Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-04-26

Sammanträde 2005-04-26

Datum
Klockan
Plats

72 Kommunchefens rapport april 2005

73 Planeringsmodell för verksamhetsutveckling

74 Prognos och ekonomisk rapport per mars 2004*

75 Reviderad investeringsbudget 2005*

76 Omdisponering av budgetmedel med anledning av nytt arrendekontrakt för Uddby gård*

77 Avskrivning av underskott för resultatenheter inom barn- och utbildningsnämnden

78 Yttrande över revisionens granskning av internkontroll av rutiner för lönerapportering samt arvoden till förtroendevalda m.m.

79 Utställning av förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen

80 Förvärv av fastighet Strand 1:228, Strandallén 71

81 Förvärv av fastighet Trinntorp 1:197 och 1:198, Nytorpsvägen 32 och 34

82 Infartsparkering vid Trinntorp

83 Infartsparkering vid Brakmarsvägen

84 Infartsparkering vid Videvägen

85 Motion om solceller på kommunhuset*

87 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

89 Anmälan av delegationsbeslut – förköpsavståenden första kvartalet 2005

Mötesinformation

 

§72 Kommunchefens rapport april 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§73 Planeringsmodell för verksamhetsutveckling

Dnr 05/KS 064 012

Kommunstyrelsens beslut

- Avsnittet ”Politiska utgångspunkter” i dokumentet Planeringsmodell för verksamhetsutveckling antas.

- Avsnittet ”Kommunförvaltningens planering” i dokumentet Planeringsmodell för verksamhetsutveckling antas.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt,

i första hand hade yrkat återremiss av första beslutssatsen och i andra

hand avslag till första beslutssatsen.

______

Ärendebeskrivning

”Planeringsmodell för verksamhetsutveckling” är ett verktyg som alla enheter i Tyresö kommun ska använda för att utveckla verksamheten. Modellen ska ligga till grund för kommunens samtliga styrdokument. Planeringsmodellen innehåller de politiska förutsättningarna, de olika begreppen i styrdokumenten samt ansvars- och uppgiftsfördelning.

Planeringsmodellen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp och sprids i organisationen via bl a utbildningar för kommunens samtliga chefer och på arbetsplatsträffar.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att avsnittet ”Politiska utgångspunkter” i dokumentet Planeringsmodell för verksamhetsutveckling antas samt att avsnittet ”Kommunförvaltningens planering” i dokumentet Planeringsmodell för verksamhetsutveckling antas.

Yrkande

1. Inger Gemicioglu (v) yrkar i första hand återremiss av första beslutssatsen och i andra hand avslag till första beslutssatsen.

2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar avslag till första beslutssatsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit återremissyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Slutligen ställs proposition på den andra beslutssatsen och ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§74 Prognos och ekonomisk rapport per mars 2005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Prognos och ekonomisk rapport per mars 2005 noteras.

- Omdisponering av driftbudget för socialnämnden enligt bilaga 6 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

- Omdisponering av driftbudget för kommunstyrelsen enligt bilaga 6 godkänns.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten för första kvartalet innehåller ett delårsutfall för perioden januari – mars 2005 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats. Utfallet av investeringarna efter ett kvartal presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna. Utifrån detta kan en prognos också göras över upplåningen för resten av året. Utfall per mars 2005 och en prognos för året presenteras också för kommunens samtliga resultatenheter.

Resultatet för Tyresö kommun per 31 mars är + 16,5 mkr, det är ett överskott för perioden jämfört med budget på 13,1 mkr. Prognosen för året är ett negativt resultat på – 2,1 mkr. Den huvudsakliga orsaken till det negativa resultatet är att utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem väntas bli 6,4 mkr sämre än budgeterat.


§75 Reviderad investeringsbudget 2005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till revidering av investeringsbudget för 2005 enligt bilaga godkänns.

Jäv

Jan Larsson (fp) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut av ärendet.

