Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-05-24

Sammanträde 2005-05-24

Datum
Klockan
Plats

Sammanträdet inleds med en redovisning från Bergfotens skola och Björkbackens äldreboende Läs mer...(Kastanjen) av det pågående arbetet med enhetsplaner.

92 Kommunchefens rapport maj 2005

93 Månadsuppföljning april 2005

94 Strategi- och budgetplan 2006

95 Översyn av fastighetsförvaltningen i Tyresö kommun

96 Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007*

97 Antagande av detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse*

98 Utställning av detaljplan för område vid Solsäter samt fördelning av gatukostnader

99 Utställning av detaljplan Smultronvägen, område för villabebyggelse, förslag till fördelning av gatukostnader och fastighetsplaner för del av kv. Silur och kv. Perm

100 Återkallande av ansökan om kommunal lantmäterimyndighet

101 Fortsatt arbetet med Tyresö Centrum

102 Yttrande på remiss om tillfälligt bygglov för uppställning av husvagnar i Skrubba

103 Motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler

104 Information om Klarspråk i Tyresö kommun

106 Anmälan av attestanter 2005 för drift- och investeringsbudget

107 Anmälan av delegationsbeslu

Mötesinformation

 

§92 Kommunchefens rapport maj 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§93 Månadsuppföljning april 2005

05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2005.

§94 Förutsättning för strategi- och budgetplan 2006

Dnr 05/KS 056 041

Kommunstyrelsens beslut

- Förutsättning för strategi- och budgetplan 2006 antas

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Reservation

Anders Bergérus (s) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, ej hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i april 2005 att anta en planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Planeringsmodellen ska ligga till grund för kommunens alla övergripande styrdokument. Kommunledningsför-valtningen har utifrån planeringsmodellen arbetat fram en strategi- och budgetplan för 2006 som bl.a. innehåller:

- Politiska förutsättningar (Vision, grundläggande förhållningssätt, strategiska utvecklingsområden)

- Omvärldsanalys

- Planeringsförutsättningar

- Redovisning av budgetunderlag

- Budget för 2006-2008

- MBL-hantering

- Tekniska anvisningar

Budgetberedningen behandlade planen den 17 maj och överlämnade den till kommunstyrelsen för beslut.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förutsättningarna för Strategi- och budgetplan 2006 antas.

Yrkande

Anders Bergérus (s) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§95 Översyn av fastighetsförvaltningen i Tyresö kommun

Dnr 05/Ks 074 001

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun bibehåller sin nuvarande organisationsstruktur när det gäller att den egna organisationens huvuduppdrag är strategisk ledning för att genomföra entreprenad- och tjänsteupphandlingar av den operativa förvaltningen.

- Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla verksamheten under 2005 med åtgärder inom följande områden:

- Forsatt samordning av uppdrag kring fastigheter i förhållande till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet i övrigt för att frigöra resurser som presenteras i verksamhetsplan för 2006-2008

- Samordning av uppdrag kring fastighetsförvaltningen i förhållande till Tyresö Bostäder AB, dels i frågor rörande strategisk styrning, dels i frågor av taktisk och operativ art där rapport lämnas till kommunstyrelsen senast 05-12-01

- Förbättra servicen och bemötandet gentemot hyresgäster och följa upp arbetet i fokusgrupper där rapport lämnas till kommunstyrelsen senast 06-04-30

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i mars 2004 kommunchefen i uppdrag att undersöka effekterna av att bedriva verksamheterna inom fastighetsavdelningen i någon annan driftsform. I bilagda utredning beskrivs nuvarande verksamhet inom fastighetsavdelningen och dess förhållande gentemot Tyresö Bostäder AB. Vidare jämförs verksamheten med andra kommuner och brukarnas åsikter redovisas. Slutligen belyses alternativa driftformer utifrån tre aspekter som är viktiga för kommunstyrelsens styrning: effektivitet, samordning och ändamålsenlighet.

I utredningen föreslås att:

· Kommunstyrelsen fastställer en inriktning där kommunens principiella inställning är att Tyresö kommun bibehåller sin nuvarande organisationsstruktur där den egna organisationen huvuduppdrag är strategisk ledning för att genomföra entreprenad- och tjänsteupphandlingar av den operativa förvaltningen.

· Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla verksamheten under 2005 med åtgärder inom följande områden:

- Forsatt samordning av uppdrag kring fastigheter i förhållande till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet i övrigt för att frigöra resurser som presenteras i verksamhetsplan för 2006-2008

- Samordning av uppdrag kring fastighetsförvaltningen i förhållande till Tyresö Bostäder AB dels i frågor rörande strategisk styrning men också i frågor av taktisk och operativ art där rapport lämnas till kommunstyrelsen senast 05-10-01

- Förbättra servicen och bemötandet gentemot hyresgäster och följa upp arbetet i fokusgrupper där rapport lämnas till kommunstyrelsen senast 06-04-30


§96 Ökad delaktighet för personer med funktionshinder - plan för Tyresö kommun 2005-2007

Dnr 05/KS 075 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007” antas. Beslut om åtgärder för 2006 och 2007 behandlas i samband med budget för respektive år.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav år 2002 kommunala handikapprådet i uppdrag att arbeta fram en handikapplan för kommunen som på ett tydligt sätt anger tidpunkt, kostnad och ansvar för åtgärder för att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionshinder. Utgångspunkt för arbetet med handikapplanen har varit FN:s stadgeregler. Arbetet har bedrivits i en politiskt tillsatt styrgrupp och i ett antal arbetsgrupper med representanter från kommunen och handikapporganisationerna. Förslaget har remitterats till kommunens förvaltningar, det lokala sjukvårdsområdet och handikapp-organisationerna. Kommunala handikapprådet föreslår att bifogade plan för ökad delaktighet för personer med funktionshinder antas.

Ordförandeutlåtande

Det är ett utomordentligt bra och genomarbetat dokument som har tagits fram med förslag till åtgärder för att öka delaktigheten i vår kommun för personer med funktionshinder. De föreslagna åtgärderna är konkreta och uppdelade på ansvar och kostnader vilket underlättar både beslutsfattande och uppföljning. Dokumentet har arbetats fram med bred förankring i de kommunala förvaltningarna och tillsammans med handikapporganisa-tionerna, vilket är en styrka. En stor del av förslagen på åtgärder rör innevarande år. Till dessa åtgärder finns redan budgetmedel avsatta. För kommande år utgör dokumentet ett viktigt beslutsunderlag i budget-processen. De angelägna behov som redovisas i dokumentet får då vägas mot andra behov i kommunens verksamheter på sedvanligt sätt. Varje förvaltning har i budgetdirektiven i uppdrag att i sina budget- och verksamhetsplaner redovisa hur de kommer att bidra till de kommunöver-gripande åtagandena som handikapplanen är exempel på. Jag föreslår att planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007” antas. Beslut om åtgärder för 2006 och 2007 behandlas i samband med budget för respektive år.

§97 Antagande av detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse

Dnr 03/KSM 0183 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse antas

Jäv

Jan Larsson (fp) och Mats Larsson (fp) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut av ärendet.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation från kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005 § 9 (bilaga). Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkande 1.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav våren 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för området vid Sparvvägen.

Detaljplanen är den första bostadsetappen i Östra Tyresö och planen syftar till att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättringar av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås, men i huvudsak föreslås ingen förtätning av området.

Planområdet är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar del av Finborgsvägen och Sparvvägen. Området gränsar i nordväst till ängarna där kommunfullmäktige har antagit en detaljplan för förskola och skola. I sydost gränsar ett naturområde med båtklubbar och tillhörande bryggor, i nord bostadsfastigheter och i sydväst Kalvfjärden.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 november till och med den 22 december 2003. Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 10 februari till och med 4 mars 2005. Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilagda samrådsredogörelse tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsför-valtningens kommentarer. I utställningsutlåtandet beskrivs de ändringar som har gjorts av planförslaget efter utställningen. Synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och på sammanträdet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse antas.

Yrkanden

  1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att området söder om fastigheterna Trinntorp 1:162-168 och Brevik 1:99 läggs ut som naturmark och öppet vattenområde. Området blir därigenom allmän platsmark och allmänt vattenområde (alternativ B i inriktningsbeslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2004 § 96).

  2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att tomtstorleken begränsas till ca 2000 kvm (omräknas till möjliga antal fastigheter i planbestämmelserna).

  3. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att byggrätten ändras så att det blir möjlighet att uppföra huvudbyggnad och uthus/garage i samma byggnad om maximalt 200 kvm.

