens reglemente bl a med anledning av inrättandet av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande samt revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 9 december 2004.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för kommunstyrelsen.


§37 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 05/KS 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga

_______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för barn- och utbildningsnämnden.


§38 Revidering av reglemente för socialnämnden

Dnr 05/KS 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för socialnämnden godkänns enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag till reglemente för socialnämnden.


§39 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 05/Ks 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns enligt bilaga

_______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för kultur- och fritidsnämnden.


§40 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 05/Ks 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden godkänns enligt bilaga

_______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.


§41 Revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 05/KS 008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänns enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.


§42 Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden

Dnr 05/KS008 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden godkänns enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för överförmyndarnämnden.


§43 Reglemente för valnämnden

Dnr 05/KS027 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för valnämnden godkänns enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för valnämnden.


§44 Antagande av säkerhets- och beredskapslanen "Plan för kollektivt omhändertagande"

Dnr 04/KS141 161

Kommunstyrelsens beslut

- Säkerhets- och beredskapsplanen 2005 ”Plan för kollektivt omhändertagande” antas

- Planen träder i kraft den 1 mars 2005 och ersätter därmed Beredskapsplanen 2000 ”Befolkningsskyddsplan del 1 Fredsförhållanden”.

______

Ärendebeskrivning

I säkerhets- och beredskapsplanen 2005 ”Grundsyn” som antogs av kommunfullmäktige i december 2004 gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta ”Plan för kollektivt omhändertagande”. Bifogade förslag till plan har utarbetats i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Planen föreslås träda i kraft den 1 mars 2005, och ersätter därmed Beredskapsplanen 2000 ”Befolkningsskyddsplan del 1 Fredsförhållanden”.


§45 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande arbete "Tyresö mot droger" år 3

Dnr 05/KS 034 053

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” år 3 i enlighet med bifogad ansökan.

- Paragrafen anses omedelbart justerad.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Tyresö kommun har beviljats medel från länsstyrelsen för att under åren 2004 och 2005 utveckla det drogförebyggande arbetet. Kommunkansliet föreslår att kommunen ansöker om medel för att fortsätta projektet ”Tyresö mot droger” under år 2006 (se bifogad projektbeskrivning). I Tyresö prioriteras förebyggande arbete inom många områden där det drog- och alkoholpreventiva arbetet utgör en viktig del.

Tyresö kommun föreslås ansöka om 450 000 kr från länsstyrelsen för fortsättning av projektet.


§46 Återlämnande av vissa allmänna handlingar

Dnr 05/Ks 031 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Samtliga nämnder får återlämna följande handlingar när de inte längre är aktuella:

- ansökningshandlingar rörande befattningar (tjänster), samt

- ansöknings- eller tillståndshandlingar där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.

- Nämnderna bör föra in denna bestämmelse i respektive dokumenthanteringsplan.

______

Ärendebeskrivning

Enligt arkivlagen får en kommunal myndighet inte återlämna allmänna handlingar till enskild. Återlämnande kan dock ske med stöd av särskilt beslut av fullmäktige, vilket kan vara lämpligt när det gäller handlingar vars aktualitet relativt snabbt upphör. Det kan t.ex. vara ansökningshandlingar rörande befattningar för den som ej fått befattningen, eller handlingar i olika söknings- eller tillståndsärenden där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.

Kommunkansliet gör bedömningen att det kan vara motiverat att återlämna - ansökningshandlingar rörande befattningar (tjänster) när de inte längre är aktuella, samt ansöknings- eller tillståndshandlingar där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.


§47 Meddelanden

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:5 Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005

2005:8 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

2005:10 Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till kurs ”Att utvärdera effekter av elektroniska handel”

- Inbjudan till kurs ”Att driva projekt för elektronisk handel”

- Omhändertagande av avlidna

- Inbjudan till konferens ”Kvarboende+tillgänglighet=god ekonomi”

Södertörns brandförsvarsförbund

Pressmeddelande ”Nya ambulansentreprenörer i kommunerna på Södertörn”

Statens offentliga utredningar

- Lägesrapport från 24-timmarsdelegationen

Regeringskansliet

- Utbildningsdepartementets skriftserie nr 7

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Orkanens härjningar i Sverige – ansökan om medel ur EU:s solidaritetsfond

Tyresö kommun

- Angående förläggning av husvagnscamping till Skrubba industriområde (bilaga)

Sveriges pensionärsförbund, Stockholms län

- Plats på servicehus – utan biståndsbeslut!

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från den 8 december 2004

Nils och Carina Schedvin

- Brev till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden (för kännedom till ks)

Justitiedepartementet

SOU 2004:122 Ingripande mot unga lagöverträdare

Föreningen Södertörns Utvecklingscentrum

- Protokoll från extra årsmöte (bilaga)

Stockholms tingsrätt, fastighetsdomstolen

- Beslut angående överklagande av beslut om anläggningsåtgärd m.m. berörande Tyresö Visvass 1:25 mfl fastigheter (bilaga. Domen i sin helhet finns på kommunkansliet och markavdelningen)


§48 Bokslutskommuniké 2004 för Tyresö kommun

Dnr 05/KS 009 042

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Informationen noteras.

______

Ärendebeskrivning