______

Ärendebeskrivning

En genomgång har gjorts av investeringsbudgeten för 2005. Revideringar föreslås i de fall projekten försenats eller en exaktare produktionskalkyl beräknats. Av de anslagna medlen för 2004 har 13,4 mkr inte förbrukats eftersom projekten blivit försenade. Dessa medel föreslås nu överföras till investeringsbudgeten 2005. Dessutom föreslås förändringar av övriga projekt som ökar investeringsbudgeten med totalt 30,8 mkr. Där ingår också två nya projekt som innebär renoveringar av några förskolor och gymnasiet.

I bilaga redovisas samtliga projekt som förändrats gentemot ursprunglig budget. Upplåningen beräknas öka med 109 mkr under 2005 och vid årets slut uppgå till 411 mkr.


§76 Omdisponering av budgetmedel med anledning av nytt arrendekontrakt för Uddby gård

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Följande överföringar görs till nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande:

- 115 000 kr från kultur- och fritidsförvaltningen

- 380 000 kr från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

- 410 000 kr från finansförvaltningen.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2005 att teckna avtal med handelsbolaget Uddby gård för:

- Gårdsarrende för Uddby gård

- Skötselavtal beträffande mark och byggnader på Uddby gård

- Hyresavtal angående servering och hembygdsmuseum

- Avtal angående visningsgård.

Kommunstyrelsen beslutade även att ansvaret för frågor rörande Uddby gård i fortsättningen ska finnas hos Nämnden för Arbetsmarknad och vuxnas lärande. Med anledning av detta föreslås att medel förs över från kultur- och fritidsförvaltningens, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens och finansförvaltningens budgetar till budgeten för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 14 april 2005 § 27.


§77 Avskrivning av underskott för resultatenheter inom barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

- Skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan (1 378 000 kr) och Nyboda/Gunghästen (717 000 kr) skrivs av.

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation i barn- och utbildningsnämnden 2005-02-16 § 1 (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en begäran till kommunstyrelsen att skriva av skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan och Nyboda /Gunghästen med totalt 2 095 000 kronor med hänvisning till regler för resultatenheters över – och underskott. Nämnden redogör i bilaga för underskotten och motiven till att skriva av underskotten.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan (1 378

000 kr) och Nyboda/Gunghästen (717 000 kr) skrivs av.

Tilläggsyrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar att kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur Speldosan/Teddybjörnen och liknande enheter kan få en permanent lösning på sturkutella ekonomiska underskott.

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar att kommunstyrelsen också ser över de ekonomiska förutsättningarna för förskolan Speldosan/Teddybjörnen att klara de återstående underskotten samt om underskotten kan avskrivas i enlighet med antagna regler (regel ett för avskrivning av underskott). Om inte underskotten kan avskrivas bör man undersöka hur man kan ändra de strukturella förutsättningarna för förskolan, så att det inte fortsättningsvis blir en sk genomgångsförskola i så stor utsträckning, alternativt betalar för vad det kostar. Man bör också undersöka vilka konsekvenser det blir för förskolan om hela underskottet på 400 000 kr ska inarbetas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit tilläggsyrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit tilläggsyrkandet.

§78 Yttrande över revisionens granskning av internkontroll av rutiner för lönerapportering samt arvoden till förtroendevalda m.m.

Dnr 05/KS 060 007

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas till revisorerna.

______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Komrev granskat den interna kontrollen av rutiner för lönerapportering samt arvoden till förtroendevalda m.m.. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport. Resultatet av granskningen visar på otydligheter i kommunens regelverk samt brister i den interna kontrollen inom flera områden. Revisorerna har översänt rapporten för yttrande och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas samt när dessa planeras att vara genomförda.

Ekonomi- och personalkontoren redovisar i bilaga de åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att göra rutinerna mer tillförlitliga.


§79 Utställning av förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen

Dnr 04/KSM 0058 214

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Västra Nytorpsvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

- Tyresö kommun ansöker om upphävande av strandskydd för den del av strandområdet som föreslås som kvartersmark enligt bilaga.

Reservationer

Inger Gemicioglu (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

________

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i maj 2004 upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Västra Nytorpsvägen. Planens syfte är att upprätta en detaljplan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar, förbättring av gång- och cykelstråk och tillgängligheten till vattnet. I syfte att bevara områdets karaktär föreslås riktlinjer för utformning av byggnader och användning av marken. Planförslaget innebär större byggrätter, men i stort sett ingen förtätning av området.