  4. Inger Gemicioglu (v) yrkar att byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

  5. Inger Gemicioglu (v) yrkar att riktmärket för minsta tomtstorlek i planen bör vara medianvärdet av dagens fastighetsstorlek i Östra Tyresö, dvs ca 2 800 kvm.

Beslutsgång

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition i tur och ordning på yrkandena 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition i tur och ordning på yrkandena 2 och 5 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§98 Utställning av detaljplan för område vid Solsäter samt fördelning av gatukostnader

Dnr 03/KSM0380 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för område vid Solsäter ställs ut för granskning

- Förslag till fördelning av gatukostnader ställs ut för granskning.

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att kommunstyrelsen ej anser att Anders Bergérus (s) är jävig med anledning av referat på sidan 9 i samrådsredogörelsen.

______

Ärendebeskrivning

Under år 2001 inkom ägarna till ett par av fastigheterna längs Långsjövägen, som fortfarande saknar detaljplan, till kommunen med önskemål om att planlägga fastigheterna för bostadsändamål och göra det möjligt att stycka dem i flera fastigheter. Kommunstyrelsens plan-beredning beslutade därför i april 2002 att ge planeringsavdelningen i uppdrag att utarbeta en detaljplan för området med normalt förfarande.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga 7 nya permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet. I uppdraget från planberedningen ingår också att utreda om Kulturella folkdansgillets fastigheter i västra delen av området ska planläggas och ges en skyddsbestämmelse för att värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 7 april till och med 3 maj 2004. Under programsamrådstiden inkom 10 skrivelser. Förslaget har därefter varit ute på samråd under tiden 7 till och med 28 februari 2005. Under samrådstiden har 14 synpunkter inkommit.

Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentar nedan. En del av synpunkterna har behövt sammanfattats eller förtydligats.


§99 Utställning av detaljplan för Smultronvägen, ormåde för villabebyggelse, förslag till fördelning av gatukosttnader och fastighetsplaner för del av kv. Silur och kv. Perm

Dnr 01/KSM 0065 214, 04/KSM 0456 254, 05/KSM 0460 245, 05/KSM 0289 245

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

- Förslag till fördelning av gatukostnader för område vid Smultronvägen ställs ut för granskning

- Förslag till fastighetsplaner för del av kvarteret Silur och kvarteret Perm ställs ut för granskning.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2001 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smultronvägen etapp 6, Tyresö Strand. Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjligt genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området. Tjärnstigen förses med en gångbana.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 6 oktober – 8 november 2004. Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnads-förvaltningens kommentarer i bilaga.

I samband med upprättandet av ny detaljplan för området har frågan om gatukostnader utretts. Fördelningsförslaget följer de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen (se bilaga).

Förslag till fastighetsplaner har upprättats för del av kvarteren Silur och fastighetsplan för kvarteret Perm (se kartbilaga).


§100 Återkallande av ansökan om kommunal lantmäterimyndighet

Dnr 05/KSM 0539 244

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun återkallar ansökan om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet

______

Ärendebeskrivning

Lantmäterimyndigheten är myndighet i fastighetsbildningsfrågor och har bl a till uppgift att fatta beslut om ändring i fastighetsindelningen, avstyckning av fastigheter och inrättande av gemensamhetsanläggningar. Regeringen kan meddela tillstånd för en kommun att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Myndighetsansvaret förs då över från staten till kommunen. För tillstånd krävs att ett antal villkor, som t ex rör kommunens organisation och kompetens, är uppfyllda.

Kommunstyrelsen fattade 1998-03-31 §41 beslut om att ansöka om tillstånd för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med en utredning gjord av dåvarande stadsingenjörskontoret. Kommunen har dock meddelat att ansökan ska vara vilande i avvaktan på bl a omorganisationer som gjordes i slutet på 90-talet.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att kommunens ansökan ska återkallas. Huvudskälen till det är främst ekonomiska. Förvaltningen menar också att det i de fall då kommunens marklösenärenden inte kan lösas på frivillig väg underlättar att kunna skicka ärendena till en annan organisation istället för att frågan ska lämnas till en annan kommunal enhet för avgörande (se bifogad tjänsteskrivelse).


§101 Fortsatt arbete med Tyresö Centrum

Dnr 05/KSM 0540 251

Kommunstyrelsens beslut

- Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta enligt alternativ 2 nedan.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Sedan några år tillbaka pågår diskussioner om Tyresö Centrums framtid. Diskussionerna har tagit fart sedan Tyresö Centrum år 2003 fick en ny ägare i Rodamco Tyresö Centrum AB. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (MSF) har fått i uppdrag av kommunledningen att titta på möjligheterna att utveckla Tyresö Centrum tillsammans med berörda parter. MSF har träffat bl a Rodamco och JM, som tidigare har redovisat ett förlag till byggnation av en hög byggnad i Tyresö Centrum söder om Bollmoravägen.

Något formellt beslut om vilken exploatör kommunen och Rodamco ska samarbeta med har inte fattats för ny bostadsbebyggelse söder om Bollmoravägen. Två alternativa tillvägagångssätt finns:

  1. Flera olika tänkbara exploatörer kontaktas för att få in olika förslag på hur centrum kan utvecklas.

  2. Diskussionerna fortsätter med JM om hur centrum kan utvecklas söder om Bollmoravägen.

Kommunen kommer inte att bygga vare sig bostäder eller lokaler. Kommunen kommer att sälja mark i centrum och i samband med detta ställa ett antal krav på exploatören, som måste vara beredd att ta alla risker i projektet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta enligt alternativ 2 ovan.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta enligt alternativ 1 ovan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Inger Gemicioglu (v) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§102 Yttrande på remiss om lov för tillfällig åtgärd för uppställning av husvagnar i Skrubba

Dnr 05/KSM 0471 269

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstyrker med hänvisning till bilagda yttrande förslaget om lov för tillfällig åtgärd för uppställning av husvagnar i Skrubba

- Paragrafen anses omedelbart justerad.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig till förmån för det egna förslaget till yttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har fått frågan om tillfälligt bygglov för uppställning av husvagnar i Skrubba på remiss av Stockholms stad.

Bygglovsansökan gäller tillfällig uppställning av ca 10 husvagnar på det gamla tippområdet i anslutning till korsningen Töresjövägen-Grustagsvägen under tiden 2005-02-01 t o m 2005-05-31 med möjlighet till förlängning t o m 2005-08-31. Marken ägs av Stockholms Stad. Stadens bakgrundsbeskrivning av det aktuella ärendet framgår av bifogade handlingar.

Markavdelningen lämnar i bifogad skrivelse förlag till yttrande i ärendet. I förslaget till yttrande föreslås att Tyresö kommun avstyrker bygglovsansökan.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Tyresö kommun med hänvisning till bilagda yttrande avstyrker förslaget om lov för tillfällig åtgärd för uppställning av husvagnar i Skrubba.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag till ordförandeförslaget till förmån för det egna förslaget till yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att yrkandet från Inger Gemicioglu (v) avslås. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§103 Motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Dnr 05/KS 041 060

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Thomas Henriksson och Anders Bergérus har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen den 17 mars 2005 lämnat in en motion till fullmäktige om komplettering av kommunens upphandlingsregler. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun kompletterar gällande upphandlingsregler så att vid upphandling av varor eller tjänster som ska produceras i Sverige, ska det framgå tydligt i anbudsunderlaget att ett av kraven för anbudets antagande är, att leverantören tecknar svenskt kollektivavtal.

Motionen har remitterats till kommunjuristen för yttrande (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Utöver det som sägs i yttrande från kommunjuristen vill jag göra några kommentarer.

Det råder föreningsfrihet i Sverige. Alla har rätt att vara medlemmar i eller stå utanför en förening. Det gäller enskilda personers medlemskap i fackförening och det gäller enskild arbetsgivares medlemskap i arbetsgivarorganisation. Det anser vi i kommunledning vara en fundamental rättighet, som måste respekteras i ett fritt och demokratiskt land. Ingenting hindrar att avtal skrivs mellan en arbetsgivare och en anställd beträffande lön och annat som normalt ingår i kollektivavtal.

Det är vanligt förekommande bland många mindre företag att de inte har några kollektivavtal. Enligt uppgift gäller det ca hälften av alla småföretag. Ca 30 procent av alla anställda i det privata näringslivet har inte kollektivavtal. Det betyder inte att de har sämre löne- och andra villkor.