Planområdet är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar delar av Nytorps-, Finborgs- och Breviksvägen. Området gränsar i sydost till ängarna med pågående detaljplanearbete för förskola och skola. I sydväst gränsar Kalvfjärden och i nordväst Breviksvägen med intilliggande fastigheter. Planområdet omfattar 47 enskilda fastigheter och 2 fastigheter som ägs av kommunen.

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 24 maj till och med den 18 juni 2004. Under samrådstiden har 18 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 3 skrivelser. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bifogad samrådsredogörelse. Samtliga synpunkter i sin helhet finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ordförandeförslag

Jag förslår att detaljplan för Västra Nytorpsvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning samt att Tyresö kommun ansöker om upphävande av strandskydd för den del av strandområdet som föreslås som kvartersmark enligt bilaga.

Ändringsyrkande

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att riktmärket för tomtstorlekar bör vara ca 2 000 kvm, samt att byggrätten regleras till att huvudbyggnad som uppförs i ett plan får uppta 200 kvm om man inte bygger uthus, och 160 kvm för huvudbyggnaden om man bygger uthus.

2. Inger Gemicioglu (v) yrkar att byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus samt att riktvärdet för tomtstorlekar i planen bör vara medianvärdet för Östra Tyresö, dvs 2800 kvm.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

§80 Förvärv av fastighet Strand 1:228, Strandallén 71

Dnr 01/KSM0360 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Strand 1:228 godkänns

- Köpeskillingen på 2,1 miljoner kronor och övriga omkostnader och ersättningar belastar markavdelningens konto för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Planberedningen gav år 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av Strandängarna (A-området) i Tyresö Strand. I uppdraget ingår att förvärva flera privatägda fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser.

Markavdelningen har fört förhandlingar med ägaren till Strand 1:228. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till uppgörelse (se bifogat köpekontrakt). Strand 1:228 är 1634 kvm och är bebyggd med två fritidshus.


§81 Förvärv av fastighet Trinntorp 1:197 och 1:198, Nytorpsvägen 32 och 34

Dnr 03/KSM 0137 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheterna Trinntorp 1:197 och 1:198 godkänns under förutsättning att medel tillförs i reviderad investeringsbudget av kommunfullmäktige.

- Köpeskillingen på 2,8 miljoner och övriga ersättningar belastar markavdelningens konto för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog i mars 2004 en detaljplan för en ny förskola och skola vid Nytorp på Brevikshalvön. Detaljplanen vann laga kraft efter beslut av regeringen i februari 2005. För att den nya skolan skulle kunna rymmas räckte det inte med den kommunägda marken, utan flera privatägda fastigheter har i detaljplanen lagts ut som kvartersmark för skoländamål. Kommunen har sedan tidigare förvärvat Trinntorp 1:196.

Markavdelningen har fört förhandlingar med ägaren till Trinntorp 1:197 och 1:198. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till uppgörelse (se bifogat köpekontrakt). När dessa två fastigheter har förvärvats kommer markavdelningen att ansöka om en lantmäteriförrättning för att bilda den nya skoltomten.


§82 Infartsparkering vid Trinntorp

Dnr 05/KSM 0409 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med SL för infartsparkering vid Trinntorp godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har förhandlat med SL om villkoren för anläggandet av nya infartsparkeringar i Tyresö kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen upplåter mark till SL för anläggande av infartsparkering för 60 bilar vid Trinntorp i enlighet med bifogat avtal.

I avtalet regleras bl a följande:

· SL bekostar anläggandet av infartsparkeringen

· Kommunen upplåter marken till SL i 10 år. I avtalet regleras olika möjligheter och villkor för att avträda avtalet

· Kommunen bekostar drift och underhåll av infartsparkeringen.


§83 Infartsparkering vid Brakmarsvägen

Dnr 05/KSM 0408 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med SL för infartsparkering vid Brakmarsvägen godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har förhandlat med SL om villkoren för anläggandet av nya infartsparkeringar i Tyresö kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen upplåter mark till SL för anläggande av infartsparkering för 37 bilar vid Brakmarsvägen i enlighet med bifogat avtal.