Att införa generellt krav på svenska kollektivavtal skulle utestänga ett stort antal företag och anställda i Sverige. Det anser vi i kommunledningen oacceptabelt.

Jag vill särskilt understryka att vi även fortsättningsvis endast kommer att anlita seriösa företag. Det är för oss en självklarhet.

Med hänvisning till ovanstående och till tjänsteyttrandet föreslår jag att motionen avslås.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§104 Information om Klarspråk i Tyresö kommun

Dnr 05/KS 076 003

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i att utveckla språket och kommunikationen i kommunens organisation kommer kommunledningsförvaltningen att ta fram en skrivhandledning och ärendehandbok för Tyresö kommun. Skrivhand-ledningen ska innehålla skrivregler och rekommendationer kring den språkliga formen. Ärendehanteringsboken syftar till att vägleda alla att handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och professionellt sätt. Skrivhandledningen och ärendehandboken ska finnas lättillgängliga på kommunens intranät. Utbildningar i klarspråk ska genomföras för nyckelgrupper av kommunens personal med början hösten 2005 (se bilaga).


§105 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

-  Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:12         Elektronisk fakturahantering – ny standard för enkel elektronisk faktura, Sveafakturan

2005:16         Nytt avtal om ersättning vid skador på kommunala trafikanläggningar

2005:17         Blockader vid byggnadsentreprenader

2005:23         Hantering av barn- och sjukvårdsjournaler

2005:24         Vårpropositionen 2005

2005:25         Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift

2005:26         Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA

2005:27         Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, Vårdförbundet.

2005:29         Kommunerna och landstingens arbetsgivarroll i ett EU-perspektiv

2005:31         Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem

2005:32         Feriearbeten- sommaren 2005

2005:33         Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

2005:34         Överenskommelser mellan staten, Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primårvården och äldrevården respektive psykiatrin

2005:36         Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK 05 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2005:36         Ändringar i Allmänna bestämmelser, AB 05

2005:37         Komplettering av huvudöverenskommelse 05 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

2005:38         Komplettering av huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges Läkarförbund

2005:39         Komplettering av huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, Vårdförbundet

2005:40         Komplettering av huvudöverenskommelse 05 med AkademikerAlliansen

2005:41         Komplettering av huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (SKTF,SSR och Ledarna)

2005:42         Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 05

2005:43         Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2005

Övriga meddelanden

Stockholms läns landsting

Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010

Kommunförbundet Stockholms län

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län

Synskadades Riksförbund Stockholms län

Uttalande: Öronmärk pengar till synskadade skolbarn

Synskadades Riksförbund Stockholms län

Uttalande: Utveckla äldrevårdscentralernas service

Handikappförbunden

Uttalande: Mänskliga rättigheter – en nödvändig grund i handikappolitiken

Sveriges Pensionärsförbund Stockholmsdistriktet

Uttalande: Bostadsprogram för äldre

Uttalande om organisation för akut- och primärvård, hemsjukvård, psykiatri och kommunernas vård- och omsorg

Folkrörelserådet Hela Sverige ska Leva

Information om ansökan till utmärkelsen Årets kommun 2005 samt uppdatering av adressuppgifter

Villaägarna Haninge/Tyresö kretsen

Några miljöfrågor mellan Haninge och Tyresö

Svar från Tyresö kommun

Carina och Nils Schedvin

Brev angående styckning av fastighet Trinntorp 1:273

Svar från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Socialnämnden

Remissvar SOU 2004:122, Ingripande mot unga lagöverträdare (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

Ett granskande samhälle – om en ny skrift

Särskild satsning på utbildning och rekrytering av yrkeslärare

Ungdomsstyrelsen

Inbjudan att nominera ”Årets ungdomskommun”

Regeringen

Beslut angående ansökan om tillstånd till förköp av andel av Rundmar 1:6 i Tyresö kommun (bilaga)


§107 Anmälan av attestanter 2005 för drift- och investeringsbudgeten miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler att revidering har skett av attestanter år 2005 för drift- och investeringsbudgeten. Attestanternas namnteckningar finns på ekonomikontoret och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


§108 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunchef Staffan Isling meddelar att delegationsrätten beträffande förköpsärenden av fastigheter under tiden 05-07-04 – 05-08-05 delegeras till personer enligt bilaga.