I avtalet regleras bl a följande:

· SL bekostar anläggandet av infartsparkeringen

· Kommunen upplåter marken till SL i 10 år. I avtalet regleras olika möjligheter och villkor för att avträda avtalet

· Kommunen bekostar drift och underhåll av infartsparkeringen.


§84 Infartsparkering vid Videvägen

Dnr 05/KSM 0407 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med SL för infartsparkering vid Videvägen godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har förhandlat med SL om villkoren för anläggandet av nya infartsparkeringar i Tyresö kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen upplåter mark till SL för anläggande av infartsparkering för 62 bilar vid Videvägen i Tyresö Strand i enlighet med bifogat avtal.

I avtalet regleras bl a följande:

· SL bekostar anläggandet av infartsparkeringen

· Kommunen upplåter marken till SL i 10 år. I avtalet regleras olika möjligheter och villkor för att avträda avtalet

· Kommunen bekostar drift och underhåll av infartsparkeringen.


§85 Motion om solceller på kommunhuset

Dnr 04/KS 149 379

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras för förtydligande av kalkylerna.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 18 november 2004 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om solceller på kommunhuset. Motionärerna föreslår att kommunen ansöker om skattereduktion för miljöinvesteringar i offentliga byggnader och investerar i solceller på taket av kommunhuset och eller andra kommunala byggnader.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över förslaget (se bilaga) och anser att kostnaden i dagsläget är för hög, men att det ska bli intressant att följa utvecklingen av solcellstekniken.


§86 Motion om äldres boende

Dnr 02/KS 143 735

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

______

Ärendebeskrivning

Anders Linder och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en plan för äldres boende. I motionen föreslås att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med berörda förvaltningar, landstinget och Tyresö Bostäder med uppgift att arbeta fram en plan för de äldres boende i enlighet med motionens anda”. Kommunfullmäktige beslöt den 10 februari att återremittera ärendet för inhämtande av pensionärsrådets åsikter.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit bifallsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer yrkandet från Susann Ronström röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§87 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 05/KS 062 002

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen bemyndigar personer enligt bilaga att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 25 maj 2004 § 83.

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret föreslår att förteckningen över bemyndiganden att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. revideras med anledning av personalförändringar och att kommunen har bytt bank.


§88 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

_______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:4 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

2005:6 Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01

2005:7 Erfarenheter från konflikten med kommunal våren 2003

2005:15 Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol

2005:17 Blockader vid byggnadsentreprenader

2005:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

2005:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

2005:21 Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av huvudöverenskommelse 05

2005:22 Huvudöverenskommelse med AkademikerAlliansen

Övriga meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län

Rapport 2004:27 Introduktion och integration i utveckling

Statens offentliga utredningar

Resultat från genomförd enkätundersökning rörande förvaltningsområde för finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen

Rädda Barnen

Handbok ”Det handlar om demokrati – om konsten att öka barns inflytande över kommunala beslut”

Tyresö kommun, markavdelningen

Tillträde till Strand 1:35 och 1:36, Varvsvägen 9 och 10


§89 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavståenden första kvartalet 2005

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter under första kvartalet 2005 har i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning fattats av kommunchef Staffan Isling enligt bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl.a. var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§90 Anmälan av delegationsbeslut - bankgaranti för kommunens köp av elektrisk energi

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Informationen noteras.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall och ekonomichef Dan Näsman har fattat beslut angående bankgaranti för kommunens köp av elektrisk energi på den nordiska kraftbörsen (se bilaga).


§91 Information om medverkan i nätverk om kvalitetsbristkostnader

Dnr 05/KS 065 106

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Informationen noteras.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun deltar i ett nätverk lett av Sveriges kommuner och landsting med syfte att identifiera sk kvalitetsbristkostnader i verksamheten. Med hjälp av välplanerade förbättringsåtgärder ska dessa kostnader reduceras. Nätverket ska genom erfarenhetsutbyte skapa de bästa förutsättningarna för arbetet som bedrivs på hemmaplan.

Medverkar i nätverket förutom Tyresö kommun gör Hässleholms kommun, Norrköpings kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östra Göinge kommun samt Bergsjön och Lundby Stadsdel i Göteborg och Skarpnäcks stadsdel i Stockholm.